FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HQC] 18/05/2018 2.04 2.01 2.04 2.02 2.271.070 Bán
2 [HOSE.HQC] 17/05/2018 2.04 2.02 2.06 2.04 2.549.390 Theo dõi
3 [HOSE.HQC] 16/05/2018 2.08 2.03 2.1 2.04 3.999.500 Theo dõi
4 [HOSE.HQC] 15/05/2018 2 2 2.02 2.01 2.173.840 Bán
5 [HOSE.HQC] 14/05/2018 2.02 1.99 2.03 2.01 1.665.610 Bán
6 [HOSE.HQC] 11/05/2018 2.02 1.99 2.02 2.02 2.321.030 Bán
7 [HOSE.HQC] 10/05/2018 2.03 2 2.03 2.02 1.618.850 Bán
8 [HOSE.HQC] 09/05/2018 2.04 2.01 2.06 2.01 2.522.530 Bán
9 [HOSE.HQC] 08/05/2018 2.06 2.03 2.07 2.06 1.358.160 Bán
10 [HOSE.HQC] 07/05/2018 2.04 2.02 2.06 2.06 1.239.350 Bán
11 [HOSE.HQC] 04/05/2018 2.02 2 2.04 2.03 1.343.960 Bán
12 [HOSE.HQC] 03/05/2018 2.02 1.97 2.04 2.02 2.991.900 Bán
13 [HOSE.HQC] 02/05/2018 2.02 2 2.07 2.02 2.362.370 Bán
14 [HOSE.HQC] 27/04/2018 2.03 2.01 2.05 2.05 3.500.010 Bán
15 [HOSE.HQC] 26/04/2018 2.07 2 2.1 2.02 4.924.450 Bán
16 [HOSE.HQC] 24/04/2018 2.17 2.08 2.18 2.1 4.795.040 Bán
17 [HOSE.HQC] 23/04/2018 2.23 2.18 2.24 2.18 2.733.540 Bán
18 [HOSE.HQC] 20/04/2018 2.22 2.21 2.24 2.23 1.785.510 Bán
19 [HOSE.HQC] 19/04/2018 2.25 2.22 2.26 2.23 3.572.410 Bán
20 [HOSE.HQC] 18/04/2018 2.27 2.22 2.27 2.25 3.247.200 Bán