FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HRC] 18/09/2018 35 35 35 35 930 Theo dõi
2 [HOSE.HRC] 17/09/2018 31.05 31.05 35 35 2.570 Mua
3 [HOSE.HRC] 14/09/2018 31.15 31.15 35.6 33.35 770 Theo dõi
4 [HOSE.HRC] 13/09/2018 33.25 33.25 35.65 33.35 2.320 Bán
5 [HOSE.HRC] 12/09/2018 29.05 29.05 33.35 33.35 3.450 Bán
6 [HOSE.HRC] 11/09/2018 33.35 31.2 33.35 31.2 20 Bán
7 [HOSE.HRC] 10/09/2018 31.2 31.2 35.8 31.2 6.740 Bán
8 [HOSE.HRC] 07/09/2018 33.5 33.5 33.5 33.5 10 Bán
9 [HOSE.HRC] 05/09/2018 33.25 33.25 36 36 140 Mua
10 [HOSE.HRC] 04/09/2018 33.25 33.25 35.75 35.75 120 Mua
11 [HOSE.HRC] 29/08/2018 31.2 31.15 35.75 35.75 90 Mua
12 [HOSE.HRC] 28/08/2018 33.45 33.45 33.45 33.45 10 Theo dõi
13 [HOSE.HRC] 27/08/2018 35.95 35.95 35.95 35.95 80 Mua
14 [HOSE.HRC] 21/08/2018 36 35.35 36 35.35 100 Mua
15 [HOSE.HRC] 20/08/2018 36.4 36.4 38 38 340 Mua
16 [HOSE.HRC] 16/08/2018 39.1 39.1 39.1 39.1 10 Mua
17 [HOSE.HRC] 15/08/2018 36.55 31.85 36.55 36.55 270 Mua
18 [HOSE.HRC] 14/08/2018 34.2 34.2 34.2 34.2 370 Mua
19 [HOSE.HRC] 10/08/2018 35 34.2 35 34.2 70 Mua
20 [HOSE.HRC] 09/08/2018 31.85 31.85 34.2 34.2 740 Mua