FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KBC] 17/07/2018 11.5 11.45 11.8 11.7 2.298.300 Theo dõi
2 [HOSE.KBC] 16/07/2018 11.4 11.3 11.55 11.55 2.032.140 Theo dõi
3 [HOSE.KBC] 13/07/2018 11.1 11.1 11.5 11.4 2.154.860 Bán
4 [HOSE.KBC] 12/07/2018 11.1 10.9 11.1 11.1 1.175.290 Bán
5 [HOSE.KBC] 11/07/2018 11 10.9 11.15 11 2.565.460 Bán
6 [HOSE.KBC] 10/07/2018 11.15 10.95 11.2 11.05 1.057.310 Bán
7 [HOSE.KBC] 09/07/2018 11.35 11 11.35 11.2 2.004.470 Bán
8 [HOSE.KBC] 06/07/2018 11.1 10.9 11.3 11.3 2.207.350 Bán
9 [HOSE.KBC] 05/07/2018 11.5 10.9 11.65 11.3 2.689.850 Bán
10 [HOSE.KBC] 04/07/2018 11.4 11.15 11.7 11.7 2.007.250 Bán
11 [HOSE.KBC] 03/07/2018 11.6 10.8 11.6 11.4 3.377.180 Bán
12 [HOSE.KBC] 02/07/2018 11.95 11.4 11.95 11.6 1.858.320 Bán
13 [HOSE.KBC] 29/06/2018 11.95 11.9 12.15 11.95 1.027.020 Bán
14 [HOSE.KBC] 28/06/2018 12.1 11.95 12.2 12 1.051.170 Bán
15 [HOSE.KBC] 27/06/2018 12.4 12.1 12.5 12.1 1.091.660 Bán
16 [HOSE.KBC] 26/06/2018 12.2 12 12.5 12.5 1.615.970 Theo dõi
17 [HOSE.KBC] 25/06/2018 12.4 12.2 12.4 12.3 1.113.540 Bán
18 [HOSE.KBC] 22/06/2018 12.1 12 12.3 12.2 865.340 Bán
19 [HOSE.KBC] 21/06/2018 12.25 11.9 12.3 12.1 954.240 Bán
20 [HOSE.KBC] 20/06/2018 12.1 12 12.25 12.25 1.499.300 Bán