FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.IMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.IMP] 25/06/2019 47.5 47 47.5 47 5.750 Bán
2 [HOSE.IMP] 24/06/2019 48 47.5 48 47.55 4.210 Bán
3 [HOSE.IMP] 21/06/2019 47.8 47.5 48 48 8.140 Bán
4 [HOSE.IMP] 20/06/2019 48 47.8 48 47.8 4.450 Bán
5 [HOSE.IMP] 19/06/2019 47.9 47.9 48.6 47.9 5.330 Bán
6 [HOSE.IMP] 18/06/2019 48 47.7 48.6 48.4 35.150 Bán
7 [HOSE.IMP] 17/06/2019 48.3 48.1 48.5 48.4 460 Bán
8 [HOSE.IMP] 14/06/2019 48.5 48.5 48.8 48.8 6.600 Bán
9 [HOSE.IMP] 13/06/2019 49.6 48 49.6 48.5 23.730 Bán
10 [HOSE.IMP] 12/06/2019 50.7 49.9 50.8 50 51.360 Bán
11 [HOSE.IMP] 11/06/2019 50.9 50 50.9 50.8 18.250 Bán
12 [HOSE.IMP] 10/06/2019 51 50.2 51 50.9 4.340 Theo dõi
13 [HOSE.IMP] 07/06/2019 49.9 49.9 51 51 15.250 Theo dõi
14 [HOSE.IMP] 06/06/2019 50.1 49.6 50.1 49.9 11.010 Bán
15 [HOSE.IMP] 05/06/2019 51 50 51 50.1 13.670 Bán
16 [HOSE.IMP] 04/06/2019 51.2 50.3 51.2 50.3 8.220 Bán
17 [HOSE.IMP] 03/06/2019 51.4 50.3 51.4 50.3 11.560 Bán
18 [HOSE.IMP] 31/05/2019 51.1 51 51.5 51.4 14.280 Mua
19 [HOSE.IMP] 30/05/2019 51.4 50.4 51.4 51.2 32.200 Mua
20 [HOSE.IMP] 29/05/2019 50.7 50.4 51.3 51.3 22.910 Mua