FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HPG] 14/06/2019 23 22.95 23.05 22.95 2.068.100 Quá bán
2 [HOSE.HPG] 13/06/2019 23.4 22.9 23.4 23 2.523.260 Quá bán
3 [HOSE.HPG] 12/06/2019 22.9 22.85 23.25 23.1 3.132.550 Quá bán
4 [HOSE.HPG] 11/06/2019 23 22.7 23.2 23 4.409.100 Quá bán
5 [HOSE.HPG] 10/06/2019 23.25 22.85 23.4 22.9 6.567.230 Quá bán
6 [HOSE.HPG] 07/06/2019 23 22.85 23.3 22.95 5.101.320 Quá bán
7 [HOSE.HPG] 06/06/2019 23.9 22.35 23.9 22.7 7.082.600 Quá bán
8 [HOSE.HPG] 05/06/2019 24.4 23.7 24.7 23.8 2.988.710 Quá bán
9 [HOSE.HPG] 04/06/2019 24.6 24.05 24.8 24.3 3.337.800 Quá bán
10 [HOSE.HPG] 03/06/2019 32.05 31.4 32.1 31.5 12.274.790 Bán
11 [HOSE.HPG] 31/05/2019 32 32 32.2 32.1 3.394.280 Bán
12 [HOSE.HPG] 30/05/2019 32.5 31.95 32.5 32 4.194.290 Bán
13 [HOSE.HPG] 29/05/2019 32.3 32.05 32.5 32.5 1.660.260 Theo dõi
14 [HOSE.HPG] 28/05/2019 32.5 32.05 32.5 32.05 2.839.040 Theo dõi
15 [HOSE.HPG] 27/05/2019 32.1 32.1 32.35 32.2 1.699.260 Theo dõi
16 [HOSE.HPG] 24/05/2019 32.5 32.15 32.65 32.15 3.667.800 Bán
17 [HOSE.HPG] 23/05/2019 33 32.65 33.05 32.75 2.533.270 Theo dõi
18 [HOSE.HPG] 22/05/2019 33 32.9 33.4 33 2.514.350 Mua
19 [HOSE.HPG] 21/05/2019 32.95 32.8 33.2 32.9 2.147.580 Theo dõi
20 [HOSE.HPG] 20/05/2019 32.25 32.25 33.05 32.8 2.216.410 Theo dõi