FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 22/08/2019 14.4 14.35 14.9 14.85 9.760 Mua
2 [HOSE.HTV] 21/08/2019 14.9 14.9 14.9 14.9 10 Mua
3 [HOSE.HTV] 20/08/2019 14.5 14.5 14.5 14.5 650 Theo dõi
4 [HOSE.HTV] 19/08/2019 14.9 14.9 14.9 14.9 10 Mua
5 [HOSE.HTV] 16/08/2019 14.3 14.3 14.5 14.5 5.010 Bán
6 [HOSE.HTV] 15/08/2019 14.5 14.5 14.5 14.5 4.200 Bán
7 [HOSE.HTV] 13/08/2019 14.35 14 14.7 14.7 5.010 Theo dõi
8 [HOSE.HTV] 12/08/2019 14.5 14.5 14.9 14.9 4.210 Mua
9 [HOSE.HTV] 09/08/2019 14.5 14.5 14.5 14.5 200 Bán
10 [HOSE.HTV] 08/08/2019 14.5 14.2 14.5 14.5 890 Bán
11 [HOSE.HTV] 06/08/2019 14.9 14 14.9 14.6 5.020 Bán
12 [HOSE.HTV] 05/08/2019 14.85 14.35 15 14.35 5.140 Bán
13 [HOSE.HTV] 02/08/2019 14.7 14.7 14.7 14.7 30 Bán
14 [HOSE.HTV] 31/07/2019 14.7 14.3 14.7 14.7 510 Bán
15 [HOSE.HTV] 30/07/2019 14.4 14.3 14.7 14.7 20.810 Bán
16 [HOSE.HTV] 26/07/2019 14.7 14.7 15.1 14.7 3.010 Bán
17 [HOSE.HTV] 25/07/2019 14.65 14.45 14.7 14.5 7.010 Bán
18 [HOSE.HTV] 24/07/2019 14.8 14.7 14.8 14.7 7.000 Bán
19 [HOSE.HTV] 23/07/2019 14.8 14.65 14.8 14.65 230 Bán
20 [HOSE.HTV] 22/07/2019 14.4 14.4 14.85 14.85 830 Theo dõi