FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KHP] 20/09/2018 10.1 10.05 10.3 10.05 15.480 Theo dõi
2 [HOSE.KHP] 19/09/2018 10.05 10.05 10.3 10.3 3.450 Mua
3 [HOSE.KHP] 18/09/2018 10.05 10 10.2 10.1 10.210 Theo dõi
4 [HOSE.KHP] 17/09/2018 10 10 10.3 10.2 11.010 Mua
5 [HOSE.KHP] 14/09/2018 10.1 10.1 10.3 10.3 2.530 Mua
6 [HOSE.KHP] 12/09/2018 10.2 10.2 10.3 10.3 1.010 Mua
7 [HOSE.KHP] 11/09/2018 10 10 10.3 10.3 13.020 Mua
8 [HOSE.KHP] 10/09/2018 10.2 10.2 10.3 10.2 12.070 Mua
9 [HOSE.KHP] 07/09/2018 10.2 10.2 10.2 10.2 15.710 Mua
10 [HOSE.KHP] 06/09/2018 10.05 10 10.15 10.15 3.910 Mua
11 [HOSE.KHP] 05/09/2018 10.1 10.05 10.15 10.05 6.440 Theo dõi
12 [HOSE.KHP] 04/09/2018 10 10 10.2 10.15 230 Mua
13 [HOSE.KHP] 31/08/2018 10.1 9.9 10.2 10.2 11.230 Mua
14 [HOSE.KHP] 30/08/2018 10 9.9 10.1 10.1 25.010 Mua
15 [HOSE.KHP] 29/08/2018 10 10 10.2 10.1 24.850 Mua
16 [HOSE.KHP] 28/08/2018 10.15 10.05 10.2 10.05 30.260 Bán
17 [HOSE.KHP] 27/08/2018 10.2 10.05 10.2 10.15 21.820 Mua
18 [HOSE.KHP] 24/08/2018 10.05 10.05 10.05 10.05 3.600 Bán
19 [HOSE.KHP] 23/08/2018 10.1 10.05 10.1 10.05 1.250 Bán
20 [HOSE.KHP] 22/08/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 20 Theo dõi