FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 16/05/2019 15.2 15.1 15.45 15.45 221.070 Theo dõi
2 [HOSE.HNG] 15/05/2019 15.25 15 15.25 15.25 201.470 Bán
3 [HOSE.HNG] 14/05/2019 15.25 14.95 15.25 15.25 352.050 Bán
4 [HOSE.HNG] 13/05/2019 14.8 14.8 15.25 15.25 335.800 Bán
5 [HOSE.HNG] 10/05/2019 15.05 14.95 15.05 15 109.300 Bán
6 [HOSE.HNG] 09/05/2019 15.25 14.95 15.25 15 229.380 Bán
7 [HOSE.HNG] 08/05/2019 15.3 15 15.3 15.25 413.050 Theo dõi
8 [HOSE.HNG] 07/05/2019 15.25 15.2 15.4 15.3 798.560 Theo dõi
9 [HOSE.HNG] 06/05/2019 15.05 14.9 15.3 15.25 1.121.560 Theo dõi
10 [HOSE.HNG] 03/05/2019 15.45 15.4 15.55 15.5 437.350 Mua
11 [HOSE.HNG] 02/05/2019 15.5 15.45 15.65 15.6 2.742.630 Mua
12 [HOSE.HNG] 26/04/2019 15.5 15.5 15.85 15.7 1.146.540 Mua
13 [HOSE.HNG] 25/04/2019 15.55 15.4 15.8 15.45 772.840 Mua
14 [HOSE.HNG] 24/04/2019 15.4 15.3 15.5 15.4 334.290 Mua
15 [HOSE.HNG] 23/04/2019 15.35 15.25 15.55 15.4 347.550 Mua
16 [HOSE.HNG] 22/04/2019 15.3 15.3 15.8 15.35 1.489.910 Mua
17 [HOSE.HNG] 19/04/2019 15.3 15.2 15.3 15.3 220.510 Theo dõi
18 [HOSE.HNG] 18/04/2019 15.65 15.25 15.65 15.3 306.730 Theo dõi
19 [HOSE.HNG] 17/04/2019 15.5 15.5 16.15 15.6 2.767.220 Theo dõi
20 [HOSE.HNG] 16/04/2019 14.9 14.85 15.1 15.1 333.240 Bán