FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KMR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KMR] 22/03/2019 2.96 2.9 2.96 2.92 30.990 Bán
2 [HOSE.KMR] 21/03/2019 2.94 2.88 2.94 2.93 74.660 Bán
3 [HOSE.KMR] 20/03/2019 2.9 2.86 2.94 2.94 76.790 Bán
4 [HOSE.KMR] 19/03/2019 2.91 2.88 2.94 2.94 69.770 Bán
5 [HOSE.KMR] 18/03/2019 3 2.9 3 2.95 198.220 Theo dõi
6 [HOSE.KMR] 15/03/2019 3.05 2.91 3.05 3 185.150 Theo dõi
7 [HOSE.KMR] 14/03/2019 2.97 2.96 3.04 3.03 74.780 Mua
8 [HOSE.KMR] 13/03/2019 2.93 2.93 3.04 2.97 48.510 Theo dõi
9 [HOSE.KMR] 12/03/2019 3.09 2.95 3.09 3.04 243.630 Mua
10 [HOSE.KMR] 11/03/2019 3.1 3 3.1 3.09 58.160 Mua
11 [HOSE.KMR] 08/03/2019 3.09 3 3.13 3.1 64.470 Mua
12 [HOSE.KMR] 07/03/2019 3.17 3.05 3.18 3.16 51.480 Mua
13 [HOSE.KMR] 06/03/2019 3.08 3 3.17 3.17 89.480 Mua
14 [HOSE.KMR] 05/03/2019 3.03 3 3.08 3.08 78.610 Mua
15 [HOSE.KMR] 04/03/2019 2.88 2.88 3.08 3.03 100.290 Mua
16 [HOSE.KMR] 01/03/2019 2.85 2.75 2.9 2.9 89.920 Theo dõi
17 [HOSE.KMR] 28/02/2019 2.8 2.75 2.85 2.84 93.740 Bán
18 [HOSE.KMR] 27/02/2019 2.82 2.8 2.84 2.83 33.200 Bán
19 [HOSE.KMR] 26/02/2019 2.8 2.8 2.88 2.8 16.680 Bán
20 [HOSE.KMR] 25/02/2019 2.93 2.75 2.93 2.8 60.060 Theo dõi