FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTT] 20/03/2018 3.19 3.1 3.19 3.12 7.630 Theo dõi
2 [HOSE.HTT] 19/03/2018 3.22 3.1 3.22 3.19 82.100 Mua
3 [HOSE.HTT] 16/03/2018 3.14 3.05 3.15 3.14 9.220 Mua
4 [HOSE.HTT] 15/03/2018 3.15 3.07 3.15 3.07 8.680 Theo dõi
5 [HOSE.HTT] 14/03/2018 3.18 3.05 3.18 3.15 46.610 Mua
6 [HOSE.HTT] 13/03/2018 3.17 3.05 3.18 3.18 36.850 Mua
7 [HOSE.HTT] 12/03/2018 3.17 3.08 3.19 3.17 48.440 Mua
8 [HOSE.HTT] 09/03/2018 3.15 3.07 3.15 3.07 74.880 Mua
9 [HOSE.HTT] 08/03/2018 3.06 3.05 3.15 3.05 68.810 Theo dõi
10 [HOSE.HTT] 07/03/2018 2.92 2.92 3.05 3.05 64.740 Theo dõi
11 [HOSE.HTT] 06/03/2018 3 2.91 3.07 3 58.440 Theo dõi
12 [HOSE.HTT] 05/03/2018 2.92 2.9 3.1 3 19.300 Theo dõi
13 [HOSE.HTT] 02/03/2018 2.92 2.9 2.94 2.91 23.830 Bán
14 [HOSE.HTT] 01/03/2018 2.9 2.88 2.93 2.92 18.630 Bán
15 [HOSE.HTT] 28/02/2018 2.81 2.81 2.94 2.94 16.730 Bán
16 [HOSE.HTT] 27/02/2018 2.88 2.81 2.94 2.92 16.350 Bán
17 [HOSE.HTT] 26/02/2018 2.92 2.89 2.92 2.9 51.270 Bán
18 [HOSE.HTT] 23/02/2018 3.09 2.91 3.09 2.91 54.970 Bán
19 [HOSE.HTT] 22/02/2018 3.1 2.96 3.1 3.02 9.710 Bán
20 [HOSE.HTT] 21/02/2018 3 2.95 3.15 3.05 60.350 Bán