FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ICF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ICF] 25/05/2018 1.46 1.46 1.46 1.46 10 Theo dõi
2 [HOSE.ICF] 24/05/2018 1.55 1.55 1.55 1.55 2.000 Theo dõi
3 [HOSE.ICF] 23/05/2018 1.55 1.55 1.55 1.55 1.000 Mua
4 [HOSE.ICF] 22/05/2018 1.55 1.55 1.55 1.55 10.000 Mua
5 [HOSE.ICF] 21/05/2018 1.64 1.64 1.64 1.64 10 Mua
6 [HOSE.ICF] 18/05/2018 1.56 1.56 1.56 1.56 1.510 Theo dõi
7 [HOSE.ICF] 15/05/2018 1.5 1.4 1.55 1.55 710 Theo dõi
8 [HOSE.ICF] 14/05/2018 1.46 1.46 1.5 1.5 330 Bán
9 [HOSE.ICF] 11/05/2018 1.46 1.46 1.55 1.46 660 Bán
10 [HOSE.ICF] 10/05/2018 1.48 1.48 1.55 1.55 2.050 Theo dõi
11 [HOSE.ICF] 09/05/2018 1.46 1.38 1.52 1.52 3.880 Bán
12 [HOSE.ICF] 08/05/2018 1.48 1.48 1.48 1.48 10 Bán
13 [HOSE.ICF] 07/05/2018 1.45 1.45 1.56 1.56 3.860 Theo dõi
14 [HOSE.ICF] 04/05/2018 1.55 1.54 1.55 1.54 40 Bán
15 [HOSE.ICF] 03/05/2018 1.55 1.55 1.55 1.55 10 Bán
16 [HOSE.ICF] 02/05/2018 1.49 1.49 1.49 1.49 2.000 Bán
17 [HOSE.ICF] 27/04/2018 1.49 1.48 1.56 1.56 3.100 Bán
18 [HOSE.ICF] 26/04/2018 1.58 1.48 1.58 1.48 6.310 Bán
19 [HOSE.ICF] 24/04/2018 1.5 1.48 1.58 1.58 4.000 Bán
20 [HOSE.ICF] 23/04/2018 1.58 1.5 1.59 1.59 2.630 Bán