FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 15/12/2017 9.6 9.5 9.65 9.6 1.233.250 Mua
2 [HOSE.HNG] 14/12/2017 9.51 9.4 9.58 9.56 1.050.070 Mua
3 [HOSE.HNG] 13/12/2017 9.3 9.3 9.71 9.5 917.920 Theo dõi
4 [HOSE.HNG] 12/12/2017 9.61 9.3 9.71 9.7 2.274.720 Mua
5 [HOSE.HNG] 11/12/2017 9.91 9.7 9.91 9.7 1.753.080 Mua
6 [HOSE.HNG] 08/12/2017 10.1 9.91 10.15 9.99 2.019.080 Mua
7 [HOSE.HNG] 07/12/2017 9.99 9.91 10.15 10.1 2.528.470 Mua
8 [HOSE.HNG] 06/12/2017 9.4 9.3 9.8 9.8 1.904.870 Mua
9 [HOSE.HNG] 05/12/2017 9.25 9.25 9.55 9.4 2.442.210 Mua
10 [HOSE.HNG] 04/12/2017 9.21 9.21 9.3 9.25 1.693.300 Mua
11 [HOSE.HNG] 01/12/2017 9.31 9.28 9.34 9.28 1.012.780 Mua
12 [HOSE.HNG] 30/11/2017 9.37 9.3 9.39 9.31 1.536.090 Mua
13 [HOSE.HNG] 29/11/2017 9.45 9.31 9.45 9.33 1.222.310 Mua
14 [HOSE.HNG] 28/11/2017 9.41 9.3 9.47 9.42 3.148.230 Mua
15 [HOSE.HNG] 27/11/2017 9.45 9.35 9.48 9.41 2.050.470 Mua
16 [HOSE.HNG] 24/11/2017 9.2 9.08 9.4 9.4 2.274.740 Mua
17 [HOSE.HNG] 23/11/2017 9.1 9 9.2 9.07 916.840 Mua
18 [HOSE.HNG] 22/11/2017 8.86 8.82 9.11 9 1.019.350 Mua
19 [HOSE.HNG] 21/11/2017 8.86 8.78 8.97 8.89 760.140 Mua
20 [HOSE.HNG] 20/11/2017 9.08 9 9.17 9 1.028.060 Mua