FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KHP] 25/06/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 1.000 Theo dõi
2 [HOSE.KHP] 24/06/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 1.500 Theo dõi
3 [HOSE.KHP] 21/06/2019 9.45 9.45 9.5 9.5 1.220 Mua
4 [HOSE.KHP] 20/06/2019 9.5 9.45 9.5 9.5 8.330 Mua
5 [HOSE.KHP] 19/06/2019 9.5 9.5 9.5 9.5 60 Mua
6 [HOSE.KHP] 18/06/2019 9.4 9.4 9.5 9.5 2.430 Mua
7 [HOSE.KHP] 17/06/2019 9.55 9.3 9.55 9.5 6.630 Theo dõi
8 [HOSE.KHP] 14/06/2019 9.45 9.4 9.5 9.5 10.940 Theo dõi
9 [HOSE.KHP] 13/06/2019 9.4 9.4 9.44 9.44 700 Theo dõi
10 [HOSE.KHP] 10/06/2019 9.25 9.25 9.44 9.44 910 Theo dõi
11 [HOSE.KHP] 07/06/2019 9.48 9.4 9.48 9.45 1.190 Theo dõi
12 [HOSE.KHP] 06/06/2019 8.9 8.9 9.5 9.48 22.200 Bán
13 [HOSE.KHP] 05/06/2019 9.3 9.3 9.39 9.39 40 Bán
14 [HOSE.KHP] 04/06/2019 9.3 9.3 9.39 9.3 1.550 Bán
15 [HOSE.KHP] 03/06/2019 9.4 9.38 9.4 9.38 320 Bán
16 [HOSE.KHP] 31/05/2019 9.59 9.59 9.59 9.59 10 Bán
17 [HOSE.KHP] 30/05/2019 9.5 9.5 9.5 9.5 90 Bán
18 [HOSE.KHP] 29/05/2019 9.5 9.5 9.5 9.5 2.340 Bán
19 [HOSE.KHP] 28/05/2019 9.6 9.3 9.6 9.6 2.420 Bán
20 [HOSE.KHP] 27/05/2019 9.7 9.4 9.7 9.4 10.310 Bán