FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVX] 06/06/2019 2.73 2.73 2.73 2.73 800 Bán
2 [HOSE.HVX] 05/06/2019 2.9 2.72 2.9 2.72 140 Bán
3 [HOSE.HVX] 04/06/2019 2.8 2.8 2.8 2.8 10 Bán
4 [HOSE.HVX] 31/05/2019 2.82 2.8 2.82 2.8 90 Bán
5 [HOSE.HVX] 30/05/2019 2.81 2.81 2.81 2.81 20 Bán
6 [HOSE.HVX] 27/05/2019 3 3 3 3 80 Theo dõi
7 [HOSE.HVX] 24/05/2019 2.78 2.78 3 3 20 Theo dõi
8 [HOSE.HVX] 23/05/2019 2.96 2.96 2.96 2.96 10 Theo dõi
9 [HOSE.HVX] 22/05/2019 3.18 2.78 3.18 3.18 110 Mua
10 [HOSE.HVX] 21/05/2019 3 2.9 3.18 2.98 80 Bán
11 [HOSE.HVX] 20/05/2019 2.98 2.98 2.98 2.98 70 Bán
12 [HOSE.HVX] 17/05/2019 3.23 3.2 3.48 3.2 800 Theo dõi
13 [HOSE.HVX] 16/05/2019 3.29 2.9 3.29 3.26 70 Theo dõi
14 [HOSE.HVX] 15/05/2019 2.91 2.91 3.09 3.09 140 Bán
15 [HOSE.HVX] 14/05/2019 2.7 2.61 2.89 2.89 3.940 Bán
16 [HOSE.HVX] 13/05/2019 2.66 2.66 3.02 2.71 30 Bán
17 [HOSE.HVX] 10/05/2019 2.83 2.83 2.83 2.83 10 Bán
18 [HOSE.HVX] 09/05/2019 2.66 2.66 3.04 3.04 270 Bán
19 [HOSE.HVX] 07/05/2019 2.85 2.85 2.85 2.85 10 Bán
20 [HOSE.HVX] 03/05/2019 3.06 3.06 3.06 3.06 10 Bán