FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU1] 16/07/2018 9.2 9.2 9.5 9.5 4.020 Bán
2 [HOSE.HU1] 12/07/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 5.020 Bán
3 [HOSE.HU1] 11/07/2018 9.2 9.2 9.5 9.5 410 Theo dõi
4 [HOSE.HU1] 10/07/2018 8.9 8.9 9.2 9.2 290 Bán
5 [HOSE.HU1] 05/07/2018 9.1 9.1 9.5 9.5 4.510 Bán
6 [HOSE.HU1] 04/07/2018 9.4 9 9.5 9.1 20.020 Bán
7 [HOSE.HU1] 03/07/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 20 Bán
8 [HOSE.HU1] 29/06/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 20 Bán
9 [HOSE.HU1] 28/06/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 10 Theo dõi
10 [HOSE.HU1] 26/06/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 10 Theo dõi
11 [HOSE.HU1] 21/06/2018 9.3 9.3 9.3 9.3 1.000 Bán
12 [HOSE.HU1] 20/06/2018 9.9 9.9 9.9 9.9 10 Theo dõi
13 [HOSE.HU1] 19/06/2018 9.3 9.3 9.3 9.3 1.010 Bán
14 [HOSE.HU1] 18/06/2018 9.31 9.31 9.8 9.8 1.020 Theo dõi
15 [HOSE.HU1] 15/06/2018 9.3 9.3 9.3 9.3 2.640 Bán
16 [HOSE.HU1] 14/06/2018 9.4 9.3 9.4 9.3 3.160 Bán
17 [HOSE.HU1] 13/06/2018 9.3 9.1 10.25 10 7.230 Mua
18 [HOSE.HU1] 08/06/2018 9.5 9.5 9.6 9.6 240 Bán
19 [HOSE.HU1] 07/06/2018 10.2 10.2 10.2 10.2 200 Mua
20 [HOSE.HU1] 06/06/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 100 Bán