FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HPG] 03/01/2019 30.75 29.5 30.9 29.5 6.877.510 Bán
2 [HOSE.HPG] 02/01/2019 30.8 30.8 31.45 30.8 4.196.210 Theo dõi
3 [HOSE.HPG] 28/12/2018 30.8 30.5 30.95 30.95 7.473.800 Theo dõi
4 [HOSE.HPG] 27/12/2018 30.85 30.3 31.1 30.95 4.873.610 Bán
5 [HOSE.HPG] 26/12/2018 30.4 29.75 30.4 30.3 3.827.010 Bán
6 [HOSE.HPG] 25/12/2018 29.65 28.95 30.4 30.4 4.800.740 Bán
7 [HOSE.HPG] 24/12/2018 29.95 29.95 30.5 30.5 3.262.070 Bán
8 [HOSE.HPG] 21/12/2018 29.3 29.3 30 29.95 4.460.780 Bán
9 [HOSE.HPG] 20/12/2018 29.6 29.3 30.15 29.95 6.098.080 Bán
10 [HOSE.HPG] 19/12/2018 31.1 29 31.4 29.7 10.969.390 Quá bán
11 [HOSE.HPG] 18/12/2018 31.7 30.65 32.05 31.1 8.158.460 Bán
12 [HOSE.HPG] 17/12/2018 33.5 32.4 33.5 32.4 4.480.980 Bán
13 [HOSE.HPG] 14/12/2018 33.95 33.4 33.95 33.5 3.865.790 Bán
14 [HOSE.HPG] 13/12/2018 33.85 33.7 34.1 34 5.480.330 Bán
15 [HOSE.HPG] 12/12/2018 33.5 33 33.75 33.6 3.581.530 Bán
16 [HOSE.HPG] 11/12/2018 33.6 32.8 33.95 33.45 6.978.590 Bán
17 [HOSE.HPG] 10/12/2018 34.5 33.65 34.6 33.75 5.397.970 Bán
18 [HOSE.HPG] 07/12/2018 34.9 34.55 35 34.65 3.363.510 Bán
19 [HOSE.HPG] 06/12/2018 35.1 34.5 35.4 34.6 4.632.240 Bán
20 [HOSE.HPG] 05/12/2018 34.35 34.25 35.5 35.3 8.092.180 Theo dõi