FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ICF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ICF] 15/12/2017 2.15 2.15 2.15 2.15 760 Bán
2 [HOSE.ICF] 14/12/2017 2.1 2.1 2.15 2.15 1.010 Theo dõi
3 [HOSE.ICF] 13/12/2017 2.2 2.05 2.2 2.2 41.310 Mua
4 [HOSE.ICF] 12/12/2017 2.15 2.1 2.2 2.2 2.160 Mua
5 [HOSE.ICF] 11/12/2017 2.1 2.1 2.15 2.15 3.590 Theo dõi
6 [HOSE.ICF] 08/12/2017 2.1 2.08 2.18 2.15 10.690 Theo dõi
7 [HOSE.ICF] 07/12/2017 2.08 2.05 2.23 2.23 5.630 Mua
8 [HOSE.ICF] 06/12/2017 2.07 2.05 2.2 2.2 3.230 Mua
9 [HOSE.ICF] 05/12/2017 2.11 2.11 2.2 2.2 210 Mua
10 [HOSE.ICF] 04/12/2017 2.2 2.1 2.28 2.25 2.020 Mua
11 [HOSE.ICF] 30/11/2017 2.24 2.09 2.24 2.23 160 Mua
12 [HOSE.ICF] 29/11/2017 2.17 2.14 2.17 2.17 1.300 Theo dõi
13 [HOSE.ICF] 28/11/2017 2.06 2.06 2.17 2.17 880 Theo dõi
14 [HOSE.ICF] 27/11/2017 2.17 2.06 2.17 2.06 130 Bán
15 [HOSE.ICF] 24/11/2017 2 2 2.18 2.18 15.030 Bán
16 [HOSE.ICF] 23/11/2017 2.15 2.04 2.15 2.04 580 Bán
17 [HOSE.ICF] 22/11/2017 2.03 2.03 2.18 2.18 20 Theo dõi
18 [HOSE.ICF] 21/11/2017 2.1 2.1 2.18 2.18 3.100 Bán
19 [HOSE.ICF] 17/11/2017 2.2 2.2 2.2 2.2 6.010 Bán
20 [HOSE.ICF] 16/11/2017 2.11 2.1 2.24 2.24 2.110 Theo dõi