FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU1] 22/03/2019 9 9 9.19 9.19 20 Bán
2 [HOSE.HU1] 21/03/2019 8.6 8.6 8.61 8.61 7.270 Bán
3 [HOSE.HU1] 20/03/2019 8.6 8.6 8.6 8.6 10 Bán
4 [HOSE.HU1] 19/03/2019 9.19 9.19 9.19 9.19 10 Bán
5 [HOSE.HU1] 18/03/2019 9 8.99 9 8.99 210 Bán
6 [HOSE.HU1] 15/03/2019 8.62 8.62 8.62 8.62 10 Bán
7 [HOSE.HU1] 14/03/2019 9.26 9.26 9.26 9.26 220 Bán
8 [HOSE.HU1] 13/03/2019 9.26 9.26 9.95 9.95 9.330 Bán
9 [HOSE.HU1] 12/03/2019 9.3 9 9.95 9.95 17.430 Bán
10 [HOSE.HU1] 11/03/2019 8.65 8.65 9.3 9.3 6.210 Bán
11 [HOSE.HU1] 08/03/2019 9.3 9.3 9.3 9.3 41.080 Bán
12 [HOSE.HU1] 07/03/2019 9.06 9.06 10 10 550 Bán
13 [HOSE.HU1] 06/03/2019 9.74 9.74 9.74 9.74 10 Bán
14 [HOSE.HU1] 05/03/2019 9.7 9.13 10 9.13 4.400 Bán
15 [HOSE.HU1] 04/03/2019 9.2 9.09 9.83 9.78 3.860 Bán
16 [HOSE.HU1] 01/03/2019 11 9.77 11 9.77 260 Bán
17 [HOSE.HU1] 28/02/2019 9.27 9.27 10.5 10.5 1.080 Bán
18 [HOSE.HU1] 22/02/2019 10 9.96 10 9.96 80 Bán
19 [HOSE.HU1] 21/02/2019 10.7 10.7 10.7 10.7 100 Theo dõi
20 [HOSE.HU1] 15/02/2019 11.5 11.5 11.5 11.5 10 Mua