FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HQC] 22/03/2019 1.49 1.46 1.49 1.46 1.986.250 Theo dõi
2 [HOSE.HQC] 21/03/2019 1.52 1.49 1.52 1.49 4.482.670 Mua
3 [HOSE.HQC] 20/03/2019 1.5 1.48 1.5 1.49 1.373.110 Mua
4 [HOSE.HQC] 19/03/2019 1.52 1.49 1.54 1.5 5.365.530 Mua
5 [HOSE.HQC] 18/03/2019 1.51 1.48 1.52 1.49 2.919.850 Mua
6 [HOSE.HQC] 15/03/2019 1.53 1.48 1.54 1.52 4.382.120 Mua
7 [HOSE.HQC] 14/03/2019 1.47 1.46 1.53 1.52 3.121.380 Mua
8 [HOSE.HQC] 13/03/2019 1.47 1.45 1.48 1.47 1.630.110 Mua
9 [HOSE.HQC] 12/03/2019 1.47 1.46 1.48 1.47 3.074.160 Mua
10 [HOSE.HQC] 11/03/2019 1.45 1.42 1.46 1.43 2.226.000 Theo dõi
11 [HOSE.HQC] 08/03/2019 1.47 1.45 1.49 1.45 3.258.330 Mua
12 [HOSE.HQC] 07/03/2019 1.52 1.5 1.54 1.5 5.331.430 Mua
13 [HOSE.HQC] 06/03/2019 1.53 1.51 1.57 1.52 4.167.240 Mua
14 [HOSE.HQC] 05/03/2019 1.41 1.41 1.5 1.5 8.178.540 Mua
15 [HOSE.HQC] 04/03/2019 1.4 1.4 1.43 1.41 2.937.090 Bán
16 [HOSE.HQC] 01/03/2019 1.41 1.4 1.42 1.42 1.256.470 Theo dõi
17 [HOSE.HQC] 28/02/2019 1.4 1.4 1.44 1.41 1.653.880 Bán
18 [HOSE.HQC] 27/02/2019 1.41 1.4 1.42 1.42 1.421.000 Theo dõi
19 [HOSE.HQC] 26/02/2019 1.42 1.41 1.43 1.42 2.912.770 Theo dõi
20 [HOSE.HQC] 25/02/2019 1.42 1.4 1.44 1.43 5.299.310 Theo dõi