FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITA] 15/12/2017 3.31 3.29 3.34 3.31 13.552.830 Bán
2 [HOSE.ITA] 14/12/2017 3.27 3.27 3.33 3.3 1.586.990 Bán
3 [HOSE.ITA] 13/12/2017 3.29 3.25 3.3 3.27 1.020.560 Bán
4 [HOSE.ITA] 12/12/2017 3.34 3.23 3.35 3.29 3.027.200 Bán
5 [HOSE.ITA] 11/12/2017 3.38 3.34 3.39 3.34 2.170.120 Bán
6 [HOSE.ITA] 08/12/2017 3.41 3.39 3.45 3.4 1.964.970 Theo dõi
7 [HOSE.ITA] 07/12/2017 3.4 3.37 3.47 3.39 1.789.590 Theo dõi
8 [HOSE.ITA] 06/12/2017 3.4 3.37 3.42 3.39 2.599.120 Theo dõi
9 [HOSE.ITA] 05/12/2017 3.5 3.4 3.5 3.4 2.344.920 Theo dõi
10 [HOSE.ITA] 04/12/2017 3.41 3.41 3.5 3.46 3.503.450 Mua
11 [HOSE.ITA] 01/12/2017 3.43 3.42 3.49 3.43 2.248.820 Mua
12 [HOSE.ITA] 30/11/2017 3.44 3.44 3.52 3.44 2.929.100 Mua
13 [HOSE.ITA] 29/11/2017 3.54 3.47 3.55 3.47 2.948.850 Mua
14 [HOSE.ITA] 28/11/2017 3.64 3.5 3.64 3.56 3.834.640 Mua
15 [HOSE.ITA] 27/11/2017 3.34 3.34 3.54 3.54 5.346.540 Mua
16 [HOSE.ITA] 24/11/2017 3.26 3.26 3.35 3.31 3.298.660 Mua
17 [HOSE.ITA] 23/11/2017 3.26 3.25 3.29 3.26 1.008.550 Theo dõi
18 [HOSE.ITA] 22/11/2017 3.25 3.25 3.29 3.26 2.455.860 Theo dõi
19 [HOSE.ITA] 21/11/2017 3.28 3.25 3.33 3.25 3.145.240 Theo dõi
20 [HOSE.ITA] 20/11/2017 3.29 3.29 3.32 3.29 2.235.020 Mua