FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITC] 18/05/2018 16 15.4 16.1 16.1 30.500 Theo dõi
2 [HOSE.ITC] 17/05/2018 16.2 16.2 16.2 16.2 100 Theo dõi
3 [HOSE.ITC] 16/05/2018 16.2 16.2 16.3 16.2 29.100 Theo dõi
4 [HOSE.ITC] 15/05/2018 16 16 16.2 16.2 13.470 Theo dõi
5 [HOSE.ITC] 14/05/2018 15.95 15.95 16 16 270 Theo dõi
6 [HOSE.ITC] 11/05/2018 15 15 16 16 510 Bán
7 [HOSE.ITC] 10/05/2018 15.6 15.6 16 15.6 46.100 Bán
8 [HOSE.ITC] 09/05/2018 15.55 15.55 16 16 12.180 Bán
9 [HOSE.ITC] 08/05/2018 16 15.6 16 16 63.690 Bán
10 [HOSE.ITC] 07/05/2018 16 16 16 16 71.300 Theo dõi
11 [HOSE.ITC] 04/05/2018 16.2 16 16.2 16 367.280 Theo dõi
12 [HOSE.ITC] 03/05/2018 16.5 16.1 16.8 16.8 18.580 Theo dõi
13 [HOSE.ITC] 02/05/2018 17 16.6 17 17 2.110 Mua
14 [HOSE.ITC] 27/04/2018 16.1 16 17 17 1.050 Mua
15 [HOSE.ITC] 26/04/2018 18 16.75 18 16.75 87.690 Theo dõi
16 [HOSE.ITC] 24/04/2018 17.2 17.2 18 18 12.410 Mua
17 [HOSE.ITC] 23/04/2018 17.2 17.2 18.1 17.7 180.890 Mua
18 [HOSE.ITC] 20/04/2018 16.5 16.5 17.2 17.2 62.260 Mua
19 [HOSE.ITC] 19/04/2018 15.2 15.2 16.5 16.1 46.340 Theo dõi
20 [HOSE.ITC] 18/04/2018 15.9 15.9 16.6 16.2 129.170 Theo dõi