FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HQC] 13/07/2018 1.85 1.84 1.87 1.85 2.489.670 Bán
2 [HOSE.HQC] 12/07/2018 1.81 1.78 1.83 1.81 2.383.090 Bán
3 [HOSE.HQC] 11/07/2018 1.87 1.8 1.87 1.8 2.381.890 Bán
4 [HOSE.HQC] 10/07/2018 1.87 1.87 1.93 1.88 2.003.770 Bán
5 [HOSE.HQC] 09/07/2018 1.96 1.87 1.96 1.87 1.797.080 Bán
6 [HOSE.HQC] 06/07/2018 1.84 1.84 1.93 1.88 1.773.620 Bán
7 [HOSE.HQC] 05/07/2018 1.9 1.8 1.93 1.88 2.053.520 Bán
8 [HOSE.HQC] 04/07/2018 1.9 1.89 1.94 1.9 1.574.870 Bán
9 [HOSE.HQC] 03/07/2018 1.96 1.88 1.97 1.9 3.135.840 Bán
10 [HOSE.HQC] 02/07/2018 2.01 1.96 2.02 1.96 1.894.190 Bán
11 [HOSE.HQC] 29/06/2018 2.02 2 2.04 2.01 697.530 Bán
12 [HOSE.HQC] 28/06/2018 2.07 1.99 2.07 2.03 4.376.260 Theo dõi
13 [HOSE.HQC] 27/06/2018 2.08 2.07 2.14 2.07 2.116.030 Mua
14 [HOSE.HQC] 26/06/2018 2.07 2.05 2.09 2.07 2.166.780 Mua
15 [HOSE.HQC] 25/06/2018 2.12 2.07 2.12 2.08 5.831.270 Mua
16 [HOSE.HQC] 22/06/2018 1.94 1.94 1.99 1.99 948.930 Bán
17 [HOSE.HQC] 21/06/2018 1.92 1.92 2.04 1.96 3.114.480 Bán
18 [HOSE.HQC] 20/06/2018 1.96 1.93 1.98 1.94 1.476.840 Bán
19 [HOSE.HQC] 19/06/2018 2.02 1.88 2.02 1.94 2.296.660 Theo dõi
20 [HOSE.HQC] 18/06/2018 2.04 2 2.07 2 2.600.330 Theo dõi