FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KDH] 20/09/2018 33.6 33.5 34.7 34.55 193.550 Mua
2 [HOSE.KDH] 19/09/2018 33.25 33.25 33.65 33.6 195.640 Mua
3 [HOSE.KDH] 18/09/2018 32.6 32.55 33.3 33.25 259.790 Mua
4 [HOSE.KDH] 17/09/2018 33.1 32.9 33.4 32.9 151.560 Mua
5 [HOSE.KDH] 14/09/2018 33.85 33.25 33.9 33.4 504.210 Mua
6 [HOSE.KDH] 13/09/2018 33.05 32.9 33.95 33.85 459.730 Mua
7 [HOSE.KDH] 12/09/2018 33.3 32.8 33.3 33.05 233.090 Mua
8 [HOSE.KDH] 11/09/2018 32.6 31.9 33.3 33.3 414.080 Mua
9 [HOSE.KDH] 10/09/2018 31.6 31.3 32.6 32.6 378.680 Mua
10 [HOSE.KDH] 07/09/2018 30.8 30.8 31.65 31.6 284.210 Mua
11 [HOSE.KDH] 06/09/2018 31.2 30.7 31.4 31 224.110 Mua
12 [HOSE.KDH] 05/09/2018 31.6 31 31.6 31.35 219.000 Mua
13 [HOSE.KDH] 04/09/2018 32 31.35 32.1 31.7 169.670 Mua
14 [HOSE.KDH] 31/08/2018 30.95 30.85 32.3 32 475.470 Mua
15 [HOSE.KDH] 30/08/2018 30.85 30.55 30.95 30.85 276.700 Mua
16 [HOSE.KDH] 29/08/2018 31 30.75 31.1 30.85 129.190 Mua
17 [HOSE.KDH] 28/08/2018 30.8 30.7 31.25 31 210.650 Mua
18 [HOSE.KDH] 27/08/2018 29.9 29.7 30.8 30.35 304.450 Mua
19 [HOSE.KDH] 24/08/2018 29.4 29.2 29.9 29.8 212.880 Mua
20 [HOSE.KDH] 23/08/2018 29.3 28.8 29.4 29.4 122.520 Theo dõi