FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HSG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HSG] 26/09/2019 6.5 6.47 6.54 6.47 1.150.240 Bán
2 [HOSE.HSG] 25/09/2019 6.53 6.48 6.58 6.48 1.217.590 Bán
3 [HOSE.HSG] 24/09/2019 6.53 6.52 6.6 6.55 598.850 Theo dõi
4 [HOSE.HSG] 23/09/2019 6.62 6.55 6.68 6.55 1.551.350 Theo dõi
5 [HOSE.HSG] 20/09/2019 6.49 6.49 6.75 6.62 3.922.210 Theo dõi
6 [HOSE.HSG] 19/09/2019 6.52 6.48 6.59 6.49 906.720 Bán
7 [HOSE.HSG] 18/09/2019 6.51 6.49 6.61 6.52 1.400.990 Bán
8 [HOSE.HSG] 17/09/2019 6.42 6.42 6.58 6.51 1.537.530 Bán
9 [HOSE.HSG] 16/09/2019 6.58 6.42 6.55 6.42 1.783.790 Bán
10 [HOSE.HSG] 13/09/2019 6.58 6.5 6.61 6.51 1.210.340 Bán
11 [HOSE.HSG] 12/09/2019 6.64 6.56 6.68 6.6 1.191.540 Bán
12 [HOSE.HSG] 11/09/2019 6.5 6.38 6.64 6.64 1.758.270 Bán
13 [HOSE.HSG] 10/09/2019 6.56 6.45 6.61 6.49 1.260.680 Bán
14 [HOSE.HSG] 09/09/2019 6.7 6.56 6.66 6.63 790.050 Bán
15 [HOSE.HSG] 06/09/2019 6.7 6.59 6.7 6.61 1.199.510 Bán
16 [HOSE.HSG] 05/09/2019 6.74 6.65 6.75 6.65 1.018.880 Bán
17 [HOSE.HSG] 04/09/2019 6.81 6.66 6.78 6.7 820.730 Bán
18 [HOSE.HSG] 03/09/2019 6.81 6.78 6.88 6.78 1.691.520 Theo dõi
19 [HOSE.HSG] 30/08/2019 6.73 6.7 6.89 6.82 1.309.510 Theo dõi
20 [HOSE.HSG] 29/08/2019 6.75 6.65 6.8 6.68 1.674.360 Theo dõi