FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITA] 19/03/2018 3.12 3.1 3.15 3.1 2.208.970 Theo dõi
2 [HOSE.ITA] 16/03/2018 3.12 3.1 3.13 3.12 1.300.270 Mua
3 [HOSE.ITA] 15/03/2018 3.13 3.09 3.13 3.09 1.529.630 Theo dõi
4 [HOSE.ITA] 14/03/2018 3.12 3.08 3.14 3.09 1.509.590 Theo dõi
5 [HOSE.ITA] 13/03/2018 3.09 3.05 3.12 3.09 1.471.080 Theo dõi
6 [HOSE.ITA] 12/03/2018 3.09 3.08 3.14 3.09 1.960.090 Theo dõi
7 [HOSE.ITA] 09/03/2018 3.13 3.1 3.2 3.14 1.059.930 Theo dõi
8 [HOSE.ITA] 08/03/2018 3.16 3.09 3.17 3.11 1.517.660 Theo dõi
9 [HOSE.ITA] 07/03/2018 3.03 3.03 3.24 3.12 3.426.800 Theo dõi
10 [HOSE.ITA] 06/03/2018 3.06 3.01 3.06 3.03 746.210 Bán
11 [HOSE.ITA] 05/03/2018 3.08 3.03 3.09 3.03 1.743.370 Theo dõi
12 [HOSE.ITA] 02/03/2018 3.02 3.01 3.06 3.06 1.006.770 Theo dõi
13 [HOSE.ITA] 01/03/2018 3.08 3.02 3.08 3.03 1.371.460 Theo dõi
14 [HOSE.ITA] 28/02/2018 3.12 3.08 3.12 3.08 1.054.190 Theo dõi
15 [HOSE.ITA] 27/02/2018 3.14 3.11 3.16 3.13 806.610 Theo dõi
16 [HOSE.ITA] 26/02/2018 3.18 3.13 3.19 3.14 1.238.440 Theo dõi
17 [HOSE.ITA] 23/02/2018 3.14 3.14 3.2 3.14 1.203.060 Theo dõi
18 [HOSE.ITA] 22/02/2018 3.2 3.14 3.21 3.14 1.528.430 Bán
19 [HOSE.ITA] 21/02/2018 3.18 3.18 3.25 3.22 1.348.340 Theo dõi
20 [HOSE.ITA] 13/02/2018 3.15 3.11 3.18 3.17 1.583.990 Bán