FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITD] 15/12/2017 16.3 16 16.6 16.3 72.720 Bán
2 [HOSE.ITD] 14/12/2017 15.8 15.6 15.9 15.9 23.490 Bán
3 [HOSE.ITD] 13/12/2017 15.5 15.5 15.95 15.9 29.610 Bán
4 [HOSE.ITD] 12/12/2017 16.25 16 16.6 16.1 67.710 Bán
5 [HOSE.ITD] 11/12/2017 16.8 16.25 16.8 16.75 103.480 Bán
6 [HOSE.ITD] 08/12/2017 16.8 16.7 17 17 31.450 Bán
7 [HOSE.ITD] 07/12/2017 16.65 16.5 16.8 16.8 23.060 Bán
8 [HOSE.ITD] 06/12/2017 17 16.5 17 16.7 149.550 Bán
9 [HOSE.ITD] 05/12/2017 17.8 17 17.8 17.3 19.720 Bán
10 [HOSE.ITD] 04/12/2017 17.6 17.2 17.65 17.45 96.000 Bán
11 [HOSE.ITD] 01/12/2017 17.9 17.6 17.9 17.6 99.620 Bán
12 [HOSE.ITD] 30/11/2017 17.8 17.5 18 17.8 67.200 Bán
13 [HOSE.ITD] 29/11/2017 18 17.8 18.2 18 19.820 Bán
14 [HOSE.ITD] 28/11/2017 17.3 17.3 18.2 18 74.970 Bán
15 [HOSE.ITD] 27/11/2017 17.15 17 17.6 17.4 119.870 Bán
16 [HOSE.ITD] 24/11/2017 17.5 17 17.6 17.15 115.120 Quá bán
17 [HOSE.ITD] 23/11/2017 17.7 17.6 18.3 17.6 26.080 Bán
18 [HOSE.ITD] 22/11/2017 18 17.5 18.1 17.9 11.330 Bán
19 [HOSE.ITD] 21/11/2017 17.2 17.1 18 18 14.850 Bán
20 [HOSE.ITD] 20/11/2017 18 16.75 18.35 18 43.720 Bán