FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITC] 28/12/2018 12.4 12 12.4 12 53.560 Theo dõi
2 [HOSE.ITC] 27/12/2018 12 11.9 12.1 11.9 72.110 Theo dõi
3 [HOSE.ITC] 26/12/2018 11.8 11.7 11.85 11.7 18.070 Bán
4 [HOSE.ITC] 25/12/2018 11.1 11.1 11.1 11.1 23.320 Bán
5 [HOSE.ITC] 24/12/2018 11.25 11.1 11.8 11.7 1.520 Bán
6 [HOSE.ITC] 21/12/2018 12.3 11.8 12.3 11.8 10.010 Bán
7 [HOSE.ITC] 20/12/2018 11.9 11.3 12 11.8 1.440 Bán
8 [HOSE.ITC] 19/12/2018 11.9 11.8 11.9 11.8 20 Bán
9 [HOSE.ITC] 18/12/2018 11.7 11.7 11.8 11.8 120 Theo dõi
10 [HOSE.ITC] 17/12/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 360 Theo dõi
11 [HOSE.ITC] 14/12/2018 12.4 12.4 12.4 12.4 110 Mua
12 [HOSE.ITC] 13/12/2018 11.4 11.4 11.8 11.7 360 Theo dõi
13 [HOSE.ITC] 12/12/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 89.270 Theo dõi
14 [HOSE.ITC] 07/12/2018 11.8 11.8 12.6 12.6 100.010 Mua
15 [HOSE.ITC] 06/12/2018 11.8 11.75 12.3 12.3 4.250 Mua
16 [HOSE.ITC] 05/12/2018 11.8 11.8 12.5 12.5 260 Mua
17 [HOSE.ITC] 04/12/2018 12.6 11.8 12.6 12 4.300 Mua
18 [HOSE.ITC] 03/12/2018 12.4 12.4 12.4 12.4 20 Mua
19 [HOSE.ITC] 29/11/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 59.090 Theo dõi
20 [HOSE.ITC] 28/11/2018 11.6 11.5 11.9 11.9 151.310 Mua