FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU3
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU3] 17/07/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 800 Bán
2 [HOSE.HU3] 16/07/2018 9.8 9.5 9.8 9.5 1.030 Bán
3 [HOSE.HU3] 12/07/2018 9.8 9.8 9.8 9.8 10 Bán
4 [HOSE.HU3] 11/07/2018 9.8 9.5 9.8 9.5 60 Bán
5 [HOSE.HU3] 10/07/2018 9.77 9.77 9.8 9.8 3.870 Bán
6 [HOSE.HU3] 09/07/2018 10.2 9.2 10.2 9.2 25.590 Quá bán
7 [HOSE.HU3] 06/07/2018 10.3 9.57 10.3 9.57 540 Bán
8 [HOSE.HU3] 05/07/2018 10.15 9.77 10.5 9.79 3.230 Bán
9 [HOSE.HU3] 04/07/2018 10.3 10.15 10.5 10.5 1.230 Bán
10 [HOSE.HU3] 03/07/2018 10.9 10.2 10.9 10.9 150 Bán
11 [HOSE.HU3] 02/07/2018 12.5 12.5 13 12.7 26.690 Mua
12 [HOSE.HU3] 29/06/2018 12.5 12.2 12.6 12.5 9.530 Theo dõi
13 [HOSE.HU3] 28/06/2018 12.75 12.5 12.75 12.6 5.350 Mua
14 [HOSE.HU3] 27/06/2018 12.5 12.3 13 12.5 13.800 Mua
15 [HOSE.HU3] 26/06/2018 12.45 12.45 12.45 12.45 590 Theo dõi
16 [HOSE.HU3] 25/06/2018 12.5 12.5 12.5 12.5 1.300 Theo dõi
17 [HOSE.HU3] 22/06/2018 12.5 12.5 12.5 12.5 1.310 Mua
18 [HOSE.HU3] 21/06/2018 12.4 12.3 12.55 12.55 12.850 Mua
19 [HOSE.HU3] 20/06/2018 12.3 12.2 12.5 12.45 3.690 Mua
20 [HOSE.HU3] 19/06/2018 12.4 12 12.4 12.3 15.010 Theo dõi