FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HQC] 13/06/2019 1.4 1.4 1.43 1.4 4.542.180 Mua
2 [HOSE.HQC] 12/06/2019 1.41 1.4 1.43 1.4 3.744.650 Mua
3 [HOSE.HQC] 11/06/2019 1.4 1.39 1.44 1.43 4.854.590 Mua
4 [HOSE.HQC] 10/06/2019 1.37 1.37 1.4 1.39 2.092.010 Theo dõi
5 [HOSE.HQC] 07/06/2019 1.36 1.35 1.37 1.37 749.700 Bán
6 [HOSE.HQC] 06/06/2019 1.37 1.34 1.37 1.37 1.127.940 Bán
7 [HOSE.HQC] 05/06/2019 1.36 1.35 1.37 1.37 1.296.350 Bán
8 [HOSE.HQC] 04/06/2019 1.36 1.35 1.38 1.36 2.042.080 Bán
9 [HOSE.HQC] 03/06/2019 1.37 1.35 1.38 1.38 2.833.220 Bán
10 [HOSE.HQC] 31/05/2019 1.38 1.38 1.39 1.38 2.164.280 Bán
11 [HOSE.HQC] 30/05/2019 1.37 1.37 1.39 1.39 3.771.810 Bán
12 [HOSE.HQC] 29/05/2019 1.39 1.37 1.39 1.39 964.150 Bán
13 [HOSE.HQC] 28/05/2019 1.38 1.37 1.4 1.39 1.148.440 Bán
14 [HOSE.HQC] 27/05/2019 1.39 1.37 1.39 1.38 671.900 Bán
15 [HOSE.HQC] 24/05/2019 1.38 1.38 1.4 1.39 1.768.200 Bán
16 [HOSE.HQC] 23/05/2019 1.39 1.38 1.4 1.4 2.596.700 Bán
17 [HOSE.HQC] 22/05/2019 1.4 1.4 1.42 1.4 1.228.660 Bán
18 [HOSE.HQC] 21/05/2019 1.4 1.4 1.42 1.41 1.214.950 Bán
19 [HOSE.HQC] 20/05/2019 1.41 1.4 1.43 1.42 2.491.970 Theo dõi
20 [HOSE.HQC] 17/05/2019 1.43 1.41 1.44 1.41 1.874.280 Theo dõi