FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 20/09/2018 16.55 16.55 16.55 16.55 20 Mua
2 [HOSE.HTV] 18/09/2018 16 15.9 16.6 16.55 2.370 Mua
3 [HOSE.HTV] 17/09/2018 16.5 16 16.5 16.2 320 Theo dõi
4 [HOSE.HTV] 14/09/2018 16 16 16.2 16.2 180 Theo dõi
5 [HOSE.HTV] 13/09/2018 16.4 16.4 16.4 16.4 30 Mua
6 [HOSE.HTV] 12/09/2018 16.2 16.2 16.6 16.6 160 Mua
7 [HOSE.HTV] 11/09/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 30 Theo dõi
8 [HOSE.HTV] 10/09/2018 15.2 15.2 16 16 1.010 Bán
9 [HOSE.HTV] 07/09/2018 15.1 15.1 15.8 15.15 2.670 Bán
10 [HOSE.HTV] 06/09/2018 16 16 16.2 16.2 320 Bán
11 [HOSE.HTV] 05/09/2018 16.3 16.3 16.3 16.3 20 Bán
12 [HOSE.HTV] 04/09/2018 16.3 15.2 16.3 16.3 70 Bán
13 [HOSE.HTV] 31/08/2018 15.25 15.25 16.3 16.3 230 Bán
14 [HOSE.HTV] 28/08/2018 16.35 16.35 16.35 16.35 10 Bán
15 [HOSE.HTV] 27/08/2018 16.4 16.4 16.4 16.4 400 Bán
16 [HOSE.HTV] 24/08/2018 16.4 16.4 16.4 16.4 30 Bán
17 [HOSE.HTV] 22/08/2018 16 16 16.55 16.55 60 Mua
18 [HOSE.HTV] 21/08/2018 16 15.6 16.35 15.6 30 Theo dõi
19 [HOSE.HTV] 20/08/2018 16.65 16.65 16.65 16.65 20 Mua
20 [HOSE.HTV] 17/08/2018 16.65 16.65 16.65 16.65 20 Mua