FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 15/01/2019 14.5 14.2 14.7 14.35 354.160 Bán
2 [HOSE.HNG] 14/01/2019 14.95 13.85 15 14.2 406.650 Bán
3 [HOSE.HNG] 11/01/2019 15 14.85 15.2 14.85 313.070 Bán
4 [HOSE.HNG] 10/01/2019 14.8 14.55 15 14.8 357.300 Bán
5 [HOSE.HNG] 09/01/2019 15.3 14.8 15.3 14.8 364.010 Bán
6 [HOSE.HNG] 08/01/2019 15.45 15.1 15.45 15.1 88.500 Bán
7 [HOSE.HNG] 07/01/2019 15.2 15.2 15.5 15.3 238.520 Bán
8 [HOSE.HNG] 04/01/2019 15.2 15.15 15.5 15.4 491.600 Bán
9 [HOSE.HNG] 03/01/2019 14.85 14.85 15.85 15.5 219.940 Bán
10 [HOSE.HNG] 02/01/2019 15.9 15.6 16 15.9 279.640 Bán
11 [HOSE.HNG] 28/12/2018 15.25 15.1 16.2 16 868.460 Bán
12 [HOSE.HNG] 27/12/2018 15.65 15.1 15.65 15.25 607.390 Bán
13 [HOSE.HNG] 26/12/2018 16.05 15.3 16.35 15.65 1.524.810 Bán
14 [HOSE.HNG] 25/12/2018 15 14.55 16.05 16.05 1.383.770 Theo dõi
15 [HOSE.HNG] 24/12/2018 15.7 14.65 15.75 15.05 1.897.350 Bán
16 [HOSE.HNG] 21/12/2018 16.2 15.7 16.25 15.7 2.358.730 Bán
17 [HOSE.HNG] 20/12/2018 16.3 15.9 16.3 16.25 1.221.380 Bán
18 [HOSE.HNG] 19/12/2018 16.3 16.2 16.5 16.3 1.851.500 Bán
19 [HOSE.HNG] 18/12/2018 16 16 16.5 16.3 1.308.700 Theo dõi
20 [HOSE.HNG] 17/12/2018 16.9 16.3 16.9 16.3 934.140 Theo dõi