FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KMR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KMR] 20/11/2018 3.7 3.52 3.8 3.79 499.300 Mua
2 [HOSE.KMR] 19/11/2018 3.9 3.65 3.9 3.73 521.040 Mua
3 [HOSE.KMR] 16/11/2018 4.01 3.9 4.09 3.9 562.060 Mua
4 [HOSE.KMR] 15/11/2018 3.9 3.9 3.9 3.9 1.073.910 Mua
5 [HOSE.KMR] 14/11/2018 3.63 3.62 3.65 3.65 1.153.450 Mua
6 [HOSE.KMR] 13/11/2018 3.2 3.2 3.47 3.42 250.660 Mua
7 [HOSE.KMR] 12/11/2018 3.2 3.2 3.26 3.26 29.630 Mua
8 [HOSE.KMR] 09/11/2018 3.14 3.14 3.28 3.28 35.750 Mua
9 [HOSE.KMR] 08/11/2018 3.33 3.24 3.33 3.24 27.600 Mua
10 [HOSE.KMR] 07/11/2018 3.25 3.25 3.33 3.33 80.870 Mua
11 [HOSE.KMR] 06/11/2018 3.35 3.3 3.36 3.33 77.860 Mua
12 [HOSE.KMR] 05/11/2018 3.38 3.2 3.38 3.3 173.460 Mua
13 [HOSE.KMR] 02/11/2018 3 3 3.22 3.22 90.310 Mua
14 [HOSE.KMR] 01/11/2018 3 2.93 3.01 3.01 37.950 Bán
15 [HOSE.KMR] 31/10/2018 3.02 2.95 3.03 3.02 63.810 Bán
16 [HOSE.KMR] 30/10/2018 3.04 2.93 3.04 3.03 15.530 Bán
17 [HOSE.KMR] 29/10/2018 3 2.91 3.03 3.03 30.990 Bán
18 [HOSE.KMR] 26/10/2018 3 2.87 3.03 3.03 150.260 Bán
19 [HOSE.KMR] 25/10/2018 3 2.9 3.02 3.02 70.370 Bán
20 [HOSE.KMR] 24/10/2018 3.05 2.93 3.05 3.03 8.470 Bán