FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KHP] 18/05/2018 9.55 9.55 10 9.9 3.780 Theo dõi
2 [HOSE.KHP] 17/05/2018 9.89 9.89 9.9 9.9 3.100 Theo dõi
3 [HOSE.KHP] 15/05/2018 9.9 9.9 9.9 9.9 20.960 Theo dõi
4 [HOSE.KHP] 14/05/2018 9.51 9.5 9.95 9.95 440 Mua
5 [HOSE.KHP] 11/05/2018 9.65 9.6 9.99 9.99 1.510 Mua
6 [HOSE.KHP] 10/05/2018 9.65 9.6 9.65 9.65 4.030 Theo dõi
7 [HOSE.KHP] 09/05/2018 9.9 9.9 9.9 9.9 20 Mua
8 [HOSE.KHP] 08/05/2018 9.6 9.6 9.99 9.99 60 Mua
9 [HOSE.KHP] 07/05/2018 10 9.59 10.15 10 2.180 Mua
10 [HOSE.KHP] 04/05/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 20 Mua
11 [HOSE.KHP] 03/05/2018 10 9.7 10 9.7 5.570 Theo dõi
12 [HOSE.KHP] 02/05/2018 10.3 9.8 10.2 10 60 Mua
13 [HOSE.KHP] 27/04/2018 9.5 9.5 10.45 10.3 44.130 Mua
14 [HOSE.KHP] 26/04/2018 9.8 9.53 10 9.8 11.180 Mua
15 [HOSE.KHP] 24/04/2018 9.5 9.5 10 10 8.620 Mua
16 [HOSE.KHP] 23/04/2018 9.96 9.8 10 9.96 450 Mua
17 [HOSE.KHP] 20/04/2018 9.58 9.58 9.58 9.58 300 Bán
18 [HOSE.KHP] 19/04/2018 9.75 9.75 9.75 9.75 60 Mua
19 [HOSE.KHP] 18/04/2018 9.8 9.4 9.8 9.5 2.420 Bán
20 [HOSE.KHP] 17/04/2018 9.32 9.32 9.9 9.5 2.870 Bán