FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.IMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.IMP] 19/03/2018 64 63 64 63 11.910 Bán
2 [HOSE.IMP] 16/03/2018 62.6 63 63.5 63.5 11.000 Theo dõi
3 [HOSE.IMP] 15/03/2018 63 62.5 63.5 62.6 7.410 Bán
4 [HOSE.IMP] 14/03/2018 62 62 63.1 63 11.460 Theo dõi
5 [HOSE.IMP] 13/03/2018 63 63 63 63 12.500 Theo dõi
6 [HOSE.IMP] 12/03/2018 63.5 62.5 63.5 63.5 17.410 Theo dõi
7 [HOSE.IMP] 09/03/2018 63.5 63.4 63.5 63.4 17.210 Theo dõi
8 [HOSE.IMP] 08/03/2018 63.5 63.5 63.5 63.5 15.130 Theo dõi
9 [HOSE.IMP] 07/03/2018 63.7 63.2 63.7 63.5 29.360 Theo dõi
10 [HOSE.IMP] 06/03/2018 63.7 63.5 63.7 63.7 22.920 Mua
11 [HOSE.IMP] 05/03/2018 64.3 63.5 64.3 63.5 20.640 Mua
12 [HOSE.IMP] 02/03/2018 63.9 63.5 63.9 63.8 8.920 Mua
13 [HOSE.IMP] 01/03/2018 63.4 63 64 63.9 9.830 Mua
14 [HOSE.IMP] 28/02/2018 63.4 61.9 63.4 63.4 22.290 Mua
15 [HOSE.IMP] 27/02/2018 62 61 63.5 63.5 37.640 Mua
16 [HOSE.IMP] 26/02/2018 62.6 61.8 62.6 62 53.980 Bán
17 [HOSE.IMP] 23/02/2018 63.7 62.6 63.7 62.6 9.020 Bán
18 [HOSE.IMP] 22/02/2018 63 63 63.5 63 18.430 Bán
19 [HOSE.IMP] 21/02/2018 62.5 62.5 63 63 22.970 Bán
20 [HOSE.IMP] 13/02/2018 62.6 62.6 63 63 14.050 Bán