FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDC] 03/01/2019 23.9 22.25 23.9 23 95.690 Bán
2 [HOSE.KDC] 02/01/2019 23.9 23 24.2 23.9 40.160 Bán
3 [HOSE.KDC] 28/12/2018 24.2 23.65 24.2 24.2 6.910 Theo dõi
4 [HOSE.KDC] 27/12/2018 24 23.65 24.2 24.15 22.580 Bán
5 [HOSE.KDC] 26/12/2018 23 22.7 24 24 52.530 Bán
6 [HOSE.KDC] 25/12/2018 23.5 22.55 23.8 23.4 57.620 Bán
7 [HOSE.KDC] 24/12/2018 24 23.6 24.2 23.8 42.660 Bán
8 [HOSE.KDC] 21/12/2018 24.25 23.8 24.25 24 50.420 Bán
9 [HOSE.KDC] 20/12/2018 24.25 23.5 24.45 23.5 39.370 Bán
10 [HOSE.KDC] 19/12/2018 24.4 24.1 24.45 24.25 63.610 Bán
11 [HOSE.KDC] 18/12/2018 24.5 24 24.5 24.4 51.250 Theo dõi
12 [HOSE.KDC] 17/12/2018 24.5 24.3 24.6 24.5 58.410 Theo dõi
13 [HOSE.KDC] 14/12/2018 24.75 24.5 24.75 24.5 23.710 Theo dõi
14 [HOSE.KDC] 13/12/2018 25 24.5 25 24.7 92.490 Theo dõi
15 [HOSE.KDC] 12/12/2018 25.25 24.85 25.4 24.85 50.220 Theo dõi
16 [HOSE.KDC] 11/12/2018 25.1 24.8 25.2 25.1 32.240 Theo dõi
17 [HOSE.KDC] 10/12/2018 25.4 24.9 25.4 25 78.100 Theo dõi
18 [HOSE.KDC] 07/12/2018 24.55 24.35 25.5 25.4 67.670 Mua
19 [HOSE.KDC] 06/12/2018 24.25 24.25 24.65 24.55 24.540 Bán
20 [HOSE.KDC] 05/12/2018 24.4 24.3 24.65 24.55 25.590 Bán