FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HPG] 17/07/2018 35 35 36.15 36.1 3.378.710 Theo dõi
2 [HOSE.HPG] 16/07/2018 36.1 35.35 36.25 35.5 3.329.260 Theo dõi
3 [HOSE.HPG] 13/07/2018 34.2 34.05 35.65 35.6 4.729.750 Theo dõi
4 [HOSE.HPG] 12/07/2018 33.75 33.2 34.15 33.75 3.327.390 Bán
5 [HOSE.HPG] 11/07/2018 34.9 33.8 35.4 34.4 7.028.880 Bán
6 [HOSE.HPG] 10/07/2018 35.5 35.5 36.1 35.5 3.023.470 Bán
7 [HOSE.HPG] 09/07/2018 37.5 35.4 37.5 35.7 3.847.250 Bán
8 [HOSE.HPG] 06/07/2018 36.05 35.2 37.8 36.8 5.279.160 Bán
9 [HOSE.HPG] 05/07/2018 37.1 35.8 37.5 36.1 4.246.120 Bán
10 [HOSE.HPG] 04/07/2018 36.8 36.2 37.45 37.1 3.769.000 Bán
11 [HOSE.HPG] 03/07/2018 38.4 36.3 38.8 36.3 5.823.250 Bán
12 [HOSE.HPG] 02/07/2018 38 37 38.5 38.4 6.223.040 Bán
13 [HOSE.HPG] 29/06/2018 38.8 37.95 39.2 38.4 5.171.070 Bán
14 [HOSE.HPG] 28/06/2018 38.8 38.6 39.8 38.85 4.260.340 Bán
15 [HOSE.HPG] 27/06/2018 40.9 39.5 41.15 39.5 3.374.170 Bán
16 [HOSE.HPG] 26/06/2018 40.6 40 41.15 41.1 2.672.780 Bán
17 [HOSE.HPG] 25/06/2018 42 41.05 42.15 41.5 3.464.240 Bán
18 [HOSE.HPG] 22/06/2018 39 38.8 40.95 40.95 7.178.290 Bán
19 [HOSE.HPG] 21/06/2018 39.95 39 39.95 39.25 3.879.280 Bán
20 [HOSE.HPG] 20/06/2018 39 37.8 40 40 5.767.930 Bán