FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HSG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HSG] 17/07/2018 9.9 9.9 10.1 10.1 1.452.930 Bán
2 [HOSE.HSG] 16/07/2018 10.2 9.96 10.3 10 1.551.300 Bán
3 [HOSE.HSG] 13/07/2018 9.96 9.96 10.3 10.05 1.476.510 Bán
4 [HOSE.HSG] 12/07/2018 9.96 9.52 10.25 9.96 1.656.310 Bán
5 [HOSE.HSG] 11/07/2018 9.99 9.75 10 9.75 2.244.290 Bán
6 [HOSE.HSG] 10/07/2018 10.4 10.05 10.55 10.1 1.542.050 Bán
7 [HOSE.HSG] 09/07/2018 10.6 10.3 10.7 10.4 1.751.870 Bán
8 [HOSE.HSG] 06/07/2018 10 9.8 10.55 10.45 2.759.430 Bán
9 [HOSE.HSG] 05/07/2018 10.75 10 10.75 10.05 1.761.770 Bán
10 [HOSE.HSG] 04/07/2018 10.55 10.2 10.8 10.65 1.941.420 Bán
11 [HOSE.HSG] 03/07/2018 11.3 10.55 11.35 10.55 4.695.600 Bán
12 [HOSE.HSG] 02/07/2018 12 11.3 12 11.3 5.628.190 Bán
13 [HOSE.HSG] 29/06/2018 12.3 12.1 12.35 12.1 1.151.200 Bán
14 [HOSE.HSG] 28/06/2018 12.6 12.1 12.65 12.1 1.565.930 Bán
15 [HOSE.HSG] 27/06/2018 12.6 12.5 13.15 12.6 3.262.440 Theo dõi
16 [HOSE.HSG] 26/06/2018 12.5 12.3 12.8 12.55 1.379.990 Theo dõi
17 [HOSE.HSG] 25/06/2018 12.9 12.5 12.9 12.5 1.767.770 Bán
18 [HOSE.HSG] 22/06/2018 12.4 12.2 12.7 12.65 1.398.360 Bán
19 [HOSE.HSG] 21/06/2018 12.6 12.35 12.6 12.4 1.432.290 Theo dõi
20 [HOSE.HSG] 20/06/2018 12.5 12.15 12.7 12.7 1.610.580 Theo dõi