FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HPG] 23/03/2018 60.5 60.5 62 61.4 5.420.930 Bán
2 [HOSE.HPG] 22/03/2018 63 62.5 64.3 62.8 6.581.870 Mua
3 [HOSE.HPG] 21/03/2018 61.6 61.6 63.4 63 4.866.590 Mua
4 [HOSE.HPG] 20/03/2018 62.8 61.5 62.9 61.5 3.422.270 Bán
5 [HOSE.HPG] 19/03/2018 61 61 63.9 63.1 5.218.860 Mua
6 [HOSE.HPG] 16/03/2018 60.2 59.6 60.9 60.2 9.631.780 Bán
7 [HOSE.HPG] 15/03/2018 61.5 60.4 61.5 60.6 4.149.230 Bán
8 [HOSE.HPG] 14/03/2018 61.9 61.7 62.3 61.8 2.654.570 Bán
9 [HOSE.HPG] 13/03/2018 61.9 61.2 62 61.5 2.925.900 Bán
10 [HOSE.HPG] 12/03/2018 62 61.4 62.4 62 2.965.770 Bán
11 [HOSE.HPG] 09/03/2018 62 61.2 62.4 61.5 4.792.550 Theo dõi
12 [HOSE.HPG] 08/03/2018 60.9 60.1 62.6 61.8 4.777.230 Theo dõi
13 [HOSE.HPG] 07/03/2018 61.5 60.5 63.9 61.1 6.712.590 Theo dõi
14 [HOSE.HPG] 06/03/2018 62 59.2 64.1 63.9 8.543.250 Mua
15 [HOSE.HPG] 05/03/2018 66.2 61.7 66.3 61.7 18.962.710 Theo dõi
16 [HOSE.HPG] 02/03/2018 65.1 64.7 66.7 66.3 7.746.200 Mua
17 [HOSE.HPG] 01/03/2018 65.9 65 67.8 66.7 6.516.250 Mua
18 [HOSE.HPG] 28/02/2018 63.5 62.9 66 66 11.050.630 Mua
19 [HOSE.HPG] 27/02/2018 64.9 63.4 64.9 64.1 7.780.430 Mua
20 [HOSE.HPG] 26/02/2018 62.9 62.2 64.6 64.4 8.761.510 Mua