FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HRC] 21/11/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 80 Theo dõi
2 [HOSE.HRC] 20/11/2018 32.55 31 32.6 32.6 800 Bán
3 [HOSE.HRC] 19/11/2018 30.55 30.55 32 32 430 Bán
4 [HOSE.HRC] 16/11/2018 30.45 30.45 32.6 32.6 80 Bán
5 [HOSE.HRC] 15/11/2018 30.45 30.45 32.6 32.6 1.260 Bán
6 [HOSE.HRC] 14/11/2018 30.4 30.4 32.6 32.6 420 Bán
7 [HOSE.HRC] 13/11/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 630 Bán
8 [HOSE.HRC] 12/11/2018 30.35 30.35 32.6 32.6 470 Bán
9 [HOSE.HRC] 09/11/2018 28.65 28.65 32.6 32.6 4.000 Bán
10 [HOSE.HRC] 08/11/2018 30.7 30.7 30.7 30.7 1.620 Bán
11 [HOSE.HRC] 07/11/2018 32.85 32.85 33 33 720 Bán
12 [HOSE.HRC] 05/11/2018 30.8 30.8 35.3 35.3 20 Mua
13 [HOSE.HRC] 02/11/2018 33 33 33 33 10 Bán
14 [HOSE.HRC] 30/10/2018 30.75 30.75 34.5 34.5 30 Theo dõi
15 [HOSE.HRC] 26/10/2018 33 33 33 33 330 Bán
16 [HOSE.HRC] 25/10/2018 33 33 35.3 33 1.430 Bán
17 [HOSE.HRC] 24/10/2018 33 33 33 33 1.100 Bán
18 [HOSE.HRC] 23/10/2018 33 33 33 33 1.510 Bán
19 [HOSE.HRC] 22/10/2018 32.05 31.9 32.1 31.9 1.120 Bán
20 [HOSE.HRC] 19/10/2018 34.3 34.3 34.3 34.3 1.400 Bán