FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 17/07/2018 12.1 12.1 12.85 12.85 4.245.530 Quá mua
2 [HOSE.HNG] 16/07/2018 11.6 11.6 12.2 12.05 5.087.700 Quá mua
3 [HOSE.HNG] 13/07/2018 11.8 11.6 11.85 11.7 2.238.540 Quá mua
4 [HOSE.HNG] 12/07/2018 11.75 11.5 11.85 11.75 2.127.010 Quá mua
5 [HOSE.HNG] 11/07/2018 11.45 11.1 11.95 11.5 4.481.370 Quá mua
6 [HOSE.HNG] 10/07/2018 11.5 11.35 11.85 11.45 2.696.000 Quá mua
7 [HOSE.HNG] 09/07/2018 11.05 11.05 11.7 11.5 2.832.280 Quá mua
8 [HOSE.HNG] 06/07/2018 10.5 10.4 11.2 11.2 2.472.530 Quá mua
9 [HOSE.HNG] 05/07/2018 10.45 10.25 10.6 10.55 1.687.740 Mua
10 [HOSE.HNG] 04/07/2018 10.1 9.5 10.5 10.5 2.335.150 Mua
11 [HOSE.HNG] 03/07/2018 10.5 10.1 10.65 10.1 2.614.510 Mua
12 [HOSE.HNG] 02/07/2018 10.5 10.1 10.55 10.45 3.117.520 Quá mua
13 [HOSE.HNG] 29/06/2018 9.9 9.9 10.3 10.2 2.897.410 Mua
14 [HOSE.HNG] 28/06/2018 9.9 9.63 9.92 9.9 1.913.080 Mua
15 [HOSE.HNG] 27/06/2018 9.83 9.83 9.96 9.9 4.682.580 Mua
16 [HOSE.HNG] 26/06/2018 9.5 9.42 9.95 9.8 3.009.140 Mua
17 [HOSE.HNG] 25/06/2018 9.3 9.3 9.82 9.6 4.596.710 Mua
18 [HOSE.HNG] 22/06/2018 9.25 9.1 9.26 9.2 1.170.600 Mua
19 [HOSE.HNG] 21/06/2018 9.2 8.75 9.25 9.25 4.489.160 Mua
20 [HOSE.HNG] 20/06/2018 9.35 9.14 9.35 9.2 2.460.770 Mua