FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ICF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ICF] 22/03/2019 1.24 1.24 1.32 1.32 20 Mua
2 [HOSE.ICF] 21/03/2019 1.34 1.33 1.34 1.33 400 Mua
3 [HOSE.ICF] 20/03/2019 1.3 1.26 1.34 1.34 6.150 Mua
4 [HOSE.ICF] 19/03/2019 1.28 1.28 1.35 1.35 20 Mua
5 [HOSE.ICF] 18/03/2019 1.27 1.2 1.27 1.27 12.150 Theo dõi
6 [HOSE.ICF] 15/03/2019 1.25 1.19 1.25 1.19 2.250 Bán
7 [HOSE.ICF] 14/03/2019 1.19 1.19 1.27 1.27 2.380 Theo dõi
8 [HOSE.ICF] 13/03/2019 1.27 1.19 1.27 1.19 1.070 Bán
9 [HOSE.ICF] 12/03/2019 1.3 1.19 1.3 1.19 4.370 Bán
10 [HOSE.ICF] 11/03/2019 1.2 1.19 1.27 1.27 1.070 Bán
11 [HOSE.ICF] 08/03/2019 1.26 1.26 1.3 1.27 2.300 Bán
12 [HOSE.ICF] 06/03/2019 1.2 1.2 1.26 1.26 6.120 Bán
13 [HOSE.ICF] 05/03/2019 1.26 1.19 1.27 1.19 5.190 Bán
14 [HOSE.ICF] 04/03/2019 1.19 1.19 1.27 1.27 34.800 Bán
15 [HOSE.ICF] 01/03/2019 1.12 1.12 1.27 1.27 110 Bán
16 [HOSE.ICF] 28/02/2019 1.2 1.2 1.2 1.2 1.110 Bán
17 [HOSE.ICF] 27/02/2019 1.28 1.2 1.28 1.2 880 Bán
18 [HOSE.ICF] 26/02/2019 1.28 1.28 1.28 1.28 1.090 Bán
19 [HOSE.ICF] 25/02/2019 1.28 1.28 1.37 1.37 2.010 Bán
20 [HOSE.ICF] 22/02/2019 1.43 1.37 1.44 1.37 810 Bán