FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDH] 25/05/2018 33.1 33.1 33.9 33.6 110.770 Bán
2 [HOSE.KDH] 24/05/2018 34 33.6 34 33.6 52.800 Bán
3 [HOSE.KDH] 23/05/2018 33.9 33.35 34 34 68.760 Bán
4 [HOSE.KDH] 22/05/2018 35.2 32.95 35.2 33.85 298.750 Bán
5 [HOSE.KDH] 21/05/2018 35.45 35.1 35.45 35.4 105.470 Mua
6 [HOSE.KDH] 18/05/2018 35.5 35.1 35.8 35.45 317.550 Mua
7 [HOSE.KDH] 17/05/2018 35.7 35.3 35.7 35.5 98.240 Mua
8 [HOSE.KDH] 16/05/2018 35.35 35 35.9 35.7 228.420 Theo dõi
9 [HOSE.KDH] 15/05/2018 35 34.55 35.35 35.35 208.630 Theo dõi
10 [HOSE.KDH] 14/05/2018 34.7 34 34.9 34.9 204.310 Bán
11 [HOSE.KDH] 11/05/2018 34.15 33.9 34.7 34.7 179.570 Bán
12 [HOSE.KDH] 10/05/2018 35.3 34.1 35.3 34.7 181.140 Bán
13 [HOSE.KDH] 09/05/2018 33.75 33.6 35.3 35.3 297.290 Bán
14 [HOSE.KDH] 08/05/2018 34.1 33.6 34.1 33.7 338.320 Bán
15 [HOSE.KDH] 07/05/2018 34.1 32.8 34.15 34.15 256.880 Bán
16 [HOSE.KDH] 04/05/2018 33.95 33.7 34.5 33.75 229.020 Bán
17 [HOSE.KDH] 03/05/2018 34.55 33 34.55 33.95 340.220 Bán
18 [HOSE.KDH] 02/05/2018 34.55 34.55 36.5 34.55 478.580 Bán
19 [HOSE.KDH] 27/04/2018 36.5 36.4 36.95 36.5 267.480 Bán
20 [HOSE.KDH] 26/04/2018 37 36 39 36.5 375.350 Bán