FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HVX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HVX] 18/09/2018 3.65 3.65 3.65 3.65 40 Bán
2 [HOSE.HVX] 17/09/2018 3.92 3.92 3.92 3.92 1.400 Theo dõi
3 [HOSE.HVX] 14/09/2018 3.19 3.19 3.67 3.67 410 Bán
4 [HOSE.HVX] 13/09/2018 3.01 3.01 3.43 3.43 50 Bán
5 [HOSE.HVX] 12/09/2018 3.02 3.02 3.21 3.21 110 Bán
6 [HOSE.HVX] 11/09/2018 3.21 3.21 3.21 3.21 70 Bán
7 [HOSE.HVX] 10/09/2018 3.88 3.38 3.88 3.38 990 Bán
8 [HOSE.HVX] 05/09/2018 3.63 3.63 3.63 3.63 10 Theo dõi
9 [HOSE.HVX] 31/08/2018 4.15 4.15 4.2 4.2 1.350 Mua
10 [HOSE.HVX] 24/08/2018 4.1 4.1 4.35 4.35 500 Mua
11 [HOSE.HVX] 21/08/2018 4.35 4.35 4.35 4.35 10 Mua
12 [HOSE.HVX] 19/07/2018 4.1 4.1 4.1 4.1 10 Mua
13 [HOSE.HVX] 13/07/2018 4.04 4.04 4.04 4.04 10 Theo dõi
14 [HOSE.HVX] 09/07/2018 3.4 3.4 3.87 3.87 70 Bán
15 [HOSE.HVX] 06/07/2018 3.62 3.62 3.62 3.62 1.000 Bán
16 [HOSE.HVX] 04/07/2018 3.89 3.89 3.89 3.89 10 Bán
17 [HOSE.HVX] 03/07/2018 4 3.64 4.18 3.64 30 Bán
18 [HOSE.HVX] 29/06/2018 3.91 3.91 3.91 3.91 380 Bán
19 [HOSE.HVX] 27/06/2018 4.19 4.19 4.19 4.19 20 Mua
20 [HOSE.HVX] 25/06/2018 4 4 4 4 120 Theo dõi