FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU3
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU3] 20/09/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 6.000 Bán
2 [HOSE.HU3] 19/09/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 3.440 Bán
3 [HOSE.HU3] 18/09/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 10 Bán
4 [HOSE.HU3] 17/09/2018 9.79 9.79 9.8 9.8 1.000 Theo dõi
5 [HOSE.HU3] 10/09/2018 9.8 9.8 9.8 9.8 10 Theo dõi
6 [HOSE.HU3] 07/09/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 10 Bán
7 [HOSE.HU3] 31/08/2018 9.8 9.5 9.8 9.5 5.660 Theo dõi
8 [HOSE.HU3] 30/08/2018 9.63 9.63 9.9 9.9 8.080 Mua
9 [HOSE.HU3] 29/08/2018 10.35 10.35 10.35 10.35 1.140 Mua
10 [HOSE.HU3] 28/08/2018 9.11 9.1 9.7 9.7 900 Theo dõi
11 [HOSE.HU3] 27/08/2018 9.5 9.5 9.7 9.7 11.600 Bán
12 [HOSE.HU3] 24/08/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 990 Bán
13 [HOSE.HU3] 22/08/2018 9.8 9.8 10 10 1.530 Theo dõi
14 [HOSE.HU3] 20/08/2018 9.8 9.65 10.1 10 2.790 Theo dõi
15 [HOSE.HU3] 16/08/2018 9.3 9.2 10.3 10.3 3.340 Mua
16 [HOSE.HU3] 15/08/2018 9.3 9.3 9.8 9.8 3.890 Theo dõi
17 [HOSE.HU3] 13/08/2018 9.31 9.3 9.31 9.3 3.600 Bán
18 [HOSE.HU3] 10/08/2018 9.3 9.3 9.8 9.8 1.170 Theo dõi
19 [HOSE.HU3] 09/08/2018 9.4 9.4 9.4 9.4 250 Bán
20 [HOSE.HU3] 06/08/2018 9.5 9.22 9.8 9.8 11.230 Bán