FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KPF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KPF] 23/03/2018 30.1 28.75 32.6 32.6 15.020 Bán
2 [HOSE.KPF] 22/03/2018 30.1 29 31 30.9 14.300 Bán
3 [HOSE.KPF] 21/03/2018 30 29 32.1 31 22.050 Bán
4 [HOSE.KPF] 20/03/2018 30.6 28.65 30.6 30 13.430 Bán
5 [HOSE.KPF] 19/03/2018 31.3 29.3 31.3 30.8 27.730 Bán
6 [HOSE.KPF] 16/03/2018 32.2 30 33 31.5 15.440 Bán
7 [HOSE.KPF] 15/03/2018 31.6 31.6 33.9 32.2 16.510 Bán
8 [HOSE.KPF] 14/03/2018 34.7 32.5 34.7 32.5 15.720 Bán
9 [HOSE.KPF] 13/03/2018 31.5 30.25 33.5 32.5 26.450 Bán
10 [HOSE.KPF] 12/03/2018 32.5 32.5 34 32.5 23.870 Bán
11 [HOSE.KPF] 09/03/2018 34.7 32.6 35 34.9 26.530 Bán
12 [HOSE.KPF] 08/03/2018 35.2 33.4 35.2 35 30.570 Bán
13 [HOSE.KPF] 07/03/2018 35.2 34 36.9 35.9 13.150 Theo dõi
14 [HOSE.KPF] 06/03/2018 37.5 35.1 37.5 36 10.510 Theo dõi
15 [HOSE.KPF] 05/03/2018 35.2 34 36.9 36.9 15.090 Theo dõi
16 [HOSE.KPF] 02/03/2018 37 35 37 35.4 7.800 Bán
17 [HOSE.KPF] 01/03/2018 35.2 35 35.7 35.6 14.420 Bán
18 [HOSE.KPF] 28/02/2018 35.7 35 35.7 35.7 16.920 Bán
19 [HOSE.KPF] 27/02/2018 37 35.5 37 35.7 24.580 Bán
20 [HOSE.KPF] 26/02/2018 38.7 35.7 38.8 35.7 5.850 Bán