FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITC] 17/07/2018 13.5 13.2 13.5 13.3 118.000 Bán
2 [HOSE.ITC] 16/07/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 69.100 Theo dõi
3 [HOSE.ITC] 13/07/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 40.220 Bán
4 [HOSE.ITC] 12/07/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 55.690 Bán
5 [HOSE.ITC] 11/07/2018 13.6 13.5 13.7 13.5 194.320 Bán
6 [HOSE.ITC] 10/07/2018 13.7 13.6 13.7 13.7 79.860 Bán
7 [HOSE.ITC] 09/07/2018 13.5 13 13.6 13.6 88.680 Bán
8 [HOSE.ITC] 06/07/2018 13.7 13 13.7 13 132.920 Bán
9 [HOSE.ITC] 05/07/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 32.700 Bán
10 [HOSE.ITC] 04/07/2018 13 13 14 13.9 1.470 Bán
11 [HOSE.ITC] 03/07/2018 14 13.9 14 13.9 42.000 Bán
12 [HOSE.ITC] 02/07/2018 13.25 13.25 14.2 14.2 69.010 Bán
13 [HOSE.ITC] 29/06/2018 14.5 14.2 14.5 14.2 38.030 Bán
14 [HOSE.ITC] 26/06/2018 14.3 14.2 14.3 14.2 4.110 Bán
15 [HOSE.ITC] 25/06/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 2.170 Bán
16 [HOSE.ITC] 21/06/2018 13.2 13.2 14.7 14.7 20 Bán
17 [HOSE.ITC] 19/06/2018 14.1 14 14.1 14 8.010 Bán
18 [HOSE.ITC] 13/06/2018 14.5 14.5 15 15 10.300 Bán
19 [HOSE.ITC] 11/06/2018 14.7 14.7 15 15 20.060 Bán
20 [HOSE.ITC] 07/06/2018 15 14.9 15 14.9 21.580 Bán