FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDH] 22/03/2019 31.5 31.35 31.55 31.4 178.570 Mua
2 [HOSE.KDH] 21/03/2019 31.7 31.3 31.8 31.55 209.480 Mua
3 [HOSE.KDH] 20/03/2019 31.5 31.45 31.75 31.6 217.840 Mua
4 [HOSE.KDH] 19/03/2019 31.2 31.2 31.85 31.5 275.540 Mua
5 [HOSE.KDH] 18/03/2019 31.3 31.2 31.4 31.2 101.670 Theo dõi
6 [HOSE.KDH] 15/03/2019 31.05 31.05 31.2 31.2 146.140 Theo dõi
7 [HOSE.KDH] 14/03/2019 31.2 30.95 31.2 31.15 132.150 Theo dõi
8 [HOSE.KDH] 13/03/2019 31.15 30.95 31.5 31.2 188.400 Mua
9 [HOSE.KDH] 12/03/2019 31.05 31.05 31.5 31.5 239.600 Mua
10 [HOSE.KDH] 11/03/2019 30.6 30.5 31.05 31.05 156.780 Theo dõi
11 [HOSE.KDH] 08/03/2019 30.95 30.3 30.95 30.6 553.310 Theo dõi
12 [HOSE.KDH] 07/03/2019 31.4 31 31.5 31 280.510 Theo dõi
13 [HOSE.KDH] 06/03/2019 31.85 31 31.9 31.4 180.970 Mua
14 [HOSE.KDH] 05/03/2019 32 31.8 32.1 31.85 190.650 Mua
15 [HOSE.KDH] 04/03/2019 31.1 31.1 32.6 32 562.140 Mua
16 [HOSE.KDH] 01/03/2019 30.8 30.75 31.1 31 156.220 Mua
17 [HOSE.KDH] 28/02/2019 31 30.8 31.1 30.8 125.290 Theo dõi
18 [HOSE.KDH] 27/02/2019 31.15 30.8 31.8 31 651.580 Mua
19 [HOSE.KDH] 26/02/2019 31 31 31.4 31.2 221.550 Mua
20 [HOSE.KDH] 25/02/2019 31 30.85 31.1 31 92.330 Mua