FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.JVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.JVC] 19/03/2018 4.83 4.7 4.85 4.7 341.720 Bán
2 [HOSE.JVC] 16/03/2018 4.83 4.79 4.85 4.83 495.050 Theo dõi
3 [HOSE.JVC] 15/03/2018 4.85 4.79 4.86 4.79 403.940 Bán
4 [HOSE.JVC] 14/03/2018 4.8 4.78 4.83 4.83 435.640 Theo dõi
5 [HOSE.JVC] 13/03/2018 4.88 4.75 4.88 4.8 578.720 Bán
6 [HOSE.JVC] 12/03/2018 4.81 4.81 4.98 4.81 389.940 Theo dõi
7 [HOSE.JVC] 09/03/2018 5 4.9 5.05 4.93 525.790 Mua
8 [HOSE.JVC] 08/03/2018 4.85 4.76 5.07 5.03 1.101.950 Theo dõi
9 [HOSE.JVC] 07/03/2018 4.7 4.68 4.99 4.8 1.068.620 Bán
10 [HOSE.JVC] 06/03/2018 4.65 4.63 4.7 4.67 408.800 Bán
11 [HOSE.JVC] 05/03/2018 4.74 4.63 4.74 4.66 763.950 Bán
12 [HOSE.JVC] 02/03/2018 4.76 4.73 4.8 4.74 479.510 Bán
13 [HOSE.JVC] 01/03/2018 4.75 4.7 4.85 4.8 608.060 Theo dõi
14 [HOSE.JVC] 28/02/2018 4.7 4.68 4.84 4.75 878.720 Theo dõi
15 [HOSE.JVC] 27/02/2018 4.85 4.74 4.92 4.84 624.520 Theo dõi
16 [HOSE.JVC] 26/02/2018 5 4.85 5.08 4.9 653.440 Theo dõi
17 [HOSE.JVC] 23/02/2018 5.09 4.95 5.09 5 486.230 Mua
18 [HOSE.JVC] 22/02/2018 5 4.95 5.13 4.95 706.140 Mua
19 [HOSE.JVC] 21/02/2018 5.3 5 5.3 5.1 528.860 Mua
20 [HOSE.JVC] 13/02/2018 5.1 5 5.21 5.1 900.310 Mua