FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HSG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HSG] 20/11/2018 7.5 7.41 7.72 7.67 1.887.570 Bán
2 [HOSE.HSG] 19/11/2018 7.47 7.45 7.62 7.56 1.600.820 Bán
3 [HOSE.HSG] 16/11/2018 7.3 7.3 7.46 7.38 2.080.150 Bán
4 [HOSE.HSG] 15/11/2018 7.6 7.2 7.6 7.2 3.897.650 Bán
5 [HOSE.HSG] 14/11/2018 7.94 7.6 8.04 7.6 4.160.560 Bán
6 [HOSE.HSG] 13/11/2018 7.96 7.93 8.1 7.94 3.215.400 Bán
7 [HOSE.HSG] 12/11/2018 8.25 7.9 8.25 8.1 3.066.530 Bán
8 [HOSE.HSG] 09/11/2018 8.68 8.25 8.68 8.27 3.377.750 Bán
9 [HOSE.HSG] 08/11/2018 8.69 8.55 8.73 8.68 2.572.850 Bán
10 [HOSE.HSG] 07/11/2018 8.62 8.5 8.78 8.5 4.828.320 Bán
11 [HOSE.HSG] 06/11/2018 8.8 8.72 9.25 8.72 5.320.890 Bán
12 [HOSE.HSG] 05/11/2018 8.24 8.22 8.7 8.7 3.680.270 Bán
13 [HOSE.HSG] 02/11/2018 8.45 7.99 8.64 8.21 12.946.780 Bán
14 [HOSE.HSG] 01/11/2018 9 8.59 9 8.59 7.711.930 Bán
15 [HOSE.HSG] 31/10/2018 9.23 9.23 9.54 9.23 14.725.320 Bán
16 [HOSE.HSG] 30/10/2018 9.6 9.6 9.99 9.92 2.168.100 Bán
17 [HOSE.HSG] 29/10/2018 9.9 9.75 10.05 9.9 1.691.530 Bán
18 [HOSE.HSG] 26/10/2018 9.95 9.87 10.35 10 3.088.450 Bán
19 [HOSE.HSG] 25/10/2018 9.5 9.3 9.8 9.7 4.674.370 Bán
20 [HOSE.HSG] 24/10/2018 10.3 9.9 10.5 9.9 5.547.080 Bán