FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KMR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KMR] 03/01/2019 3.1 3.01 3.18 3.18 135.750 Bán
2 [HOSE.KMR] 02/01/2019 3.19 3.15 3.39 3.19 66.980 Bán
3 [HOSE.KMR] 28/12/2018 3.03 3.01 3.29 3.29 204.810 Bán
4 [HOSE.KMR] 27/12/2018 3.09 3.07 3.2 3.19 155.340 Bán
5 [HOSE.KMR] 26/12/2018 3 3 3.1 3.1 73.330 Bán
6 [HOSE.KMR] 25/12/2018 3.1 2.94 3.1 3.09 455.540 Bán
7 [HOSE.KMR] 24/12/2018 3.21 3.1 3.21 3.16 59.210 Bán
8 [HOSE.KMR] 21/12/2018 3.11 3.06 3.2 3.06 54.370 Bán
9 [HOSE.KMR] 20/12/2018 3.1 3.06 3.25 3.25 61.850 Bán
10 [HOSE.KMR] 19/12/2018 3.34 3.17 3.39 3.17 650.120 Bán
11 [HOSE.KMR] 18/12/2018 3.36 3.32 3.43 3.4 57.630 Bán
12 [HOSE.KMR] 17/12/2018 3.6 3.36 3.6 3.46 110.810 Bán
13 [HOSE.KMR] 14/12/2018 3.4 3.4 3.6 3.51 230.610 Theo dõi
14 [HOSE.KMR] 13/12/2018 3.5 3.39 3.52 3.4 224.010 Bán
15 [HOSE.KMR] 12/12/2018 3.59 3.45 3.59 3.5 69.410 Bán
16 [HOSE.KMR] 11/12/2018 3.62 3.4 3.62 3.56 80.460 Bán
17 [HOSE.KMR] 10/12/2018 3.37 3.37 3.61 3.61 421.470 Bán
18 [HOSE.KMR] 07/12/2018 3.27 3.21 3.49 3.38 154.070 Bán
19 [HOSE.KMR] 06/12/2018 3.55 3.38 3.64 3.38 771.880 Bán
20 [HOSE.KMR] 05/12/2018 3.8 3.63 3.93 3.63 818.050 Theo dõi