FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KHP] 17/07/2018 9.2 9 9.49 9.46 2.040 Mua
2 [HOSE.KHP] 13/07/2018 9.2 9.2 9.4 9.39 260 Theo dõi
3 [HOSE.KHP] 12/07/2018 9.46 9.2 9.42 9.42 1.140 Theo dõi
4 [HOSE.KHP] 11/07/2018 9.2 9.1 9.46 9.46 6.690 Mua
5 [HOSE.KHP] 10/07/2018 9.21 9.2 9.49 9.48 17.920 Mua
6 [HOSE.KHP] 09/07/2018 9.57 9.2 9.57 9.49 25.060 Mua
7 [HOSE.KHP] 06/07/2018 9.1 8.85 9.4 9.4 8.020 Theo dõi
8 [HOSE.KHP] 05/07/2018 9.2 9 9.5 9.5 5.760 Mua
9 [HOSE.KHP] 04/07/2018 9.57 9.2 9.57 9.49 1.100 Mua
10 [HOSE.KHP] 03/07/2018 9.39 9.31 9.4 9.4 1.940 Theo dõi
11 [HOSE.KHP] 02/07/2018 9.4 9.4 9.4 9.4 3.200 Theo dõi
12 [HOSE.KHP] 29/06/2018 9.4 9.4 9.6 9.57 6.350 Mua
13 [HOSE.KHP] 28/06/2018 9.3 9 9.3 9.27 23.520 Bán
14 [HOSE.KHP] 27/06/2018 9.3 9.3 9.3 9.3 5.220 Bán
15 [HOSE.KHP] 26/06/2018 9.3 9.3 9.3 9.3 100 Bán
16 [HOSE.KHP] 25/06/2018 9.4 9.38 9.4 9.38 2.010 Theo dõi
17 [HOSE.KHP] 22/06/2018 9.3 9.3 9.38 9.35 3.940 Bán
18 [HOSE.KHP] 20/06/2018 9.3 9.11 9.38 9.38 9.510 Bán
19 [HOSE.KHP] 19/06/2018 9.3 9.25 9.47 9.47 18.280 Theo dõi
20 [HOSE.KHP] 18/06/2018 9.48 9.31 9.48 9.47 4.430 Theo dõi