FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVG] 14/12/2017 7.9 7.89 8.2 8.2 684.280 Mua
2 [HOSE.HVG] 13/12/2017 8.08 7.68 8.08 7.88 901.720 Theo dõi
3 [HOSE.HVG] 12/12/2017 8.45 7.86 8.71 7.88 1.920.500 Theo dõi
4 [HOSE.HVG] 11/12/2017 8.4 8.4 8.74 8.45 835.940 Mua
5 [HOSE.HVG] 08/12/2017 8.79 8.54 9.08 8.74 1.675.090 Mua
6 [HOSE.HVG] 07/12/2017 8.1 8.1 8.55 8.49 1.336.960 Mua
7 [HOSE.HVG] 06/12/2017 8.5 8.03 8.55 8.1 1.823.390 Mua
8 [HOSE.HVG] 05/12/2017 9.2 8.5 9.3 8.57 1.760.490 Mua
9 [HOSE.HVG] 04/12/2017 9.1 8.9 9.1 9.1 3.273.470 Quá mua
10 [HOSE.HVG] 01/12/2017 8.22 8.2 8.51 8.51 2.927.810 Quá mua
11 [HOSE.HVG] 30/11/2017 7.61 7.61 7.99 7.96 1.869.480 Mua
12 [HOSE.HVG] 29/11/2017 7.58 7.58 7.76 7.61 1.366.350 Mua
13 [HOSE.HVG] 28/11/2017 7.16 7.16 7.66 7.5 1.188.190 Mua
14 [HOSE.HVG] 27/11/2017 7.3 7.1 7.4 7.16 1.411.800 Mua
15 [HOSE.HVG] 24/11/2017 7.26 7.26 7.6 7.4 1.889.720 Mua
16 [HOSE.HVG] 23/11/2017 6.86 6.76 7.32 7.3 3.622.500 Mua
17 [HOSE.HVG] 22/11/2017 6.97 6.8 6.97 6.85 4.699.500 Mua
18 [HOSE.HVG] 21/11/2017 6.19 6.15 6.52 6.52 1.327.740 Mua
19 [HOSE.HVG] 20/11/2017 6 5.97 6.2 6.1 619.370 Mua
20 [HOSE.HVG] 17/11/2017 5.98 5.9 6 5.97 357.770 Theo dõi