FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTL] 14/05/2019 19 19 19 19 6.660 Theo dõi
2 [HOSE.HTL] 13/05/2019 19.8 19.8 19.8 19.8 10 Mua
3 [HOSE.HTL] 09/05/2019 19.4 19.4 19.4 19.4 6.380 Mua
4 [HOSE.HTL] 08/05/2019 19.4 19.4 19.4 19.4 700 Mua
5 [HOSE.HTL] 07/05/2019 19.3 19.3 19.4 19.4 8.030 Mua
6 [HOSE.HTL] 03/05/2019 19.3 19.3 19.3 19.3 10 Mua
7 [HOSE.HTL] 02/05/2019 20.75 20.75 20.75 20.75 50 Mua
8 [HOSE.HTL] 26/04/2019 20.75 20.75 20.75 20.75 10 Mua
9 [HOSE.HTL] 25/04/2019 19.95 19.95 19.95 19.95 10 Mua
10 [HOSE.HTL] 24/04/2019 19.05 19.05 19.05 19.05 10 Mua
11 [HOSE.HTL] 23/04/2019 18 18 18 18 30 Mua
12 [HOSE.HTL] 22/04/2019 19 19 19 19 240 Mua
13 [HOSE.HTL] 19/04/2019 18.05 18.05 18.05 18.05 50 Mua
14 [HOSE.HTL] 18/04/2019 19.25 19.25 19.4 19.4 70 Mua
15 [HOSE.HTL] 17/04/2019 18.1 18 18.15 18.15 2.270 Mua
16 [HOSE.HTL] 16/04/2019 17 17 17 17 690 Bán
17 [HOSE.HTL] 12/04/2019 17.05 17.05 17.95 17.95 1.120 Mua
18 [HOSE.HTL] 11/04/2019 16.25 16.25 18.25 18.25 40 Mua
19 [HOSE.HTL] 09/04/2019 17.35 17.35 17.4 17.4 8.600 Bán
20 [HOSE.HTL] 08/04/2019 17.1 17.1 17.1 17.1 300 Bán