FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.IBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.IBC] 21/06/2018 26.9 26.75 26.9 26.9 188.050 Bán
2 [HOSE.IBC] 20/06/2018 26.8 26.6 26.9 26.9 172.470 Bán
3 [HOSE.IBC] 19/06/2018 26.8 26.6 26.8 26.75 183.450 Bán
4 [HOSE.IBC] 18/06/2018 27 26.75 27.1 26.75 179.500 Bán
5 [HOSE.IBC] 15/06/2018 26.8 26.7 27.15 27 170.570 Bán
6 [HOSE.IBC] 14/06/2018 27.15 27 27.2 27.1 148.890 Theo dõi
7 [HOSE.IBC] 13/06/2018 27 26.9 27.2 27.1 180.310 Bán
8 [HOSE.IBC] 12/06/2018 27 26.9 27 26.9 173.730 Theo dõi
9 [HOSE.IBC] 11/06/2018 27 26.9 27.2 27.1 172.790 Theo dõi
10 [HOSE.IBC] 08/06/2018 27.2 26.95 27.25 27.1 192.090 Theo dõi
11 [HOSE.IBC] 07/06/2018 26.9 26.9 27.3 27.2 194.290 Theo dõi
12 [HOSE.IBC] 06/06/2018 26.65 26.65 27.6 27 187.710 Theo dõi
13 [HOSE.IBC] 05/06/2018 27.5 27.5 27.7 27.65 185.390 Mua
14 [HOSE.IBC] 04/06/2018 27.5 27.45 27.6 27.6 193.450 Mua
15 [HOSE.IBC] 01/06/2018 27.4 27.2 27.5 27.5 180.630 Theo dõi
16 [HOSE.IBC] 31/05/2018 27.35 27.3 27.5 27.5 181.350 Theo dõi
17 [HOSE.IBC] 30/05/2018 27.3 27.05 27.35 27.3 173.280 Theo dõi
18 [HOSE.IBC] 29/05/2018 27 26.75 27.3 27.3 204.370 Theo dõi
19 [HOSE.IBC] 28/05/2018 27 26.7 27 26.85 166.410 Bán
20 [HOSE.IBC] 25/05/2018 27.1 26.9 27.1 27 162.300 Bán