FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTL] 13/07/2018 18.8 18.8 20.75 20.75 120 Theo dõi
2 [HOSE.HTL] 12/07/2018 18.9 20.1 20.2 20.2 130 Theo dõi
3 [HOSE.HTL] 11/07/2018 18.9 18.9 18.9 18.9 10 Bán
4 [HOSE.HTL] 06/07/2018 19.85 19.85 21.9 20 40 Bán
5 [HOSE.HTL] 05/07/2018 21.25 21.25 23.55 21.3 80 Theo dõi
6 [HOSE.HTL] 04/07/2018 20.15 20.15 22.8 22.8 20 Mua
7 [HOSE.HTL] 03/07/2018 21.6 19.05 21.65 21.6 740 Theo dõi
8 [HOSE.HTL] 28/06/2018 20.2 20.2 20.25 20.25 60 Bán
9 [HOSE.HTL] 27/06/2018 21.2 18.95 21.2 18.95 40 Bán
10 [HOSE.HTL] 26/06/2018 19.65 19.65 22 19.85 120 Bán
11 [HOSE.HTL] 25/06/2018 21.1 21.1 22.35 21.1 1.170 Theo dõi
12 [HOSE.HTL] 22/06/2018 21.05 21.05 21.1 21.1 3.360 Theo dõi
13 [HOSE.HTL] 21/06/2018 19.8 19.75 22 19.75 290 Theo dõi
14 [HOSE.HTL] 20/06/2018 21.2 21.15 21.2 21.15 120 Theo dõi
15 [HOSE.HTL] 19/06/2018 21.25 21.25 22.7 22.7 4.940 Mua
16 [HOSE.HTL] 18/06/2018 21.3 21.3 22.8 22.8 5.280 Theo dõi
17 [HOSE.HTL] 15/06/2018 23 20.3 23 22.9 660 Theo dõi
18 [HOSE.HTL] 14/06/2018 21.8 19 21.8 21.8 2.010 Bán
19 [HOSE.HTL] 13/06/2018 20.4 20.4 22.5 20.4 60 Bán
20 [HOSE.HTL] 12/06/2018 21.9 21.9 21.9 21.9 30 Bán