FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU3
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU3] 20/11/2018 9.79 9.52 9.9 9.52 9.100 Bán
2 [HOSE.HU3] 19/11/2018 9.79 9.79 9.79 9.79 10 Mua
3 [HOSE.HU3] 16/11/2018 9.5 9.31 9.5 9.31 4.730 Bán
4 [HOSE.HU3] 15/11/2018 9.15 9.15 9.2 9.2 1.500 Bán
5 [HOSE.HU3] 14/11/2018 9.22 9.22 9.8 9.8 60 Mua
6 [HOSE.HU3] 12/11/2018 9.3 9.3 9.9 9.9 20 Mua
7 [HOSE.HU3] 08/11/2018 10 10 10 10 40 Mua
8 [HOSE.HU3] 06/11/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 1.000 Mua
9 [HOSE.HU3] 02/11/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 50 Theo dõi
10 [HOSE.HU3] 01/11/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 1.000 Theo dõi
11 [HOSE.HU3] 31/10/2018 9.55 9.55 9.9 9.9 2.400 Mua
12 [HOSE.HU3] 29/10/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 10 Bán
13 [HOSE.HU3] 26/10/2018 9.68 9.31 9.68 9.31 34.090 Bán
14 [HOSE.HU3] 25/10/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 10 Bán
15 [HOSE.HU3] 24/10/2018 9.6 9.5 9.6 9.5 1.450 Bán
16 [HOSE.HU3] 23/10/2018 9.6 9.21 9.6 9.6 690 Bán
17 [HOSE.HU3] 22/10/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 70 Bán
18 [HOSE.HU3] 19/10/2018 9.65 9.65 9.65 9.65 600 Bán
19 [HOSE.HU3] 18/10/2018 9.75 9.75 9.75 9.75 240 Theo dõi
20 [HOSE.HU3] 17/10/2018 9.8 9.8 9.8 9.8 50 Theo dõi