FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 14/12/2017 15.8 15.8 16 16 60 Mua
2 [HOSE.HTV] 13/12/2017 15 15 15.9 15.9 29.140 Mua
3 [HOSE.HTV] 12/12/2017 15.7 15.5 15.9 15.5 1.550 Bán
4 [HOSE.HTV] 11/12/2017 15.55 15.55 15.55 15.55 40 Theo dõi
5 [HOSE.HTV] 08/12/2017 15.95 15.95 15.95 15.95 40 Mua
6 [HOSE.HTV] 07/12/2017 15.9 15.9 15.9 15.9 30 Mua
7 [HOSE.HTV] 06/12/2017 15.9 14.7 15.9 15.9 60 Mua
8 [HOSE.HTV] 05/12/2017 15.5 14.85 15.75 15.75 150 Theo dõi
9 [HOSE.HTV] 04/12/2017 15.95 15.75 15.95 15.75 50 Bán
10 [HOSE.HTV] 01/12/2017 15.8 15.8 15.95 15.95 70 Theo dõi
11 [HOSE.HTV] 30/11/2017 15.1 15.1 16.05 15.25 600 Bán
12 [HOSE.HTV] 29/11/2017 16.1 16.1 16.15 16.15 40 Mua
13 [HOSE.HTV] 28/11/2017 15.75 15.75 16.1 16.1 60 Theo dõi
14 [HOSE.HTV] 27/11/2017 15.95 15 15.95 15.75 1.470 Bán
15 [HOSE.HTV] 24/11/2017 15.35 15.35 15.75 15.75 350 Bán
16 [HOSE.HTV] 23/11/2017 16 14.9 16 14.9 1.450 Bán
17 [HOSE.HTV] 22/11/2017 16 15 16.15 15.8 180 Bán
18 [HOSE.HTV] 21/11/2017 15.85 15 15.9 15.9 24.330 Theo dõi
19 [HOSE.HTV] 20/11/2017 16.05 16.05 16.05 16.05 40 Theo dõi
20 [HOSE.HTV] 17/11/2017 16.15 16 16.15 16 60 Theo dõi