FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KPF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KPF] 17/07/2018 30.4 28.8 30.4 29.5 70 Bán
2 [HOSE.KPF] 16/07/2018 29.7 28.7 30.4 30.4 540 Theo dõi
3 [HOSE.KPF] 13/07/2018 29.7 29.6 29.7 29.7 1.550 Bán
4 [HOSE.KPF] 12/07/2018 29.7 28.5 29.8 29.7 1.390 Bán
5 [HOSE.KPF] 11/07/2018 29 28.9 30 29.8 4.070 Bán
6 [HOSE.KPF] 10/07/2018 29.9 28.6 29.9 29.6 1.720 Bán
7 [HOSE.KPF] 09/07/2018 29.8 29.5 29.8 29.5 50 Bán
8 [HOSE.KPF] 06/07/2018 29.6 28.15 29.8 29.8 2.680 Bán
9 [HOSE.KPF] 05/07/2018 28.9 28.5 30.2 30.1 8.190 Bán
10 [HOSE.KPF] 04/07/2018 30.3 28.3 30.3 30.1 440 Bán
11 [HOSE.KPF] 03/07/2018 30 28.5 30.3 30.3 3.420 Theo dõi
12 [HOSE.KPF] 02/07/2018 31 29.3 31 30.6 5.410 Mua
13 [HOSE.KPF] 29/06/2018 31 31 31 31 10 Mua
14 [HOSE.KPF] 28/06/2018 30.05 29.1 31 30 600 Bán
15 [HOSE.KPF] 27/06/2018 31.2 31.2 31.2 31.2 10 Mua
16 [HOSE.KPF] 26/06/2018 29.6 29.5 30 30 150 Bán
17 [HOSE.KPF] 25/06/2018 29.85 29 30 30 1.100 Bán
18 [HOSE.KPF] 22/06/2018 30 29 31.4 31.1 1.020 Theo dõi
19 [HOSE.KPF] 21/06/2018 31.3 30.6 31.3 30.6 100 Theo dõi
20 [HOSE.KPF] 20/06/2018 30.6 29.5 30.6 30.6 120 Theo dõi