FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ITD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ITD] 17/07/2018 12.1 11.8 12.1 11.85 8.870 Bán
2 [HOSE.ITD] 16/07/2018 12.2 11.7 12.2 11.9 12.030 Theo dõi
3 [HOSE.ITD] 13/07/2018 12 11.8 12.1 11.85 40.420 Bán
4 [HOSE.ITD] 12/07/2018 11.75 11.8 12.1 11.8 27.910 Bán
5 [HOSE.ITD] 11/07/2018 11.9 11.55 11.9 11.75 46.830 Bán
6 [HOSE.ITD] 10/07/2018 12 11.9 12 11.9 6.140 Bán
7 [HOSE.ITD] 09/07/2018 11.8 11.8 12.45 12 10.690 Bán
8 [HOSE.ITD] 06/07/2018 11.95 11.65 11.95 11.9 69.110 Bán
9 [HOSE.ITD] 05/07/2018 11.95 11.7 11.95 11.7 111.290 Bán
10 [HOSE.ITD] 04/07/2018 12.05 11.6 12.05 11.7 27.460 Bán
11 [HOSE.ITD] 03/07/2018 11.65 11.65 12.15 11.7 42.830 Bán
12 [HOSE.ITD] 02/07/2018 11.9 11.8 12.2 11.8 66.770 Bán
13 [HOSE.ITD] 29/06/2018 12.2 11.8 12.3 12.2 65.410 Bán
14 [HOSE.ITD] 28/06/2018 12.2 12 12.4 12.2 63.070 Bán
15 [HOSE.ITD] 27/06/2018 12.5 12.1 12.5 12.1 38.160 Bán
16 [HOSE.ITD] 26/06/2018 12.3 12.2 12.5 12.3 43.550 Bán
17 [HOSE.ITD] 25/06/2018 12.7 12.3 12.7 12.3 32.150 Bán
18 [HOSE.ITD] 22/06/2018 12.1 12.1 12.7 12.4 25.570 Bán
19 [HOSE.ITD] 21/06/2018 12.8 12.1 12.8 12.1 23.220 Bán
20 [HOSE.ITD] 20/06/2018 12.5 11.9 12.9 12.7 43.690 Bán