FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITC] 13/06/2019 12.2 12.2 12.3 12.2 20.910 Bán
2 [HOSE.ITC] 12/06/2019 12.3 12.2 12.3 12.2 91.390 Bán
3 [HOSE.ITC] 11/06/2019 12.3 12 12.3 12.3 32.500 Bán
4 [HOSE.ITC] 10/06/2019 12.3 12.25 12.3 12.3 4.490 Bán
5 [HOSE.ITC] 07/06/2019 12.05 12.05 12.5 12.5 39.490 Mua
6 [HOSE.ITC] 06/06/2019 12.5 12.3 12.5 12.3 43.020 Bán
7 [HOSE.ITC] 05/06/2019 12.5 12.35 12.5 12.5 30.170 Theo dõi
8 [HOSE.ITC] 04/06/2019 12.3 12.3 12.5 12.5 123.350 Theo dõi
9 [HOSE.ITC] 03/06/2019 12.3 12.3 12.3 12.3 12.200 Bán
10 [HOSE.ITC] 31/05/2019 12.45 12.3 12.45 12.35 76.400 Bán
11 [HOSE.ITC] 30/05/2019 12.3 12.3 12.5 12.5 10.100 Theo dõi
12 [HOSE.ITC] 29/05/2019 12.05 12.05 12.6 12.35 36.540 Theo dõi
13 [HOSE.ITC] 28/05/2019 12.3 12.3 12.5 12.5 345.600 Theo dõi
14 [HOSE.ITC] 27/05/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 670 Theo dõi
15 [HOSE.ITC] 24/05/2019 12.6 12.6 12.6 12.6 500 Mua
16 [HOSE.ITC] 23/05/2019 12.6 12.6 12.6 12.6 430 Mua
17 [HOSE.ITC] 22/05/2019 12.6 12.1 12.6 12.6 31.070 Mua
18 [HOSE.ITC] 21/05/2019 12.5 12.4 12.5 12.4 191.500 Bán
19 [HOSE.ITC] 20/05/2019 12.65 12.5 12.7 12.5 102.350 Theo dõi
20 [HOSE.ITC] 17/05/2019 12.7 12.6 12.7 12.6 147.030 Theo dõi