FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HTV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HTV] 20/11/2018 15.9 14.8 15.9 15.5 50 Bán
2 [HOSE.HTV] 19/11/2018 15 15 15.9 15.9 4.970 Mua
3 [HOSE.HTV] 16/11/2018 15 15 15.4 15 23.290 Bán
4 [HOSE.HTV] 15/11/2018 15.65 15.65 15.9 15.9 30 Mua
5 [HOSE.HTV] 14/11/2018 15 15 15.2 15.2 10.010 Theo dõi
6 [HOSE.HTV] 12/11/2018 15.05 15 15.8 15.8 420 Mua
7 [HOSE.HTV] 06/11/2018 16 16 16 16 20 Mua
8 [HOSE.HTV] 05/11/2018 16 16 16 16 10 Mua
9 [HOSE.HTV] 01/11/2018 16 15.3 16 15.3 20 Theo dõi
10 [HOSE.HTV] 31/10/2018 15 15 15.9 15.3 7.270 Theo dõi
11 [HOSE.HTV] 29/10/2018 16 16 16 16 10 Mua
12 [HOSE.HTV] 26/10/2018 15.65 15.65 16.6 16 90 Mua
13 [HOSE.HTV] 24/10/2018 15.75 15.75 15.75 15.75 20 Mua
14 [HOSE.HTV] 23/10/2018 15.75 15.75 15.75 15.75 20 Mua
15 [HOSE.HTV] 22/10/2018 15 15 15.75 15.75 40 Theo dõi
16 [HOSE.HTV] 19/10/2018 14.9 14.9 14.9 14.9 13.820 Bán
17 [HOSE.HTV] 18/10/2018 15 14 15 14 30 Bán
18 [HOSE.HTV] 17/10/2018 15 15 15.8 15 40 Bán
19 [HOSE.HTV] 16/10/2018 16.25 14.8 16.25 14.8 280 Bán
20 [HOSE.HTV] 15/10/2018 15.35 15.35 15.35 15.35 10 Bán