FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.IMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.IMP] 15/01/2019 53 50.6 53 51.1 11.690 Bán
2 [HOSE.IMP] 14/01/2019 53.2 51 53.3 53 12.160 Bán
3 [HOSE.IMP] 11/01/2019 54 53.1 54.1 53.1 5.190 Bán
4 [HOSE.IMP] 10/01/2019 54.3 54 54.5 54 3.050 Bán
5 [HOSE.IMP] 09/01/2019 55 54.1 57 57 11.000 Bán
6 [HOSE.IMP] 08/01/2019 54.5 54.5 58 58 16.630 Bán
7 [HOSE.IMP] 07/01/2019 56 54.5 58 58 7.040 Theo dõi
8 [HOSE.IMP] 04/01/2019 59.7 56.7 59.7 58 25.560 Theo dõi
9 [HOSE.IMP] 03/01/2019 58.6 58 59.7 59.7 7.520 Mua
10 [HOSE.IMP] 02/01/2019 60.9 59.5 60.9 60 6.540 Mua
11 [HOSE.IMP] 28/12/2018 59 59 60.9 60.9 164.070 Mua
12 [HOSE.IMP] 27/12/2018 58.5 58.5 60.3 60.1 45.580 Mua
13 [HOSE.IMP] 26/12/2018 60 59.8 60.3 60.3 13.480 Mua
14 [HOSE.IMP] 25/12/2018 58.5 58.5 60.4 60.4 8.390 Mua
15 [HOSE.IMP] 24/12/2018 58.5 58.5 60.4 60.4 9.130 Mua
16 [HOSE.IMP] 21/12/2018 58 58 59.9 59.9 16.420 Mua
17 [HOSE.IMP] 20/12/2018 57.9 57.9 58.9 58.9 20.000 Mua
18 [HOSE.IMP] 19/12/2018 57.5 56.2 58 58 17.080 Mua
19 [HOSE.IMP] 18/12/2018 57.9 57.9 58 58 15.010 Mua
20 [HOSE.IMP] 17/12/2018 57.8 57 57.9 57.9 8.990 Mua