FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HT1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HT1] 25/05/2018 12.8 12.6 12.9 12.6 144.190 Bán
2 [HOSE.HT1] 24/05/2018 12.9 12.6 12.9 12.8 71.810 Bán
3 [HOSE.HT1] 23/05/2018 12.6 12.5 12.9 12.9 51.080 Bán
4 [HOSE.HT1] 22/05/2018 12.9 12.5 12.9 12.5 157.140 Bán
5 [HOSE.HT1] 21/05/2018 13 12.9 13.05 12.95 61.240 Bán
6 [HOSE.HT1] 18/05/2018 12.9 12.9 13.2 13.05 134.700 Bán
7 [HOSE.HT1] 17/05/2018 13.1 13 13.4 13.1 133.400 Theo dõi
8 [HOSE.HT1] 16/05/2018 13.1 12.95 13.2 13.1 163.770 Theo dõi
9 [HOSE.HT1] 15/05/2018 13.2 12.9 13.2 13.1 241.680 Theo dõi
10 [HOSE.HT1] 14/05/2018 13.4 12.85 13.4 12.9 123.080 Theo dõi
11 [HOSE.HT1] 11/05/2018 13.3 12.75 13.3 13.2 7.410 Theo dõi
12 [HOSE.HT1] 10/05/2018 13.45 12.9 13.45 13.3 173.190 Theo dõi
13 [HOSE.HT1] 09/05/2018 13.4 13.1 13.4 13.3 75.440 Theo dõi
14 [HOSE.HT1] 08/05/2018 13.65 13.2 13.65 13.3 92.770 Theo dõi
15 [HOSE.HT1] 07/05/2018 12.95 12.95 13.5 13.5 97.890 Theo dõi
16 [HOSE.HT1] 04/05/2018 13.15 12.7 13.15 12.95 114.340 Bán
17 [HOSE.HT1] 03/05/2018 12.9 12.6 12.9 12.7 217.970 Bán
18 [HOSE.HT1] 02/05/2018 12.9 12.7 13.3 12.9 230.230 Bán
19 [HOSE.HT1] 27/04/2018 13 12.85 13.45 13.2 247.520 Bán
20 [HOSE.HT1] 26/04/2018 13.2 12.8 13.25 12.85 210.940 Bán