FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTL] 23/03/2018 34.3 32.45 34.3 32.45 380 Theo dõi
2 [HOSE.HTL] 22/03/2018 31 30.7 32.45 32.45 240 Theo dõi
3 [HOSE.HTL] 21/03/2018 33.3 31 35.55 33 1.930 Bán
4 [HOSE.HTL] 20/03/2018 33.3 33.3 33.3 33.3 150 Theo dõi
5 [HOSE.HTL] 19/03/2018 35.3 35.3 36.85 35.8 1.610 Mua
6 [HOSE.HTL] 16/03/2018 35.4 31.35 35.4 35.4 370 Mua
7 [HOSE.HTL] 15/03/2018 30 30 33.7 33.7 2.080 Mua
8 [HOSE.HTL] 14/03/2018 30 29.6 31.65 31.65 8.650 Theo dõi
9 [HOSE.HTL] 13/03/2018 31.75 29.6 31.75 29.6 3.770 Theo dõi
10 [HOSE.HTL] 12/03/2018 32.55 31.75 31.75 31.75 550 Theo dõi
11 [HOSE.HTL] 09/03/2018 32.55 32.55 32.55 32.55 10 Theo dõi
12 [HOSE.HTL] 05/03/2018 35 35 35 35 80 Mua
13 [HOSE.HTL] 01/03/2018 34.5 34.5 34.5 34.5 10 Mua
14 [HOSE.HTL] 28/02/2018 34.1 34.1 34.2 34.2 40 Theo dõi
15 [HOSE.HTL] 27/02/2018 35 32 35 32 130 Theo dõi
16 [HOSE.HTL] 26/02/2018 29.1 29.1 32.9 32.9 1.220 Theo dõi
17 [HOSE.HTL] 23/02/2018 30.75 30.75 30.75 30.75 40 Bán
18 [HOSE.HTL] 22/02/2018 32.9 32.9 32.9 32.9 70 Bán
19 [HOSE.HTL] 21/02/2018 32 32 32.2 32.2 40 Bán
20 [HOSE.HTL] 13/02/2018 33 30.1 33.5 30.1 60 Bán