FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 19/09/2018 16.8 16.7 16.9 16.8 803.490 Bán
2 [HOSE.HNG] 18/09/2018 16.7 16.55 16.8 16.8 889.910 Bán
3 [HOSE.HNG] 17/09/2018 16.85 16.7 16.9 16.8 634.290 Bán
4 [HOSE.HNG] 14/09/2018 16.9 16.6 17.1 16.9 880.910 Bán
5 [HOSE.HNG] 13/09/2018 16.7 16.65 16.9 16.9 805.130 Theo dõi
6 [HOSE.HNG] 12/09/2018 17.25 16.7 17.5 16.9 2.582.580 Mua
7 [HOSE.HNG] 11/09/2018 16.5 16.5 17.25 17.15 1.094.560 Mua
8 [HOSE.HNG] 10/09/2018 16.2 16.15 16.8 16.5 1.474.100 Theo dõi
9 [HOSE.HNG] 07/09/2018 17.35 16.55 17.6 16.6 5.330.470 Theo dõi
10 [HOSE.HNG] 06/09/2018 17.9 17.55 17.95 17.75 1.846.010 Mua
11 [HOSE.HNG] 05/09/2018 17.9 17.6 18 17.9 1.962.760 Mua
12 [HOSE.HNG] 04/09/2018 17.9 17.3 18.4 17.9 3.222.820 Mua
13 [HOSE.HNG] 31/08/2018 17.2 17.2 17.95 17.9 2.395.010 Mua
14 [HOSE.HNG] 30/08/2018 16.8 16.8 17.2 17.15 3.030.060 Mua
15 [HOSE.HNG] 29/08/2018 15.85 15.85 16.8 16.7 2.644.310 Mua
16 [HOSE.HNG] 28/08/2018 15.8 15.7 16 15.9 1.207.350 Mua
17 [HOSE.HNG] 27/08/2018 16 15.7 16 15.95 939.360 Mua
18 [HOSE.HNG] 24/08/2018 15.95 15.65 15.95 15.9 851.450 Mua
19 [HOSE.HNG] 23/08/2018 15.9 15.55 15.95 15.95 1.065.710 Mua
20 [HOSE.HNG] 22/08/2018 16.15 15.8 16.15 15.95 1.134.100 Mua