FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.IJC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.IJC] 15/12/2017 9.45 9.31 9.45 9.45 209.110 Bán
2 [HOSE.IJC] 14/12/2017 9.2 9.2 9.38 9.35 252.120 Bán
3 [HOSE.IJC] 13/12/2017 9.16 9.16 9.37 9.3 189.160 Bán
4 [HOSE.IJC] 12/12/2017 9.24 9 9.35 9.21 643.620 Bán
5 [HOSE.IJC] 11/12/2017 9.65 9.3 9.65 9.3 527.420 Bán
6 [HOSE.IJC] 08/12/2017 9.83 9.74 9.9 9.74 300.920 Theo dõi
7 [HOSE.IJC] 07/12/2017 9.75 9.75 9.9 9.83 107.920 Mua
8 [HOSE.IJC] 06/12/2017 9.84 9.73 9.9 9.76 167.370 Theo dõi
9 [HOSE.IJC] 05/12/2017 9.89 9.82 10.15 9.85 461.590 Theo dõi
10 [HOSE.IJC] 04/12/2017 9.87 9.75 9.89 9.82 510.700 Theo dõi
11 [HOSE.IJC] 01/12/2017 9.74 9.7 9.88 9.79 437.370 Theo dõi
12 [HOSE.IJC] 30/11/2017 9.8 9.6 9.98 9.8 309.980 Theo dõi
13 [HOSE.IJC] 29/11/2017 10 9.76 10 9.84 646.540 Mua
14 [HOSE.IJC] 28/11/2017 10.5 9.97 10.65 10 1.275.690 Mua
15 [HOSE.IJC] 27/11/2017 10.1 10 10.55 10.45 829.690 Mua
16 [HOSE.IJC] 24/11/2017 9.39 9.3 9.95 9.9 858.070 Mua
17 [HOSE.IJC] 23/11/2017 9.35 9.3 9.39 9.39 321.160 Theo dõi
18 [HOSE.IJC] 22/11/2017 9.39 9.25 9.39 9.32 126.230 Bán
19 [HOSE.IJC] 21/11/2017 9.31 9.27 9.38 9.27 202.630 Bán
20 [HOSE.IJC] 20/11/2017 9.44 9.3 9.44 9.3 306.780 Bán