FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KHP] 22/03/2019 10.2 10.15 10.25 10.25 10.100 Mua
2 [HOSE.KHP] 21/03/2019 10.2 10.2 10.25 10.25 10.440 Mua
3 [HOSE.KHP] 20/03/2019 10.15 10.1 10.2 10.2 3.000 Mua
4 [HOSE.KHP] 19/03/2019 10.2 10.1 10.2 10.2 2.810 Mua
5 [HOSE.KHP] 18/03/2019 10.1 10.1 10.15 10.1 11.000 Mua
6 [HOSE.KHP] 15/03/2019 10.15 10 10.15 10 9.400 Theo dõi
7 [HOSE.KHP] 14/03/2019 10.1 10 10.2 10.1 2.530 Mua
8 [HOSE.KHP] 13/03/2019 10.2 10 10.2 10.2 6.360 Mua
9 [HOSE.KHP] 12/03/2019 10.3 10.2 10.3 10.2 30 Mua
10 [HOSE.KHP] 11/03/2019 10 10 10.3 10.1 53.160 Mua
11 [HOSE.KHP] 08/03/2019 10.1 10 10.35 10.25 48.680 Mua
12 [HOSE.KHP] 07/03/2019 9.95 9.95 10.25 10.25 84.550 Mua
13 [HOSE.KHP] 06/03/2019 9.9 9.9 9.99 9.95 49.850 Bán
14 [HOSE.KHP] 05/03/2019 9.95 9.8 9.99 9.95 38.120 Bán
15 [HOSE.KHP] 04/03/2019 9.9 9.9 10 9.99 18.300 Theo dõi
16 [HOSE.KHP] 01/03/2019 9.95 9.9 10 10 11.550 Theo dõi
17 [HOSE.KHP] 28/02/2019 9.9 9.9 9.99 9.99 5.210 Bán
18 [HOSE.KHP] 27/02/2019 9.9 9.9 9.9 9.9 3.610 Bán
19 [HOSE.KHP] 26/02/2019 9.94 9.9 9.94 9.9 12.090 Bán
20 [HOSE.KHP] 25/02/2019 10 9.9 10 9.95 20.720 Bán