FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVG] 22/03/2019 6.32 6.31 6.64 6.51 388.390 Theo dõi
2 [HOSE.HVG] 21/03/2019 6.72 6.5 6.85 6.5 521.090 Theo dõi
3 [HOSE.HVG] 20/03/2019 6.69 6.48 6.74 6.7 834.760 Mua
4 [HOSE.HVG] 19/03/2019 6.77 6.52 6.9 6.7 926.250 Mua
5 [HOSE.HVG] 18/03/2019 7 6.76 7 6.77 1.011.180 Mua
6 [HOSE.HVG] 15/03/2019 6.8 6.6 7.05 6.73 945.900 Mua
7 [HOSE.HVG] 14/03/2019 6.7 6.62 6.9 6.62 1.055.860 Mua
8 [HOSE.HVG] 13/03/2019 7.29 6.7 7.29 6.9 1.639.780 Mua
9 [HOSE.HVG] 12/03/2019 6.8 6.6 6.82 6.82 688.300 Mua
10 [HOSE.HVG] 11/03/2019 5.95 5.9 6.38 6.38 438.950 Mua
11 [HOSE.HVG] 08/03/2019 6.05 5.83 6.1 5.97 1.248.500 Theo dõi
12 [HOSE.HVG] 07/03/2019 6.6 6.25 6.67 6.25 1.198.760 Mua
13 [HOSE.HVG] 06/03/2019 7 6.6 7 6.67 776.400 Mua
14 [HOSE.HVG] 05/03/2019 7.22 6.99 7.46 7 1.826.920 Quá mua
15 [HOSE.HVG] 04/03/2019 6.8 6.71 6.99 6.99 1.776.340 Quá mua
16 [HOSE.HVG] 01/03/2019 6.6 6.49 6.8 6.54 1.382.510 Mua
17 [HOSE.HVG] 28/02/2019 6.94 6.12 6.94 6.42 3.043.820 Mua
18 [HOSE.HVG] 27/02/2019 6.2 6.1 6.49 6.49 1.323.090 Quá mua
19 [HOSE.HVG] 26/02/2019 6.07 5.71 6.07 6.07 2.959.390 Mua
20 [HOSE.HVG] 25/02/2019 5.67 5.6 5.68 5.68 216.660 Mua