FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDC] 22/03/2019 22.3 21.4 22.85 22 58.610 Bán
2 [HOSE.KDC] 21/03/2019 22.2 21.5 22.5 21.5 125.790 Bán
3 [HOSE.KDC] 20/03/2019 22.7 22.2 22.7 22.25 29.790 Theo dõi
4 [HOSE.KDC] 19/03/2019 22.9 22.3 22.9 22.5 71.000 Theo dõi
5 [HOSE.KDC] 18/03/2019 22.7 22.5 23 22.5 189.030 Mua
6 [HOSE.KDC] 15/03/2019 22.7 22.5 22.8 22.7 77.130 Mua
7 [HOSE.KDC] 14/03/2019 22.9 22.7 23.2 22.7 71.180 Mua
8 [HOSE.KDC] 13/03/2019 23.8 22.8 23.85 23 216.170 Mua
9 [HOSE.KDC] 12/03/2019 24 23.6 24.3 23.8 124.760 Mua
10 [HOSE.KDC] 11/03/2019 23.85 23.85 24.45 24 103.380 Mua
11 [HOSE.KDC] 08/03/2019 23.8 23.6 24 23.85 141.760 Mua
12 [HOSE.KDC] 07/03/2019 23.05 23.05 24.45 24.05 157.940 Mua
13 [HOSE.KDC] 06/03/2019 21.5 21.5 23 23 107.400 Mua
14 [HOSE.KDC] 05/03/2019 20.6 20.55 21.8 21.8 165.320 Mua
15 [HOSE.KDC] 04/03/2019 20.6 20.45 20.8 20.7 30.060 Theo dõi
16 [HOSE.KDC] 01/03/2019 20.3 20.3 20.75 20.6 11.750 Theo dõi
17 [HOSE.KDC] 28/02/2019 20.8 20.5 20.8 20.5 36.330 Theo dõi
18 [HOSE.KDC] 27/02/2019 20.8 20.7 20.9 20.7 18.980 Theo dõi
19 [HOSE.KDC] 26/02/2019 20.85 20 21.4 20.8 85.550 Theo dõi
20 [HOSE.KDC] 25/02/2019 20.6 20.5 20.95 20.85 22.720 Theo dõi