FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVG] 19/09/2018 5.56 5.2 5.87 5.2 1.385.540 Mua
2 [HOSE.HVG] 18/09/2018 5.2 5.2 5.49 5.49 830.740 Quá mua
3 [HOSE.HVG] 17/09/2018 5.4 5.2 5.4 5.2 1.307.290 Quá mua
4 [HOSE.HVG] 14/09/2018 5 4.9 5.05 5.05 1.293.740 Quá mua
5 [HOSE.HVG] 13/09/2018 4.72 4.5 4.72 4.72 1.343.510 Quá mua
6 [HOSE.HVG] 12/09/2018 4.42 4.2 4.42 4.42 1.155.960 Quá mua
7 [HOSE.HVG] 11/09/2018 4.09 4.07 4.2 4.14 533.510 Mua
8 [HOSE.HVG] 10/09/2018 4.16 4.09 4.16 4.12 1.167.880 Mua
9 [HOSE.HVG] 07/09/2018 3.88 3.88 3.89 3.89 297.270 Mua
10 [HOSE.HVG] 06/09/2018 3.46 3.46 3.64 3.64 97.710 Mua
11 [HOSE.HVG] 05/09/2018 3.44 3.38 3.44 3.41 226.540 Bán
12 [HOSE.HVG] 04/09/2018 3.4 3.4 3.47 3.41 455.040 Bán
13 [HOSE.HVG] 31/08/2018 3.49 3.4 3.49 3.47 193.020 Mua
14 [HOSE.HVG] 30/08/2018 3.52 3.4 3.52 3.47 91.910 Mua
15 [HOSE.HVG] 29/08/2018 3.47 3.38 3.48 3.4 98.900 Theo dõi
16 [HOSE.HVG] 28/08/2018 3.48 3.39 3.5 3.39 46.390 Bán
17 [HOSE.HVG] 27/08/2018 3.43 3.32 3.48 3.47 291.260 Mua
18 [HOSE.HVG] 24/08/2018 3.41 3.4 3.45 3.44 122.840 Bán
19 [HOSE.HVG] 23/08/2018 3.4 3.4 3.55 3.51 73.540 Mua
20 [HOSE.HVG] 22/08/2018 3.6 3.41 3.6 3.49 67.750 Theo dõi