FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HRC] 15/12/2017 32.1 31.65 35 31.65 296.970 Bán
2 [HOSE.HRC] 14/12/2017 34 34 34 34 10 Bán
3 [HOSE.HRC] 13/12/2017 32.5 32.5 32.5 32.5 1.000 Bán
4 [HOSE.HRC] 12/12/2017 33.5 33 33.5 33 51.000 Bán
5 [HOSE.HRC] 11/12/2017 33 33 33.1 33 200.010 Bán
6 [HOSE.HRC] 08/12/2017 34 33.5 34 33.5 36.660 Bán
7 [HOSE.HRC] 07/12/2017 34 34 34 34 15.840 Bán
8 [HOSE.HRC] 05/12/2017 34 34 34 34 50.000 Bán
9 [HOSE.HRC] 29/11/2017 35 35 35.5 35.5 120.000 Mua
10 [HOSE.HRC] 27/11/2017 35.5 35.5 35.5 35.5 4.530 Mua
11 [HOSE.HRC] 24/11/2017 35 35 35 35 4.500 Bán
12 [HOSE.HRC] 23/11/2017 35 35 35 35 5.680 Bán
13 [HOSE.HRC] 22/11/2017 35.5 35 35.5 35 20.000 Bán
14 [HOSE.HRC] 21/11/2017 35.5 35.5 35.5 35.5 4.940 Theo dõi
15 [HOSE.HRC] 20/11/2017 35 35 35 35 7.840 Bán
16 [HOSE.HRC] 17/11/2017 35 35 35 35 40 Bán
17 [HOSE.HRC] 16/11/2017 35.5 35.5 35.5 35.5 9.640 Bán
18 [HOSE.HRC] 15/11/2017 35 35 35 35 10 Bán
19 [HOSE.HRC] 14/11/2017 35.7 34 35.7 35 370 Bán
20 [HOSE.HRC] 13/11/2017 36.95 35.5 36.95 35.5 1.180 Bán