FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITD] 15/01/2019 10 10 10.1 10 9.280 Bán
2 [HOSE.ITD] 14/01/2019 10.45 10.45 10.45 10.45 10 Theo dõi
3 [HOSE.ITD] 11/01/2019 10.1 10 10.3 10.3 40.030 Bán
4 [HOSE.ITD] 10/01/2019 10.3 10.1 10.3 10.1 32.410 Bán
5 [HOSE.ITD] 09/01/2019 10.2 10.2 10.9 10.3 11.160 Bán
6 [HOSE.ITD] 08/01/2019 10.25 10.15 10.25 10.2 101.910 Bán
7 [HOSE.ITD] 07/01/2019 10.6 10.25 10.6 10.25 63.830 Bán
8 [HOSE.ITD] 04/01/2019 10.3 10.25 10.75 10.75 5.080 Theo dõi
9 [HOSE.ITD] 03/01/2019 10.3 10.25 10.35 10.25 25.350 Bán
10 [HOSE.ITD] 02/01/2019 10.6 10.25 10.6 10.25 9.210 Bán
11 [HOSE.ITD] 28/12/2018 10.6 10.6 10.6 10.6 310 Bán
12 [HOSE.ITD] 27/12/2018 10.6 10.6 10.8 10.8 620 Bán
13 [HOSE.ITD] 26/12/2018 10.45 10.1 10.5 10.5 15.950 Bán
14 [HOSE.ITD] 25/12/2018 11 10.1 11 10.1 7.020 Bán
15 [HOSE.ITD] 24/12/2018 10.95 10.3 10.95 10.3 7.420 Bán
16 [HOSE.ITD] 21/12/2018 11.1 10.95 11.15 10.95 8.120 Theo dõi
17 [HOSE.ITD] 20/12/2018 11.15 11.15 11.15 11.15 11.300 Mua
18 [HOSE.ITD] 19/12/2018 11.2 11.15 11.2 11.2 36.700 Mua
19 [HOSE.ITD] 18/12/2018 11.15 11 11.25 11.2 34.030 Mua
20 [HOSE.ITD] 17/12/2018 11.1 11.1 11.2 11.15 11.940 Mua