FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KHP] 14/11/2018 10.25 10.1 10.25 10.2 58.730 Theo dõi
2 [HOSE.KHP] 13/11/2018 10.1 9.94 10.3 10.1 28.810 Bán
3 [HOSE.KHP] 12/11/2018 10.3 10.05 10.3 10.1 8.270 Bán
4 [HOSE.KHP] 09/11/2018 10.4 10 10.45 10.05 77.710 Bán
5 [HOSE.KHP] 08/11/2018 10.25 10.1 10.45 10.25 12.740 Mua
6 [HOSE.KHP] 07/11/2018 10.1 9.92 10.25 10.2 4.990 Theo dõi
7 [HOSE.KHP] 06/11/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 2.950 Bán
8 [HOSE.KHP] 05/11/2018 10.1 10.1 10.2 10.1 1.320 Theo dõi
9 [HOSE.KHP] 02/11/2018 10 10 10.2 10.2 11.720 Theo dõi
10 [HOSE.KHP] 01/11/2018 10.05 10 10.3 10.25 8.140 Mua
11 [HOSE.KHP] 31/10/2018 10.35 10.25 10.35 10.25 1.620 Mua
12 [HOSE.KHP] 30/10/2018 10.25 10.25 10.25 10.25 1.200 Mua
13 [HOSE.KHP] 29/10/2018 10.05 10.05 10.25 10.25 6.820 Mua
14 [HOSE.KHP] 26/10/2018 10 10 10.45 10.4 7.090 Mua
15 [HOSE.KHP] 25/10/2018 10.1 10 10.2 10.2 45.370 Bán
16 [HOSE.KHP] 24/10/2018 10 10 10.35 10.2 55.400 Bán
17 [HOSE.KHP] 23/10/2018 10 9.91 10.2 10.2 68.950 Theo dõi
18 [HOSE.KHP] 22/10/2018 10.05 10 10.2 10.1 50.690 Bán
19 [HOSE.KHP] 19/10/2018 10.2 10 10.4 10.25 33.950 Theo dõi
20 [HOSE.KHP] 18/10/2018 10.4 10.2 10.4 10.35 9.060 Mua