FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ICF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ICF] 23/03/2018 1.8 1.8 1.8 1.8 160 Bán
2 [HOSE.ICF] 22/03/2018 1.7 1.7 1.81 1.7 2.970 Bán
3 [HOSE.ICF] 21/03/2018 1.8 1.7 1.8 1.7 7.010 Bán
4 [HOSE.ICF] 20/03/2018 1.82 1.82 1.95 1.82 8.130 Bán
5 [HOSE.ICF] 19/03/2018 1.95 1.95 1.95 1.95 5.320 Theo dõi
6 [HOSE.ICF] 16/03/2018 2 1.78 2 2 370 Mua
7 [HOSE.ICF] 15/03/2018 1.78 1.77 1.9 1.9 2.780 Bán
8 [HOSE.ICF] 14/03/2018 1.77 1.77 2.03 1.78 30 Bán
9 [HOSE.ICF] 13/03/2018 2 1.9 2 1.9 5.310 Theo dõi
10 [HOSE.ICF] 12/03/2018 2.05 2 2.1 2 2.550 Mua
11 [HOSE.ICF] 09/03/2018 2.05 2.05 2.05 2.05 60 Mua
12 [HOSE.ICF] 08/03/2018 1.92 1.91 2.04 2 730 Mua
13 [HOSE.ICF] 07/03/2018 2 1.9 2.05 2.05 980 Mua
14 [HOSE.ICF] 06/03/2018 1.9 1.9 2 2 330 Mua
15 [HOSE.ICF] 02/03/2018 1.9 1.9 1.9 1.9 2.610 Theo dõi
16 [HOSE.ICF] 01/03/2018 1.9 1.9 1.9 1.9 230 Theo dõi
17 [HOSE.ICF] 27/02/2018 2 2 2 2 10 Mua
18 [HOSE.ICF] 26/02/2018 2.05 2 2.05 2.05 11.200 Mua
19 [HOSE.ICF] 23/02/2018 2.02 2.02 2.04 2.04 510 Mua
20 [HOSE.ICF] 22/02/2018 1.83 1.83 1.92 1.92 1.910 Bán