FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HPX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HPX] 07/12/2018 26.8 26 26.95 26.8 246.680 Bán
2 [HOSE.HPX] 06/12/2018 26.5 26.4 27 26.8 160.460 Bán
3 [HOSE.HPX] 05/12/2018 26.95 26.15 26.95 26.8 129.490 Bán
4 [HOSE.HPX] 04/12/2018 26.95 26.4 27.05 26.95 262.470 Bán
5 [HOSE.HPX] 03/12/2018 26.8 26.4 27 26.95 182.250 Bán
6 [HOSE.HPX] 29/11/2018 26.9 26.6 27 26.9 207.050 Bán
7 [HOSE.HPX] 28/11/2018 26.95 26.5 27.05 26.9 192.650 Bán
8 [HOSE.HPX] 27/11/2018 27 26.85 27.1 26.95 151.080 Bán
9 [HOSE.HPX] 26/11/2018 27 26.9 27.1 27 202.900 Bán
10 [HOSE.HPX] 23/11/2018 27.45 26.85 27.6 27 188.600 Bán
11 [HOSE.HPX] 22/11/2018 27 26.8 27.6 27.45 166.350 Mua
12 [HOSE.HPX] 21/11/2018 27 27 27.65 27 260.070 Bán
13 [HOSE.HPX] 20/11/2018 27.5 27 28 27 252.270 Bán
14 [HOSE.HPX] 19/11/2018 27.8 27.6 28 27.6 230.420 Theo dõi
15 [HOSE.HPX] 16/11/2018 27.25 27.2 27.7 27.6 442.140 Theo dõi
16 [HOSE.HPX] 15/11/2018 27 27 27.5 27.25 313.180 Bán
17 [HOSE.HPX] 14/11/2018 26.95 26.7 27.5 27.5 276.160 Theo dõi
18 [HOSE.HPX] 13/11/2018 26.8 26.6 27 27 175.570 Bán
19 [HOSE.HPX] 12/11/2018 27.3 26.65 27.55 26.65 255.150 Bán
20 [HOSE.HPX] 09/11/2018 27.7 27.4 27.8 27.4 404.060 Theo dõi