FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.IBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.IBC] 14/12/2018 24.2 24 24.35 24.2 156.570 Bán
2 [HOSE.IBC] 13/12/2018 24.4 24.1 24.5 24.2 158.880 Bán
3 [HOSE.IBC] 12/12/2018 24.3 24.3 24.45 24.4 163.100 Bán
4 [HOSE.IBC] 11/12/2018 24.3 24.2 24.4 24.3 166.310 Bán
5 [HOSE.IBC] 10/12/2018 24.2 24.2 24.4 24.3 171.620 Bán
6 [HOSE.IBC] 07/12/2018 24.2 24.1 24.25 24.2 166.890 Bán
7 [HOSE.IBC] 06/12/2018 24.2 24.15 24.25 24.2 153.160 Bán
8 [HOSE.IBC] 05/12/2018 24.45 24.2 24.45 24.2 183.340 Bán
9 [HOSE.IBC] 04/12/2018 24.5 24.35 24.5 24.45 161.550 Bán
10 [HOSE.IBC] 03/12/2018 24.35 24.35 24.5 24.5 157.730 Bán
11 [HOSE.IBC] 29/11/2018 24.85 24 24.95 24.3 163.680 Bán
12 [HOSE.IBC] 28/11/2018 24.9 24.75 25 24.85 161.160 Theo dõi
13 [HOSE.IBC] 27/11/2018 24.55 24.55 25.15 24.9 157.420 Mua
14 [HOSE.IBC] 26/11/2018 24.55 24.45 25 25 161.440 Mua
15 [HOSE.IBC] 23/11/2018 24.6 24.45 24.6 24.55 158.150 Bán
16 [HOSE.IBC] 22/11/2018 24.6 24.5 24.65 24.65 163.480 Bán
17 [HOSE.IBC] 21/11/2018 24.6 24.5 24.7 24.6 153.800 Theo dõi
18 [HOSE.IBC] 20/11/2018 24.15 24.1 25 24.7 151.510 Theo dõi
19 [HOSE.IBC] 19/11/2018 24.8 24.7 24.9 24.8 163.210 Theo dõi
20 [HOSE.IBC] 16/11/2018 24.7 24.6 24.8 24.8 160.960 Mua