FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KAC] 12/12/2017 17.7 17.7 17.7 17.7 10 Theo dõi
2 [HOSE.KAC] 11/12/2017 19 19 19 19 100 Mua
3 [HOSE.KAC] 08/12/2017 18.8 18.8 18.8 18.8 20 Mua
4 [HOSE.KAC] 07/12/2017 20 18.8 20 18.8 520 Mua
5 [HOSE.KAC] 04/12/2017 16.6 16.6 18.8 18.8 160 Mua
6 [HOSE.KAC] 28/11/2017 17.8 17.8 17.8 17.8 2.410 Theo dõi
7 [HOSE.KAC] 24/11/2017 17.8 17.8 17.8 17.8 20 Bán
8 [HOSE.KAC] 23/11/2017 19 19 19 19 10 Mua
9 [HOSE.KAC] 22/11/2017 17.9 17.9 17.9 17.9 100 Bán
10 [HOSE.KAC] 20/11/2017 17.8 17.8 19 19 510 Mua
11 [HOSE.KAC] 26/10/2017 17.8 17.8 17.8 17.8 50 Bán
12 [HOSE.KAC] 25/10/2017 19.1 19.1 19.1 19.1 10 Mua
13 [HOSE.KAC] 23/10/2017 17.65 18 18 18 400 Bán
14 [HOSE.KAC] 19/10/2017 17.65 17.65 17.65 17.65 20 Bán
15 [HOSE.KAC] 16/10/2017 18.95 18.25 18.95 18.95 1.200 Mua
16 [HOSE.KAC] 13/10/2017 19.6 19.6 19.6 19.6 10 Mua
17 [HOSE.KAC] 12/10/2017 18.45 18.45 18.45 18.45 10 Theo dõi
18 [HOSE.KAC] 11/10/2017 15.35 15.35 17.65 17.65 160 Theo dõi
19 [HOSE.KAC] 09/10/2017 17.7 17.7 17.7 17.7 10 Theo dõi
20 [HOSE.KAC] 06/10/2017 19 19 19 19 50 Mua