FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.JVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.JVC] 21/11/2018 3.24 3.12 3.46 3.46 1.492.910 Mua
2 [HOSE.JVC] 20/11/2018 3.12 3.06 3.25 3.24 649.490 Mua
3 [HOSE.JVC] 19/11/2018 3.07 3.04 3.1 3.08 185.170 Theo dõi
4 [HOSE.JVC] 16/11/2018 3.06 3.04 3.1 3.07 236.140 Theo dõi
5 [HOSE.JVC] 15/11/2018 3.09 3.05 3.11 3.05 225.750 Bán
6 [HOSE.JVC] 14/11/2018 3.01 3.01 3.11 3.09 318.200 Theo dõi
7 [HOSE.JVC] 13/11/2018 3 3 3.09 3.01 396.890 Theo dõi
8 [HOSE.JVC] 12/11/2018 3.01 3.01 3.19 3.05 56.030 Mua
9 [HOSE.JVC] 09/11/2018 3.09 3.09 3.19 3.1 524.770 Mua
10 [HOSE.JVC] 08/11/2018 3.2 3.05 3.2 3.09 601.130 Mua
11 [HOSE.JVC] 07/11/2018 3.14 3.01 3.28 3.16 892.660 Mua
12 [HOSE.JVC] 06/11/2018 3.32 3.18 3.45 3.23 354.570 Mua
13 [HOSE.JVC] 05/11/2018 3.13 3.13 3.5 3.37 1.158.900 Mua
14 [HOSE.JVC] 02/11/2018 3.63 3.2 3.63 3.28 1.847.090 Mua
15 [HOSE.JVC] 01/11/2018 3.41 3.41 3.41 3.41 780.940 Mua
16 [HOSE.JVC] 31/10/2018 3.19 3.19 3.19 3.19 1.227.810 Mua
17 [HOSE.JVC] 30/10/2018 2.99 2.99 2.99 2.99 216.470 Mua
18 [HOSE.JVC] 29/10/2018 2.8 2.8 2.8 2.8 95.830 Theo dõi
19 [HOSE.JVC] 26/10/2018 2.69 2.58 2.69 2.62 176.770 Bán
20 [HOSE.JVC] 25/10/2018 2.52 2.52 2.68 2.58 140.700 Bán