FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 22/02/2018 15.7 15.7 16.7 16.7 50 Mua
2 [HOSE.HTV] 21/02/2018 16.8 16.8 16.8 16.8 20 Mua
3 [HOSE.HTV] 13/02/2018 16.4 16.4 17.5 17.4 320 Mua
4 [HOSE.HTV] 12/02/2018 17 17 17 17 100 Mua
5 [HOSE.HTV] 09/02/2018 17 17 17 17 30 Mua
6 [HOSE.HTV] 08/02/2018 17 17 17 17 70 Mua
7 [HOSE.HTV] 06/02/2018 16.85 16.85 17 17 70 Mua
8 [HOSE.HTV] 05/02/2018 16.85 16.85 16.85 16.85 100 Mua
9 [HOSE.HTV] 02/02/2018 16.45 16.45 16.85 16.85 100 Mua
10 [HOSE.HTV] 01/02/2018 15.2 15.2 16.35 16.35 270 Mua
11 [HOSE.HTV] 31/01/2018 16.15 16.15 16.3 16.3 90 Mua
12 [HOSE.HTV] 30/01/2018 15.5 15.5 16.2 16.2 50 Mua
13 [HOSE.HTV] 29/01/2018 15.6 14.15 15.6 15.6 1.860 Theo dõi
14 [HOSE.HTV] 26/01/2018 16.35 15 16.35 15 1.620 Bán
15 [HOSE.HTV] 25/01/2018 16.1 16.1 16.1 16.1 30 Mua
16 [HOSE.HTV] 22/01/2018 15 15 15.35 15.35 1.140 Bán
17 [HOSE.HTV] 17/01/2018 15.05 15.05 15.4 15.4 50 Bán
18 [HOSE.HTV] 15/01/2018 15.4 15.4 15.4 15.4 10 Bán
19 [HOSE.HTV] 12/01/2018 15.35 14.6 15.35 15.35 400 Bán
20 [HOSE.HTV] 10/01/2018 15.4 15 15.4 15.4 1.300 Bán