FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTL] 12/12/2017 39 39 39 39 2.000 Bán
2 [HOSE.HTL] 06/12/2017 40.45 40.45 40.5 40.5 130 Theo dõi
3 [HOSE.HTL] 05/12/2017 39.85 39.85 41.4 41.4 280 Theo dõi
4 [HOSE.HTL] 04/12/2017 40.05 40.05 42.8 42.8 250 Mua
5 [HOSE.HTL] 01/12/2017 37.25 37.25 40.05 40.05 20 Theo dõi
6 [HOSE.HTL] 30/11/2017 39.95 39.95 40.05 40.05 310 Theo dõi
7 [HOSE.HTL] 23/11/2017 41.85 39 41.9 41.9 340 Mua
8 [HOSE.HTL] 17/11/2017 41.9 41.9 41.9 41.9 10 Mua
9 [HOSE.HTL] 16/11/2017 40.5 40.45 41.8 41.8 640 Theo dõi
10 [HOSE.HTL] 15/11/2017 42 39.1 42 42 3.120 Theo dõi
11 [HOSE.HTL] 14/11/2017 42 42 42 42 900 Bán
12 [HOSE.HTL] 13/11/2017 37.8 37.8 42 42 260 Bán
13 [HOSE.HTL] 10/11/2017 43.2 38 43.2 40.6 4.260 Bán
14 [HOSE.HTL] 09/11/2017 40.65 40.6 40.65 40.6 130 Bán
15 [HOSE.HTL] 08/11/2017 38 38 38 38 10 Bán
16 [HOSE.HTL] 06/11/2017 37.8 37.7 40.5 40.5 60 Bán
17 [HOSE.HTL] 03/11/2017 40.5 40.5 40.5 40.5 100 Bán
18 [HOSE.HTL] 02/11/2017 40.5 40.5 40.5 40.5 70 Bán
19 [HOSE.HTL] 01/11/2017 42.5 40.5 43.3 40.5 550 Bán
20 [HOSE.HTL] 31/10/2017 40.5 40.5 40.5 40.5 660 Bán