FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HPX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HPX] 20/09/2018 27.15 26.8 27.15 27 55.450 Bán
2 [HOSE.HPX] 19/09/2018 27.1 27 27.15 27.15 205.190 Bán
3 [HOSE.HPX] 18/09/2018 27 27 27.2 27.1 336.020 Bán
4 [HOSE.HPX] 17/09/2018 27.2 27 27.3 27 411.830 Theo dõi
5 [HOSE.HPX] 14/09/2018 27.25 27.2 27.35 27.25 340.800 Mua
6 [HOSE.HPX] 13/09/2018 27.2 27 27.25 27.25 303.640 Mua
7 [HOSE.HPX] 12/09/2018 27.2 27 27.3 27.25 186.410 Theo dõi
8 [HOSE.HPX] 11/09/2018 27.3 27 27.35 27.25 134.470 Theo dõi
9 [HOSE.HPX] 10/09/2018 27.2 27.2 27.35 27.3 201.510 Mua
10 [HOSE.HPX] 07/09/2018 27.2 27.2 27.35 27.25 205.740 Mua
11 [HOSE.HPX] 06/09/2018 27.2 27 27.25 27.2 212.110 Mua
12 [HOSE.HPX] 05/09/2018 27.25 27.2 27.45 27.2 306.240 Mua
13 [HOSE.HPX] 04/09/2018 27.25 27.2 27.5 27.4 308.090 Mua
14 [HOSE.HPX] 31/08/2018 27.15 27 27.3 27.25 243.880 Theo dõi
15 [HOSE.HPX] 30/08/2018 27.05 27.05 27.15 27.15 200.170 Theo dõi
16 [HOSE.HPX] 29/08/2018 27.1 27.05 27.2 27.05 253.550 Bán
17 [HOSE.HPX] 28/08/2018 27.2 27 27.3 27.1 234.190 Bán
18 [HOSE.HPX] 27/08/2018 27.15 27.1 27.25 27.2 163.580 Theo dõi
19 [HOSE.HPX] 24/08/2018 27.1 27.1 27.3 27.2 192.410 Theo dõi
20 [HOSE.HPX] 23/08/2018 27.1 27.05 27.3 27.1 204.460 Bán