FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVG] 21/11/2018 5.11 5.01 5.11 5.06 444.510 Bán
2 [HOSE.HVG] 20/11/2018 5.19 5.1 5.22 5.11 252.550 Bán
3 [HOSE.HVG] 19/11/2018 5 5 5.26 5.19 278.480 Bán
4 [HOSE.HVG] 16/11/2018 5.15 4.93 5.35 5 758.240 Bán
5 [HOSE.HVG] 15/11/2018 5.2 5.05 5.32 5.05 1.725.640 Bán
6 [HOSE.HVG] 14/11/2018 5.82 5.42 5.84 5.42 1.248.910 Bán
7 [HOSE.HVG] 13/11/2018 5.5 5.5 6.15 5.82 1.012.360 Bán
8 [HOSE.HVG] 12/11/2018 5.9 5.75 5.98 5.75 480.000 Bán
9 [HOSE.HVG] 09/11/2018 6.05 5.8 6.28 5.81 869.120 Theo dõi
10 [HOSE.HVG] 08/11/2018 6.25 6 6.29 6.13 658.290 Mua
11 [HOSE.HVG] 07/11/2018 5.95 5.74 6.2 5.9 446.560 Theo dõi
12 [HOSE.HVG] 06/11/2018 6.2 5.78 6.2 5.84 748.410 Theo dõi
13 [HOSE.HVG] 05/11/2018 6.6 6.1 6.6 6.21 813.840 Mua
14 [HOSE.HVG] 02/11/2018 6.6 6.5 6.7 6.5 1.022.600 Mua
15 [HOSE.HVG] 01/11/2018 7.06 6.5 7.06 6.5 1.702.700 Mua
16 [HOSE.HVG] 31/10/2018 6.5 6.4 6.6 6.6 487.160 Mua
17 [HOSE.HVG] 30/10/2018 6.15 6 6.25 6.17 1.059.610 Mua
18 [HOSE.HVG] 29/10/2018 5.6 5.6 6.08 5.85 1.002.870 Bán
19 [HOSE.HVG] 26/10/2018 6 5.6 6 5.7 729.430 Bán
20 [HOSE.HVG] 25/10/2018 6.1 5.66 6.1 6 706.410 Bán