FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KAC] 14/03/2018 14.65 14.65 14.65 14.65 10 Bán
2 [HOSE.KAC] 13/03/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 200 Bán
3 [HOSE.KAC] 09/03/2018 16 14.6 16 14.6 20 Bán
4 [HOSE.KAC] 08/03/2018 16.85 15.6 16.85 15.6 290 Theo dõi
5 [HOSE.KAC] 07/03/2018 16.7 16.7 16.7 16.7 10 Theo dõi
6 [HOSE.KAC] 06/03/2018 16 16 16.1 16.1 910 Theo dõi
7 [HOSE.KAC] 05/03/2018 14.85 14.8 16.95 16.95 430 Theo dõi
8 [HOSE.KAC] 02/03/2018 17 15.85 17 15.85 750 Bán
9 [HOSE.KAC] 01/03/2018 15.6 15.6 17.7 17 480 Theo dõi
10 [HOSE.KAC] 28/02/2018 16.55 16.55 16.55 16.55 10 Bán
11 [HOSE.KAC] 27/02/2018 13.7 13.7 15.55 15.55 580 Bán
12 [HOSE.KAC] 26/02/2018 14.55 14.55 14.55 14.55 10 Bán
13 [HOSE.KAC] 23/02/2018 15.5 15.5 15.5 15.5 70 Bán
14 [HOSE.KAC] 22/02/2018 16.6 16.6 16.6 16.6 10 Bán
15 [HOSE.KAC] 21/02/2018 16.65 15.5 17.8 17.8 1.530 Theo dõi
16 [HOSE.KAC] 13/02/2018 18.5 16.65 18.5 16.65 20 Bán
17 [HOSE.KAC] 12/02/2018 17 17 17.95 17.9 320 Theo dõi
18 [HOSE.KAC] 09/02/2018 14.75 14.75 16.9 16.9 1.440 Bán
19 [HOSE.KAC] 08/02/2018 15.85 15.85 15.85 15.85 1.120 Bán
20 [HOSE.KAC] 07/02/2018 17 17 17 17 10 Bán