FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KMR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KMR] 23/03/2018 3.96 3.85 4.1 4.1 290.180 Bán
2 [HOSE.KMR] 22/03/2018 4.11 3.99 4.11 4.1 258.330 Bán
3 [HOSE.KMR] 21/03/2018 4.14 3.98 4.14 4.11 547.650 Bán
4 [HOSE.KMR] 20/03/2018 4.18 4 4.18 4.15 5.200 Bán
5 [HOSE.KMR] 19/03/2018 4.27 3.99 4.27 4.18 535.520 Theo dõi
6 [HOSE.KMR] 16/03/2018 4.19 4.17 4.2 4.19 7.300 Theo dõi
7 [HOSE.KMR] 15/03/2018 4.23 4 4.23 4.17 71.810 Theo dõi
8 [HOSE.KMR] 14/03/2018 4.21 4.05 4.29 4.18 131.780 Theo dõi
9 [HOSE.KMR] 13/03/2018 4.26 4.01 4.27 4.1 38.010 Theo dõi
10 [HOSE.KMR] 12/03/2018 4.3 4 4.35 4.3 76.810 Mua
11 [HOSE.KMR] 09/03/2018 4.3 4.2 4.35 4.3 53.070 Mua
12 [HOSE.KMR] 08/03/2018 4.16 4.15 4.38 4.3 58.290 Mua
13 [HOSE.KMR] 07/03/2018 4.19 3.96 4.19 4.16 74.820 Theo dõi
14 [HOSE.KMR] 06/03/2018 4.19 4 4.19 4.14 34.450 Theo dõi
15 [HOSE.KMR] 05/03/2018 4.02 4.02 4.19 4.19 13.110 Mua
16 [HOSE.KMR] 02/03/2018 4.2 4 4.2 4.05 29.560 Theo dõi
17 [HOSE.KMR] 01/03/2018 4.25 4.1 4.25 4.23 18.480 Mua
18 [HOSE.KMR] 28/02/2018 4.27 4.15 4.27 4.25 24.590 Mua
19 [HOSE.KMR] 27/02/2018 4.28 4.12 4.28 4.25 31.620 Mua
20 [HOSE.KMR] 26/02/2018 4.13 4 4.25 4.25 267.160 Mua