FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.IMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.IMP] 17/07/2018 52.9 51.1 52.9 51.9 12.200 Bán
2 [HOSE.IMP] 16/07/2018 52.5 51.5 52.5 51.6 190 Bán
3 [HOSE.IMP] 13/07/2018 49.6 49.6 52.9 52.9 18.650 Theo dõi
4 [HOSE.IMP] 12/07/2018 52.9 51 54 52.9 56.560 Theo dõi
5 [HOSE.IMP] 11/07/2018 51.9 51 52.5 52.5 19.270 Theo dõi
6 [HOSE.IMP] 10/07/2018 52 51 52 51.2 3.170 Theo dõi
7 [HOSE.IMP] 09/07/2018 51 51 52 52 12.580 Theo dõi
8 [HOSE.IMP] 06/07/2018 51.7 51.7 52 52 1.010 Bán
9 [HOSE.IMP] 05/07/2018 51.2 51 51.7 51.7 640 Bán
10 [HOSE.IMP] 04/07/2018 51.7 50.1 52.3 52.3 670 Bán
11 [HOSE.IMP] 03/07/2018 53.9 51.7 53.9 51.7 1.550 Bán
12 [HOSE.IMP] 02/07/2018 53.6 53.6 55.5 55.5 10.000 Mua
13 [HOSE.IMP] 29/06/2018 50.1 49.95 52.5 52.5 18.340 Theo dõi
14 [HOSE.IMP] 28/06/2018 53 49.5 53 49.5 3.510 Bán
15 [HOSE.IMP] 27/06/2018 53.5 52.6 53.5 52.6 7.780 Bán
16 [HOSE.IMP] 26/06/2018 52.9 52 53 53 9.070 Theo dõi
17 [HOSE.IMP] 25/06/2018 53.1 53 53.1 53 110 Bán
18 [HOSE.IMP] 22/06/2018 51.8 51.8 53 52 1.340 Bán
19 [HOSE.IMP] 21/06/2018 52.2 51.3 56 53.8 28.900 Bán
20 [HOSE.IMP] 20/06/2018 54.3 52.9 54.3 52.9 430 Bán