FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTT] 22/03/2019 1.68 1.63 1.68 1.67 50.230 Bán
2 [HOSE.HTT] 21/03/2019 1.64 1.64 1.71 1.64 19.540 Bán
3 [HOSE.HTT] 20/03/2019 1.68 1.64 1.7 1.64 7.240 Bán
4 [HOSE.HTT] 19/03/2019 1.68 1.68 1.72 1.7 58.880 Theo dõi
5 [HOSE.HTT] 18/03/2019 1.76 1.67 1.76 1.71 39.100 Theo dõi
6 [HOSE.HTT] 15/03/2019 1.66 1.66 1.7 1.67 23.580 Bán
7 [HOSE.HTT] 14/03/2019 1.67 1.64 1.7 1.7 36.460 Theo dõi
8 [HOSE.HTT] 13/03/2019 1.68 1.65 1.68 1.67 67.970 Bán
9 [HOSE.HTT] 12/03/2019 1.67 1.65 1.68 1.67 129.310 Bán
10 [HOSE.HTT] 11/03/2019 1.69 1.64 1.69 1.68 48.270 Bán
11 [HOSE.HTT] 08/03/2019 1.69 1.63 1.69 1.66 99.970 Bán
12 [HOSE.HTT] 07/03/2019 1.75 1.68 1.78 1.69 154.800 Bán
13 [HOSE.HTT] 06/03/2019 1.79 1.68 1.79 1.74 23.050 Mua
14 [HOSE.HTT] 05/03/2019 1.7 1.65 1.75 1.68 268.490 Theo dõi
15 [HOSE.HTT] 04/03/2019 1.66 1.66 1.77 1.77 24.290 Mua
16 [HOSE.HTT] 01/03/2019 1.63 1.63 1.8 1.7 38.440 Theo dõi
17 [HOSE.HTT] 28/02/2019 1.84 1.65 1.84 1.7 60.110 Theo dõi
18 [HOSE.HTT] 27/02/2019 1.8 1.68 1.85 1.74 115.170 Mua
19 [HOSE.HTT] 26/02/2019 1.84 1.74 1.84 1.8 8.560 Mua
20 [HOSE.HTT] 25/02/2019 1.86 1.74 1.86 1.74 126.960 Mua