FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDH] 25/06/2019 23.9 23.6 24 24 241.340 Bán
2 [HOSE.KDH] 24/06/2019 24.3 23.9 24.4 23.9 197.660 Bán
3 [HOSE.KDH] 21/06/2019 24.6 24.35 24.6 24.35 100.630 Bán
4 [HOSE.KDH] 20/06/2019 24.5 24.3 24.7 24.6 164.350 Bán
5 [HOSE.KDH] 19/06/2019 24.5 24.2 24.5 24.5 346.820 Bán
6 [HOSE.KDH] 18/06/2019 24 23.9 24.25 24.25 130.830 Bán
7 [HOSE.KDH] 17/06/2019 24.5 24 24.6 24 113.000 Quá bán
8 [HOSE.KDH] 14/06/2019 23.8 23.8 24.5 24.45 227.140 Quá bán
9 [HOSE.KDH] 13/06/2019 23.8 23.7 23.9 23.8 80.220 Quá bán
10 [HOSE.KDH] 12/06/2019 23.8 23.7 23.9 23.8 186.670 Quá bán
11 [HOSE.KDH] 11/06/2019 23.6 23.6 24 23.75 115.640 Quá bán
12 [HOSE.KDH] 10/06/2019 30.95 30.85 31.1 31 199.850 Mua
13 [HOSE.KDH] 07/06/2019 30.7 30.7 30.95 30.9 96.650 Mua
14 [HOSE.KDH] 06/06/2019 30.9 30.7 30.95 30.9 69.540 Mua
15 [HOSE.KDH] 05/06/2019 31 30.6 31 30.9 83.940 Mua
16 [HOSE.KDH] 04/06/2019 30.95 30.9 31 30.95 87.810 Mua
17 [HOSE.KDH] 03/06/2019 31 30.8 31 30.95 139.140 Mua
18 [HOSE.KDH] 31/05/2019 30.95 30.8 31 31 174.270 Mua
19 [HOSE.KDH] 30/05/2019 31 30.85 31 30.95 78.230 Mua
20 [HOSE.KDH] 29/05/2019 30.95 30.8 31 30.9 137.170 Mua