FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KAC] 06/03/2019 14.7 14.7 14.7 14.7 10 Mua
2 [HOSE.KAC] 05/03/2019 15.8 15.8 15.8 15.8 50 Mua
3 [HOSE.KAC] 17/01/2019 15 15 16 16 130 Mua
4 [HOSE.KAC] 09/01/2019 15 15 15 15 6.010 Mua
5 [HOSE.KAC] 17/12/2018 15 15 15 15 300 Mua
6 [HOSE.KAC] 14/12/2018 15 15 15 15 10 Mua
7 [HOSE.KAC] 13/12/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 20 Mua
8 [HOSE.KAC] 12/12/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 10 Mua
9 [HOSE.KAC] 11/12/2018 12.45 12.45 12.45 12.45 140 Mua
10 [HOSE.KAC] 07/12/2018 11.65 11.65 11.65 11.65 20 Mua
11 [HOSE.KAC] 06/12/2018 10.9 10.9 10.9 10.9 170 Mua
12 [HOSE.KAC] 04/12/2018 10.2 10.2 10.2 10.2 10 Mua
13 [HOSE.KAC] 03/12/2018 9.55 9.55 9.55 9.55 10 Mua
14 [HOSE.KAC] 29/11/2018 8.93 8.93 8.93 8.93 10 Theo dõi
15 [HOSE.KAC] 22/11/2018 8.35 8.35 8.35 8.35 10 Theo dõi
16 [HOSE.KAC] 20/11/2018 7.81 7.81 7.81 7.81 20 Theo dõi
17 [HOSE.KAC] 02/11/2018 7.3 7.3 7.3 7.3 120 Bán
18 [HOSE.KAC] 12/10/2018 6.84 6.84 6.84 6.84 200 Bán
19 [HOSE.KAC] 09/10/2018 6.37 6.37 6.4 6.4 20 Bán
20 [HOSE.KAC] 08/10/2018 6.84 6.84 6.84 6.84 10 Bán