FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.JVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.JVC] 19/07/2018 3.18 3.15 3.2 3.18 139.520 Mua
2 [HOSE.JVC] 18/07/2018 3.01 3.01 3.19 3.18 157.830 Mua
3 [HOSE.JVC] 17/07/2018 3.04 2.99 3.09 3.03 131.090 Theo dõi
4 [HOSE.JVC] 16/07/2018 2.95 2.95 3.08 3 120.750 Bán
5 [HOSE.JVC] 13/07/2018 2.96 2.92 3 2.95 93.020 Bán
6 [HOSE.JVC] 12/07/2018 2.97 2.95 3 2.97 26.240 Bán
7 [HOSE.JVC] 11/07/2018 3.04 2.92 3.04 2.97 109.640 Bán
8 [HOSE.JVC] 10/07/2018 2.92 2.92 3.02 3 79.770 Bán
9 [HOSE.JVC] 09/07/2018 3 2.95 3.05 2.97 124.320 Bán
10 [HOSE.JVC] 06/07/2018 2.95 2.9 3 3 99.650 Bán
11 [HOSE.JVC] 05/07/2018 3.05 2.91 3.05 2.95 132.850 Bán
12 [HOSE.JVC] 04/07/2018 3.04 2.92 3.04 2.98 115.950 Bán
13 [HOSE.JVC] 03/07/2018 3.12 2.92 3.26 2.92 227.430 Bán
14 [HOSE.JVC] 02/07/2018 3.2 3.12 3.33 3.13 102.620 Bán
15 [HOSE.JVC] 29/06/2018 3.26 3.24 3.3 3.26 77.480 Bán
16 [HOSE.JVC] 28/06/2018 3.28 3.26 3.35 3.26 60.080 Bán
17 [HOSE.JVC] 27/06/2018 3.35 3.27 3.37 3.33 85.290 Bán
18 [HOSE.JVC] 26/06/2018 3.3 3.23 3.35 3.32 116.640 Theo dõi
19 [HOSE.JVC] 25/06/2018 3.35 3.33 3.4 3.37 122.460 Theo dõi
20 [HOSE.JVC] 22/06/2018 3.25 3.25 3.38 3.25 116.370 Theo dõi