FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITC] 19/09/2018 13.2 13.2 13.4 13.4 60.250 Mua
2 [HOSE.ITC] 18/09/2018 13.5 12.9 13.95 13.3 64.170 Theo dõi
3 [HOSE.ITC] 17/09/2018 13.5 13.1 13.5 13.3 22.090 Theo dõi
4 [HOSE.ITC] 14/09/2018 13.3 13.2 13.3 13.2 34.630 Bán
5 [HOSE.ITC] 13/09/2018 13.3 13 13.3 13.2 67.400 Bán
6 [HOSE.ITC] 12/09/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 130.000 Theo dõi
7 [HOSE.ITC] 11/09/2018 13.3 13 13.3 13.3 124.510 Mua
8 [HOSE.ITC] 10/09/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 292.660 Mua
9 [HOSE.ITC] 07/09/2018 13.3 13.2 13.3 13.3 98.190 Mua
10 [HOSE.ITC] 06/09/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 370.390 Mua
11 [HOSE.ITC] 05/09/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 201.010 Theo dõi
12 [HOSE.ITC] 04/09/2018 13.3 13.2 13.3 13.3 175.500 Mua
13 [HOSE.ITC] 31/08/2018 13.3 13.2 13.3 13.2 46.720 Theo dõi
14 [HOSE.ITC] 30/08/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 50.000 Theo dõi
15 [HOSE.ITC] 29/08/2018 13.3 12.5 13.3 13.3 67.360 Theo dõi
16 [HOSE.ITC] 28/08/2018 12.9 12.9 13.3 13.3 2.300 Theo dõi
17 [HOSE.ITC] 27/08/2018 13.2 13.2 13.5 13.4 35.110 Mua
18 [HOSE.ITC] 24/08/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 8.400 Theo dõi
19 [HOSE.ITC] 23/08/2018 12.7 12.7 13.1 13.1 210 Bán
20 [HOSE.ITC] 22/08/2018 12.9 12.7 12.9 12.7 10.000 Bán