FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KBC] 25/06/2019 14.2 14.1 14.4 14.4 1.431.720 Theo dõi
2 [HOSE.KBC] 24/06/2019 14.1 14.1 14.2 14.2 1.348.800 Bán
3 [HOSE.KBC] 21/06/2019 14.2 14.1 14.25 14.2 1.885.120 Bán
4 [HOSE.KBC] 20/06/2019 14.4 14.2 14.45 14.2 2.277.280 Bán
5 [HOSE.KBC] 19/06/2019 14.4 14.4 14.55 14.4 1.166.120 Theo dõi
6 [HOSE.KBC] 18/06/2019 14.55 14.35 14.55 14.4 1.421.730 Theo dõi
7 [HOSE.KBC] 17/06/2019 14.45 14.35 14.5 14.45 1.369.040 Theo dõi
8 [HOSE.KBC] 14/06/2019 14.4 14.4 14.55 14.45 1.460.470 Theo dõi
9 [HOSE.KBC] 13/06/2019 14.6 14.4 14.6 14.45 1.987.490 Mua
10 [HOSE.KBC] 12/06/2019 14.8 14.6 14.8 14.6 1.801.080 Mua
11 [HOSE.KBC] 11/06/2019 14.65 14.6 14.8 14.7 2.111.870 Mua
12 [HOSE.KBC] 10/06/2019 14.75 14.55 14.8 14.6 2.384.220 Mua
13 [HOSE.KBC] 07/06/2019 14.35 14.35 14.55 14.55 2.413.810 Mua
14 [HOSE.KBC] 06/06/2019 14.4 14.2 14.4 14.25 1.762.120 Theo dõi
15 [HOSE.KBC] 05/06/2019 14.55 14.25 14.55 14.25 1.609.200 Theo dõi
16 [HOSE.KBC] 04/06/2019 14.2 14.2 14.4 14.4 1.691.960 Mua
17 [HOSE.KBC] 03/06/2019 14.3 14.1 14.5 14.3 1.455.930 Mua
18 [HOSE.KBC] 31/05/2019 14.55 14.3 14.9 14.4 3.142.750 Mua
19 [HOSE.KBC] 30/05/2019 14.6 14.45 14.6 14.45 1.571.570 Mua
20 [HOSE.KBC] 29/05/2019 14.5 14.4 14.6 14.5 2.545.010 Mua