FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 18/05/2018 8.58 8.5 8.62 8.58 729.320 Theo dõi
2 [HOSE.HNG] 17/05/2018 8.46 8.46 8.64 8.58 206.140 Theo dõi
3 [HOSE.HNG] 16/05/2018 8.52 8.45 8.59 8.58 678.010 Theo dõi
4 [HOSE.HNG] 15/05/2018 8.56 8.5 8.61 8.58 1.302.600 Theo dõi
5 [HOSE.HNG] 14/05/2018 8.69 8.56 8.7 8.61 793.030 Theo dõi
6 [HOSE.HNG] 11/05/2018 8.61 8.6 8.7 8.69 436.370 Mua
7 [HOSE.HNG] 10/05/2018 8.7 8.61 8.74 8.68 753.770 Mua
8 [HOSE.HNG] 09/05/2018 8.59 8.59 8.75 8.7 365.820 Mua
9 [HOSE.HNG] 08/05/2018 8.85 8.6 8.89 8.69 1.031.440 Mua
10 [HOSE.HNG] 07/05/2018 8.75 8.7 9 8.87 1.250.310 Mua
11 [HOSE.HNG] 04/05/2018 8.5 8.5 8.78 8.6 1.174.430 Mua
12 [HOSE.HNG] 03/05/2018 8.21 8.2 8.43 8.34 1.422.600 Bán
13 [HOSE.HNG] 02/05/2018 8.3 8.3 8.7 8.3 1.669.760 Bán
14 [HOSE.HNG] 27/04/2018 8.8 8.67 8.8 8.7 1.027.490 Mua
15 [HOSE.HNG] 26/04/2018 8.65 8.51 8.89 8.67 1.818.370 Theo dõi
16 [HOSE.HNG] 24/04/2018 8.4 8.4 8.6 8.51 1.156.860 Bán
17 [HOSE.HNG] 23/04/2018 8.9 8.4 8.97 8.4 840.070 Bán
18 [HOSE.HNG] 20/04/2018 8.85 8.71 8.94 8.84 271.940 Mua
19 [HOSE.HNG] 19/04/2018 8.7 8.6 9.01 8.85 1.060.510 Mua
20 [HOSE.HNG] 18/04/2018 9.05 8.7 9.13 8.7 1.693.030 Theo dõi