FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVG] 17/07/2018 2.8 2.63 2.8 2.7 82.140 Mua
2 [HOSE.HVG] 16/07/2018 2.6 2.5 2.73 2.7 144.450 Mua
3 [HOSE.HVG] 13/07/2018 2.8 2.65 2.8 2.67 89.840 Theo dõi
4 [HOSE.HVG] 12/07/2018 2.69 2.65 2.89 2.69 140.530 Theo dõi
5 [HOSE.HVG] 11/07/2018 2.7 2.56 2.73 2.73 341.770 Theo dõi
6 [HOSE.HVG] 10/07/2018 2.45 2.4 2.56 2.56 126.830 Theo dõi
7 [HOSE.HVG] 09/07/2018 2.26 2.22 2.5 2.4 87.380 Bán
8 [HOSE.HVG] 06/07/2018 2.35 2.3 2.4 2.36 57.100 Bán
9 [HOSE.HVG] 05/07/2018 2.5 2.26 2.5 2.28 298.350 Bán
10 [HOSE.HVG] 04/07/2018 2.4 2.27 2.5 2.42 97.480 Bán
11 [HOSE.HVG] 03/07/2018 2.59 2.41 2.68 2.41 185.190 Bán
12 [HOSE.HVG] 02/07/2018 2.61 2.48 2.61 2.59 110.260 Bán
13 [HOSE.HVG] 29/06/2018 2.65 2.57 2.69 2.6 287.830 Bán
14 [HOSE.HVG] 28/06/2018 2.7 2.52 2.7 2.62 95.980 Bán
15 [HOSE.HVG] 27/06/2018 2.83 2.7 2.83 2.7 117.460 Bán
16 [HOSE.HVG] 26/06/2018 2.8 2.7 2.8 2.76 90.960 Theo dõi
17 [HOSE.HVG] 25/06/2018 2.7 2.7 2.75 2.72 98.720 Bán
18 [HOSE.HVG] 22/06/2018 2.7 2.63 2.76 2.68 56.980 Bán
19 [HOSE.HVG] 21/06/2018 2.98 2.7 2.98 2.7 56.450 Bán
20 [HOSE.HVG] 20/06/2018 2.86 2.74 2.86 2.8 66.960 Bán