FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTL] 20/11/2018 16.85 16.85 19.15 19.15 650 Bán
2 [HOSE.HTL] 19/11/2018 17.9 17.9 17.9 17.9 20 Theo dõi
3 [HOSE.HTL] 16/11/2018 19.2 19.2 19.2 19.2 20 Theo dõi
4 [HOSE.HTL] 14/11/2018 18.5 18.5 20.9 20.6 680 Mua
5 [HOSE.HTL] 13/11/2018 17.95 17.95 19.85 19.85 20 Mua
6 [HOSE.HTL] 12/11/2018 19.9 19.25 19.9 19.25 30 Mua
7 [HOSE.HTL] 09/11/2018 18 18 20.65 20.65 20 Mua
8 [HOSE.HTL] 08/11/2018 17.3 17.3 19.35 19.35 40 Mua
9 [HOSE.HTL] 06/11/2018 18.35 18.35 18.35 18.35 10 Theo dõi
10 [HOSE.HTL] 05/11/2018 17.25 17.25 19.7 19.7 110 Mua
11 [HOSE.HTL] 01/11/2018 18.45 18.45 18.45 18.45 10 Theo dõi
12 [HOSE.HTL] 31/10/2018 18.6 18.6 19.75 19.75 2.010 Mua
13 [HOSE.HTL] 30/10/2018 18.6 18.6 18.6 18.6 2.000 Theo dõi
14 [HOSE.HTL] 29/10/2018 17.65 17.65 19.95 19.95 60 Mua
15 [HOSE.HTL] 26/10/2018 18.95 18.95 18.95 18.95 20 Theo dõi
16 [HOSE.HTL] 25/10/2018 18.95 17.1 18.95 18 90 Bán
17 [HOSE.HTL] 24/10/2018 18.3 18.3 18.3 18.3 10 Bán
18 [HOSE.HTL] 23/10/2018 17.75 17.7 17.75 17.7 4.220 Bán
19 [HOSE.HTL] 22/10/2018 17.55 17.55 17.55 17.55 10 Bán
20 [HOSE.HTL] 19/10/2018 18.65 18.65 18.65 18.65 10 Bán