FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KHP] 15/01/2019 10 10 10.1 10.1 28.650 Bán
2 [HOSE.KHP] 14/01/2019 10.05 10 10.1 10.1 20.400 Bán
3 [HOSE.KHP] 11/01/2019 10 10 10.1 10.1 20.700 Bán
4 [HOSE.KHP] 10/01/2019 10 10 10.15 10.15 10.010 Bán
5 [HOSE.KHP] 09/01/2019 10.1 10 10.15 10.1 1.370 Bán
6 [HOSE.KHP] 08/01/2019 10 9.9 10.1 10.1 10.410 Bán
7 [HOSE.KHP] 07/01/2019 10.15 10 10.15 10 5.080 Bán
8 [HOSE.KHP] 04/01/2019 10 9.51 10.15 10 18.710 Bán
9 [HOSE.KHP] 03/01/2019 10 9.89 10.2 10.15 10.350 Bán
10 [HOSE.KHP] 28/12/2018 10.05 10.05 10.2 10.2 1.530 Theo dõi
11 [HOSE.KHP] 27/12/2018 10.15 10.05 10.2 10.2 1.020 Bán
12 [HOSE.KHP] 25/12/2018 10.25 10 10.25 10.2 7.060 Bán
13 [HOSE.KHP] 24/12/2018 10.25 10 10.25 10 16.700 Bán
14 [HOSE.KHP] 21/12/2018 10.1 10.05 10.25 10.25 6.070 Bán
15 [HOSE.KHP] 20/12/2018 10.1 10.05 10.2 10.2 1.010 Bán
16 [HOSE.KHP] 19/12/2018 10.05 10 10.35 10.35 40.010 Bán
17 [HOSE.KHP] 18/12/2018 10.6 10 10.6 10.4 50.030 Bán
18 [HOSE.KHP] 17/12/2018 10.2 10.15 10.5 10.5 2.580 Theo dõi
19 [HOSE.KHP] 13/12/2018 10.65 10.65 10.65 10.65 10 Mua
20 [HOSE.KHP] 12/12/2018 10.4 10.4 10.5 10.5 18.900 Mua