FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KAC] 25/05/2018 19 17.75 19.95 17.8 440 Mua
2 [HOSE.KAC] 24/05/2018 18.8 18.8 19.05 19.05 40 Mua
3 [HOSE.KAC] 23/05/2018 16.7 16.7 17.85 17.85 20 Mua
4 [HOSE.KAC] 22/05/2018 16.7 16.7 16.7 16.7 10 Theo dõi
5 [HOSE.KAC] 21/05/2018 16.1 16.1 17.95 17.95 30 Mua
6 [HOSE.KAC] 18/05/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 100 Theo dõi
7 [HOSE.KAC] 17/05/2018 17.95 17.95 18.6 18.6 40 Mua
8 [HOSE.KAC] 15/05/2018 15.2 15.2 17.4 17.4 250 Mua
9 [HOSE.KAC] 14/05/2018 16.3 16.3 16.3 16.3 10 Theo dõi
10 [HOSE.KAC] 08/05/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 10 Mua
11 [HOSE.KAC] 07/05/2018 15.7 15.7 17 17 320 Mua
12 [HOSE.KAC] 03/05/2018 16.8 16.8 16.85 16.85 250 Mua
13 [HOSE.KAC] 02/05/2018 17.5 16.3 16.3 16.3 10 Theo dõi
14 [HOSE.KAC] 18/04/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 520 Mua
15 [HOSE.KAC] 16/04/2018 17.2 17.2 17.2 17.2 50 Mua
16 [HOSE.KAC] 11/04/2018 18.4 18.4 18.4 18.4 10 Mua
17 [HOSE.KAC] 05/04/2018 17.4 17.4 18.55 18.4 1.070 Mua
18 [HOSE.KAC] 04/04/2018 17.45 17.45 18.7 17.45 1.130 Mua
19 [HOSE.KAC] 02/04/2018 17.7 17.5 17.7 17.5 2.340 Mua
20 [HOSE.KAC] 30/03/2018 16.55 16.55 16.55 16.55 290 Mua