FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HRC] 12/06/2019 36.5 36.5 37.9 37.9 1.050 Theo dõi
2 [HOSE.HRC] 11/06/2019 35.4 35.4 35.45 35.45 100 Theo dõi
3 [HOSE.HRC] 06/06/2019 38 38 38 38 700 Theo dõi
4 [HOSE.HRC] 03/06/2019 38.8 38.8 38.8 38.8 1.000 Mua
5 [HOSE.HRC] 30/05/2019 41.55 41.55 41.55 41.55 10 Mua
6 [HOSE.HRC] 29/05/2019 37.35 37.2 39.95 39.95 2.810 Mua
7 [HOSE.HRC] 27/05/2019 40 40 40 40 20 Mua
8 [HOSE.HRC] 24/05/2019 37.7 37.7 40.2 40.2 1.010 Mua
9 [HOSE.HRC] 23/05/2019 37.8 37.8 37.8 37.8 590 Theo dõi
10 [HOSE.HRC] 22/05/2019 37.8 37.5 38 37.8 510 Theo dõi
11 [HOSE.HRC] 21/05/2019 37 37 37.5 37.5 2.200 Bán
12 [HOSE.HRC] 13/05/2019 37.5 37.5 37.5 37.5 80 Bán
13 [HOSE.HRC] 10/05/2019 37 37 37.2 37 280 Bán
14 [HOSE.HRC] 07/05/2019 36.1 36.1 37.5 37.5 400 Bán
15 [HOSE.HRC] 03/05/2019 38 38 38 38 2.710 Bán
16 [HOSE.HRC] 02/05/2019 38 38 38 38 1.770 Bán
17 [HOSE.HRC] 23/04/2019 38 38 38 38 770 Bán
18 [HOSE.HRC] 22/04/2019 38.5 38 38.5 38 5.480 Bán
19 [HOSE.HRC] 19/04/2019 39 39 39 39 2.000 Bán
20 [HOSE.HRC] 18/04/2019 39 39 39 39 10 Bán