FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KAC] 19/07/2018 20.9 19.4 22.3 19.4 70 Theo dõi
2 [HOSE.KAC] 18/07/2018 20.85 20.85 20.85 20.85 10 Mua
3 [HOSE.KAC] 13/07/2018 20 18.65 20.8 20.8 50 Mua
4 [HOSE.KAC] 12/07/2018 21.55 20.05 20.05 20.05 10 Mua
5 [HOSE.KAC] 09/07/2018 19.95 19.95 21.55 21.55 20 Mua
6 [HOSE.KAC] 06/07/2018 18.85 18.85 21.65 21.45 60 Mua
7 [HOSE.KAC] 29/06/2018 18.75 18.75 20.25 20.25 20 Mua
8 [HOSE.KAC] 28/06/2018 20.15 20.15 20.15 20.15 10 Mua
9 [HOSE.KAC] 18/06/2018 18.6 18.6 19.95 19.95 40 Mua
10 [HOSE.KAC] 15/06/2018 19 17.85 20.45 19.95 70 Mua
11 [HOSE.KAC] 12/06/2018 18.4 18.4 19.15 19.15 20 Mua
12 [HOSE.KAC] 06/06/2018 16.65 16.65 18.45 18.45 40 Mua
13 [HOSE.KAC] 01/06/2018 17.85 17.85 17.85 17.85 20 Mua
14 [HOSE.KAC] 31/05/2018 17.2 17.2 17.2 17.2 10 Theo dõi
15 [HOSE.KAC] 30/05/2018 17 17 18.45 18.45 20 Mua
16 [HOSE.KAC] 29/05/2018 15.45 15.45 17.75 17.75 920 Mua
17 [HOSE.KAC] 28/05/2018 16.6 16.6 16.6 16.6 10 Theo dõi
18 [HOSE.KAC] 25/05/2018 19 17.75 19.95 17.8 440 Mua
19 [HOSE.KAC] 24/05/2018 18.8 18.8 19.05 19.05 40 Mua
20 [HOSE.KAC] 23/05/2018 16.7 16.7 17.85 17.85 20 Mua