FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ICF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ICF] 19/09/2018 1.99 1.9 2 1.9 1.110 Mua
2 [HOSE.ICF] 18/09/2018 2 1.93 2.06 1.93 1.040 Mua
3 [HOSE.ICF] 17/09/2018 1.9 1.9 1.93 1.93 2.020 Mua
4 [HOSE.ICF] 14/09/2018 1.7 1.7 1.81 1.81 3.080 Mua
5 [HOSE.ICF] 06/09/2018 1.7 1.7 1.7 1.7 100 Theo dõi
6 [HOSE.ICF] 05/09/2018 1.68 1.68 1.68 1.68 200 Theo dõi
7 [HOSE.ICF] 04/09/2018 1.6 1.6 1.6 1.6 600 Bán
8 [HOSE.ICF] 30/08/2018 1.6 1.6 1.6 1.6 230 Bán
9 [HOSE.ICF] 28/08/2018 1.6 1.6 1.6 1.6 20 Bán
10 [HOSE.ICF] 27/08/2018 1.59 1.59 1.59 1.59 2.130 Bán
11 [HOSE.ICF] 24/08/2018 1.7 1.7 1.7 1.7 200 Bán
12 [HOSE.ICF] 22/08/2018 1.59 1.59 1.8 1.8 2.230 Theo dõi
13 [HOSE.ICF] 21/08/2018 1.59 1.59 1.7 1.7 2.800 Bán
14 [HOSE.ICF] 20/08/2018 1.7 1.7 1.7 1.7 10 Bán
15 [HOSE.ICF] 17/08/2018 1.7 1.68 1.7 1.68 1.710 Bán
16 [HOSE.ICF] 16/08/2018 1.8 1.8 1.8 1.8 10 Bán
17 [HOSE.ICF] 15/08/2018 1.6 1.6 1.7 1.7 20 Bán
18 [HOSE.ICF] 14/08/2018 1.49 1.49 1.6 1.6 110 Bán
19 [HOSE.ICF] 13/08/2018 1.6 1.6 1.6 1.6 1.010 Bán
20 [HOSE.ICF] 10/08/2018 1.72 1.72 1.72 1.72 820 Bán