FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HNG] 22/03/2019 15 14.9 15.05 15 212.680 Bán
2 [HOSE.HNG] 21/03/2019 14.9 14.85 15.05 15 173.790 Bán
3 [HOSE.HNG] 20/03/2019 15 14.8 15 15 249.530 Bán
4 [HOSE.HNG] 19/03/2019 15 14.85 15 15 319.200 Bán
5 [HOSE.HNG] 18/03/2019 14.8 14.8 15 15 254.770 Bán
6 [HOSE.HNG] 15/03/2019 15.1 14.7 15.1 15 896.730 Bán
7 [HOSE.HNG] 14/03/2019 15.2 15.05 15.2 15.05 97.470 Bán
8 [HOSE.HNG] 13/03/2019 15.05 15.05 15.5 15.1 162.480 Bán
9 [HOSE.HNG] 12/03/2019 15.45 15 15.8 15 940.070 Bán
10 [HOSE.HNG] 11/03/2019 15.55 15.5 15.75 15.5 817.220 Theo dõi
11 [HOSE.HNG] 08/03/2019 15.8 15.6 15.8 15.6 318.900 Theo dõi
12 [HOSE.HNG] 07/03/2019 15.9 15.7 16 15.8 225.860 Mua
13 [HOSE.HNG] 06/03/2019 16 15.85 16.2 15.9 440.620 Mua
14 [HOSE.HNG] 05/03/2019 15.7 15.7 16.5 16 1.101.760 Mua
15 [HOSE.HNG] 04/03/2019 15.85 15.65 15.85 15.75 924.910 Mua
16 [HOSE.HNG] 01/03/2019 15.6 15.5 16 15.85 423.780 Mua
17 [HOSE.HNG] 28/02/2019 15.7 15.45 15.7 15.6 520.530 Mua
18 [HOSE.HNG] 27/02/2019 15.65 15.65 15.8 15.7 294.130 Mua
19 [HOSE.HNG] 26/02/2019 16 15.65 16 15.65 540.600 Mua
20 [HOSE.HNG] 25/02/2019 15.7 15.7 16.1 15.85 1.471.320 Mua