FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HT1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HT1] 22/03/2019 15.5 15.1 15.6 15.3 251.150 Bán
2 [HOSE.HT1] 21/03/2019 15.75 15.4 15.75 15.4 296.120 Bán
3 [HOSE.HT1] 20/03/2019 15.75 15.6 15.9 15.75 96.920 Bán
4 [HOSE.HT1] 19/03/2019 16.1 15.75 16.1 15.75 187.200 Bán
5 [HOSE.HT1] 18/03/2019 16.15 15.9 16.15 16.1 97.300 Mua
6 [HOSE.HT1] 15/03/2019 16.2 16.05 16.2 16.15 129.770 Mua
7 [HOSE.HT1] 14/03/2019 15.6 15.6 16.2 16.2 282.840 Mua
8 [HOSE.HT1] 13/03/2019 15.7 15.7 15.9 15.7 232.190 Theo dõi
9 [HOSE.HT1] 12/03/2019 15.7 15.5 15.85 15.7 369.170 Theo dõi
10 [HOSE.HT1] 11/03/2019 15.85 15.55 15.9 15.65 161.150 Theo dõi
11 [HOSE.HT1] 08/03/2019 16 15.75 16.15 15.9 226.370 Theo dõi
12 [HOSE.HT1] 07/03/2019 16.7 16.15 16.7 16.3 215.680 Mua
13 [HOSE.HT1] 06/03/2019 16.4 16.05 16.7 16.5 302.740 Mua
14 [HOSE.HT1] 05/03/2019 16.3 16.2 16.7 16.4 750.010 Mua
15 [HOSE.HT1] 04/03/2019 15.8 15.8 16.4 16.3 578.570 Mua
16 [HOSE.HT1] 01/03/2019 15.8 15.8 16.1 15.9 93.800 Mua
17 [HOSE.HT1] 28/02/2019 16.3 15.6 16.3 15.8 175.960 Mua
18 [HOSE.HT1] 27/02/2019 16.25 15.95 16.25 16 252.700 Mua
19 [HOSE.HT1] 26/02/2019 15.5 15.5 16.3 16.25 441.660 Mua
20 [HOSE.HT1] 25/02/2019 15.35 15.35 15.7 15.5 374.320 Theo dõi