FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HQC] 20/09/2018 1.82 1.81 1.84 1.81 1.811.040 Theo dõi
2 [HOSE.HQC] 19/09/2018 1.81 1.8 1.83 1.81 1.959.280 Theo dõi
3 [HOSE.HQC] 18/09/2018 1.81 1.79 1.82 1.81 2.423.740 Bán
4 [HOSE.HQC] 17/09/2018 1.83 1.81 1.85 1.81 1.204.620 Bán
5 [HOSE.HQC] 14/09/2018 1.86 1.84 1.87 1.84 2.135.340 Theo dõi
6 [HOSE.HQC] 13/09/2018 1.8 1.8 1.89 1.84 5.022.190 Theo dõi
7 [HOSE.HQC] 12/09/2018 1.8 1.79 1.82 1.81 2.724.840 Bán
8 [HOSE.HQC] 11/09/2018 1.81 1.79 1.81 1.8 1.564.300 Bán
9 [HOSE.HQC] 10/09/2018 1.82 1.8 1.82 1.81 1.057.690 Bán
10 [HOSE.HQC] 07/09/2018 1.81 1.79 1.82 1.82 2.398.850 Bán
11 [HOSE.HQC] 06/09/2018 1.8 1.79 1.82 1.81 1.839.730 Bán
12 [HOSE.HQC] 05/09/2018 1.81 1.78 1.82 1.8 4.533.670 Bán
13 [HOSE.HQC] 04/09/2018 1.82 1.8 1.83 1.81 4.505.910 Bán
14 [HOSE.HQC] 31/08/2018 1.83 1.82 1.84 1.83 2.535.740 Bán
15 [HOSE.HQC] 30/08/2018 1.83 1.81 1.86 1.83 5.700.910 Bán
16 [HOSE.HQC] 29/08/2018 1.82 1.81 1.85 1.83 4.315.050 Bán
17 [HOSE.HQC] 28/08/2018 1.84 1.81 1.86 1.83 2.877.140 Bán
18 [HOSE.HQC] 27/08/2018 1.89 1.83 1.9 1.83 7.408.600 Bán
19 [HOSE.HQC] 24/08/2018 1.91 1.89 1.92 1.89 1.329.090 Bán
20 [HOSE.HQC] 23/08/2018 1.9 1.89 1.92 1.92 2.191.640 Bán