FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KPF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KPF] 15/01/2019 31.5 31.5 31.9 31.8 11.540 Theo dõi
2 [HOSE.KPF] 14/01/2019 31 30.6 31.9 31.9 28.020 Theo dõi
3 [HOSE.KPF] 11/01/2019 30.6 30.6 32 32 36.240 Theo dõi
4 [HOSE.KPF] 10/01/2019 31 30.4 31.8 31.8 47.890 Theo dõi
5 [HOSE.KPF] 09/01/2019 31 31 31.8 31.8 35.000 Theo dõi
6 [HOSE.KPF] 08/01/2019 30.9 30.3 31.2 31.2 41.140 Bán
7 [HOSE.KPF] 07/01/2019 30.9 30.6 31.1 31 58.080 Bán
8 [HOSE.KPF] 04/01/2019 30.9 30.5 31 31 56.220 Bán
9 [HOSE.KPF] 03/01/2019 32 30.8 32 31.5 56.820 Theo dõi
10 [HOSE.KPF] 02/01/2019 33.2 31.9 33.2 32 60.440 Theo dõi
11 [HOSE.KPF] 28/12/2018 33.4 33.1 33.4 33.2 43.520 Mua
12 [HOSE.KPF] 27/12/2018 33.2 33 35 33.4 177.880 Mua
13 [HOSE.KPF] 26/12/2018 33.1 32.8 33.4 33.2 199.580 Mua
14 [HOSE.KPF] 25/12/2018 32.8 32.2 33.3 33.1 255.880 Mua
15 [HOSE.KPF] 24/12/2018 33.5 33 33.7 33.1 71.930 Mua
16 [HOSE.KPF] 21/12/2018 33.1 33 33.1 33.1 57.210 Mua
17 [HOSE.KPF] 20/12/2018 32.6 32.4 33 33 100.470 Mua
18 [HOSE.KPF] 19/12/2018 31.5 31.3 32.9 32.9 155.070 Mua
19 [HOSE.KPF] 18/12/2018 31.5 31.2 31.5 31.5 170.410 Theo dõi
20 [HOSE.KPF] 17/12/2018 32.5 31 32.5 31.5 167.170 Theo dõi