FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 16/05/2019 15.1 14.65 15.25 15.25 1.660 Bán
2 [HOSE.HTV] 15/05/2019 14.3 14.3 14.8 14.8 130 Bán
3 [HOSE.HTV] 14/05/2019 14.7 14.7 15.25 15.2 1.280 Bán
4 [HOSE.HTV] 13/05/2019 14.65 14.65 15.35 15.1 2.050 Theo dõi
5 [HOSE.HTV] 10/05/2019 14.65 14.65 15.35 15.35 40 Mua
6 [HOSE.HTV] 09/05/2019 15.4 14.6 15.4 15.35 10.200 Mua
7 [HOSE.HTV] 08/05/2019 15.4 15.4 15.4 15.4 20 Mua
8 [HOSE.HTV] 06/05/2019 15.4 15.4 15.4 15.4 10 Mua
9 [HOSE.HTV] 03/05/2019 15 14.9 15.4 14.9 260 Theo dõi
10 [HOSE.HTV] 02/05/2019 15.4 15.4 15.4 15.4 30 Mua
11 [HOSE.HTV] 25/04/2019 14.6 14.6 15.4 15.4 1.160 Theo dõi
12 [HOSE.HTV] 24/04/2019 15.4 15.4 15.4 15.4 10 Theo dõi
13 [HOSE.HTV] 23/04/2019 15.35 15.1 15.4 15.2 40 Bán
14 [HOSE.HTV] 22/04/2019 14.75 14.6 15.4 15.4 16.400 Theo dõi
15 [HOSE.HTV] 19/04/2019 15.35 15 15.5 15.5 1.090 Theo dõi
16 [HOSE.HTV] 18/04/2019 15.4 14.75 15.4 14.75 20 Bán
17 [HOSE.HTV] 17/04/2019 15.3 14.65 15.4 14.65 1.030 Bán
18 [HOSE.HTV] 16/04/2019 15.35 15 15.4 15.4 60 Bán
19 [HOSE.HTV] 10/04/2019 15.3 14.6 15.45 15.4 1.470 Bán
20 [HOSE.HTV] 09/04/2019 14.6 14.6 14.6 14.6 10 Bán