FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVX] 14/12/2017 4.12 4.12 4.12 4.12 90 Bán
2 [HOSE.HVX] 12/12/2017 4.4 4.4 4.4 4.4 20 Bán
3 [HOSE.HVX] 05/12/2017 4.4 4.4 4.5 4.4 3.010 Bán
4 [HOSE.HVX] 01/12/2017 4.4 4.4 4.4 4.4 10 Bán
5 [HOSE.HVX] 28/11/2017 4.15 4.15 4.15 4.15 1.010 Bán
6 [HOSE.HVX] 27/11/2017 4.45 4.45 4.45 4.45 20 Mua
7 [HOSE.HVX] 23/11/2017 4.02 4.01 4.5 4.5 2.910 Mua
8 [HOSE.HVX] 22/11/2017 4.26 4.26 4.26 4.26 3.770 Bán
9 [HOSE.HVX] 21/11/2017 4.26 4.26 4.26 4.26 1.210 Theo dõi
10 [HOSE.HVX] 20/11/2017 4.26 4.26 4.57 4.57 4.020 Mua
11 [HOSE.HVX] 16/11/2017 4.26 4.26 4.57 4.57 30 Mua
12 [HOSE.HVX] 13/11/2017 4.2 4.2 4.6 4.57 2.160 Mua
13 [HOSE.HVX] 10/11/2017 4.27 4.27 4.4 4.4 30 Theo dõi
14 [HOSE.HVX] 09/11/2017 4.59 4.59 4.59 4.59 10 Mua
15 [HOSE.HVX] 08/11/2017 4.2 4.2 4.4 4.4 2.060 Theo dõi
16 [HOSE.HVX] 07/11/2017 4.2 4.2 4.5 4.5 3.010 Mua
17 [HOSE.HVX] 06/11/2017 4.5 4.5 4.5 4.5 10 Mua
18 [HOSE.HVX] 02/11/2017 4.1 4.1 4.38 4.38 770 Theo dõi
19 [HOSE.HVX] 01/11/2017 4.1 4.1 4.1 4.1 10 Bán
20 [HOSE.HVX] 31/10/2017 4.39 4.1 4.39 4.1 690 Bán