FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVX] 19/03/2018 3.65 3.65 4.05 4.05 20 Theo dõi
2 [HOSE.HVX] 16/03/2018 3.9 3.81 4 3.81 120 Bán
3 [HOSE.HVX] 15/03/2018 3.9 3.9 3.9 3.9 10.080 Bán
4 [HOSE.HVX] 14/03/2018 4.22 3.8 4.22 3.8 290 Bán
5 [HOSE.HVX] 13/03/2018 3.95 3.95 3.95 3.95 690 Bán
6 [HOSE.HVX] 12/03/2018 3.94 3.7 4.19 3.7 110 Bán
7 [HOSE.HVX] 09/03/2018 4.47 3.94 4.47 3.94 2.520 Bán
8 [HOSE.HVX] 08/03/2018 3.95 3.95 4.23 4.23 110 Mua
9 [HOSE.HVX] 07/03/2018 3.88 3.87 4.24 4.24 520 Mua
10 [HOSE.HVX] 06/03/2018 4.15 4.15 4.15 4.15 6.990 Mua
11 [HOSE.HVX] 05/03/2018 3.99 3.99 4.2 4.15 6.010 Mua
12 [HOSE.HVX] 02/03/2018 3.61 3.61 3.99 3.99 70 Theo dõi
13 [HOSE.HVX] 01/03/2018 3.73 3.73 3.73 3.73 10 Theo dõi
14 [HOSE.HVX] 28/02/2018 4.28 3.99 4.28 3.99 50 Theo dõi
15 [HOSE.HVX] 27/02/2018 4.3 4.29 4.3 4.29 1.450 Mua
16 [HOSE.HVX] 26/02/2018 4.14 4.14 4.45 4.45 200 Mua
17 [HOSE.HVX] 23/02/2018 4.25 4.25 4.45 4.45 30 Mua
18 [HOSE.HVX] 22/02/2018 3.74 3.73 4.25 4.25 240 Mua
19 [HOSE.HVX] 21/02/2018 3.98 3.98 3.98 3.98 10 Theo dõi
20 [HOSE.HVX] 13/02/2018 3.72 3.72 3.72 3.72 30 Bán