FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 14/11/2018 16.3 16.15 16.3 16.3 3.206.110 Mua
2 [HOSE.HNG] 13/11/2018 16.05 16.05 16.35 16.35 8.072.000 Mua
3 [HOSE.HNG] 12/11/2018 16 15.9 16.4 16.35 2.236.930 Mua
4 [HOSE.HNG] 09/11/2018 15.6 15.55 16.4 16.35 2.892.790 Mua
5 [HOSE.HNG] 08/11/2018 15.45 15.3 15.65 15.65 1.150.360 Mua
6 [HOSE.HNG] 07/11/2018 15.5 15.3 15.7 15.45 848.900 Mua
7 [HOSE.HNG] 06/11/2018 15 15 15.45 15.45 2.516.710 Mua
8 [HOSE.HNG] 05/11/2018 14.75 14.75 15.25 14.95 6.268.900 Theo dõi
9 [HOSE.HNG] 02/11/2018 14 14 15.1 14.75 10.957.770 Bán
10 [HOSE.HNG] 01/11/2018 14.2 13.9 14.2 14.15 945.330 Bán
11 [HOSE.HNG] 31/10/2018 14 13.8 14.3 14.2 1.440.100 Bán
12 [HOSE.HNG] 30/10/2018 14.05 13.8 14.9 13.8 1.202.190 Bán
13 [HOSE.HNG] 29/10/2018 14.8 14.25 14.85 14.8 1.130.690 Bán
14 [HOSE.HNG] 26/10/2018 15 14.05 15 14.9 1.363.630 Bán
15 [HOSE.HNG] 25/10/2018 14.1 13.95 15 15 2.874.090 Bán
16 [HOSE.HNG] 24/10/2018 15.45 15 15.5 15 1.566.000 Bán
17 [HOSE.HNG] 23/10/2018 15.5 15 15.7 15.7 929.450 Theo dõi
18 [HOSE.HNG] 22/10/2018 15.9 15.3 15.9 15.75 691.870 Theo dõi
19 [HOSE.HNG] 19/10/2018 14.9 14.7 15.9 15.7 978.840 Bán
20 [HOSE.HNG] 18/10/2018 15 14.7 15 15 532.240 Bán