FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITC] 21/11/2018 11.65 11.65 11.65 11.65 100 Bán
2 [HOSE.ITC] 20/11/2018 11.5 11.5 11.6 11.6 259.110 Bán
3 [HOSE.ITC] 19/11/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 100 Bán
4 [HOSE.ITC] 16/11/2018 11.2 11.2 11.6 11.6 13.270 Bán
5 [HOSE.ITC] 15/11/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 100 Theo dõi
6 [HOSE.ITC] 14/11/2018 11.9 11.8 11.9 11.8 100 Theo dõi
7 [HOSE.ITC] 13/11/2018 11.5 11.5 11.6 11.6 200 Bán
8 [HOSE.ITC] 12/11/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 500 Bán
9 [HOSE.ITC] 09/11/2018 11.4 11.4 11.6 11.6 25.150 Bán
10 [HOSE.ITC] 08/11/2018 11.6 11.5 11.6 11.6 34.050 Theo dõi
11 [HOSE.ITC] 07/11/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 1.500 Bán
12 [HOSE.ITC] 06/11/2018 11.8 11.65 11.8 11.65 4.300 Bán
13 [HOSE.ITC] 05/11/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 1.130 Bán
14 [HOSE.ITC] 02/11/2018 12 12 12 12 1.500 Theo dõi
15 [HOSE.ITC] 01/11/2018 11.6 11.6 12 12 1.510 Theo dõi
16 [HOSE.ITC] 31/10/2018 12.4 12 12.4 12 5.310 Theo dõi
17 [HOSE.ITC] 30/10/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 1.000 Bán
18 [HOSE.ITC] 26/10/2018 11.9 11.6 11.9 11.6 6.110 Bán
19 [HOSE.ITC] 24/10/2018 12.1 11.6 12.1 11.6 11.800 Bán
20 [HOSE.ITC] 23/10/2018 11.7 11.6 11.9 11.6 3.600 Bán