FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HSG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HSG] 22/04/2019 7.9 7.7 7.92 7.7 2.541.040 Bán
2 [HOSE.HSG] 19/04/2019 7.7 7.7 8.23 8.23 3.757.320 Bán
3 [HOSE.HSG] 18/04/2019 7.82 7.49 7.9 7.7 4.339.120 Bán
4 [HOSE.HSG] 17/04/2019 8.65 8.05 8.7 8.05 7.525.960 Bán
5 [HOSE.HSG] 16/04/2019 9 8.65 9.02 8.65 5.643.350 Bán
6 [HOSE.HSG] 12/04/2019 9.14 9.08 9.14 9.13 2.512.730 Bán
7 [HOSE.HSG] 11/04/2019 9.08 9.06 9.16 9.09 1.489.380 Bán
8 [HOSE.HSG] 10/04/2019 9.12 9.06 9.15 9.06 3.255.800 Bán
9 [HOSE.HSG] 09/04/2019 9.29 9.16 9.29 9.16 2.751.850 Bán
10 [HOSE.HSG] 08/04/2019 9.28 9.16 9.29 9.18 2.339.360 Theo dõi
11 [HOSE.HSG] 05/04/2019 9.36 9.28 9.4 9.28 2.620.880 Mua
12 [HOSE.HSG] 04/04/2019 9.38 9.26 9.42 9.26 2.286.320 Mua
13 [HOSE.HSG] 03/04/2019 9.14 9.05 9.3 9.29 2.671.670 Mua
14 [HOSE.HSG] 02/04/2019 9.25 9.13 9.3 9.14 3.364.210 Theo dõi
15 [HOSE.HSG] 01/04/2019 9.4 9.14 9.49 9.17 3.347.090 Theo dõi
16 [HOSE.HSG] 29/03/2019 9.59 9.4 9.68 9.4 3.614.080 Mua
17 [HOSE.HSG] 28/03/2019 9.14 9.1 9.73 9.51 7.727.830 Mua
18 [HOSE.HSG] 27/03/2019 9.16 9.11 9.28 9.24 2.466.640 Theo dõi
19 [HOSE.HSG] 26/03/2019 9.1 9.02 9.23 9.06 3.044.270 Bán
20 [HOSE.HSG] 25/03/2019 9.2 9.08 9.25 9.1 4.080.110 Bán