FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTT] 18/10/2018 2.4 2.26 2.4 2.27 349.040 Theo dõi
2 [HOSE.HTT] 17/10/2018 2.3 2.2 2.3 2.3 627.980 Theo dõi
3 [HOSE.HTT] 16/10/2018 2.04 2.03 2.15 2.15 335.670 Bán
4 [HOSE.HTT] 15/10/2018 1.98 1.98 2.07 2.01 124.110 Bán
5 [HOSE.HTT] 12/10/2018 2 1.93 2.05 1.98 268.680 Bán
6 [HOSE.HTT] 11/10/2018 2.06 2.06 2.21 2.06 1.165.990 Bán
7 [HOSE.HTT] 10/10/2018 2.37 2.21 2.37 2.21 644.190 Bán
8 [HOSE.HTT] 09/10/2018 2.38 2.33 2.45 2.37 327.700 Bán
9 [HOSE.HTT] 08/10/2018 2.41 2.35 2.41 2.38 308.110 Bán
10 [HOSE.HTT] 05/10/2018 2.45 2.38 2.45 2.4 415.240 Bán
11 [HOSE.HTT] 04/10/2018 2.42 2.4 2.48 2.4 374.560 Bán
12 [HOSE.HTT] 03/10/2018 2.41 2.41 2.48 2.42 150.440 Bán
13 [HOSE.HTT] 02/10/2018 2.45 2.4 2.53 2.44 506.740 Bán
14 [HOSE.HTT] 01/10/2018 2.5 2.43 2.52 2.52 223.190 Bán
15 [HOSE.HTT] 28/09/2018 2.53 2.45 2.55 2.48 302.980 Bán
16 [HOSE.HTT] 27/09/2018 2.56 2.51 2.6 2.53 123.960 Bán
17 [HOSE.HTT] 26/09/2018 2.59 2.55 2.61 2.56 197.290 Bán
18 [HOSE.HTT] 25/09/2018 2.63 2.39 2.64 2.63 2.089.880 Theo dõi
19 [HOSE.HTT] 24/09/2018 2.49 2.4 2.5 2.47 681.990 Bán
20 [HOSE.HTT] 21/09/2018 2.62 2.47 2.62 2.49 1.013.290 Bán