FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ICF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ICF] 10/05/2019 0.93 0.87 0.93 0.9 5.940 Bán
2 [HOSE.ICF] 09/05/2019 0.87 0.77 0.87 0.87 8.770 Bán
3 [HOSE.ICF] 08/05/2019 0.82 0.82 0.93 0.82 970 Bán
4 [HOSE.ICF] 07/05/2019 0.88 0.88 0.99 0.88 29.140 Bán
5 [HOSE.ICF] 06/05/2019 1.07 0.94 1.07 0.94 2.050 Bán
6 [HOSE.ICF] 03/05/2019 1.03 0.96 1.03 1.01 70.320 Bán
7 [HOSE.ICF] 02/05/2019 1.1 1.03 1.1 1.03 8.030 Bán
8 [HOSE.ICF] 26/04/2019 1.03 1.03 1.11 1.1 1.040 Theo dõi
9 [HOSE.ICF] 25/04/2019 0.96 0.96 1.1 1.1 9.050 Theo dõi
10 [HOSE.ICF] 24/04/2019 1.03 1.03 1.03 1.03 780 Bán
11 [HOSE.ICF] 23/04/2019 0.97 0.97 1.11 1.1 7.900 Theo dõi
12 [HOSE.ICF] 22/04/2019 1.15 1.04 1.15 1.04 50 Bán
13 [HOSE.ICF] 19/04/2019 1.13 1.06 1.13 1.11 19.180 Theo dõi
14 [HOSE.ICF] 18/04/2019 1.11 1.04 1.16 1.13 5.260 Theo dõi
15 [HOSE.ICF] 17/04/2019 0.98 0.98 1.11 1.11 10.830 Theo dõi
16 [HOSE.ICF] 16/04/2019 1.01 1.01 1.1 1.05 7.030 Bán
17 [HOSE.ICF] 12/04/2019 1.16 1.08 1.2 1.08 12.520 Bán
18 [HOSE.ICF] 11/04/2019 1.02 1.02 1.16 1.16 9.630 Theo dõi
19 [HOSE.ICF] 10/04/2019 1.12 1.05 1.14 1.09 2.160 Bán
20 [HOSE.ICF] 09/04/2019 1.03 1.03 1.16 1.11 5.420 Bán