FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDH] 23/03/2018 35.35 35.3 36.5 35.8 102.640 Theo dõi
2 [HOSE.KDH] 22/03/2018 37 36.85 37.4 36.95 303.270 Mua
3 [HOSE.KDH] 21/03/2018 36.95 36.6 37.1 36.85 252.250 Mua
4 [HOSE.KDH] 20/03/2018 36 35.65 37 36.4 220.520 Mua
5 [HOSE.KDH] 19/03/2018 35.9 35.4 35.9 35.6 272.980 Theo dõi
6 [HOSE.KDH] 16/03/2018 35.85 35.4 35.9 35.85 355.080 Mua
7 [HOSE.KDH] 15/03/2018 35.8 35.3 35.8 35.4 272.990 Mua
8 [HOSE.KDH] 14/03/2018 35.3 35.3 35.6 35.4 143.920 Mua
9 [HOSE.KDH] 13/03/2018 35.2 35.2 36.2 36 240.040 Mua
10 [HOSE.KDH] 12/03/2018 35.8 34.85 35.8 35.8 307.670 Mua
11 [HOSE.KDH] 09/03/2018 35.8 34.7 35.8 34.8 334.400 Mua
12 [HOSE.KDH] 08/03/2018 36 35.7 36.3 35.8 415.190 Mua
13 [HOSE.KDH] 07/03/2018 35.6 35.6 36.3 36 347.290 Mua
14 [HOSE.KDH] 06/03/2018 36.2 36.2 37 36.8 149.770 Mua
15 [HOSE.KDH] 05/03/2018 36.8 36.75 38 37.45 708.870 Mua
16 [HOSE.KDH] 02/03/2018 34.25 34.25 36.6 36.6 479.070 Mua
17 [HOSE.KDH] 01/03/2018 34.15 34.15 35.4 35 269.340 Mua
18 [HOSE.KDH] 28/02/2018 32.9 32.25 34.9 34.5 269.890 Mua
19 [HOSE.KDH] 27/02/2018 33.1 32.1 33.1 32.9 298.690 Mua
20 [HOSE.KDH] 26/02/2018 32.9 32.55 33.5 33.1 150.210 Mua