FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HRC] 19/07/2018 30 30 32 32 860 Bán
2 [HOSE.HRC] 18/07/2018 32.1 32.1 32.1 32.1 520 Theo dõi
3 [HOSE.HRC] 17/07/2018 32.1 32.1 32.1 32.1 500 Bán
4 [HOSE.HRC] 16/07/2018 32.1 32.1 32.1 32.1 20 Bán
5 [HOSE.HRC] 13/07/2018 30 30 30 30 1.480 Bán
6 [HOSE.HRC] 12/07/2018 31.2 30 30 30 2.010 Bán
7 [HOSE.HRC] 11/07/2018 31.2 31.2 31.2 31.2 20 Bán
8 [HOSE.HRC] 10/07/2018 33.5 33.5 33.5 33.5 30 Bán
9 [HOSE.HRC] 02/07/2018 36 36 36 36 300 Mua
10 [HOSE.HRC] 29/06/2018 35.95 35.95 35.95 35.95 50 Mua
11 [HOSE.HRC] 28/06/2018 35.95 35.95 35.95 35.95 80 Mua
12 [HOSE.HRC] 27/06/2018 34.8 34.8 34.8 34.8 200 Mua
13 [HOSE.HRC] 26/06/2018 32.55 32.55 32.55 32.55 240 Theo dõi
14 [HOSE.HRC] 25/06/2018 33.5 33.5 35 35 390 Mua
15 [HOSE.HRC] 21/06/2018 36 36 36 36 60 Mua
16 [HOSE.HRC] 20/06/2018 36 36 36 36 100 Mua
17 [HOSE.HRC] 19/06/2018 36 36 36 36 40.030 Mua
18 [HOSE.HRC] 18/06/2018 33.5 33.5 36 36 960 Mua
19 [HOSE.HRC] 13/06/2018 34 34 36 36 250 Mua
20 [HOSE.HRC] 12/06/2018 34 34 34 34 630 Mua