FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HU3
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HU3] 15/12/2017 8.91 9 9 9 5.000 Bán
2 [HOSE.HU3] 14/12/2017 9 8.91 9 8.91 5.340 Bán
3 [HOSE.HU3] 13/12/2017 9 9 9 9 1.560 Bán
4 [HOSE.HU3] 12/12/2017 9.63 9.05 9.63 9.05 60 Bán
5 [HOSE.HU3] 11/12/2017 9.01 9.01 9.01 9.01 50 Bán
6 [HOSE.HU3] 08/12/2017 9.59 9.59 9.59 9.59 10 Theo dõi
7 [HOSE.HU3] 04/12/2017 9.01 9.01 9.01 9.01 10 Bán
8 [HOSE.HU3] 01/12/2017 9.32 9 9.8 9 8.380 Bán
9 [HOSE.HU3] 30/11/2017 9.25 9.25 9.25 9.25 60 Bán
10 [HOSE.HU3] 28/11/2017 9.99 9.25 9.99 9.25 2.100 Bán
11 [HOSE.HU3] 27/11/2017 9.4 9.4 9.4 9.4 1.190 Bán
12 [HOSE.HU3] 24/11/2017 10 9.4 10 9.4 5.020 Bán
13 [HOSE.HU3] 23/11/2017 9.4 9.4 9.99 9.99 50 Mua
14 [HOSE.HU3] 21/11/2017 9.6 9.6 9.6 9.6 10 Theo dõi
15 [HOSE.HU3] 17/11/2017 9.6 9.6 9.6 9.6 3.530 Theo dõi
16 [HOSE.HU3] 16/11/2017 9.4 9.4 9.4 9.4 10 Theo dõi
17 [HOSE.HU3] 14/11/2017 10 10 10 10 10 Mua
18 [HOSE.HU3] 09/11/2017 10 10 10 10 90 Mua
19 [HOSE.HU3] 08/11/2017 10 10 10.3 10.3 6.380 Mua
20 [HOSE.HU3] 07/11/2017 9.5 9.5 10.1 10.1 9.630 Mua