FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KAC] 18/09/2018 8.51 7.92 8.51 8 220 Bán
2 [HOSE.KAC] 17/09/2018 8.51 8.51 8.51 8.51 10 Bán
3 [HOSE.KAC] 14/09/2018 9.15 9.15 9.15 9.15 10 Bán
4 [HOSE.KAC] 11/09/2018 9.83 9.83 9.83 9.83 10 Bán
5 [HOSE.KAC] 10/09/2018 10.55 10.55 10.55 10.55 10 Bán
6 [HOSE.KAC] 07/09/2018 11.3 11.3 11.3 11.3 120 Bán
7 [HOSE.KAC] 04/09/2018 12.15 12.15 12.15 12.15 10 Bán
8 [HOSE.KAC] 31/08/2018 13.05 13.05 13.05 13.05 10 Bán
9 [HOSE.KAC] 30/08/2018 14 14 14 14 20 Bán
10 [HOSE.KAC] 22/08/2018 15.05 15.05 15.05 15.05 10 Bán
11 [HOSE.KAC] 20/08/2018 16.15 16.15 16.15 16.15 20 Bán
12 [HOSE.KAC] 15/08/2018 17.35 17.35 19.95 17.35 1.930 Theo dõi
13 [HOSE.KAC] 09/08/2018 16.25 16.25 18.65 18.65 20 Theo dõi
14 [HOSE.KAC] 08/08/2018 16.55 16.55 17.45 17.45 30 Bán
15 [HOSE.KAC] 07/08/2018 16.6 16.6 17.75 17.75 20 Theo dõi
16 [HOSE.KAC] 01/08/2018 14.55 14.55 16.6 16.6 20 Bán
17 [HOSE.KAC] 30/07/2018 12.7 12.7 14.6 14.6 1.610 Bán
18 [HOSE.KAC] 27/07/2018 13.65 13.65 13.65 13.65 280 Bán
19 [HOSE.KAC] 26/07/2018 14.65 14.65 14.65 14.65 30 Bán
20 [HOSE.KAC] 25/07/2018 15.75 15.75 15.75 15.75 20 Bán