FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDH] 15/01/2019 30.1 29.85 30.15 30.05 169.990 Bán
2 [HOSE.KDH] 14/01/2019 30.5 29.7 30.5 30.15 259.180 Bán
3 [HOSE.KDH] 11/01/2019 30.75 30.45 30.8 30.5 178.890 Bán
4 [HOSE.KDH] 10/01/2019 30.9 30.65 30.9 30.8 170.310 Bán
5 [HOSE.KDH] 09/01/2019 31 30.8 31.05 30.9 461.130 Bán
6 [HOSE.KDH] 08/01/2019 31 30.6 31.1 31.1 171.050 Theo dõi
7 [HOSE.KDH] 07/01/2019 31.15 30.3 31.2 31.1 131.920 Theo dõi
8 [HOSE.KDH] 04/01/2019 31.05 29.7 31.15 31.15 156.980 Theo dõi
9 [HOSE.KDH] 03/01/2019 31 31 31.2 31.15 251.400 Theo dõi
10 [HOSE.KDH] 02/01/2019 31.15 31.15 32.8 31.15 87.370 Theo dõi
11 [HOSE.KDH] 28/12/2018 32.2 31.8 33 33 2.046.440 Mua
12 [HOSE.KDH] 27/12/2018 31.55 31.45 32.3 32.3 1.362.850 Mua
13 [HOSE.KDH] 26/12/2018 31.4 31.2 31.45 31.45 977.380 Mua
14 [HOSE.KDH] 25/12/2018 31.1 30.4 31.45 31.45 578.100 Mua
15 [HOSE.KDH] 24/12/2018 31.3 31.2 31.5 31.5 731.720 Mua
16 [HOSE.KDH] 21/12/2018 31.35 30.9 31.4 31.4 690.070 Mua
17 [HOSE.KDH] 20/12/2018 30.75 30.55 31.65 31.6 674.090 Mua
18 [HOSE.KDH] 19/12/2018 30.7 30.5 30.8 30.8 292.800 Mua
19 [HOSE.KDH] 18/12/2018 30.5 30.45 30.7 30.7 145.510 Mua
20 [HOSE.KDH] 17/12/2018 30.9 30.35 30.9 30.8 123.290 Mua