FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITA] 25/05/2018 2.18 2.13 2.2 2.13 1.658.590 Quá bán
2 [HOSE.ITA] 24/05/2018 2.2 2.18 2.23 2.18 1.429.160 Bán
3 [HOSE.ITA] 23/05/2018 2.23 2.19 2.25 2.2 1.335.890 Bán
4 [HOSE.ITA] 22/05/2018 2.27 2.22 2.27 2.23 1.112.300 Bán
5 [HOSE.ITA] 21/05/2018 2.26 2.25 2.28 2.26 686.600 Bán
6 [HOSE.ITA] 18/05/2018 2.27 2.23 2.27 2.25 784.760 Bán
7 [HOSE.ITA] 17/05/2018 2.28 2.25 2.29 2.25 656.160 Bán
8 [HOSE.ITA] 16/05/2018 2.28 2.26 2.29 2.27 221.600 Bán
9 [HOSE.ITA] 15/05/2018 2.28 2.27 2.29 2.28 817.980 Bán
10 [HOSE.ITA] 14/05/2018 2.28 2.25 2.28 2.27 772.720 Bán
11 [HOSE.ITA] 11/05/2018 2.29 2.26 2.29 2.27 880.940 Bán
12 [HOSE.ITA] 10/05/2018 2.31 2.28 2.31 2.3 691.690 Bán
13 [HOSE.ITA] 09/05/2018 2.33 2.31 2.34 2.32 967.920 Bán
14 [HOSE.ITA] 08/05/2018 2.33 2.3 2.35 2.33 986.090 Bán
15 [HOSE.ITA] 07/05/2018 2.23 2.23 2.34 2.33 1.109.200 Bán
16 [HOSE.ITA] 04/05/2018 2.25 2.2 2.29 2.26 1.808.670 Quá bán
17 [HOSE.ITA] 03/05/2018 2.29 2.18 2.31 2.21 3.011.850 Quá bán
18 [HOSE.ITA] 02/05/2018 2.31 2.31 2.49 2.31 6.005.250 Quá bán
19 [HOSE.ITA] 27/04/2018 2.49 2.46 2.53 2.48 1.951.610 Quá bán
20 [HOSE.ITA] 26/04/2018 2.6 2.47 2.62 2.49 2.309.210 Quá bán