FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU3
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU3] 23/03/2018 14 13.25 14.15 14.15 197.970 Quá mua
2 [HOSE.HU3] 22/03/2018 13.25 13.25 13.25 13.25 34.740 Mua
3 [HOSE.HU3] 21/03/2018 11.6 11.6 12.4 12.4 132.690 Mua
4 [HOSE.HU3] 20/03/2018 11.7 11.6 11.7 11.6 33.000 Mua
5 [HOSE.HU3] 19/03/2018 12.5 11.6 12.5 11.7 81.270 Mua
6 [HOSE.HU3] 16/03/2018 11.8 11.6 11.7 11.7 10.030 Mua
7 [HOSE.HU3] 15/03/2018 11.9 11.7 11.9 11.8 13.890 Mua
8 [HOSE.HU3] 14/03/2018 12.3 11.8 12.3 11.8 400 Mua
9 [HOSE.HU3] 13/03/2018 11.9 11.8 11.9 11.8 4.000 Mua
10 [HOSE.HU3] 12/03/2018 11.2 11.4 11.9 11.9 25.650 Mua
11 [HOSE.HU3] 09/03/2018 10.6 10.6 11.2 11.2 23.770 Mua
12 [HOSE.HU3] 08/03/2018 10.5 10.4 10.5 10.5 9.450 Mua
13 [HOSE.HU3] 07/03/2018 10.2 10.2 10.2 10.2 200 Mua
14 [HOSE.HU3] 01/03/2018 10.9 10.9 10.9 10.9 10 Mua
15 [HOSE.HU3] 27/02/2018 10.65 10.65 10.65 10.65 20 Mua
16 [HOSE.HU3] 26/02/2018 10 10 10.45 10.45 610 Mua
17 [HOSE.HU3] 23/02/2018 10.6 10.4 10.6 10.6 3.600 Mua
18 [HOSE.HU3] 21/02/2018 9.8 9.6 10.4 10.4 2.110 Mua
19 [HOSE.HU3] 13/02/2018 9.5 9.5 9.89 9.89 3.740 Mua
20 [HOSE.HU3] 12/02/2018 9.39 9.39 9.39 9.39 20 Theo dõi