FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HT1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HT1] 23/03/2018 14.75 14.75 15.2 15.05 317.400 Theo dõi
2 [HOSE.HT1] 22/03/2018 15.3 15 15.35 15.2 360.110 Theo dõi
3 [HOSE.HT1] 21/03/2018 15 15 15.35 15.3 141.380 Mua
4 [HOSE.HT1] 20/03/2018 15 14.8 15.3 15 440.630 Theo dõi
5 [HOSE.HT1] 19/03/2018 15.6 15.05 15.6 15.1 99.280 Theo dõi
6 [HOSE.HT1] 16/03/2018 15.4 14.9 15.6 15.4 208.530 Mua
7 [HOSE.HT1] 15/03/2018 15.55 15.4 16 15.4 278.380 Mua
8 [HOSE.HT1] 14/03/2018 14.7 14.7 15.5 15.5 392.040 Mua
9 [HOSE.HT1] 13/03/2018 14.65 14.5 15.1 15 115.820 Theo dõi
10 [HOSE.HT1] 12/03/2018 14.5 14.4 14.8 14.5 86.310 Bán
11 [HOSE.HT1] 09/03/2018 15.15 14.4 15.15 14.75 532.000 Bán
12 [HOSE.HT1] 08/03/2018 15.2 14.75 15.5 14.9 126.550 Theo dõi
13 [HOSE.HT1] 07/03/2018 14.2 14.2 15 14.9 144.930 Theo dõi
14 [HOSE.HT1] 06/03/2018 14.95 14.5 15 14.7 299.530 Theo dõi
15 [HOSE.HT1] 05/03/2018 15.2 14.9 15.5 15.2 177.280 Theo dõi
16 [HOSE.HT1] 02/03/2018 15.7 15.15 15.7 15.2 74.780 Mua
17 [HOSE.HT1] 01/03/2018 15.5 15.4 15.85 15.7 167.640 Mua
18 [HOSE.HT1] 28/02/2018 14.75 14.75 15.85 15.75 340.310 Mua
19 [HOSE.HT1] 27/02/2018 15 14.8 15 15 63.840 Mua
20 [HOSE.HT1] 26/02/2018 15.1 14.8 15.2 15 81.920 Theo dõi