FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HQC] 07/12/2018 1.54 1.54 1.58 1.57 2.404.040 Theo dõi
2 [HOSE.HQC] 06/12/2018 1.56 1.46 1.56 1.56 3.823.940 Theo dõi
3 [HOSE.HQC] 05/12/2018 1.51 1.51 1.54 1.54 2.109.780 Bán
4 [HOSE.HQC] 04/12/2018 1.53 1.52 1.55 1.54 1.290.820 Bán
5 [HOSE.HQC] 03/12/2018 1.55 1.52 1.56 1.55 2.687.990 Bán
6 [HOSE.HQC] 29/11/2018 1.56 1.52 1.57 1.56 2.026.660 Theo dõi
7 [HOSE.HQC] 28/11/2018 1.55 1.53 1.58 1.56 3.194.970 Theo dõi
8 [HOSE.HQC] 27/11/2018 1.57 1.55 1.58 1.58 3.712.590 Theo dõi
9 [HOSE.HQC] 26/11/2018 1.57 1.57 1.59 1.59 1.393.710 Theo dõi
10 [HOSE.HQC] 23/11/2018 1.59 1.57 1.6 1.58 1.274.090 Bán
11 [HOSE.HQC] 22/11/2018 1.6 1.58 1.61 1.6 1.291.830 Theo dõi
12 [HOSE.HQC] 21/11/2018 1.59 1.58 1.61 1.61 410.670 Theo dõi
13 [HOSE.HQC] 20/11/2018 1.57 1.57 1.6 1.6 1.051.850 Theo dõi
14 [HOSE.HQC] 19/11/2018 1.67 1.59 1.67 1.6 6.668.960 Theo dõi
15 [HOSE.HQC] 16/11/2018 1.56 1.54 1.57 1.57 2.067.080 Bán
16 [HOSE.HQC] 15/11/2018 1.58 1.54 1.58 1.56 2.076.790 Bán
17 [HOSE.HQC] 14/11/2018 1.57 1.56 1.59 1.56 687.260 Bán
18 [HOSE.HQC] 13/11/2018 1.58 1.55 1.59 1.59 1.481.390 Bán
19 [HOSE.HQC] 12/11/2018 1.6 1.58 1.6 1.6 1.240.050 Bán
20 [HOSE.HQC] 09/11/2018 1.61 1.58 1.61 1.6 1.507.370 Bán