FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KMR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KMR] 13/07/2018 3.6 3.5 3.7 3.66 31.690 Theo dõi
2 [HOSE.KMR] 12/07/2018 3.6 3.5 3.6 3.6 226.100 Bán
3 [HOSE.KMR] 11/07/2018 3.55 3.4 3.58 3.4 349.410 Bán
4 [HOSE.KMR] 10/07/2018 3.6 3.52 3.61 3.6 45.180 Bán
5 [HOSE.KMR] 09/07/2018 3.56 3.55 3.6 3.6 32.460 Bán
6 [HOSE.KMR] 06/07/2018 3.6 3.55 3.6 3.59 44.650 Bán
7 [HOSE.KMR] 05/07/2018 3.62 3.52 3.65 3.65 16.870 Bán
8 [HOSE.KMR] 04/07/2018 3.67 3.55 3.68 3.65 21.510 Bán
9 [HOSE.KMR] 03/07/2018 3.63 3.4 3.68 3.6 34.020 Theo dõi
10 [HOSE.KMR] 02/07/2018 3.84 3.54 3.85 3.54 29.830 Theo dõi
11 [HOSE.KMR] 29/06/2018 3.67 3.67 3.85 3.8 2.180 Mua
12 [HOSE.KMR] 28/06/2018 3.66 3.66 3.8 3.75 21.050 Mua
13 [HOSE.KMR] 27/06/2018 3.74 3.71 3.89 3.8 29.700 Mua
14 [HOSE.KMR] 26/06/2018 3.8 3.62 3.8 3.8 33.300 Mua
15 [HOSE.KMR] 25/06/2018 3.65 3.6 3.9 3.85 18.760 Mua
16 [HOSE.KMR] 22/06/2018 3.6 3.55 3.65 3.65 40.520 Bán
17 [HOSE.KMR] 21/06/2018 3.6 3.6 3.6 3.6 920 Bán
18 [HOSE.KMR] 20/06/2018 3.6 3.6 3.6 3.6 2.070 Bán
19 [HOSE.KMR] 19/06/2018 3.65 3.57 3.65 3.6 31.570 Bán
20 [HOSE.KMR] 18/06/2018 3.65 3.62 3.66 3.66 15.690 Bán