FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVG] 20/03/2018 5.4 4.95 5.4 4.95 763.940 Theo dõi
2 [HOSE.HVG] 19/03/2018 5.32 5.32 5.32 5.32 66.290 Theo dõi
3 [HOSE.HVG] 16/03/2018 5.72 5.5 5.9 5.72 648.950 Mua
4 [HOSE.HVG] 15/03/2018 6.1 5.8 6.1 5.8 369.090 Mua
5 [HOSE.HVG] 14/03/2018 6.1 5.85 6.1 5.86 505.930 Mua
6 [HOSE.HVG] 13/03/2018 6.15 5.98 6.15 6.09 1.073.620 Mua
7 [HOSE.HVG] 12/03/2018 5.75 5.5 5.75 5.75 408.530 Mua
8 [HOSE.HVG] 09/03/2018 5.3 5.18 5.5 5.38 616.310 Theo dõi
9 [HOSE.HVG] 08/03/2018 5.3 5.1 5.32 5.18 454.600 Theo dõi
10 [HOSE.HVG] 07/03/2018 4.9 4.9 5.24 5.18 533.310 Theo dõi
11 [HOSE.HVG] 06/03/2018 4.58 4.57 4.9 4.9 452.160 Theo dõi
12 [HOSE.HVG] 05/03/2018 4.54 4.49 4.75 4.58 539.480 Bán
13 [HOSE.HVG] 02/03/2018 4.8 4.45 4.84 4.54 1.218.770 Theo dõi
14 [HOSE.HVG] 01/03/2018 5 4.78 5 4.78 395.000 Theo dõi
15 [HOSE.HVG] 28/02/2018 5.16 5 5.2 5 323.680 Theo dõi
16 [HOSE.HVG] 27/02/2018 5.19 5.16 5.33 5.16 153.690 Theo dõi
17 [HOSE.HVG] 26/02/2018 5.34 5.15 5.34 5.17 335.680 Theo dõi
18 [HOSE.HVG] 23/02/2018 5.19 5.06 5.39 5.11 329.320 Theo dõi
19 [HOSE.HVG] 22/02/2018 5.01 5 5.35 5.05 190.070 Bán
20 [HOSE.HVG] 21/02/2018 5.3 5.3 5.7 5.3 216.420 Bán