FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HRC] 03/01/2019 32 32 32 32 30 Bán
2 [HOSE.HRC] 02/01/2019 32 31 32 32 3.030 Bán
3 [HOSE.HRC] 28/12/2018 32.45 30.5 32.5 30.5 1.870 Bán
4 [HOSE.HRC] 27/12/2018 30.45 30.4 32.6 32.6 110 Mua
5 [HOSE.HRC] 25/12/2018 30.5 30.35 32.6 32.6 2.260 Mua
6 [HOSE.HRC] 21/12/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 20 Mua
7 [HOSE.HRC] 20/12/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 250 Theo dõi
8 [HOSE.HRC] 19/12/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 160 Theo dõi
9 [HOSE.HRC] 17/12/2018 30.7 30.7 32.6 32.6 4.490 Theo dõi
10 [HOSE.HRC] 14/12/2018 30.45 30.4 32.4 32.4 410 Bán
11 [HOSE.HRC] 13/12/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 320 Theo dõi
12 [HOSE.HRC] 12/12/2018 32.35 32.35 32.35 32.35 780 Bán
13 [HOSE.HRC] 11/12/2018 30.15 30.15 32.35 32.35 5.390 Bán
14 [HOSE.HRC] 10/12/2018 32.35 32.35 32.35 32.35 250 Theo dõi
15 [HOSE.HRC] 07/12/2018 30.55 30.35 32.35 32.35 1.320 Theo dõi
16 [HOSE.HRC] 06/12/2018 30.45 30.4 32.6 32.6 2.150 Theo dõi
17 [HOSE.HRC] 05/12/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 110 Theo dõi
18 [HOSE.HRC] 04/12/2018 31.05 30.35 32.6 32.6 1.870 Theo dõi
19 [HOSE.HRC] 29/11/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 20 Theo dõi
20 [HOSE.HRC] 27/11/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 120 Mua