FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.JVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.JVC] 18/09/2018 3.01 2.96 3.02 2.97 144.840 Bán
2 [HOSE.JVC] 17/09/2018 3.05 2.99 3.08 3.01 114.380 Bán
3 [HOSE.JVC] 14/09/2018 2.86 2.86 3.08 3.04 427.380 Bán
4 [HOSE.JVC] 13/09/2018 2.95 2.82 2.95 2.93 264.450 Bán
5 [HOSE.JVC] 12/09/2018 3.02 2.92 3.08 2.97 245.250 Bán
6 [HOSE.JVC] 11/09/2018 2.8 2.8 3.02 3.02 381.700 Bán
7 [HOSE.JVC] 10/09/2018 2.78 2.78 2.94 2.83 1.218.040 Bán
8 [HOSE.JVC] 07/09/2018 2.98 2.98 3.1 2.98 1.317.910 Bán
9 [HOSE.JVC] 06/09/2018 3.1 3.1 3.2 3.2 189.470 Mua
10 [HOSE.JVC] 05/09/2018 3.18 3.12 3.18 3.13 81.820 Bán
11 [HOSE.JVC] 04/09/2018 3.15 3.14 3.19 3.18 102.950 Mua
12 [HOSE.JVC] 31/08/2018 3.22 3.14 3.22 3.15 192.350 Mua
13 [HOSE.JVC] 30/08/2018 3.12 3.12 3.22 3.2 244.610 Mua
14 [HOSE.JVC] 29/08/2018 3.14 3.12 3.19 3.15 256.650 Mua
15 [HOSE.JVC] 28/08/2018 3.18 3.11 3.18 3.13 217.940 Theo dõi
16 [HOSE.JVC] 27/08/2018 3.15 3.1 3.18 3.12 392.580 Theo dõi
17 [HOSE.JVC] 24/08/2018 3.23 3.17 3.23 3.17 103.530 Mua
18 [HOSE.JVC] 23/08/2018 3.19 3.15 3.21 3.19 258.630 Mua
19 [HOSE.JVC] 22/08/2018 3.18 3.14 3.2 3.14 247.110 Mua
20 [HOSE.JVC] 21/08/2018 3.14 3.13 3.17 3.13 49.720 Mua