FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.JVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.JVC] 13/06/2019 3.08 3.03 3.08 3.05 179.680 Bán
2 [HOSE.JVC] 12/06/2019 3.08 3.05 3.08 3.07 118.060 Theo dõi
3 [HOSE.JVC] 11/06/2019 3.06 3.04 3.07 3.06 65.640 Bán
4 [HOSE.JVC] 10/06/2019 3.1 3.05 3.1 3.07 97.560 Bán
5 [HOSE.JVC] 07/06/2019 3.1 3.05 3.1 3.05 112.440 Bán
6 [HOSE.JVC] 06/06/2019 3.08 3.06 3.1 3.06 60.830 Bán
7 [HOSE.JVC] 05/06/2019 3.12 3.08 3.12 3.1 119.720 Theo dõi
8 [HOSE.JVC] 04/06/2019 3.1 3.08 3.12 3.08 115.470 Bán
9 [HOSE.JVC] 03/06/2019 3.1 3.07 3.13 3.08 235.160 Bán
10 [HOSE.JVC] 31/05/2019 3.1 3.09 3.14 3.1 146.870 Theo dõi
11 [HOSE.JVC] 30/05/2019 3.09 3.08 3.12 3.11 67.850 Theo dõi
12 [HOSE.JVC] 29/05/2019 3.07 3.07 3.14 3.11 510.230 Theo dõi
13 [HOSE.JVC] 28/05/2019 3.07 3.03 3.1 3.09 265.110 Bán
14 [HOSE.JVC] 27/05/2019 3.1 3.01 3.13 3.07 80.360 Bán
15 [HOSE.JVC] 24/05/2019 3.07 3.07 3.13 3.1 27.330 Bán
16 [HOSE.JVC] 23/05/2019 3.09 3.07 3.14 3.1 90.900 Bán
17 [HOSE.JVC] 22/05/2019 3.1 3.08 3.14 3.1 207.050 Bán
18 [HOSE.JVC] 21/05/2019 3.15 3.09 3.15 3.11 191.210 Bán
19 [HOSE.JVC] 20/05/2019 3.1 3.09 3.16 3.16 105.810 Mua
20 [HOSE.JVC] 17/05/2019 3.13 3.1 3.13 3.1 96.040 Bán