FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDH] 15/12/2017 28.25 28.2 28.5 28.25 163.190 Theo dõi
2 [HOSE.KDH] 14/12/2017 27.85 27.85 28.4 28.25 134.790 Bán
3 [HOSE.KDH] 13/12/2017 27.85 27.65 28 27.85 187.350 Bán
4 [HOSE.KDH] 12/12/2017 28.2 27.4 28.4 27.85 444.550 Bán
5 [HOSE.KDH] 11/12/2017 28.7 28.2 28.7 28.35 164.890 Bán
6 [HOSE.KDH] 08/12/2017 28.9 28.6 28.9 28.6 314.570 Bán
7 [HOSE.KDH] 07/12/2017 28.85 28.5 29.05 28.6 233.160 Bán
8 [HOSE.KDH] 06/12/2017 29.2 28.5 29.3 28.8 258.710 Bán
9 [HOSE.KDH] 05/12/2017 29.05 29.05 29.45 29.2 316.050 Theo dõi
10 [HOSE.KDH] 04/12/2017 29.3 29 29.35 29.05 518.260 Theo dõi
11 [HOSE.KDH] 01/12/2017 29.5 29.1 29.5 29.3 297.130 Mua
12 [HOSE.KDH] 30/11/2017 29.6 29.1 29.6 29.5 261.200 Mua
13 [HOSE.KDH] 29/11/2017 30 29 30 29.5 318.250 Mua
14 [HOSE.KDH] 28/11/2017 29.5 29.4 29.7 29.6 217.710 Mua
15 [HOSE.KDH] 27/11/2017 30 29.3 30 29.5 329.610 Mua
16 [HOSE.KDH] 24/11/2017 29 28.9 29.5 29.5 283.440 Mua
17 [HOSE.KDH] 23/11/2017 29.2 28.8 29.3 29 465.050 Mua
18 [HOSE.KDH] 22/11/2017 29.2 29.2 29.7 29.5 377.170 Mua
19 [HOSE.KDH] 21/11/2017 30.1 29 30.1 29.65 652.100 Mua
20 [HOSE.KDH] 20/11/2017 28.8 28.75 30.35 30.35 433.150 Quá mua