FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KMR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KMR] 15/12/2017 3.99 3.95 3.99 3.99 52.310 Theo dõi
2 [HOSE.KMR] 14/12/2017 3.99 3.93 4 3.99 2.180 Theo dõi
3 [HOSE.KMR] 13/12/2017 3.93 3.9 4 4 35.120 Mua
4 [HOSE.KMR] 12/12/2017 4 3.9 4 4 16.480 Mua
5 [HOSE.KMR] 11/12/2017 4.01 4 4.03 4.01 22.790 Mua
6 [HOSE.KMR] 08/12/2017 3.95 3.93 4.03 4.01 324.040 Mua
7 [HOSE.KMR] 07/12/2017 3.95 3.95 4 4 17.110 Mua
8 [HOSE.KMR] 06/12/2017 4 3.95 4 4 25.640 Mua
9 [HOSE.KMR] 05/12/2017 3.95 3.94 4 4 54.000 Mua
10 [HOSE.KMR] 04/12/2017 3.95 3.9 4.02 3.96 115.400 Theo dõi
11 [HOSE.KMR] 01/12/2017 3.95 3.95 3.96 3.95 32.250 Theo dõi
12 [HOSE.KMR] 30/11/2017 4.01 3.96 4.01 4 56.260 Mua
13 [HOSE.KMR] 29/11/2017 4 3.96 4.05 4.01 42.660 Mua
14 [HOSE.KMR] 28/11/2017 4.01 3.98 4.05 4.01 19.350 Mua
15 [HOSE.KMR] 27/11/2017 4.04 3.96 4.1 4.01 54.400 Mua
16 [HOSE.KMR] 24/11/2017 3.94 3.9 3.97 3.97 28.180 Mua
17 [HOSE.KMR] 23/11/2017 3.89 3.81 3.95 3.94 257.910 Theo dõi
18 [HOSE.KMR] 22/11/2017 3.88 3.8 3.89 3.89 22.070 Bán
19 [HOSE.KMR] 21/11/2017 3.9 3.89 3.9 3.89 95.890 Bán
20 [HOSE.KMR] 20/11/2017 3.9 3.89 3.9 3.9 29.370 Theo dõi