FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HT1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HT1] 13/07/2018 11.15 10.9 11.25 10.95 46.390 Theo dõi
2 [HOSE.HT1] 12/07/2018 10.9 10.9 11.15 10.9 31.840 Bán
3 [HOSE.HT1] 11/07/2018 10.95 10.9 11 11 78.230 Bán
4 [HOSE.HT1] 10/07/2018 10.7 10.7 11.2 11 48.260 Bán
5 [HOSE.HT1] 09/07/2018 11.2 10.95 11.2 10.95 78.100 Bán
6 [HOSE.HT1] 06/07/2018 11 10.65 11 10.95 77.140 Bán
7 [HOSE.HT1] 05/07/2018 11.2 10.55 11.2 10.6 68.600 Bán
8 [HOSE.HT1] 04/07/2018 10.7 10.6 10.85 10.85 54.910 Bán
9 [HOSE.HT1] 03/07/2018 11.15 10.65 11.6 10.65 228.530 Bán
10 [HOSE.HT1] 02/07/2018 11.55 11.2 11.55 11.4 42.260 Bán
11 [HOSE.HT1] 29/06/2018 12 11.5 12 11.5 74.750 Bán
12 [HOSE.HT1] 28/06/2018 11.5 11.5 11.9 11.65 127.960 Bán
13 [HOSE.HT1] 27/06/2018 11.8 11.8 12.15 11.95 54.540 Bán
14 [HOSE.HT1] 26/06/2018 11.9 11.8 12 11.85 30.880 Bán
15 [HOSE.HT1] 25/06/2018 11.85 11.8 12.3 11.95 16.290 Bán
16 [HOSE.HT1] 22/06/2018 11.75 11.7 12.1 11.7 100.000 Bán
17 [HOSE.HT1] 21/06/2018 11.95 11.8 12 11.8 117.710 Bán
18 [HOSE.HT1] 20/06/2018 12 11.9 12.3 11.95 77.830 Theo dõi
19 [HOSE.HT1] 19/06/2018 12.2 11.65 12.45 12 232.770 Theo dõi
20 [HOSE.HT1] 18/06/2018 12.8 12.3 12.8 12.3 107.480 Theo dõi