FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HOT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HOT] 16/05/2019 30.7 30.7 30.7 30.7 120 Theo dõi
2 [HOSE.HOT] 15/05/2019 35.25 33 35.25 33 600 Theo dõi
3 [HOSE.HOT] 14/05/2019 35 35 35 35 600 Mua
4 [HOSE.HOT] 13/05/2019 35 35 35 35 600 Mua
5 [HOSE.HOT] 10/05/2019 34.6 34.6 34.6 34.6 1.010 Mua
6 [HOSE.HOT] 09/05/2019 34.6 34.6 34.6 34.6 680 Mua
7 [HOSE.HOT] 08/05/2019 34.5 34.5 34.6 34.5 1.180 Mua
8 [HOSE.HOT] 07/05/2019 32.4 32.3 34.5 34.5 940 Mua
9 [HOSE.HOT] 06/05/2019 32.35 32.35 32.35 32.35 20 Mua
10 [HOSE.HOT] 02/05/2019 30.3 30.3 30.3 30.3 180 Theo dõi
11 [HOSE.HOT] 23/04/2019 30.3 30.3 30.3 30.3 440 Theo dõi
12 [HOSE.HOT] 18/04/2019 37.45 32.55 37.45 32.55 120 Mua
13 [HOSE.HOT] 11/04/2019 35 35 37.6 35 60 Mua
14 [HOSE.HOT] 10/04/2019 35 35 35.3 35.3 110 Mua
15 [HOSE.HOT] 09/04/2019 33.1 33.05 33.1 33.1 500 Mua
16 [HOSE.HOT] 08/04/2019 31.05 31.05 31.05 31.05 110 Mua
17 [HOSE.HOT] 04/04/2019 29.05 29.05 29.05 29.05 10 Bán
18 [HOSE.HOT] 03/04/2019 30.7 27.15 30.7 27.15 600 Theo dõi
19 [HOSE.HOT] 02/04/2019 31 28.7 31 28.7 130 Theo dõi
20 [HOSE.HOT] 29/03/2019 29.75 29.75 30.85 30.85 1.420 Mua