FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITD] 19/03/2018 10.85 10.45 10.85 10.5 19.210 Bán
2 [HOSE.ITD] 16/03/2018 11.1 10.5 11.1 10.75 18.630 Bán
3 [HOSE.ITD] 15/03/2018 11.1 10.95 11.2 11.1 49.270 Bán
4 [HOSE.ITD] 14/03/2018 11.25 11.05 11.25 11.2 22.110 Bán
5 [HOSE.ITD] 13/03/2018 11.2 11.1 11.3 11.25 28.060 Theo dõi
6 [HOSE.ITD] 12/03/2018 11.2 11.1 11.35 11.2 25.530 Bán
7 [HOSE.ITD] 09/03/2018 11.2 11.15 11.45 11.2 17.480 Bán
8 [HOSE.ITD] 08/03/2018 11.2 11.1 11.25 11.2 11.630 Bán
9 [HOSE.ITD] 07/03/2018 11.15 11.1 11.25 11.25 61.510 Bán
10 [HOSE.ITD] 06/03/2018 11.2 11.1 11.3 11.25 69.350 Bán
11 [HOSE.ITD] 05/03/2018 11.3 11.3 11.6 11.3 36.730 Bán
12 [HOSE.ITD] 02/03/2018 11.8 11.4 11.8 11.6 13.660 Bán
13 [HOSE.ITD] 01/03/2018 11.6 11.5 11.9 11.8 15.480 Bán
14 [HOSE.ITD] 28/02/2018 11.6 11.6 12 11.9 18.910 Bán
15 [HOSE.ITD] 27/02/2018 12.1 11.45 12.1 11.9 726.370 Bán
16 [HOSE.ITD] 26/02/2018 12.05 12 12.3 12.3 3.060 Theo dõi
17 [HOSE.ITD] 23/02/2018 12.45 12 12.45 12 22.920 Bán
18 [HOSE.ITD] 22/02/2018 12.7 12 12.7 12.45 17.220 Theo dõi
19 [HOSE.ITD] 21/02/2018 12 12 12.5 12.5 3.770 Theo dõi
20 [HOSE.ITD] 13/02/2018 12.35 12 13 12 1.400 Bán