FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ICF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ICF] 14/11/2018 1.8 1.8 1.8 1.8 30 Mua
2 [HOSE.ICF] 13/11/2018 1.72 1.72 1.79 1.79 40 Mua
3 [HOSE.ICF] 12/11/2018 1.7 1.7 1.7 1.7 10 Mua
4 [HOSE.ICF] 09/11/2018 1.6 1.6 1.6 1.6 10 Bán
5 [HOSE.ICF] 08/11/2018 1.58 1.58 1.58 1.58 5.050 Bán
6 [HOSE.ICF] 07/11/2018 1.38 1.38 1.48 1.48 4.380 Bán
7 [HOSE.ICF] 05/11/2018 1.3 1.3 1.48 1.48 70 Bán
8 [HOSE.ICF] 02/11/2018 1.39 1.39 1.39 1.39 4.020 Bán
9 [HOSE.ICF] 01/11/2018 1.49 1.49 1.49 1.49 2.680 Bán
10 [HOSE.ICF] 31/10/2018 1.6 1.6 1.6 1.6 1.260 Bán
11 [HOSE.ICF] 29/10/2018 1.72 1.72 1.72 1.72 30 Bán
12 [HOSE.ICF] 23/10/2018 1.57 1.57 1.69 1.69 810 Bán
13 [HOSE.ICF] 22/10/2018 1.68 1.68 1.68 1.68 410 Theo dõi
14 [HOSE.ICF] 19/10/2018 1.8 1.8 1.8 1.8 10 Mua
15 [HOSE.ICF] 17/10/2018 1.78 1.67 1.78 1.78 960 Mua
16 [HOSE.ICF] 16/10/2018 1.8 1.79 1.86 1.79 1.150 Mua
17 [HOSE.ICF] 15/10/2018 1.53 1.53 1.74 1.74 40 Bán
18 [HOSE.ICF] 12/10/2018 1.77 1.64 1.77 1.64 2.350 Bán
19 [HOSE.ICF] 10/10/2018 1.76 1.76 1.76 1.76 10 Bán
20 [HOSE.ICF] 09/10/2018 1.75 1.67 1.75 1.67 650 Bán