FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVG] 03/01/2019 4.5 4.35 4.5 4.42 480.820 Bán
2 [HOSE.HVG] 02/01/2019 4.67 4.62 4.8 4.67 143.250 Bán
3 [HOSE.HVG] 28/12/2018 4.81 4.73 4.81 4.78 198.360 Bán
4 [HOSE.HVG] 27/12/2018 5.1 4.8 5.1 4.81 420.760 Bán
5 [HOSE.HVG] 26/12/2018 4.7 4.6 4.94 4.8 342.810 Bán
6 [HOSE.HVG] 25/12/2018 4.8 4.65 4.9 4.7 839.920 Bán
7 [HOSE.HVG] 24/12/2018 5.14 4.98 5.19 4.99 283.720 Theo dõi
8 [HOSE.HVG] 21/12/2018 5.15 5.14 5.25 5.17 145.330 Mua
9 [HOSE.HVG] 20/12/2018 5.21 5.1 5.3 5.25 393.900 Mua
10 [HOSE.HVG] 19/12/2018 4.9 4.8 5.11 5.11 407.790 Theo dõi
11 [HOSE.HVG] 18/12/2018 4.7 4.7 4.84 4.79 317.430 Theo dõi
12 [HOSE.HVG] 17/12/2018 5.08 4.85 5.08 4.85 480.060 Theo dõi
13 [HOSE.HVG] 14/12/2018 5.24 5.01 5.24 5.08 392.600 Mua
14 [HOSE.HVG] 13/12/2018 5.44 5.25 5.55 5.25 294.590 Mua
15 [HOSE.HVG] 12/12/2018 5.1 5.1 5.68 5.43 423.770 Mua
16 [HOSE.HVG] 11/12/2018 5.17 5.17 5.37 5.35 1.067.940 Mua
17 [HOSE.HVG] 10/12/2018 4.72 4.61 5.02 5.02 745.870 Theo dõi
18 [HOSE.HVG] 07/12/2018 4.6 4.57 4.7 4.7 439.960 Bán
19 [HOSE.HVG] 06/12/2018 4.55 4.45 4.55 4.54 369.010 Bán
20 [HOSE.HVG] 05/12/2018 4.6 4.51 4.6 4.55 251.050 Bán