FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KBC] 20/03/2018 13.4 13.15 13.55 13.35 3.901.990 Theo dõi
2 [HOSE.KBC] 19/03/2018 13.5 13.45 13.65 13.5 2.252.910 Mua
3 [HOSE.KBC] 16/03/2018 13.5 13.5 13.9 13.5 4.514.690 Mua
4 [HOSE.KBC] 15/03/2018 14 13.7 14 13.7 2.405.010 Mua
5 [HOSE.KBC] 14/03/2018 13.85 13.85 14.15 14 4.411.090 Mua
6 [HOSE.KBC] 13/03/2018 13.25 13.2 13.95 13.85 7.988.280 Mua
7 [HOSE.KBC] 12/03/2018 13.25 13.1 13.35 13.25 1.969.420 Mua
8 [HOSE.KBC] 09/03/2018 13.5 13.25 13.6 13.25 2.023.820 Theo dõi
9 [HOSE.KBC] 08/03/2018 13.3 13.3 13.8 13.3 2.886.640 Mua
10 [HOSE.KBC] 07/03/2018 13 12.95 13.45 13.25 3.706.540 Mua
11 [HOSE.KBC] 06/03/2018 12.7 12.6 13 13 3.040.120 Mua
12 [HOSE.KBC] 05/03/2018 13.3 12.7 13.3 12.7 3.211.760 Theo dõi
13 [HOSE.KBC] 02/03/2018 12.85 12.75 13.2 13.15 3.131.640 Mua
14 [HOSE.KBC] 01/03/2018 12.9 12.8 13.1 12.9 2.714.790 Theo dõi
15 [HOSE.KBC] 28/02/2018 12.8 12.8 13.2 12.95 2.865.680 Theo dõi
16 [HOSE.KBC] 27/02/2018 13.2 12.95 13.25 12.95 2.000.990 Theo dõi
17 [HOSE.KBC] 26/02/2018 13.4 13.05 13.5 13.25 2.713.030 Theo dõi
18 [HOSE.KBC] 23/02/2018 13.2 13 13.3 13.25 2.288.100 Theo dõi
19 [HOSE.KBC] 22/02/2018 13.3 12.95 13.45 13 2.626.710 Bán
20 [HOSE.KBC] 21/02/2018 12.8 12.75 13.5 13.5 2.475.630 Theo dõi