FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 18/05/2018 15.7 15.7 16.4 16.4 1.520 Mua
2 [HOSE.HTV] 15/05/2018 15.7 15.7 16.5 16.5 90 Mua
3 [HOSE.HTV] 11/05/2018 15.55 15.55 16.25 16.25 150 Mua
4 [HOSE.HTV] 10/05/2018 15.65 15.65 16.3 16.3 180 Mua
5 [HOSE.HTV] 09/05/2018 15.8 15.8 15.8 15.8 20 Bán
6 [HOSE.HTV] 08/05/2018 15.6 15.6 15.8 15.8 60 Bán
7 [HOSE.HTV] 07/05/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 10 Bán
8 [HOSE.HTV] 04/05/2018 14.75 14.7 15.6 15.6 230 Bán
9 [HOSE.HTV] 03/05/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 50 Bán
10 [HOSE.HTV] 02/05/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 50 Bán
11 [HOSE.HTV] 27/04/2018 16.3 16 16.3 16 60 Theo dõi
12 [HOSE.HTV] 26/04/2018 15.3 15.3 16 16 150 Theo dõi
13 [HOSE.HTV] 23/04/2018 16.4 16.4 16.4 16.4 30 Mua
14 [HOSE.HTV] 19/04/2018 16 16 16.4 16.4 100 Mua
15 [HOSE.HTV] 18/04/2018 16.3 16.3 16.3 16.3 10 Mua
16 [HOSE.HTV] 17/04/2018 16 15.4 16.35 16.1 510 Theo dõi
17 [HOSE.HTV] 16/04/2018 15.75 15.75 15.75 15.75 10 Bán
18 [HOSE.HTV] 13/04/2018 16 15 16.25 15 40 Bán
19 [HOSE.HTV] 12/04/2018 15.95 15.95 15.95 15.95 110 Theo dõi
20 [HOSE.HTV] 11/04/2018 15.3 15.3 15.95 15.95 150 Theo dõi