FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.JVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.JVC] 25/05/2018 3.33 3.2 3.4 3.25 70.880 Bán
2 [HOSE.JVC] 24/05/2018 3.45 3.33 3.45 3.35 69.960 Bán
3 [HOSE.JVC] 23/05/2018 3.35 3.32 3.49 3.43 157.340 Bán
4 [HOSE.JVC] 22/05/2018 3.5 3.25 3.5 3.35 231.230 Bán
5 [HOSE.JVC] 21/05/2018 3.47 3.46 3.5 3.47 41.580 Bán
6 [HOSE.JVC] 18/05/2018 3.45 3.41 3.53 3.47 189.360 Bán
7 [HOSE.JVC] 17/05/2018 3.43 3.43 3.58 3.51 199.380 Bán
8 [HOSE.JVC] 16/05/2018 3.6 3.4 3.6 3.43 321.620 Bán
9 [HOSE.JVC] 15/05/2018 3.61 3.52 3.73 3.59 863.460 Bán
10 [HOSE.JVC] 14/05/2018 3.9 3.7 3.9 3.78 198.500 Theo dõi
11 [HOSE.JVC] 11/05/2018 3.95 3.8 3.98 3.9 109.570 Theo dõi
12 [HOSE.JVC] 10/05/2018 3.8 3.8 4.05 4 521.790 Theo dõi
13 [HOSE.JVC] 09/05/2018 3.35 3.35 3.81 3.79 432.860 Bán
14 [HOSE.JVC] 08/05/2018 3.34 3.32 3.57 3.57 280.110 Bán
15 [HOSE.JVC] 07/05/2018 3.75 3.33 3.8 3.34 774.370 Quá bán
16 [HOSE.JVC] 04/05/2018 3.8 3.58 3.94 3.58 280.930 Quá bán
17 [HOSE.JVC] 03/05/2018 4.08 3.81 4.08 3.81 223.950 Bán
18 [HOSE.JVC] 02/05/2018 4.09 4.05 4.19 4.09 201.770 Bán
19 [HOSE.JVC] 27/04/2018 4.1 4.06 4.15 4.13 238.390 Bán
20 [HOSE.JVC] 26/04/2018 4.08 4.05 4.2 4.06 253.460 Bán