FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.JVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.JVC] 15/12/2017 4.39 4.39 4.39 4.39 898.260 Mua
2 [HOSE.JVC] 14/12/2017 4 4 4.11 4.11 1.144.850 Mua
3 [HOSE.JVC] 13/12/2017 4.12 3.83 4.12 3.85 166.290 Bán
4 [HOSE.JVC] 12/12/2017 3.76 3.7 4 4 167.370 Theo dõi
5 [HOSE.JVC] 11/12/2017 3.93 3.85 4 3.86 74.640 Bán
6 [HOSE.JVC] 08/12/2017 4.04 3.82 4.04 3.95 88.640 Bán
7 [HOSE.JVC] 07/12/2017 3.75 3.71 3.97 3.85 90.240 Bán
8 [HOSE.JVC] 06/12/2017 3.9 3.7 4 3.76 241.290 Bán
9 [HOSE.JVC] 05/12/2017 3.95 3.67 3.98 3.9 135.720 Theo dõi
10 [HOSE.JVC] 04/12/2017 4.2 3.94 4.28 3.94 527.970 Theo dõi
11 [HOSE.JVC] 01/12/2017 4.44 4.16 4.44 4.23 292.700 Mua
12 [HOSE.JVC] 30/11/2017 4.1 4.03 4.3 4.28 257.890 Mua
13 [HOSE.JVC] 29/11/2017 4.1 4.01 4.1 4.1 160.480 Mua
14 [HOSE.JVC] 28/11/2017 4.01 4 4.1 4.01 173.370 Theo dõi
15 [HOSE.JVC] 27/11/2017 3.99 3.93 4.18 4.01 152.240 Theo dõi
16 [HOSE.JVC] 24/11/2017 3.9 3.9 4 3.92 78.510 Bán
17 [HOSE.JVC] 23/11/2017 4.01 3.85 4.01 3.9 156.630 Bán
18 [HOSE.JVC] 22/11/2017 3.85 3.85 3.95 3.91 122.210 Bán
19 [HOSE.JVC] 21/11/2017 3.91 3.69 3.96 3.91 114.570 Bán
20 [HOSE.JVC] 20/11/2017 4 3.91 4 3.91 38.460 Bán