FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDH] 13/07/2018 29.1 29.05 29.45 29.45 95.080 Bán
2 [HOSE.KDH] 12/07/2018 29.1 28.8 29.1 29.1 183.480 Bán
3 [HOSE.KDH] 11/07/2018 29 28.2 29 29 75.770 Bán
4 [HOSE.KDH] 10/07/2018 29.7 29 29.8 29.4 76.250 Bán
5 [HOSE.KDH] 09/07/2018 29.7 29.5 29.9 29.7 86.830 Bán
6 [HOSE.KDH] 06/07/2018 29.5 28.8 29.75 29.7 163.320 Bán
7 [HOSE.KDH] 05/07/2018 30 28 30 29.5 85.860 Bán
8 [HOSE.KDH] 04/07/2018 30 29.8 30.3 30 108.210 Bán
9 [HOSE.KDH] 03/07/2018 30.8 29.8 30.8 30 92.100 Bán
10 [HOSE.KDH] 02/07/2018 31 30 31.1 30.8 79.640 Bán
11 [HOSE.KDH] 29/06/2018 31.2 30.6 31.2 31 37.250 Bán
12 [HOSE.KDH] 28/06/2018 31.1 30.9 31.2 31 44.330 Bán
13 [HOSE.KDH] 27/06/2018 31.3 31 31.5 31.2 91.980 Bán
14 [HOSE.KDH] 26/06/2018 31.15 31 31.3 31.2 47.300 Bán
15 [HOSE.KDH] 25/06/2018 31.35 31 31.35 31.15 51.230 Bán
16 [HOSE.KDH] 22/06/2018 31.35 31 31.4 31.35 75.360 Bán
17 [HOSE.KDH] 21/06/2018 31.4 30.9 31.5 31.35 96.270 Bán
18 [HOSE.KDH] 20/06/2018 31 30.9 31.4 31.25 61.420 Bán
19 [HOSE.KDH] 19/06/2018 31.1 30 31.9 30.9 115.560 Bán
20 [HOSE.KDH] 18/06/2018 32.5 31.5 32.6 32 80.240 Bán