FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU1] 25/05/2018 9.8 9.8 9.9 9.9 2.190 Bán
2 [HOSE.HU1] 24/05/2018 10.4 10.4 10.4 10.4 10 Mua
3 [HOSE.HU1] 23/05/2018 9.8 9.8 9.8 9.8 50 Theo dõi
4 [HOSE.HU1] 22/05/2018 9.91 9.91 9.91 9.91 10 Theo dõi
5 [HOSE.HU1] 18/05/2018 11.15 9.73 11.15 10.65 120 Mua
6 [HOSE.HU1] 17/05/2018 11.95 10.45 11.95 10.45 8.010 Mua
7 [HOSE.HU1] 16/05/2018 11.2 11.2 11.2 11.2 10 Mua
8 [HOSE.HU1] 15/05/2018 10.3 9.62 10.5 10.5 12.920 Mua
9 [HOSE.HU1] 14/05/2018 10.3 10.3 10.3 10.3 100 Mua
10 [HOSE.HU1] 10/05/2018 10.2 10.2 10.6 10.6 42.100 Mua
11 [HOSE.HU1] 09/05/2018 10.95 10.8 10.95 10.95 7.400 Mua
12 [HOSE.HU1] 04/05/2018 10.25 10.25 10.25 10.25 10 Mua
13 [HOSE.HU1] 27/04/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 100 Theo dõi
14 [HOSE.HU1] 20/04/2018 10 10 10.2 10.2 8.650 Mua
15 [HOSE.HU1] 19/04/2018 9.5 9.5 10.15 10.15 2.900 Mua
16 [HOSE.HU1] 18/04/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 200 Bán
17 [HOSE.HU1] 17/04/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 190 Bán
18 [HOSE.HU1] 13/04/2018 10 9.81 10.25 9.81 20.400 Mua
19 [HOSE.HU1] 12/04/2018 9.6 9.6 10.25 10.25 9.000 Mua
20 [HOSE.HU1] 11/04/2018 9.6 9.6 10.05 9.6 34.220 Mua