FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.IMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.IMP] 14/11/2018 51.4 50.5 51.5 50.5 410 Bán
2 [HOSE.IMP] 13/11/2018 50.5 50.5 50.6 50.5 18.340 Bán
3 [HOSE.IMP] 12/11/2018 51 50.4 51 50.4 2.420 Bán
4 [HOSE.IMP] 09/11/2018 50.1 50.1 51 51 270 Bán
5 [HOSE.IMP] 08/11/2018 50.7 50.7 51.2 51.2 2.330 Bán
6 [HOSE.IMP] 07/11/2018 51.9 50.7 51.9 50.7 200 Bán
7 [HOSE.IMP] 06/11/2018 51 51 51.9 51.9 80 Bán
8 [HOSE.IMP] 05/11/2018 50.6 50.6 50.6 50.6 270 Bán
9 [HOSE.IMP] 02/11/2018 51 51 51 51 2.450 Bán
10 [HOSE.IMP] 01/11/2018 50.6 50.6 52 52 4.760 Bán
11 [HOSE.IMP] 31/10/2018 51.9 51.9 52 52 10.010 Bán
12 [HOSE.IMP] 30/10/2018 51.7 50.3 51.9 51.5 24.060 Bán
13 [HOSE.IMP] 29/10/2018 51 50.4 51.9 51.9 31.410 Bán
14 [HOSE.IMP] 26/10/2018 51 51 52.9 52 20.010 Bán
15 [HOSE.IMP] 25/10/2018 53.3 49.9 53.3 52 31.570 Bán
16 [HOSE.IMP] 24/10/2018 51.5 51.4 52 52 3.050 Bán
17 [HOSE.IMP] 23/10/2018 51.7 51.1 52.5 52.5 24.180 Bán
18 [HOSE.IMP] 22/10/2018 52 52 52.2 52 9.880 Bán
19 [HOSE.IMP] 17/10/2018 52.9 51.7 53.9 52.9 20.030 Bán
20 [HOSE.IMP] 16/10/2018 52.5 52.5 53 53 3.790 Bán