FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVG] 14/06/2019 2.82 2.82 3 2.9 1.590.490 Bán
2 [HOSE.HVG] 13/06/2019 3.03 3.03 3.03 3.03 500.920 Bán
3 [HOSE.HVG] 12/06/2019 3.4 3.25 3.4 3.25 129.040 Bán
4 [HOSE.HVG] 11/06/2019 3.54 3.46 3.54 3.49 164.980 Theo dõi
5 [HOSE.HVG] 10/06/2019 3.49 3.44 3.53 3.49 193.580 Theo dõi
6 [HOSE.HVG] 07/06/2019 3.5 3.47 3.54 3.49 524.120 Bán
7 [HOSE.HVG] 06/06/2019 3.49 3.26 3.49 3.4 243.750 Bán
8 [HOSE.HVG] 05/06/2019 3.34 3.34 3.5 3.5 445.250 Bán
9 [HOSE.HVG] 04/06/2019 3.5 3.33 3.55 3.33 446.680 Bán
10 [HOSE.HVG] 03/06/2019 3.7 3.46 3.76 3.46 864.590 Bán
11 [HOSE.HVG] 31/05/2019 3.82 3.7 3.86 3.71 467.660 Bán
12 [HOSE.HVG] 30/05/2019 4 3.84 4 3.84 309.350 Bán
13 [HOSE.HVG] 29/05/2019 4.08 3.75 4.08 3.87 720.030 Bán
14 [HOSE.HVG] 28/05/2019 4.1 3.75 4.1 3.82 540.030 Theo dõi
15 [HOSE.HVG] 27/05/2019 3.95 3.94 4.04 3.95 176.240 Bán
16 [HOSE.HVG] 24/05/2019 3.95 3.95 4.05 3.95 447.190 Bán
17 [HOSE.HVG] 23/05/2019 4 3.94 4.07 4 461.990 Bán
18 [HOSE.HVG] 22/05/2019 4.03 4.02 4.11 4.03 258.280 Bán
19 [HOSE.HVG] 21/05/2019 4.1 4.02 4.2 4.07 251.900 Bán
20 [HOSE.HVG] 20/05/2019 4 3.99 4.15 4.1 524.710 Bán