FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HSG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HSG] 13/06/2019 7.75 7.74 7.82 7.77 1.321.470 Bán
2 [HOSE.HSG] 12/06/2019 7.76 7.76 7.88 7.78 1.173.390 Bán
3 [HOSE.HSG] 11/06/2019 7.79 7.76 7.88 7.86 1.335.100 Bán
4 [HOSE.HSG] 10/06/2019 7.64 7.64 7.79 7.75 1.447.710 Bán
5 [HOSE.HSG] 07/06/2019 7.65 7.63 7.75 7.64 1.360.750 Bán
6 [HOSE.HSG] 06/06/2019 7.77 7.56 7.8 7.64 2.611.440 Bán
7 [HOSE.HSG] 05/06/2019 7.91 7.77 7.99 7.77 1.551.760 Bán
8 [HOSE.HSG] 04/06/2019 7.85 7.81 7.95 7.82 2.825.240 Bán
9 [HOSE.HSG] 03/06/2019 8.11 7.81 8.12 7.81 4.894.260 Bán
10 [HOSE.HSG] 31/05/2019 8.2 8.11 8.27 8.13 4.459.300 Theo dõi
11 [HOSE.HSG] 30/05/2019 8.35 8.27 8.42 8.27 3.894.680 Theo dõi
12 [HOSE.HSG] 29/05/2019 8.44 8.37 8.53 8.39 2.929.010 Mua
13 [HOSE.HSG] 28/05/2019 8.36 8.36 8.54 8.44 8.076.420 Mua
14 [HOSE.HSG] 27/05/2019 8.15 8.1 8.5 8.3 6.755.500 Mua
15 [HOSE.HSG] 24/05/2019 8.21 8.1 8.21 8.16 2.016.250 Bán
16 [HOSE.HSG] 23/05/2019 8.13 8.13 8.24 8.21 2.961.940 Mua
17 [HOSE.HSG] 22/05/2019 8.16 8.14 8.25 8.16 2.599.880 Theo dõi
18 [HOSE.HSG] 21/05/2019 8.26 8.14 8.26 8.14 1.848.720 Theo dõi
19 [HOSE.HSG] 20/05/2019 8.08 8.07 8.26 8.15 2.518.670 Theo dõi
20 [HOSE.HSG] 17/05/2019 8.24 8.12 8.25 8.12 2.554.020 Theo dõi