FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HSG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HSG] 14/12/2017 23.75 23.5 23.9 23.9 1.599.630 Theo dõi
2 [HOSE.HSG] 13/12/2017 24 23.7 24.2 23.85 1.323.410 Theo dõi
3 [HOSE.HSG] 12/12/2017 23.5 22.3 24 23.6 3.971.820 Theo dõi
4 [HOSE.HSG] 11/12/2017 24.5 23.5 24.7 23.5 3.669.450 Theo dõi
5 [HOSE.HSG] 08/12/2017 25.4 24.8 25.45 24.9 4.580.580 Mua
6 [HOSE.HSG] 07/12/2017 26.2 25.25 26.35 25.45 3.290.530 Mua
7 [HOSE.HSG] 06/12/2017 25.1 24.85 26.15 25.85 5.645.430 Mua
8 [HOSE.HSG] 05/12/2017 26.1 25.2 26.45 25.2 7.321.840 Mua
9 [HOSE.HSG] 04/12/2017 24.4 24 25.65 25.65 8.175.010 Mua
10 [HOSE.HSG] 01/12/2017 23.9 23.7 24.15 24 2.632.200 Theo dõi
11 [HOSE.HSG] 30/11/2017 23.5 23.5 24.35 23.8 4.722.840 Mua
12 [HOSE.HSG] 29/11/2017 23.8 23.45 23.8 23.45 2.694.100 Bán
13 [HOSE.HSG] 28/11/2017 24.2 23.7 24.3 23.75 2.252.770 Theo dõi
14 [HOSE.HSG] 27/11/2017 23.5 23.45 24 24 3.816.500 Theo dõi
15 [HOSE.HSG] 24/11/2017 23 23 23.6 23.3 2.301.140 Theo dõi
16 [HOSE.HSG] 23/11/2017 23.85 23.15 23.85 23.3 2.857.880 Theo dõi
17 [HOSE.HSG] 22/11/2017 23.3 23.05 23.65 23.65 2.012.170 Theo dõi
18 [HOSE.HSG] 21/11/2017 23.3 22.9 23.4 23.05 3.395.760 Theo dõi
19 [HOSE.HSG] 20/11/2017 23.7 23 23.8 23.15 3.347.340 Theo dõi
20 [HOSE.HSG] 17/11/2017 24.1 23.5 24.2 23.6 3.416.200 Mua