FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDC] 25/05/2018 33.9 33.1 34.7 34.4 74.120 Bán
2 [HOSE.KDC] 24/05/2018 35 33.3 35 33.9 260.670 Bán
3 [HOSE.KDC] 23/05/2018 35.5 33.65 35.5 35 207.950 Bán
4 [HOSE.KDC] 22/05/2018 34.2 34.2 35.4 35.4 87.390 Bán
5 [HOSE.KDC] 21/05/2018 35.45 35 35.9 35.55 133.290 Bán
6 [HOSE.KDC] 18/05/2018 35.9 35.3 35.9 35.9 91.260 Bán
7 [HOSE.KDC] 17/05/2018 35.9 35.3 35.95 35.9 73.400 Bán
8 [HOSE.KDC] 16/05/2018 35.95 35.6 35.95 35.95 124.500 Theo dõi
9 [HOSE.KDC] 15/05/2018 36 35.35 36 35.95 114.240 Theo dõi
10 [HOSE.KDC] 14/05/2018 36 35.2 36 36 81.610 Bán
11 [HOSE.KDC] 11/05/2018 35.9 34.7 36 36 93.310 Bán
12 [HOSE.KDC] 10/05/2018 35.35 33.4 35.95 35.9 124.500 Bán
13 [HOSE.KDC] 09/05/2018 35.6 35.25 36 35.9 83.150 Bán
14 [HOSE.KDC] 08/05/2018 35.3 35.3 36.4 35.5 75.720 Bán
15 [HOSE.KDC] 07/05/2018 35.9 35.1 36.3 36.3 83.070 Bán
16 [HOSE.KDC] 04/05/2018 36 35.1 36 35.9 92.360 Bán
17 [HOSE.KDC] 03/05/2018 35.2 34.7 36 36 95.520 Bán
18 [HOSE.KDC] 02/05/2018 36 35 36.6 36 108.710 Bán
19 [HOSE.KDC] 27/04/2018 35.8 35.4 36.5 36.5 101.570 Bán
20 [HOSE.KDC] 26/04/2018 35.3 34.7 36 35.8 469.030 Bán