FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 20/03/2018 8.25 8.23 8.63 8.45 2.223.210 Mua
2 [HOSE.HNG] 19/03/2018 8.66 8.19 8.79 8.44 6.219.690 Mua
3 [HOSE.HNG] 16/03/2018 8.8 8.6 9.2 8.8 4.499.900 Mua
4 [HOSE.HNG] 15/03/2018 8.93 8.9 9.3 9.1 6.601.770 Mua
5 [HOSE.HNG] 14/03/2018 8.4 8.4 8.8 8.8 3.921.040 Mua
6 [HOSE.HNG] 13/03/2018 8.3 8.17 8.4 8.4 4.057.200 Mua
7 [HOSE.HNG] 12/03/2018 8.3 8.16 8.4 8.3 3.634.260 Mua
8 [HOSE.HNG] 09/03/2018 7.96 7.66 8.44 8.2 6.979.230 Mua
9 [HOSE.HNG] 08/03/2018 7.97 7.68 7.97 7.97 14.006.980 Mua
10 [HOSE.HNG] 07/03/2018 7.45 7.45 7.45 7.45 1.838.250 Mua
11 [HOSE.HNG] 06/03/2018 6.75 6.65 6.97 6.97 2.663.550 Theo dõi
12 [HOSE.HNG] 05/03/2018 6.33 6.25 6.59 6.52 8.718.150 Theo dõi
13 [HOSE.HNG] 02/03/2018 6.13 6.07 6.25 6.25 2.963.410 Bán
14 [HOSE.HNG] 01/03/2018 6.13 6.13 6.35 6.16 2.239.770 Bán
15 [HOSE.HNG] 28/02/2018 6.29 6.17 6.29 6.2 2.406.840 Bán
16 [HOSE.HNG] 27/02/2018 6.15 6.1 6.31 6.31 2.933.190 Bán
17 [HOSE.HNG] 26/02/2018 6.37 6.15 6.4 6.15 4.252.840 Bán
18 [HOSE.HNG] 23/02/2018 6.35 6.33 6.42 6.37 1.231.090 Bán
19 [HOSE.HNG] 22/02/2018 6.48 6.3 6.48 6.34 2.733.130 Bán
20 [HOSE.HNG] 21/02/2018 6.65 6.47 6.7 6.5 3.051.300 Bán