FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HSG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HSG] 20/03/2018 23.3 23.3 23.7 23.4 1.283.160 Bán
2 [HOSE.HSG] 19/03/2018 23.75 23.35 23.9 23.4 1.377.800 Bán
3 [HOSE.HSG] 16/03/2018 23.45 23.45 23.95 23.45 2.980.420 Bán
4 [HOSE.HSG] 15/03/2018 23.8 23.35 24 24 2.603.250 Bán
5 [HOSE.HSG] 14/03/2018 24.1 23.75 24.5 23.9 1.813.010 Bán
6 [HOSE.HSG] 13/03/2018 23.5 23.2 24.4 24.25 3.393.420 Bán
7 [HOSE.HSG] 12/03/2018 23.55 23.5 24.3 23.55 3.216.990 Bán
8 [HOSE.HSG] 09/03/2018 24.65 24.2 24.7 24.3 2.264.000 Bán
9 [HOSE.HSG] 08/03/2018 24.85 24.5 25.45 24.5 1.730.190 Mua
10 [HOSE.HSG] 07/03/2018 24.4 24.3 25.5 24.9 2.924.300 Mua
11 [HOSE.HSG] 06/03/2018 23.6 23 24.6 24.6 2.667.010 Mua
12 [HOSE.HSG] 05/03/2018 24.5 23.35 24.5 23.4 4.759.030 Theo dõi
13 [HOSE.HSG] 02/03/2018 24.5 24.45 24.9 24.6 1.748.460 Theo dõi
14 [HOSE.HSG] 01/03/2018 24.3 24.05 25.3 24.9 2.109.950 Mua
15 [HOSE.HSG] 28/02/2018 24.3 24.15 24.6 24.3 2.848.460 Theo dõi
16 [HOSE.HSG] 27/02/2018 24.8 24.25 25.1 24.75 2.058.010 Mua
17 [HOSE.HSG] 26/02/2018 25.9 24.9 26.3 24.9 3.523.380 Mua
18 [HOSE.HSG] 23/02/2018 24.95 24.95 26 25.85 4.652.300 Mua
19 [HOSE.HSG] 22/02/2018 23.95 23.75 25.1 24.55 5.358.140 Theo dõi
20 [HOSE.HSG] 21/02/2018 24 23.6 24.4 24.2 2.421.280 Bán