FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HSG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HSG] 25/05/2018 11.7 11.45 11.9 11.55 2.433.050 Quá bán
2 [HOSE.HSG] 24/05/2018 12.2 11.4 12.25 11.75 2.615.430 Quá bán
3 [HOSE.HSG] 23/05/2018 11.8 11.35 12.2 12.2 6.269.800 Quá bán
4 [HOSE.HSG] 22/05/2018 13.1 12.2 13.2 12.2 4.421.720 Quá bán
5 [HOSE.HSG] 21/05/2018 13.85 13.1 13.95 13.1 4.675.610 Bán
6 [HOSE.HSG] 18/05/2018 14.15 13.9 14.3 14 1.503.390 Bán
7 [HOSE.HSG] 17/05/2018 14.3 14 14.5 14.2 2.152.170 Bán
8 [HOSE.HSG] 16/05/2018 14.5 14.3 14.7 14.3 1.725.370 Bán
9 [HOSE.HSG] 15/05/2018 14.4 14.35 14.8 14.5 2.157.990 Bán
10 [HOSE.HSG] 14/05/2018 14.75 14.35 14.75 14.45 1.444.660 Bán
11 [HOSE.HSG] 11/05/2018 14.4 14.3 14.7 14.5 2.003.950 Bán
12 [HOSE.HSG] 10/05/2018 15.4 14.7 15.6 14.9 2.921.110 Bán
13 [HOSE.HSG] 09/05/2018 14.15 14.15 15.15 15.15 3.990.970 Bán
14 [HOSE.HSG] 08/05/2018 14.75 14.2 14.8 14.2 2.436.590 Quá bán
15 [HOSE.HSG] 07/05/2018 14.4 14.3 14.7 14.7 2.505.440 Bán
16 [HOSE.HSG] 04/05/2018 14.55 14.25 14.95 14.3 2.290.820 Quá bán
17 [HOSE.HSG] 03/05/2018 14.7 14.55 15.1 14.55 8.392.320 Quá bán
18 [HOSE.HSG] 02/05/2018 15.6 15.6 16 15.6 4.527.520 Quá bán
19 [HOSE.HSG] 27/04/2018 16.3 16.3 17 16.75 1.947.980 Bán
20 [HOSE.HSG] 26/04/2018 16.5 16.25 17 16.35 1.835.570 Quá bán