FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDH] 20/11/2018 29.9 29.6 29.9 29.7 58.990 Bán
2 [HOSE.KDH] 19/11/2018 29.9 29.85 30.05 29.9 86.810 Bán
3 [HOSE.KDH] 16/11/2018 29.85 29.8 30 29.9 88.350 Bán
4 [HOSE.KDH] 15/11/2018 30.2 29.45 30.2 29.85 148.930 Bán
5 [HOSE.KDH] 14/11/2018 30.05 30 30.2 30.2 114.480 Bán
6 [HOSE.KDH] 13/11/2018 30.7 29.9 30.7 30.05 117.930 Bán
7 [HOSE.KDH] 12/11/2018 30.8 30.5 30.8 30.7 43.720 Bán
8 [HOSE.KDH] 09/11/2018 30.85 30.7 30.9 30.8 92.010 Bán
9 [HOSE.KDH] 08/11/2018 30.9 30.8 31 30.85 58.220 Bán
10 [HOSE.KDH] 07/11/2018 30.9 30.8 30.95 30.85 55.670 Bán
11 [HOSE.KDH] 06/11/2018 31.4 30.85 31.4 30.85 73.550 Bán
12 [HOSE.KDH] 05/11/2018 31.05 30.85 31.2 31.15 137.860 Bán
13 [HOSE.KDH] 02/11/2018 31.6 31 31.7 31.15 205.360 Bán
14 [HOSE.KDH] 01/11/2018 32.2 31.5 32.4 31.7 342.300 Bán
15 [HOSE.KDH] 31/10/2018 31.5 31.2 32.3 32.2 285.270 Theo dõi
16 [HOSE.KDH] 30/10/2018 31.4 30.85 31.6 31.6 233.940 Bán
17 [HOSE.KDH] 29/10/2018 31.1 30.6 31.4 31.4 322.020 Bán
18 [HOSE.KDH] 26/10/2018 30.5 30.45 31.6 31.6 301.930 Bán
19 [HOSE.KDH] 25/10/2018 30.1 29.95 30.5 30.5 163.880 Bán
20 [HOSE.KDH] 24/10/2018 30.45 30.4 30.8 30.5 216.860 Bán