FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU3
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU3] 15/01/2019 9.9 9.9 10.2 10.2 1.720 Mua
2 [HOSE.HU3] 14/01/2019 9.9 9.7 10.1 9.9 34.610 Bán
3 [HOSE.HU3] 11/01/2019 10.1 10.1 10.1 10.1 10 Mua
4 [HOSE.HU3] 10/01/2019 9.81 9.81 9.81 9.81 5.000 Bán
5 [HOSE.HU3] 09/01/2019 9.61 9.61 10.1 10.1 30 Mua
6 [HOSE.HU3] 08/01/2019 10.2 10.2 10.2 10.2 10 Mua
7 [HOSE.HU3] 07/01/2019 9.65 9.65 9.71 9.7 4.000 Theo dõi
8 [HOSE.HU3] 04/01/2019 9.9 9.9 10.1 10.1 2.420 Mua
9 [HOSE.HU3] 28/12/2018 10 10 10 10 10 Mua
10 [HOSE.HU3] 27/12/2018 10.2 9.83 10.2 9.83 590 Theo dõi
11 [HOSE.HU3] 18/12/2018 9.82 9.82 10.25 10.25 5.390 Mua
12 [HOSE.HU3] 17/12/2018 9.82 9.82 9.82 9.82 13.400 Theo dõi
13 [HOSE.HU3] 13/12/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 1.600 Mua
14 [HOSE.HU3] 11/12/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 60 Mua
15 [HOSE.HU3] 07/12/2018 9.7 9.7 10.2 10.2 5.710 Mua
16 [HOSE.HU3] 06/12/2018 9.75 9.55 9.8 9.8 6.010 Mua
17 [HOSE.HU3] 05/12/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 40 Mua
18 [HOSE.HU3] 29/11/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 10 Bán
19 [HOSE.HU3] 28/11/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 1.330 Bán
20 [HOSE.HU3] 26/11/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 1.850 Bán