FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ICF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ICF] 14/01/2019 1.95 1.95 1.95 1.95 40 Mua
2 [HOSE.ICF] 11/01/2019 1.96 1.96 1.96 1.96 10 Mua
3 [HOSE.ICF] 10/01/2019 1.84 1.84 2.1 2.1 1.430 Mua
4 [HOSE.ICF] 07/01/2019 1.97 1.97 1.97 1.97 10 Mua
5 [HOSE.ICF] 24/12/2018 1.8 1.8 1.85 1.85 130 Mua
6 [HOSE.ICF] 21/12/2018 1.8 1.8 1.86 1.86 250 Mua
7 [HOSE.ICF] 20/12/2018 1.85 1.83 1.86 1.86 3.760 Mua
8 [HOSE.ICF] 18/12/2018 1.8 1.8 1.8 1.8 40 Mua
9 [HOSE.ICF] 17/12/2018 1.68 1.68 1.74 1.74 480 Mua
10 [HOSE.ICF] 14/12/2018 1.74 1.74 1.74 1.74 210 Mua
11 [HOSE.ICF] 13/12/2018 1.63 1.63 1.76 1.64 12.190 Theo dõi
12 [HOSE.ICF] 12/12/2018 1.59 1.59 1.75 1.75 2.630 Mua
13 [HOSE.ICF] 11/12/2018 1.65 1.65 1.7 1.7 1.120 Mua
14 [HOSE.ICF] 10/12/2018 1.45 1.45 1.63 1.63 14.120 Bán
15 [HOSE.ICF] 07/12/2018 1.52 1.52 1.55 1.55 5.010 Bán
16 [HOSE.ICF] 06/12/2018 1.5 1.5 1.63 1.63 110 Bán
17 [HOSE.ICF] 05/12/2018 1.53 1.33 1.53 1.53 540 Bán
18 [HOSE.ICF] 03/12/2018 1.42 1.42 1.62 1.43 380 Bán
19 [HOSE.ICF] 29/11/2018 1.63 1.63 1.63 1.63 70 Bán
20 [HOSE.ICF] 28/11/2018 1.63 1.63 1.63 1.63 400 Theo dõi