FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVG] 18/05/2018 3.52 3.4 3.52 3.44 175.940 Bán
2 [HOSE.HVG] 17/05/2018 3.52 3.4 3.52 3.48 41.110 Bán
3 [HOSE.HVG] 16/05/2018 3.5 3.4 3.56 3.4 128.470 Bán
4 [HOSE.HVG] 15/05/2018 3.65 3.47 3.69 3.5 110.170 Bán
5 [HOSE.HVG] 14/05/2018 3.67 3.56 3.67 3.63 306.420 Bán
6 [HOSE.HVG] 11/05/2018 3.43 3.31 3.6 3.55 148.240 Bán
7 [HOSE.HVG] 10/05/2018 3.6 3.43 3.6 3.43 393.240 Bán
8 [HOSE.HVG] 09/05/2018 3.79 3.54 3.79 3.54 510.370 Bán
9 [HOSE.HVG] 08/05/2018 3.93 3.77 3.94 3.78 319.570 Bán
10 [HOSE.HVG] 07/05/2018 3.88 3.83 3.95 3.94 66.930 Bán
11 [HOSE.HVG] 04/05/2018 3.75 3.7 3.87 3.7 513.430 Bán
12 [HOSE.HVG] 03/05/2018 3.64 3.64 3.9 3.7 392.830 Bán
13 [HOSE.HVG] 02/05/2018 3.91 3.91 4.3 3.91 539.850 Bán
14 [HOSE.HVG] 27/04/2018 4.19 4.15 4.32 4.2 251.150 Bán
15 [HOSE.HVG] 26/04/2018 4.8 4.19 4.8 4.19 773.660 Bán
16 [HOSE.HVG] 24/04/2018 4.52 4.45 4.64 4.5 224.790 Bán
17 [HOSE.HVG] 23/04/2018 4.77 4.51 4.8 4.51 204.070 Bán
18 [HOSE.HVG] 20/04/2018 4.8 4.7 4.84 4.7 155.890 Bán
19 [HOSE.HVG] 19/04/2018 4.75 4.5 4.75 4.53 192.800 Bán
20 [HOSE.HVG] 18/04/2018 4.69 4.6 4.73 4.7 196.780 Bán