FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HOT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HOT] 17/07/2018 29.25 29.25 33.55 29.3 140 Bán
2 [HOSE.HOT] 16/07/2018 27.3 27.3 31.4 31.4 40 Theo dõi
3 [HOSE.HOT] 13/07/2018 29.35 29.35 29.35 29.35 120 Bán
4 [HOSE.HOT] 12/07/2018 25.7 24.05 27.45 27.45 150 Bán
5 [HOSE.HOT] 11/07/2018 29.4 25.7 29.4 25.7 160 Bán
6 [HOSE.HOT] 10/07/2018 31.6 27.5 31.6 27.5 1.280 Bán
7 [HOSE.HOT] 09/07/2018 29.6 29.55 29.9 29.55 180 Bán
8 [HOSE.HOT] 06/07/2018 31.75 31.75 31.75 31.75 1.450 Bán
9 [HOSE.HOT] 05/07/2018 31.5 31.5 35 34.1 1.420 Bán
10 [HOSE.HOT] 03/07/2018 33.85 33.85 33.85 33.85 20 Bán
11 [HOSE.HOT] 02/07/2018 35.4 33.85 35.4 33.85 540 Bán
12 [HOSE.HOT] 29/06/2018 34.1 33.9 36.35 36.35 3.240 Bán
13 [HOSE.HOT] 28/06/2018 31.8 31.8 34 34 1.660 Bán
14 [HOSE.HOT] 27/06/2018 33 31.8 35.05 31.8 8.220 Bán
15 [HOSE.HOT] 26/06/2018 32.75 32.75 35.1 32.8 9.350 Bán
16 [HOSE.HOT] 25/06/2018 35.5 35.2 35.5 35.2 1.880 Bán
17 [HOSE.HOT] 22/06/2018 37.8 37.8 37.8 37.8 270 Bán
18 [HOSE.HOT] 20/06/2018 35.55 35.55 40.6 40.6 2.070 Bán
19 [HOSE.HOT] 19/06/2018 43.4 38.2 43.9 38.2 690 Bán
20 [HOSE.HOT] 18/06/2018 41.1 41.05 41.1 41.05 220 Theo dõi