FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HQC] 23/03/2018 2.29 2.24 2.29 2.25 7.016.470 Bán
2 [HOSE.HQC] 22/03/2018 2.35 2.3 2.36 2.32 3.645.320 Bán
3 [HOSE.HQC] 21/03/2018 2.34 2.33 2.39 2.35 7.689.020 Theo dõi
4 [HOSE.HQC] 20/03/2018 2.32 2.3 2.34 2.32 3.184.900 Bán
5 [HOSE.HQC] 19/03/2018 2.36 2.33 2.38 2.34 4.645.770 Mua
6 [HOSE.HQC] 16/03/2018 2.35 2.3 2.36 2.35 5.483.980 Mua
7 [HOSE.HQC] 15/03/2018 2.31 2.29 2.33 2.32 3.278.140 Theo dõi
8 [HOSE.HQC] 14/03/2018 2.31 2.29 2.33 2.31 4.161.180 Theo dõi
9 [HOSE.HQC] 13/03/2018 2.31 2.28 2.33 2.31 5.192.010 Theo dõi
10 [HOSE.HQC] 12/03/2018 2.31 2.31 2.36 2.31 3.545.030 Bán
11 [HOSE.HQC] 09/03/2018 2.38 2.34 2.39 2.36 3.304.000 Theo dõi
12 [HOSE.HQC] 08/03/2018 2.43 2.35 2.47 2.38 5.317.270 Theo dõi
13 [HOSE.HQC] 07/03/2018 2.31 2.29 2.47 2.43 9.152.460 Mua
14 [HOSE.HQC] 06/03/2018 2.28 2.27 2.31 2.31 5.609.130 Theo dõi
15 [HOSE.HQC] 05/03/2018 2.27 2.26 2.3 2.28 3.512.580 Bán
16 [HOSE.HQC] 02/03/2018 2.26 2.25 2.28 2.27 3.528.270 Theo dõi
17 [HOSE.HQC] 01/03/2018 2.27 2.24 2.3 2.28 4.933.050 Theo dõi
18 [HOSE.HQC] 28/02/2018 2.31 2.27 2.33 2.27 3.631.770 Theo dõi
19 [HOSE.HQC] 27/02/2018 2.33 2.29 2.36 2.33 3.340.640 Bán
20 [HOSE.HQC] 26/02/2018 2.39 2.32 2.4 2.33 3.310.900 Bán