FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HPG] 25/05/2018 52.4 51.8 53.3 52.1 5.347.460 Bán
2 [HOSE.HPG] 24/05/2018 52 51.6 52.4 52.4 3.650.040 Bán
3 [HOSE.HPG] 23/05/2018 50.3 50.3 52 51.7 3.291.430 Bán
4 [HOSE.HPG] 22/05/2018 52.9 50.5 53 50.5 6.301.030 Bán
5 [HOSE.HPG] 21/05/2018 54.5 53.2 54.6 53.2 2.366.300 Bán
6 [HOSE.HPG] 18/05/2018 53.2 52.5 53.9 53.9 3.743.020 Bán
7 [HOSE.HPG] 17/05/2018 54 52.8 54.2 53 4.117.510 Bán
8 [HOSE.HPG] 16/05/2018 55.1 53.9 56.2 54 3.144.190 Theo dõi
9 [HOSE.HPG] 15/05/2018 55.9 55.2 56.2 55.4 2.482.800 Theo dõi
10 [HOSE.HPG] 14/05/2018 56.1 55 56.3 55.8 2.798.580 Theo dõi
11 [HOSE.HPG] 11/05/2018 54.6 54.5 55.8 55.7 2.728.770 Mua
12 [HOSE.HPG] 10/05/2018 56.7 55 56.9 55.2 2.628.190 Bán
13 [HOSE.HPG] 09/05/2018 56.8 56.1 57.5 57 2.016.460 Theo dõi
14 [HOSE.HPG] 08/05/2018 55.9 55.2 57.9 57 4.689.060 Theo dõi
15 [HOSE.HPG] 07/05/2018 54.4 53.9 56 56 3.773.870 Bán
16 [HOSE.HPG] 04/05/2018 54.8 53.9 55.3 54 2.599.490 Bán
17 [HOSE.HPG] 03/05/2018 54.3 53.4 54.5 54.3 5.325.700 Bán
18 [HOSE.HPG] 02/05/2018 54.4 53.3 55.4 54.4 4.197.690 Bán
19 [HOSE.HPG] 27/04/2018 53.5 51.8 54 53.8 5.135.100 Bán
20 [HOSE.HPG] 26/04/2018 56 53.1 56.8 53.5 4.650.560 Bán