FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITC] 15/12/2017 14.6 14 14.7 14.6 66.060 Bán
2 [HOSE.ITC] 14/12/2017 14.8 14 14.8 14.2 74.830 Bán
3 [HOSE.ITC] 13/12/2017 15.3 14.8 15.5 14.8 184.750 Theo dõi
4 [HOSE.ITC] 12/12/2017 16.1 14.9 16.1 15 55.620 Theo dõi
5 [HOSE.ITC] 11/12/2017 15.6 15.6 16 16 66.540 Mua
6 [HOSE.ITC] 08/12/2017 15.6 15.5 15.6 15.6 116.010 Mua
7 [HOSE.ITC] 07/12/2017 15.3 15.3 16 16 19.880 Mua
8 [HOSE.ITC] 06/12/2017 15.2 15.2 15.5 15.2 26.470 Mua
9 [HOSE.ITC] 05/12/2017 15.1 15.1 15.8 15.5 41.660 Mua
10 [HOSE.ITC] 04/12/2017 15.8 15.1 15.95 15.1 40.780 Mua
11 [HOSE.ITC] 01/12/2017 16.3 16 16.3 16 203.080 Quá mua
12 [HOSE.ITC] 30/11/2017 16.4 15.8 16.4 16.1 247.790 Quá mua
13 [HOSE.ITC] 29/11/2017 14.5 14.2 15.5 15.5 659.620 Mua
14 [HOSE.ITC] 28/11/2017 14.4 14.4 14.7 14.5 176.010 Mua
15 [HOSE.ITC] 27/11/2017 14.4 14.4 14.6 14.4 47.150 Mua
16 [HOSE.ITC] 24/11/2017 13.9 13.9 14.4 14.4 173.030 Mua
17 [HOSE.ITC] 23/11/2017 13.9 13.8 13.9 13.8 13.830 Bán
18 [HOSE.ITC] 22/11/2017 14 13.9 14 13.9 1.680 Bán
19 [HOSE.ITC] 21/11/2017 13.9 13.8 14 13.8 60.490 Bán
20 [HOSE.ITC] 20/11/2017 13.8 13.8 13.9 13.9 1.850 Bán