FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HOT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HOT] 15/12/2017 22.8 21.25 21.25 21.25 10 Bán
2 [HOSE.HOT] 13/12/2017 22.8 22.8 22.8 22.8 10 Bán
3 [HOSE.HOT] 12/12/2017 21.35 21.35 21.35 21.35 10 Bán
4 [HOSE.HOT] 11/12/2017 22.95 22.95 22.95 22.95 10 Bán
5 [HOSE.HOT] 07/12/2017 24.65 24.65 24.65 24.65 30 Bán
6 [HOSE.HOT] 06/12/2017 23.05 23.05 23.05 23.05 30 Bán
7 [HOSE.HOT] 05/12/2017 21.55 21.55 21.55 21.55 10 Bán
8 [HOSE.HOT] 04/12/2017 20.15 20.15 20.15 20.15 10 Bán
9 [HOSE.HOT] 28/11/2017 24.65 21.6 24.65 21.6 20 Bán
10 [HOSE.HOT] 27/11/2017 23.05 23.05 23.05 23.05 10 Bán
11 [HOSE.HOT] 23/11/2017 24.75 24.75 24.75 24.75 10 Bán
12 [HOSE.HOT] 22/11/2017 26.55 26.55 26.55 26.55 250 Bán
13 [HOSE.HOT] 20/11/2017 28.5 28.5 28.5 28.5 10 Theo dõi
14 [HOSE.HOT] 12/10/2017 30.25 30.25 30.25 30.25 60 Theo dõi
15 [HOSE.HOT] 05/10/2017 32.5 32.5 32.5 32.5 90 Mua
16 [HOSE.HOT] 21/09/2017 32.5 32 32.5 32 60 Mua
17 [HOSE.HOT] 20/09/2017 32 32 32 32 10 Mua
18 [HOSE.HOT] 19/09/2017 32 32 32 32 1.000 Mua
19 [HOSE.HOT] 01/09/2017 32.6 32.6 32.6 32.6 11.940 Mua
20 [HOSE.HOT] 03/08/2017 30.5 30.5 30.5 30.5 500 Mua