FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDC] 23/03/2018 39 38.5 39 38.5 109.840 Bán
2 [HOSE.KDC] 22/03/2018 39 39 39.6 39 84.430 Bán
3 [HOSE.KDC] 21/03/2018 39 38.95 39.6 39 134.980 Bán
4 [HOSE.KDC] 20/03/2018 39.5 39 39.8 39 124.430 Bán
5 [HOSE.KDC] 19/03/2018 40.75 39.05 40.75 39.5 235.930 Bán
6 [HOSE.KDC] 16/03/2018 40 40 41 40 386.140 Bán
7 [HOSE.KDC] 15/03/2018 40.15 40 40.3 40 112.430 Bán
8 [HOSE.KDC] 14/03/2018 40.05 39.9 40.6 40.3 115.490 Bán
9 [HOSE.KDC] 13/03/2018 40.5 39.6 40.5 40.2 122.430 Bán
10 [HOSE.KDC] 12/03/2018 39.9 39.5 40.3 39.9 314.790 Bán
11 [HOSE.KDC] 09/03/2018 39.9 39.5 40.5 39.8 211.880 Bán
12 [HOSE.KDC] 08/03/2018 40.5 39.55 40.5 39.8 158.120 Bán
13 [HOSE.KDC] 07/03/2018 39.4 39.4 40.5 40 128.000 Bán
14 [HOSE.KDC] 06/03/2018 39.8 39 40.45 39.9 254.670 Bán
15 [HOSE.KDC] 05/03/2018 40.6 39.4 41 40 402.610 Bán
16 [HOSE.KDC] 02/03/2018 42.4 41 42.4 41 153.430 Bán
17 [HOSE.KDC] 01/03/2018 42.5 41.55 42.5 42.4 135.890 Theo dõi
18 [HOSE.KDC] 28/02/2018 42.8 42.05 43 42.8 225.170 Theo dõi
19 [HOSE.KDC] 27/02/2018 41.8 41.8 43.5 43 519.880 Theo dõi
20 [HOSE.KDC] 26/02/2018 41.5 41 42 41.3 180.580 Bán