FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDC] 20/11/2018 25.05 25 25.3 25 17.810 Bán
2 [HOSE.KDC] 19/11/2018 25 25 25.5 25.4 47.970 Bán
3 [HOSE.KDC] 16/11/2018 25.5 25.35 25.5 25.5 37.540 Bán
4 [HOSE.KDC] 15/11/2018 25.3 25.15 25.5 25.5 46.020 Bán
5 [HOSE.KDC] 14/11/2018 25.1 25.1 25.5 25.5 29.680 Bán
6 [HOSE.KDC] 13/11/2018 25.65 25.25 25.65 25.5 313.980 Bán
7 [HOSE.KDC] 12/11/2018 25.1 25.1 25.65 25.65 35.320 Theo dõi
8 [HOSE.KDC] 09/11/2018 25.25 25.2 25.7 25.65 45.760 Bán
9 [HOSE.KDC] 08/11/2018 25.25 25.25 25.65 25.65 21.980 Theo dõi
10 [HOSE.KDC] 07/11/2018 25.55 25.25 25.8 25.25 55.360 Bán
11 [HOSE.KDC] 06/11/2018 25.5 25.4 25.8 25.7 37.210 Theo dõi
12 [HOSE.KDC] 05/11/2018 25.5 25.1 25.8 25.75 33.990 Theo dõi
13 [HOSE.KDC] 02/11/2018 25.85 25.45 25.85 25.8 71.100 Theo dõi
14 [HOSE.KDC] 01/11/2018 25.9 25.3 25.9 25.85 25.020 Theo dõi
15 [HOSE.KDC] 31/10/2018 25.1 24.75 25.9 25.9 26.780 Theo dõi
16 [HOSE.KDC] 30/10/2018 24.9 24.7 25.5 25.5 69.200 Bán
17 [HOSE.KDC] 29/10/2018 25.5 25 25.5 25.2 188.630 Bán
18 [HOSE.KDC] 26/10/2018 25.9 25.3 25.9 25.5 88.020 Bán
19 [HOSE.KDC] 25/10/2018 25.4 25 25.9 25.9 68.670 Bán
20 [HOSE.KDC] 24/10/2018 25.85 25.6 25.95 25.95 153.000 Theo dõi