FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU3
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU3] 25/05/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 10 Theo dõi
2 [HOSE.HU3] 24/05/2018 12.8 11.6 13 12.6 5.670 Theo dõi
3 [HOSE.HU3] 23/05/2018 13.25 13 13.3 13.3 20.810 Mua
4 [HOSE.HU3] 22/05/2018 13.4 13.2 13.4 13.25 12.490 Mua
5 [HOSE.HU3] 21/05/2018 13.45 13.4 13.45 13.4 3.760 Mua
6 [HOSE.HU3] 18/05/2018 13.4 13.3 13.4 13.4 12.840 Mua
7 [HOSE.HU3] 17/05/2018 13.2 13.2 13.4 13.4 25.810 Mua
8 [HOSE.HU3] 16/05/2018 13.2 13.1 13.3 13.3 11.690 Mua
9 [HOSE.HU3] 15/05/2018 13.2 13.2 13.3 13.3 19.500 Theo dõi
10 [HOSE.HU3] 14/05/2018 13.1 13.1 13.3 13.3 9.610 Theo dõi
11 [HOSE.HU3] 11/05/2018 13 13 13 13 21.290 Bán
12 [HOSE.HU3] 10/05/2018 13.1 13 13.2 13 29.480 Bán
13 [HOSE.HU3] 09/05/2018 13.1 13.1 13.1 13.1 4.590 Bán
14 [HOSE.HU3] 08/05/2018 13 13 13.4 13.1 7.930 Bán
15 [HOSE.HU3] 07/05/2018 13.15 13 13.15 13.1 5.530 Bán
16 [HOSE.HU3] 04/05/2018 13.2 13.1 13.2 13.2 3.840 Bán
17 [HOSE.HU3] 02/05/2018 13.6 13.2 13.6 13.6 25.040 Mua
18 [HOSE.HU3] 27/04/2018 13.4 13.4 13.6 13.6 800 Mua
19 [HOSE.HU3] 26/04/2018 13.8 13.4 13.8 13.4 7.150 Theo dõi
20 [HOSE.HU3] 24/04/2018 13.5 13.5 13.6 13.6 8.030 Mua