FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 14/01/2019 15.5 14 15.5 15.5 260 Bán
2 [HOSE.HTV] 11/01/2019 15 15 15 15 1.060 Bán
3 [HOSE.HTV] 10/01/2019 15.8 15.8 15.8 15.8 10 Theo dõi
4 [HOSE.HTV] 09/01/2019 15 15 15 15 110 Bán
5 [HOSE.HTV] 08/01/2019 15 15 15.9 15.4 190 Theo dõi
6 [HOSE.HTV] 03/01/2019 16.05 16.05 16.05 16.05 250 Mua
7 [HOSE.HTV] 02/01/2019 16.05 15 16.05 16.05 3.710 Theo dõi
8 [HOSE.HTV] 28/12/2018 15 15 15 15 5.990 Bán
9 [HOSE.HTV] 27/12/2018 14.5 14.5 15.4 15.4 1.480 Bán
10 [HOSE.HTV] 24/12/2018 15 15 15.55 15.55 550 Bán
11 [HOSE.HTV] 21/12/2018 14.7 14.7 15.9 15.9 1.170 Mua
12 [HOSE.HTV] 19/12/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 100 Bán
13 [HOSE.HTV] 14/12/2018 14.65 14.65 15.6 15.6 110 Bán
14 [HOSE.HTV] 12/12/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 10 Mua
15 [HOSE.HTV] 11/12/2018 15.45 15.45 15.45 15.45 10 Bán
16 [HOSE.HTV] 05/12/2018 15 15 15.9 15.9 4.960 Mua
17 [HOSE.HTV] 04/12/2018 15 15 15.7 15 410 Bán
18 [HOSE.HTV] 03/12/2018 14.8 14.8 15.8 15.8 30 Mua
19 [HOSE.HTV] 29/11/2018 15 14.9 15.9 15.9 2.120 Mua
20 [HOSE.HTV] 27/11/2018 15.95 15.95 15.95 15.95 20 Mua