FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.JVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.JVC] 22/03/2019 3.36 3.32 3.4 3.32 388.040 Mua
2 [HOSE.JVC] 21/03/2019 3.5 3.36 3.59 3.36 535.550 Mua
3 [HOSE.JVC] 20/03/2019 3.4 3.35 3.53 3.49 579.430 Mua
4 [HOSE.JVC] 19/03/2019 3.44 3.35 3.5 3.35 663.950 Mua
5 [HOSE.JVC] 18/03/2019 3.78 3.51 3.8 3.51 1.196.270 Mua
6 [HOSE.JVC] 15/03/2019 3.5 3.49 3.64 3.64 2.438.210 Mua
7 [HOSE.JVC] 14/03/2019 3.2 3.2 3.41 3.41 1.836.200 Mua
8 [HOSE.JVC] 13/03/2019 3.08 3.08 3.2 3.19 772.330 Mua
9 [HOSE.JVC] 12/03/2019 3.11 3.08 3.14 3.08 339.430 Bán
10 [HOSE.JVC] 11/03/2019 3.08 3.06 3.12 3.11 289.640 Mua
11 [HOSE.JVC] 08/03/2019 3.1 3.06 3.13 3.09 175.070 Theo dõi
12 [HOSE.JVC] 07/03/2019 3.14 3.1 3.15 3.1 242.320 Theo dõi
13 [HOSE.JVC] 06/03/2019 3.07 3.07 3.15 3.14 543.810 Theo dõi
14 [HOSE.JVC] 05/03/2019 3 3 3.1 3.1 574.910 Theo dõi
15 [HOSE.JVC] 04/03/2019 3.09 3 3.09 3 437.050 Bán
16 [HOSE.JVC] 01/03/2019 2.96 2.96 3.07 3.07 132.850 Bán
17 [HOSE.JVC] 28/02/2019 3.1 3.04 3.1 3.06 145.430 Bán
18 [HOSE.JVC] 27/02/2019 3.08 3.08 3.12 3.09 144.680 Bán
19 [HOSE.JVC] 26/02/2019 3.13 3.06 3.13 3.08 153.130 Bán
20 [HOSE.JVC] 25/02/2019 3.1 3.07 3.12 3.09 78.320 Bán