FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KHP] 14/12/2017 9.4 9.4 9.6 9.6 1.080 Bán
2 [HOSE.KHP] 13/12/2017 9.6 9.58 9.6 9.58 3.620 Theo dõi
3 [HOSE.KHP] 12/12/2017 10 9.5 10 9.69 12.060 Theo dõi
4 [HOSE.KHP] 11/12/2017 10 9.62 10 9.89 6.030 Mua
5 [HOSE.KHP] 08/12/2017 10.05 9.95 10.1 9.98 1.330 Mua
6 [HOSE.KHP] 07/12/2017 9.6 9.6 9.98 9.95 27.360 Mua
7 [HOSE.KHP] 06/12/2017 9.87 9.65 9.89 9.85 21.400 Mua
8 [HOSE.KHP] 05/12/2017 9.97 9.6 9.98 9.94 2.270 Mua
9 [HOSE.KHP] 04/12/2017 9.89 9.89 9.99 9.9 52.050 Mua
10 [HOSE.KHP] 01/12/2017 9.79 9.6 10 9.95 90.850 Mua
11 [HOSE.KHP] 30/11/2017 9.77 9.5 10 9.79 9.980 Mua
12 [HOSE.KHP] 29/11/2017 9 9 9.9 9.79 16.490 Mua
13 [HOSE.KHP] 28/11/2017 9.59 9.59 9.7 9.69 79.260 Mua
14 [HOSE.KHP] 27/11/2017 9.57 9.56 9.8 9.6 21.280 Mua
15 [HOSE.KHP] 24/11/2017 9.6 9.31 9.6 9.58 4.730 Mua
16 [HOSE.KHP] 23/11/2017 9.74 9.55 9.74 9.6 3.510 Mua
17 [HOSE.KHP] 22/11/2017 9.65 9.35 9.65 9.61 6.390 Mua
18 [HOSE.KHP] 21/11/2017 9.5 9.49 9.8 9.68 4.510 Mua
19 [HOSE.KHP] 20/11/2017 9.7 9.49 9.7 9.6 2.120 Mua
20 [HOSE.KHP] 17/11/2017 9.45 9.1 10.1 9.64 34.780 Mua