FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 22/08/2019 17.6 17.55 17.8 17.55 549.590 Bán
2 [HOSE.HNG] 21/08/2019 18 17.8 18 17.9 369.830 Theo dõi
3 [HOSE.HNG] 20/08/2019 18 17.5 18.5 18.1 775.040 Theo dõi
4 [HOSE.HNG] 19/08/2019 18.4 17.2 18.4 18 3.494.210 Theo dõi
5 [HOSE.HNG] 16/08/2019 18.5 18.35 18.6 18.45 623.110 Mua
6 [HOSE.HNG] 15/08/2019 18.4 18.3 18.6 18.4 456.970 Mua
7 [HOSE.HNG] 14/08/2019 18 18 18.9 18.6 5.266.270 Mua
8 [HOSE.HNG] 13/08/2019 18 17.85 18.25 18 574.980 Theo dõi
9 [HOSE.HNG] 12/08/2019 18.45 17.95 18.45 18.25 442.460 Mua
10 [HOSE.HNG] 09/08/2019 18.4 18.25 18.5 18.25 783.310 Mua
11 [HOSE.HNG] 08/08/2019 18.15 18.05 18.7 18.35 1.243.700 Mua
12 [HOSE.HNG] 07/08/2019 17.6 18.05 18.3 18.25 436.040 Mua
13 [HOSE.HNG] 06/08/2019 17.6 17.25 18.5 18.25 1.086.940 Mua
14 [HOSE.HNG] 05/08/2019 17.5 16.95 17.7 17.7 1.481.120 Bán
15 [HOSE.HNG] 02/08/2019 17.7 17.35 17.75 17.5 1.166.170 Bán
16 [HOSE.HNG] 01/08/2019 17.95 17.65 17.95 17.9 1.082.700 Bán
17 [HOSE.HNG] 31/07/2019 17.5 17.45 18 17.95 1.518.260 Bán
18 [HOSE.HNG] 30/07/2019 17.7 17.7 18.3 17.85 1.785.180 Bán
19 [HOSE.HNG] 29/07/2019 17.7 17.6 17.9 17.9 622.950 Bán
20 [HOSE.HNG] 26/07/2019 18.15 17.9 18.2 17.9 822.920 Bán