FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HPG] 22/03/2019 32.1 31.85 32.2 31.95 4.192.750 Bán
2 [HOSE.HPG] 21/03/2019 32.3 31.95 32.45 32 2.737.980 Bán
3 [HOSE.HPG] 20/03/2019 31.5 31.5 32.6 32.3 5.625.190 Bán
4 [HOSE.HPG] 19/03/2019 31.8 31.1 31.95 31.9 7.385.900 Bán
5 [HOSE.HPG] 18/03/2019 31.5 30.55 32.4 31.85 10.578.940 Bán
6 [HOSE.HPG] 15/03/2019 33 31.85 33.1 31.9 17.029.640 Bán
7 [HOSE.HPG] 14/03/2019 34.35 33.9 34.65 34.2 4.482.230 Theo dõi
8 [HOSE.HPG] 13/03/2019 34 33.9 34.35 34.35 3.200.950 Theo dõi
9 [HOSE.HPG] 12/03/2019 34.1 33.7 34.15 33.85 5.262.570 Theo dõi
10 [HOSE.HPG] 11/03/2019 34.2 33.6 34.2 33.8 4.858.680 Theo dõi
11 [HOSE.HPG] 08/03/2019 33.5 33.4 34.3 33.95 4.654.840 Theo dõi
12 [HOSE.HPG] 07/03/2019 35 34.1 35.05 34.1 4.555.440 Mua
13 [HOSE.HPG] 06/03/2019 35 34.4 35.2 35 3.373.240 Mua
14 [HOSE.HPG] 05/03/2019 35.1 34.95 35.6 35.05 5.704.900 Mua
15 [HOSE.HPG] 04/03/2019 34.75 34.7 35.35 35.35 5.020.420 Mua
16 [HOSE.HPG] 01/03/2019 33.6 33.6 34.25 34.25 4.610.790 Mua
17 [HOSE.HPG] 28/02/2019 34.55 33.6 34.6 33.6 6.952.800 Mua
18 [HOSE.HPG] 27/02/2019 34.95 34.15 34.95 34.4 4.999.180 Mua
19 [HOSE.HPG] 26/02/2019 34.8 34.25 35.4 34.5 7.383.610 Mua
20 [HOSE.HPG] 25/02/2019 34.45 34.2 35.55 34.8 11.781.980 Mua