FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KHA] 23/03/2018 30 30 30.2 30.2 5.420 Bán
2 [HOSE.KHA] 22/03/2018 29.6 29 29.6 29.6 10.100 Bán
3 [HOSE.KHA] 20/03/2018 29.5 29.5 29.6 29.6 130 Bán
4 [HOSE.KHA] 16/03/2018 29.5 29.5 29.5 29.5 480 Bán
5 [HOSE.KHA] 15/03/2018 29 29 29.5 29.5 2.450 Bán
6 [HOSE.KHA] 13/03/2018 30.5 30 30.5 30 2.110 Bán
7 [HOSE.KHA] 12/03/2018 31 31 31 31 10 Bán
8 [HOSE.KHA] 09/03/2018 31 31 31 31 30 Bán
9 [HOSE.KHA] 08/03/2018 33 33 33 33 220 Theo dõi
10 [HOSE.KHA] 07/03/2018 32 32 32.5 32 2.400 Bán
11 [HOSE.KHA] 06/03/2018 31.2 31.2 31.3 31.2 2.010 Bán
12 [HOSE.KHA] 26/02/2018 33.5 33.5 33.5 33.5 1.070 Theo dõi
13 [HOSE.KHA] 22/02/2018 32.5 32.5 33.5 33.5 24.610 Theo dõi
14 [HOSE.KHA] 21/02/2018 32.5 32.5 32.5 32.5 4.380 Bán
15 [HOSE.KHA] 13/02/2018 32.5 32.5 32.5 32.5 21.860 Theo dõi
16 [HOSE.KHA] 12/02/2018 32.5 32.5 32.5 32.5 2.180 Theo dõi
17 [HOSE.KHA] 09/02/2018 31.2 31.2 32.5 32.5 2.260 Theo dõi
18 [HOSE.KHA] 08/02/2018 33.5 33.5 33.5 33.5 2.000 Mua
19 [HOSE.KHA] 07/02/2018 33.5 33.5 33.5 33.5 2.750 Mua
20 [HOSE.KHA] 06/02/2018 35.35 33.5 35.35 35 10.200 Mua