FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HRC] 19/03/2018 26.1 26.1 26.9 26.2 7.590 Bán
2 [HOSE.HRC] 16/03/2018 26.1 26.1 27.8 26.1 16.640 Bán
3 [HOSE.HRC] 15/03/2018 27.1 27 27.5 27.5 12.510 Bán
4 [HOSE.HRC] 14/03/2018 27.7 27.5 27.8 27.8 4.000 Bán
5 [HOSE.HRC] 13/03/2018 27.1 27.1 27.1 27.1 3.000 Bán
6 [HOSE.HRC] 12/03/2018 27.9 27 27.9 27.9 60.720 Bán
7 [HOSE.HRC] 09/03/2018 28.65 27.5 28.75 28.3 57.000 Bán
8 [HOSE.HRC] 08/03/2018 26.5 26.5 28.35 28.3 4.040 Bán
9 [HOSE.HRC] 07/03/2018 28 26.5 28 28 50.010 Bán
10 [HOSE.HRC] 06/03/2018 26.5 26.5 28.8 28 109.840 Bán
11 [HOSE.HRC] 05/03/2018 27 27 28.8 27 154.620 Bán
12 [HOSE.HRC] 02/03/2018 28 27.3 29.35 28.9 44.770 Bán
13 [HOSE.HRC] 01/03/2018 28.95 28.95 29 29 20.000 Bán
14 [HOSE.HRC] 28/02/2018 29.8 29.8 29.8 29.8 930 Theo dõi
15 [HOSE.HRC] 27/02/2018 26.25 26.25 29.25 29 27.850 Bán
16 [HOSE.HRC] 26/02/2018 29 28.05 29 28.2 14.710 Bán
17 [HOSE.HRC] 23/02/2018 29.8 29.8 30 30 25.810 Bán
18 [HOSE.HRC] 22/02/2018 31 31 32 32 80 Mua
19 [HOSE.HRC] 21/02/2018 30.5 30.5 31 31 950 Theo dõi
20 [HOSE.HRC] 13/02/2018 32 27.9 32 30 162.500 Bán