FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITA] 13/06/2019 3.05 3.02 3.05 3.03 2.363.900 Bán
2 [HOSE.ITA] 12/06/2019 3.12 3.06 3.12 3.06 1.714.410 Bán
3 [HOSE.ITA] 11/06/2019 3.1 3.1 3.13 3.1 1.348.230 Bán
4 [HOSE.ITA] 10/06/2019 3.16 3.1 3.18 3.1 2.253.100 Bán
5 [HOSE.ITA] 07/06/2019 3.14 3.13 3.18 3.14 1.294.430 Bán
6 [HOSE.ITA] 06/06/2019 3.14 3.08 3.14 3.14 857.010 Bán
7 [HOSE.ITA] 05/06/2019 3.11 3.08 3.14 3.14 3.188.070 Theo dõi
8 [HOSE.ITA] 04/06/2019 3.1 3.06 3.15 3.06 1.752.610 Theo dõi
9 [HOSE.ITA] 03/06/2019 3.15 3.08 3.17 3.1 4.188.540 Theo dõi
10 [HOSE.ITA] 31/05/2019 3.29 3.06 3.29 3.2 4.070.930 Mua
11 [HOSE.ITA] 30/05/2019 3.28 3.25 3.3 3.28 2.229.460 Mua
12 [HOSE.ITA] 29/05/2019 3.28 3.26 3.37 3.28 7.009.990 Mua
13 [HOSE.ITA] 28/05/2019 3.17 3.17 3.28 3.28 6.256.490 Mua
14 [HOSE.ITA] 27/05/2019 3.12 3.12 3.18 3.15 2.549.000 Mua
15 [HOSE.ITA] 24/05/2019 3.14 3.11 3.21 3.13 2.668.800 Mua
16 [HOSE.ITA] 23/05/2019 3.14 3.1 3.15 3.15 791.120 Mua
17 [HOSE.ITA] 22/05/2019 3.16 3.14 3.19 3.16 1.065.050 Mua
18 [HOSE.ITA] 21/05/2019 3.19 3.13 3.22 3.18 1.763.770 Mua
19 [HOSE.ITA] 20/05/2019 3.12 3.12 3.21 3.19 4.101.840 Mua
20 [HOSE.ITA] 17/05/2019 3.11 3.09 3.15 3.12 2.174.950 Mua