FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KAC] 20/11/2018 7.81 7.81 7.81 7.81 20 Theo dõi
2 [HOSE.KAC] 02/11/2018 7.3 7.3 7.3 7.3 120 Bán
3 [HOSE.KAC] 12/10/2018 6.84 6.84 6.84 6.84 200 Bán
4 [HOSE.KAC] 09/10/2018 6.37 6.37 6.4 6.4 20 Bán
5 [HOSE.KAC] 08/10/2018 6.84 6.84 6.84 6.84 10 Bán
6 [HOSE.KAC] 01/10/2018 7.35 7.35 7.35 7.35 10 Bán
7 [HOSE.KAC] 26/09/2018 7.9 7.9 7.9 7.9 650 Bán
8 [HOSE.KAC] 24/09/2018 7.42 7.42 7.9 7.9 20 Bán
9 [HOSE.KAC] 21/09/2018 7.97 7.97 7.97 7.97 10 Bán
10 [HOSE.KAC] 20/09/2018 7.5 7.5 8.56 8.56 200 Bán
11 [HOSE.KAC] 18/09/2018 8.51 7.92 8.51 8 220 Bán
12 [HOSE.KAC] 17/09/2018 8.51 8.51 8.51 8.51 10 Bán
13 [HOSE.KAC] 14/09/2018 9.15 9.15 9.15 9.15 10 Bán
14 [HOSE.KAC] 11/09/2018 9.83 9.83 9.83 9.83 10 Bán
15 [HOSE.KAC] 10/09/2018 10.55 10.55 10.55 10.55 10 Bán
16 [HOSE.KAC] 07/09/2018 11.3 11.3 11.3 11.3 120 Bán
17 [HOSE.KAC] 04/09/2018 12.15 12.15 12.15 12.15 10 Bán
18 [HOSE.KAC] 31/08/2018 13.05 13.05 13.05 13.05 10 Bán
19 [HOSE.KAC] 30/08/2018 14 14 14 14 20 Bán
20 [HOSE.KAC] 22/08/2018 15.05 15.05 15.05 15.05 10 Bán