FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HPG] 20/11/2018 35.6 35.4 36.65 36.5 5.710.000 Bán
2 [HOSE.HPG] 19/11/2018 35.5 35.15 35.8 35.45 1.664.620 Bán
3 [HOSE.HPG] 16/11/2018 35.5 35.05 35.7 35.2 2.321.900 Bán
4 [HOSE.HPG] 15/11/2018 35.5 34.75 35.95 35 6.829.060 Bán
5 [HOSE.HPG] 14/11/2018 36.85 35.25 36.85 35.8 8.274.360 Bán
6 [HOSE.HPG] 13/11/2018 37 36.8 37.3 36.9 5.403.540 Bán
7 [HOSE.HPG] 12/11/2018 37.6 37.15 37.75 37.55 2.803.560 Bán
8 [HOSE.HPG] 09/11/2018 38.6 37.6 38.85 37.6 5.710.610 Bán
9 [HOSE.HPG] 08/11/2018 39.85 38.9 39.85 38.9 2.801.350 Bán
10 [HOSE.HPG] 07/11/2018 39.6 39.15 39.8 39.15 2.813.620 Bán
11 [HOSE.HPG] 06/11/2018 40.1 39.6 40.15 39.6 1.700.170 Bán
12 [HOSE.HPG] 05/11/2018 39.6 39.5 40 40 2.233.570 Theo dõi
13 [HOSE.HPG] 02/11/2018 40 39.8 40.15 40 3.595.700 Theo dõi
14 [HOSE.HPG] 01/11/2018 39.9 39.4 39.95 39.6 2.241.010 Bán
15 [HOSE.HPG] 31/10/2018 39.1 39.05 40.25 40.25 4.239.400 Theo dõi
16 [HOSE.HPG] 30/10/2018 38.6 38.6 39.35 38.7 2.685.010 Bán
17 [HOSE.HPG] 29/10/2018 38.65 38.6 38.9 38.85 4.460.930 Bán
18 [HOSE.HPG] 26/10/2018 39.3 38.9 39.6 38.9 5.147.210 Bán
19 [HOSE.HPG] 25/10/2018 38 37.85 39.15 39 7.241.940 Bán
20 [HOSE.HPG] 24/10/2018 39.2 39.2 39.9 39.2 5.213.790 Bán