FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KPF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KPF] 15/12/2017 13.8 14.75 14.75 14.75 20.230 Quá mua
2 [HOSE.KPF] 14/12/2017 13.8 13.8 13.8 13.8 510 Quá mua
3 [HOSE.KPF] 13/12/2017 12.9 12.9 12.9 12.9 12.350 Quá mua
4 [HOSE.KPF] 12/12/2017 12.1 12.1 12.1 12.1 19.990 Quá mua
5 [HOSE.KPF] 11/12/2017 11.35 11.35 11.35 11.35 5.650 Quá mua
6 [HOSE.KPF] 08/12/2017 10.65 10.65 10.65 10.65 160.550 Quá mua
7 [HOSE.KPF] 07/12/2017 9.96 9.96 9.96 9.96 72.050 Quá mua
8 [HOSE.KPF] 06/12/2017 9.69 9 9.69 9.31 38.020 Quá mua
9 [HOSE.KPF] 05/12/2017 8.6 8.6 9.2 9.2 126.450 Quá mua
10 [HOSE.KPF] 04/12/2017 8.5 8.46 9.67 8.6 83.590 Mua
11 [HOSE.KPF] 01/12/2017 9.09 8.8 9.09 9.09 129.770 Quá mua
12 [HOSE.KPF] 30/11/2017 8.5 8.5 8.5 8.5 130.280 Quá mua
13 [HOSE.KPF] 29/11/2017 7.95 7.47 7.95 7.95 187.720 Quá mua
14 [HOSE.KPF] 28/11/2017 7.43 7.43 7.43 7.43 60.770 Quá mua
15 [HOSE.KPF] 27/11/2017 6.95 6.95 6.95 6.95 74.620 Mua
16 [HOSE.KPF] 24/11/2017 6.47 6.47 6.5 6.5 27.560 Mua
17 [HOSE.KPF] 23/11/2017 6 6 6.08 6.08 79.930 Mua
18 [HOSE.KPF] 22/11/2017 5.32 5.32 5.69 5.69 43.750 Mua
19 [HOSE.KPF] 21/11/2017 5.32 5.32 5.32 5.32 2.260 Theo dõi
20 [HOSE.KPF] 20/11/2017 5.31 5.31 5.32 5.32 5.250 Theo dõi