FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.JVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.JVC] 03/01/2019 3.03 2.88 3.03 2.9 141.630 Bán
2 [HOSE.JVC] 02/01/2019 3.03 3 3.06 3.03 128.780 Bán
3 [HOSE.JVC] 28/12/2018 3 3 3.07 3.01 138.220 Bán
4 [HOSE.JVC] 27/12/2018 3 3 3.1 3.05 119.710 Bán
5 [HOSE.JVC] 26/12/2018 3 2.99 3.15 3.01 116.470 Bán
6 [HOSE.JVC] 25/12/2018 3.07 2.92 3.07 3 211.920 Bán
7 [HOSE.JVC] 24/12/2018 3.12 3.12 3.17 3.12 96.910 Bán
8 [HOSE.JVC] 21/12/2018 3.11 3.07 3.19 3.14 83.340 Bán
9 [HOSE.JVC] 20/12/2018 3.15 3.1 3.17 3.14 76.870 Bán
10 [HOSE.JVC] 19/12/2018 3.15 3.05 3.19 3.15 140.510 Bán
11 [HOSE.JVC] 18/12/2018 3.16 3.1 3.2 3.15 404.210 Theo dõi
12 [HOSE.JVC] 17/12/2018 3.2 3.18 3.24 3.18 197.070 Theo dõi
13 [HOSE.JVC] 14/12/2018 3.27 3.21 3.28 3.22 90.850 Mua
14 [HOSE.JVC] 13/12/2018 3.2 3.16 3.27 3.27 411.980 Mua
15 [HOSE.JVC] 12/12/2018 3.17 3.16 3.23 3.19 172.820 Theo dõi
16 [HOSE.JVC] 11/12/2018 3.2 3.16 3.25 3.18 121.190 Bán
17 [HOSE.JVC] 10/12/2018 3.17 3.16 3.29 3.24 161.870 Mua
18 [HOSE.JVC] 07/12/2018 3.35 3.26 3.46 3.26 347.560 Mua
19 [HOSE.JVC] 06/12/2018 3.18 3.16 3.35 3.35 701.690 Mua
20 [HOSE.JVC] 05/12/2018 3.16 3.14 3.2 3.14 271.240 Bán