FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KMR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KMR] 25/05/2018 3.63 3.63 3.8 3.8 17.200 Bán
2 [HOSE.KMR] 24/05/2018 3.75 3.67 3.8 3.8 18.500 Bán
3 [HOSE.KMR] 23/05/2018 3.7 3.7 3.77 3.7 19.030 Bán
4 [HOSE.KMR] 22/05/2018 3.79 3.62 3.79 3.77 17.930 Bán
5 [HOSE.KMR] 21/05/2018 3.85 3.7 3.85 3.8 6.200 Bán
6 [HOSE.KMR] 18/05/2018 3.85 3.75 3.86 3.86 4.620 Bán
7 [HOSE.KMR] 17/05/2018 3.87 3.8 3.87 3.86 13.500 Bán
8 [HOSE.KMR] 16/05/2018 3.8 3.79 3.87 3.87 5.100 Bán
9 [HOSE.KMR] 15/05/2018 3.89 3.8 3.9 3.88 16.500 Bán
10 [HOSE.KMR] 14/05/2018 3.92 3.8 3.92 3.89 12.710 Bán
11 [HOSE.KMR] 11/05/2018 3.81 3.81 3.9 3.9 2.510 Bán
12 [HOSE.KMR] 10/05/2018 3.83 3.8 3.9 3.9 16.000 Bán
13 [HOSE.KMR] 09/05/2018 3.85 3.77 3.97 3.97 13.000 Bán
14 [HOSE.KMR] 08/05/2018 3.89 3.68 3.89 3.87 15.690 Bán
15 [HOSE.KMR] 07/05/2018 3.76 3.76 3.94 3.86 45.130 Bán
16 [HOSE.KMR] 04/05/2018 3.84 3.8 3.9 3.89 41.190 Bán
17 [HOSE.KMR] 03/05/2018 3.81 3.81 3.98 3.93 31.740 Bán
18 [HOSE.KMR] 02/05/2018 3.99 3.8 4.05 3.99 6.300 Bán
19 [HOSE.KMR] 27/04/2018 3.9 3.83 3.99 3.98 20.210 Bán
20 [HOSE.KMR] 26/04/2018 3.9 3.82 3.99 3.99 25.640 Bán