FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTL] 18/05/2018 27.2 25.25 27.65 25.25 320 Bán
2 [HOSE.HTL] 17/05/2018 24.65 24.65 26.9 26.9 1.030 Bán
3 [HOSE.HTL] 16/05/2018 26.5 26.5 27.95 26.5 1.130 Bán
4 [HOSE.HTL] 15/05/2018 27.9 26 28.5 28.45 1.290 Theo dõi
5 [HOSE.HTL] 14/05/2018 27.9 27.9 27.9 27.9 20 Theo dõi
6 [HOSE.HTL] 11/05/2018 30.35 26.5 30.35 30 1.630 Mua
7 [HOSE.HTL] 10/05/2018 28.45 28.45 28.45 28.45 70 Theo dõi
8 [HOSE.HTL] 09/05/2018 28.25 28.25 30.55 30.55 570 Mua
9 [HOSE.HTL] 08/05/2018 30.35 30.35 30.35 30.35 150 Mua
10 [HOSE.HTL] 07/05/2018 28.45 28.45 28.45 28.45 200 Bán
11 [HOSE.HTL] 04/05/2018 24.75 24.75 28.4 26.6 7.080 Bán
12 [HOSE.HTL] 03/05/2018 24.8 24.8 28.45 26.6 120 Bán
13 [HOSE.HTL] 02/05/2018 26.6 26.6 30.4 26.6 110 Theo dõi
14 [HOSE.HTL] 27/04/2018 28.5 28.5 28.5 28.5 10 Theo dõi
15 [HOSE.HTL] 26/04/2018 28.35 28.35 30.5 30.45 460 Mua
16 [HOSE.HTL] 24/04/2018 30 27.8 30.5 30.45 470 Mua
17 [HOSE.HTL] 23/04/2018 28.9 28.9 29.5 29.5 600 Theo dõi
18 [HOSE.HTL] 20/04/2018 31.8 27.9 31.8 28 1.670 Bán
19 [HOSE.HTL] 19/04/2018 27.5 27.5 30 30 1.480 Theo dõi
20 [HOSE.HTL] 18/04/2018 29 27 29 28.95 760 Bán