FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HQC] 15/12/2017 2.68 2.67 2.71 2.68 2.221.120 Theo dõi
2 [HOSE.HQC] 14/12/2017 2.62 2.62 2.7 2.7 4.686.220 Theo dõi
3 [HOSE.HQC] 13/12/2017 2.63 2.6 2.65 2.63 3.316.450 Bán
4 [HOSE.HQC] 12/12/2017 2.69 2.6 2.71 2.63 5.055.090 Bán
5 [HOSE.HQC] 11/12/2017 2.69 2.61 2.72 2.68 4.070.390 Bán
6 [HOSE.HQC] 08/12/2017 2.68 2.64 2.76 2.73 5.910.680 Theo dõi
7 [HOSE.HQC] 07/12/2017 2.69 2.6 2.71 2.68 6.292.200 Theo dõi
8 [HOSE.HQC] 06/12/2017 2.69 2.64 2.73 2.68 3.443.950 Theo dõi
9 [HOSE.HQC] 05/12/2017 2.75 2.69 2.76 2.69 6.154.550 Theo dõi
10 [HOSE.HQC] 04/12/2017 2.72 2.72 2.8 2.75 4.928.510 Theo dõi
11 [HOSE.HQC] 01/12/2017 2.74 2.68 2.74 2.7 6.769.010 Theo dõi
12 [HOSE.HQC] 30/11/2017 2.81 2.76 2.87 2.76 6.925.980 Mua
13 [HOSE.HQC] 29/11/2017 2.9 2.81 2.91 2.83 7.406.690 Mua
14 [HOSE.HQC] 28/11/2017 2.9 2.81 3.03 2.9 11.828.770 Mua
15 [HOSE.HQC] 27/11/2017 2.71 2.71 2.87 2.87 17.497.510 Mua
16 [HOSE.HQC] 24/11/2017 2.6 2.57 2.7 2.69 6.995.860 Mua
17 [HOSE.HQC] 23/11/2017 2.63 2.57 2.66 2.6 6.081.260 Theo dõi
18 [HOSE.HQC] 22/11/2017 2.59 2.59 2.67 2.62 6.590.710 Theo dõi
19 [HOSE.HQC] 21/11/2017 2.57 2.57 2.61 2.59 3.841.940 Theo dõi
20 [HOSE.HQC] 20/11/2017 2.6 2.57 2.63 2.57 3.555.060 Theo dõi