FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KPF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KPF] 25/06/2019 29.85 29 29.85 29 2.680 Bán
2 [HOSE.KPF] 24/06/2019 29.9 29.1 29.9 29.1 16.720 Bán
3 [HOSE.KPF] 21/06/2019 30.1 30 30.1 30 7.750 Mua
4 [HOSE.KPF] 20/06/2019 29.7 29.6 30.2 30.2 47.680 Mua
5 [HOSE.KPF] 19/06/2019 29.6 29.6 30 29.6 8.280 Theo dõi
6 [HOSE.KPF] 18/06/2019 29.1 29 29.85 29.85 2.310 Mua
7 [HOSE.KPF] 17/06/2019 29.1 29.1 29.1 29.1 1.520 Bán
8 [HOSE.KPF] 14/06/2019 29.1 29.1 29.1 29.1 3.510 Bán
9 [HOSE.KPF] 13/06/2019 29.1 29 29.1 29 3.890 Bán
10 [HOSE.KPF] 12/06/2019 29.5 29.5 29.5 29.5 2.000 Bán
11 [HOSE.KPF] 11/06/2019 29.8 29.8 29.8 29.8 1.510 Mua
12 [HOSE.KPF] 10/06/2019 29.9 29.9 30 30 1.960 Mua
13 [HOSE.KPF] 07/06/2019 29.5 29.5 29.5 29.5 1.900 Theo dõi
14 [HOSE.KPF] 06/06/2019 29.5 29.5 29.5 29.5 3.570 Theo dõi
15 [HOSE.KPF] 05/06/2019 30.2 30.2 30.2 30.2 4.720 Mua
16 [HOSE.KPF] 04/06/2019 30 30 30.2 30.2 10.630 Mua
17 [HOSE.KPF] 03/06/2019 28.5 28.5 28.5 28.5 4.240 Bán
18 [HOSE.KPF] 31/05/2019 28.5 28.5 28.6 28.5 12.790 Bán
19 [HOSE.KPF] 30/05/2019 28.6 28.6 28.6 28.6 1.450 Theo dõi
20 [HOSE.KPF] 29/05/2019 30.5 30.3 30.5 30.5 23.120 Mua