FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 17/07/2018 16.5 16.5 17.35 17.35 40 Mua
2 [HOSE.HTV] 13/07/2018 16.85 16.85 17.7 17.7 20 Mua
3 [HOSE.HTV] 10/07/2018 17.5 17.5 18.1 18.1 130 Mua
4 [HOSE.HTV] 06/07/2018 16.9 16.9 17.8 17.8 90 Mua
5 [HOSE.HTV] 04/07/2018 16.6 16.6 16.95 16.95 30 Mua
6 [HOSE.HTV] 03/07/2018 15.35 15.3 15.95 15.95 280 Theo dõi
7 [HOSE.HTV] 29/06/2018 15.85 15.85 16.45 16.45 70 Theo dõi
8 [HOSE.HTV] 28/06/2018 14.85 14.8 15.8 15.8 270 Bán
9 [HOSE.HTV] 25/06/2018 14.5 14.5 15.9 15.9 90 Bán
10 [HOSE.HTV] 22/06/2018 15.5 15.5 15.55 15.55 70 Bán
11 [HOSE.HTV] 21/06/2018 14.9 14.9 15.8 14.95 1.280 Bán
12 [HOSE.HTV] 20/06/2018 15.05 13.45 15.05 14.95 730 Bán
13 [HOSE.HTV] 19/06/2018 13.95 13.95 15.95 14.1 80 Bán
14 [HOSE.HTV] 18/06/2018 16.5 15 16.95 15 3.680 Bán
15 [HOSE.HTV] 15/06/2018 16.1 16.1 16.75 16.1 160 Theo dõi
16 [HOSE.HTV] 14/06/2018 16 16 17.3 17.3 50 Mua
17 [HOSE.HTV] 13/06/2018 17.2 17.2 17.2 17.2 20 Mua
18 [HOSE.HTV] 12/06/2018 14.5 14.5 16.5 16.5 2.020 Theo dõi
19 [HOSE.HTV] 11/06/2018 15.5 15.45 17.5 15.45 3.920 Theo dõi
20 [HOSE.HTV] 08/06/2018 16.6 16.6 16.6 16.6 970 Theo dõi