FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HSG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HSG] 20/09/2018 12.25 12.1 12.55 12.5 4.970.080 Mua
2 [HOSE.HSG] 19/09/2018 12.3 12.05 12.8 12.25 9.113.780 Mua
3 [HOSE.HSG] 18/09/2018 11.2 11.1 12.1 12.1 11.784.570 Mua
4 [HOSE.HSG] 17/09/2018 11.1 11.1 11.45 11.35 3.868.100 Mua
5 [HOSE.HSG] 14/09/2018 11.4 11.1 11.7 11.1 4.367.980 Mua
6 [HOSE.HSG] 13/09/2018 10.8 10.65 11.35 11.35 8.088.770 Mua
7 [HOSE.HSG] 12/09/2018 10.6 10.6 10.8 10.7 3.790.600 Theo dõi
8 [HOSE.HSG] 11/09/2018 10.5 10.45 10.65 10.6 2.184.580 Theo dõi
9 [HOSE.HSG] 10/09/2018 10.35 10.3 10.7 10.5 4.179.410 Theo dõi
10 [HOSE.HSG] 07/09/2018 10.45 10.35 10.6 10.4 5.128.520 Theo dõi
11 [HOSE.HSG] 05/09/2018 10.6 10.55 10.75 10.6 1.906.950 Theo dõi
12 [HOSE.HSG] 04/09/2018 10.75 10.6 10.8 10.65 1.750.430 Theo dõi
13 [HOSE.HSG] 31/08/2018 11 10.75 11.1 10.8 2.800.520 Mua
14 [HOSE.HSG] 30/08/2018 10.8 10.75 11.1 10.95 3.218.090 Mua
15 [HOSE.HSG] 29/08/2018 10.7 10.6 10.85 10.75 2.469.040 Mua
16 [HOSE.HSG] 28/08/2018 11 10.7 11.1 10.75 3.437.280 Theo dõi
17 [HOSE.HSG] 27/08/2018 10.8 10.8 11.2 11 5.953.820 Mua
18 [HOSE.HSG] 24/08/2018 10.5 10.4 10.95 10.75 4.412.710 Mua
19 [HOSE.HSG] 23/08/2018 10.35 10.3 10.6 10.45 2.632.330 Bán
20 [HOSE.HSG] 22/08/2018 10.5 10.35 10.6 10.35 2.083.320 Bán