FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KBC] 14/12/2017 12.8 12.8 13.25 13.25 1.083.390 Bán
2 [HOSE.KBC] 13/12/2017 13.35 12.8 13.35 12.8 4.004.830 Bán
3 [HOSE.KBC] 12/12/2017 13.7 12.8 13.9 13.35 6.159.520 Theo dõi
4 [HOSE.KBC] 11/12/2017 14.1 13.7 14.15 13.7 2.289.130 Theo dõi
5 [HOSE.KBC] 08/12/2017 14.2 14.15 14.35 14.3 2.102.090 Mua
6 [HOSE.KBC] 07/12/2017 14.2 14.05 14.3 14.2 3.189.140 Mua
7 [HOSE.KBC] 06/12/2017 14 13.8 14.15 14.1 3.001.340 Mua
8 [HOSE.KBC] 05/12/2017 14.6 14 14.7 14 3.290.220 Mua
9 [HOSE.KBC] 04/12/2017 13.95 13.95 14.7 14.6 6.112.590 Mua
10 [HOSE.KBC] 01/12/2017 13.9 13.75 14.05 13.9 2.560.320 Mua
11 [HOSE.KBC] 30/11/2017 13.9 13.8 14.15 13.8 4.413.360 Mua
12 [HOSE.KBC] 29/11/2017 13.8 13.7 13.9 13.7 2.168.020 Mua
13 [HOSE.KBC] 28/11/2017 13.7 13.55 14 13.9 3.778.600 Mua
14 [HOSE.KBC] 27/11/2017 13.35 13.35 13.8 13.6 4.322.330 Mua
15 [HOSE.KBC] 24/11/2017 12.9 12.9 13.3 13.25 3.201.630 Mua
16 [HOSE.KBC] 23/11/2017 12.85 12.75 13 12.95 2.201.970 Theo dõi
17 [HOSE.KBC] 22/11/2017 12.8 12.75 13.05 12.85 2.455.720 Theo dõi
18 [HOSE.KBC] 21/11/2017 12.7 12.6 12.8 12.8 1.854.820 Theo dõi
19 [HOSE.KBC] 20/11/2017 13.1 12.7 13.2 12.7 2.677.750 Theo dõi
20 [HOSE.KBC] 17/11/2017 13.25 13.05 13.3 13.2 1.919.320 Mua