FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HOT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HOT] 19/09/2018 30.5 28.4 30.5 28.4 110 Theo dõi
2 [HOSE.HOT] 18/09/2018 30.5 30.5 30.5 30.5 10 Mua
3 [HOSE.HOT] 14/09/2018 33.65 29.3 33.7 29.3 330 Mua
4 [HOSE.HOT] 12/09/2018 29.3 29.3 31.5 31.5 610 Mua
5 [HOSE.HOT] 11/09/2018 31.5 31.5 31.5 31.5 20 Mua
6 [HOSE.HOT] 10/09/2018 28.8 28.8 29.5 29.5 610 Mua
7 [HOSE.HOT] 07/09/2018 27.6 27.6 27.6 27.6 80 Theo dõi
8 [HOSE.HOT] 06/09/2018 27.4 27.4 27.4 27.4 10 Theo dõi
9 [HOSE.HOT] 05/09/2018 27.35 27.35 27.4 27.4 760 Theo dõi
10 [HOSE.HOT] 04/09/2018 27 27 29.4 29.4 740 Mua
11 [HOSE.HOT] 31/08/2018 29 28 29 29 850 Theo dõi
12 [HOSE.HOT] 30/08/2018 27.8 26 28 28 2.410 Theo dõi
13 [HOSE.HOT] 29/08/2018 27 26.2 28.85 27.8 3.540 Theo dõi
14 [HOSE.HOT] 28/08/2018 27 27 27 27 10 Bán
15 [HOSE.HOT] 27/08/2018 27.8 27.8 28.5 27.8 480 Theo dõi
16 [HOSE.HOT] 24/08/2018 27.75 27.75 27.75 27.75 20 Theo dõi
17 [HOSE.HOT] 23/08/2018 27.95 26 27.95 26 210 Bán
18 [HOSE.HOT] 22/08/2018 27.95 27.95 27.95 27.95 10 Bán
19 [HOSE.HOT] 20/08/2018 28 26.15 28 26.15 480 Bán
20 [HOSE.HOT] 17/08/2018 27.05 27.05 28 28 70 Bán