FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 22/03/2019 15.65 15.65 15.65 15.65 3.000 Bán
2 [HOSE.HTV] 20/03/2019 15.6 15.6 15.7 15.7 30 Bán
3 [HOSE.HTV] 19/03/2019 15.95 15 15.95 15.75 520 Bán
4 [HOSE.HTV] 18/03/2019 15.5 15.5 15.5 15.5 200 Theo dõi
5 [HOSE.HTV] 15/03/2019 15.8 15.05 15.8 15.7 1.130 Theo dõi
6 [HOSE.HTV] 14/03/2019 15.5 15.5 15.8 15.8 1.090 Theo dõi
7 [HOSE.HTV] 12/03/2019 15.95 15.95 15.95 15.95 10 Mua
8 [HOSE.HTV] 07/03/2019 15.95 15.95 15.95 15.95 30 Mua
9 [HOSE.HTV] 06/03/2019 15.8 15.8 15.8 15.8 30 Theo dõi
10 [HOSE.HTV] 05/03/2019 15.85 15.85 15.85 15.85 30 Theo dõi
11 [HOSE.HTV] 04/03/2019 15.85 15.85 15.85 15.85 60 Theo dõi
12 [HOSE.HTV] 01/03/2019 15.95 15.95 15.95 15.95 60 Theo dõi
13 [HOSE.HTV] 27/02/2019 15 15 15.9 15.9 17.460 Theo dõi
14 [HOSE.HTV] 26/02/2019 15.85 15.85 15.9 15.9 130 Theo dõi
15 [HOSE.HTV] 25/02/2019 15.95 15.95 15.95 15.95 10 Mua
16 [HOSE.HTV] 22/02/2019 15.5 15.5 15.5 15.5 20 Bán
17 [HOSE.HTV] 21/02/2019 16.1 15 16.1 15.5 80 Theo dõi
18 [HOSE.HTV] 20/02/2019 15.2 15.2 16.1 16.1 60 Mua
19 [HOSE.HTV] 19/02/2019 16.15 15.25 16.35 16.15 120 Mua
20 [HOSE.HTV] 18/02/2019 16.35 15.25 16.35 16.15 140 Mua