FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTL] 22/03/2019 16.7 16.7 17.5 17.5 490 Theo dõi
2 [HOSE.HTL] 19/03/2019 16.85 16.85 17.8 17.8 280 Mua
3 [HOSE.HTL] 18/03/2019 17 17 17.9 17.9 450 Mua
4 [HOSE.HTL] 14/03/2019 16.2 16.1 18 18 1.510 Mua
5 [HOSE.HTL] 13/03/2019 17.05 17.05 17.1 17.1 50 Theo dõi
6 [HOSE.HTL] 12/03/2019 17.5 17.5 18 18 1.500 Mua
7 [HOSE.HTL] 11/03/2019 17.3 15.65 17.7 17.7 840 Theo dõi
8 [HOSE.HTL] 07/03/2019 16.55 16.55 16.55 16.55 10 Bán
9 [HOSE.HTL] 06/03/2019 16.95 16.95 17 17 420 Bán
10 [HOSE.HTL] 05/03/2019 17.45 17.45 17.45 17.45 10 Theo dõi
11 [HOSE.HTL] 04/03/2019 17.05 17.05 17.05 17.05 10 Bán
12 [HOSE.HTL] 01/03/2019 14.65 14.65 16.1 16.1 390 Bán
13 [HOSE.HTL] 28/02/2019 14.95 14.95 15.1 15.05 40 Bán
14 [HOSE.HTL] 27/02/2019 15.4 15.4 15.4 15.4 10 Bán
15 [HOSE.HTL] 26/02/2019 16.05 16.05 16.05 16.05 10 Bán
16 [HOSE.HTL] 25/02/2019 16.6 16.5 17.6 17 300 Bán
17 [HOSE.HTL] 22/02/2019 17.85 17.45 17.85 17.65 60 Bán
18 [HOSE.HTL] 21/02/2019 17.25 17.25 17.75 17.75 560 Bán
19 [HOSE.HTL] 20/02/2019 17.4 17.4 18.5 18.5 190 Bán
20 [HOSE.HTL] 19/02/2019 18.5 18.5 18.55 18.55 700 Bán