FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTT] 21/06/2018 2.89 2.63 2.9 2.7 146.340 Theo dõi
2 [HOSE.HTT] 20/06/2018 2.8 2.69 2.88 2.82 70.650 Mua
3 [HOSE.HTT] 19/06/2018 3.25 2.87 3.25 2.87 352.040 Mua
4 [HOSE.HTT] 18/06/2018 3.08 3.07 3.08 3.08 663.570 Mua
5 [HOSE.HTT] 15/06/2018 2.8 2.7 2.88 2.88 219.850 Mua
6 [HOSE.HTT] 14/06/2018 2.68 2.6 2.72 2.7 88.740 Mua
7 [HOSE.HTT] 13/06/2018 2.65 2.65 2.7 2.68 29.910 Mua
8 [HOSE.HTT] 12/06/2018 2.54 2.51 2.65 2.65 13.390 Theo dõi
9 [HOSE.HTT] 11/06/2018 2.65 2.54 2.65 2.65 3.390 Theo dõi
10 [HOSE.HTT] 08/06/2018 2.62 2.56 2.68 2.65 39.050 Theo dõi
11 [HOSE.HTT] 07/06/2018 2.64 2.59 2.64 2.64 40.820 Theo dõi
12 [HOSE.HTT] 06/06/2018 2.67 2.62 2.69 2.65 7.950 Theo dõi
13 [HOSE.HTT] 05/06/2018 2.7 2.65 2.7 2.67 9.890 Theo dõi
14 [HOSE.HTT] 04/06/2018 2.72 2.55 2.72 2.55 36.550 Bán
15 [HOSE.HTT] 01/06/2018 2.56 2.56 2.8 2.7 62.450 Theo dõi
16 [HOSE.HTT] 31/05/2018 2.7 2.61 2.72 2.71 4.420 Theo dõi
17 [HOSE.HTT] 30/05/2018 2.7 2.57 2.7 2.7 20.750 Theo dõi
18 [HOSE.HTT] 29/05/2018 2.6 2.6 2.65 2.62 38.430 Bán
19 [HOSE.HTT] 28/05/2018 2.62 2.44 2.62 2.6 23.300 Bán
20 [HOSE.HTT] 25/05/2018 2.68 2.55 2.68 2.62 27.450 Bán