FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ICF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ICF] 12/07/2018 2.22 2.22 2.22 2.22 10 Mua
2 [HOSE.ICF] 29/06/2018 2.22 2.22 2.22 2.22 110 Mua
3 [HOSE.ICF] 28/06/2018 2.38 2.38 2.38 2.38 10 Mua
4 [HOSE.ICF] 26/06/2018 2.23 2.23 2.23 2.23 10 Mua
5 [HOSE.ICF] 21/06/2018 2.09 2.09 2.09 2.09 10 Mua
6 [HOSE.ICF] 20/06/2018 2.08 2.08 2.08 2.08 30 Mua
7 [HOSE.ICF] 18/06/2018 2.03 2.03 2.03 2.03 1.200 Mua
8 [HOSE.ICF] 15/06/2018 2.03 2.03 2.03 2.03 10 Mua
9 [HOSE.ICF] 14/06/2018 1.9 1.9 1.9 1.9 10 Mua
10 [HOSE.ICF] 13/06/2018 1.88 1.88 1.88 1.88 1.000 Mua
11 [HOSE.ICF] 12/06/2018 2.02 2.02 2.02 2.02 10 Mua
12 [HOSE.ICF] 11/06/2018 2 1.9 2 1.9 610 Mua
13 [HOSE.ICF] 08/06/2018 2.04 2.04 2.04 2.04 40 Mua
14 [HOSE.ICF] 07/06/2018 1.8 1.8 1.92 1.92 30 Mua
15 [HOSE.ICF] 05/06/2018 1.79 1.79 1.8 1.8 30 Mua
16 [HOSE.ICF] 04/06/2018 1.8 1.8 1.8 1.8 10 Mua
17 [HOSE.ICF] 31/05/2018 1.69 1.69 1.69 1.69 10 Mua
18 [HOSE.ICF] 30/05/2018 1.6 1.6 1.6 1.6 10 Mua
19 [HOSE.ICF] 29/05/2018 1.55 1.55 1.55 1.55 120 Mua
20 [HOSE.ICF] 28/05/2018 1.46 1.46 1.46 1.46 1.930 Theo dõi