FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU3
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU3] 22/03/2019 9.35 9.35 9.35 9.35 3.000 Theo dõi
2 [HOSE.HU3] 21/03/2019 9.21 9.21 9.3 9.3 2.000 Bán
3 [HOSE.HU3] 20/03/2019 9.3 9.25 9.3 9.25 1.200 Bán
4 [HOSE.HU3] 19/03/2019 9.3 9.2 9.35 9.3 4.710 Bán
5 [HOSE.HU3] 18/03/2019 9.3 9.3 9.35 9.3 6.510 Bán
6 [HOSE.HU3] 15/03/2019 9.35 9.32 9.35 9.32 510 Bán
7 [HOSE.HU3] 14/03/2019 9.25 9.2 9.35 9.35 7.990 Bán
8 [HOSE.HU3] 13/03/2019 9.4 9.25 9.5 9.4 5.260 Theo dõi
9 [HOSE.HU3] 12/03/2019 9.25 9.25 9.4 9.4 110 Theo dõi
10 [HOSE.HU3] 11/03/2019 9.4 9.35 9.4 9.35 3.500 Bán
11 [HOSE.HU3] 08/03/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 200 Bán
12 [HOSE.HU3] 07/03/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 10 Theo dõi
13 [HOSE.HU3] 06/03/2019 9.3 9.25 9.4 9.4 11.790 Bán
14 [HOSE.HU3] 05/03/2019 9.3 9.3 9.4 9.4 1.200 Bán
15 [HOSE.HU3] 04/03/2019 9.4 9.3 9.4 9.32 30.800 Bán
16 [HOSE.HU3] 01/03/2019 9.5 9.5 9.5 9.5 2.580 Theo dõi
17 [HOSE.HU3] 28/02/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 500 Bán
18 [HOSE.HU3] 27/02/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 810 Bán
19 [HOSE.HU3] 26/02/2019 9.5 9.5 9.55 9.5 33.040 Bán
20 [HOSE.HU3] 25/02/2019 9.4 9.3 9.6 9.55 7.090 Bán