FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KPF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KPF] 22/03/2019 29.6 29.1 29.9 29.9 6.430 Bán
2 [HOSE.KPF] 21/03/2019 30.25 30.25 30.3 30.3 2.710 Bán
3 [HOSE.KPF] 20/03/2019 30.2 30.2 30.3 30.3 3.640 Bán
4 [HOSE.KPF] 19/03/2019 30.15 29.4 30.2 30.2 16.950 Bán
5 [HOSE.KPF] 18/03/2019 30.15 30.15 30.15 30.15 3.750 Bán
6 [HOSE.KPF] 15/03/2019 30.3 30.3 30.3 30.3 3.020 Theo dõi
7 [HOSE.KPF] 14/03/2019 30.4 30.4 30.5 30.5 4.680 Theo dõi
8 [HOSE.KPF] 13/03/2019 30.1 29.8 30.4 30.4 6.910 Theo dõi
9 [HOSE.KPF] 12/03/2019 30 30 30.4 30.4 2.610 Theo dõi
10 [HOSE.KPF] 11/03/2019 30.5 29.8 30.6 30.5 5.370 Theo dõi
11 [HOSE.KPF] 08/03/2019 30.5 30.5 30.5 30.5 2.490 Theo dõi
12 [HOSE.KPF] 07/03/2019 30 29.7 30.6 30.6 4.010 Theo dõi
13 [HOSE.KPF] 06/03/2019 30.7 30.7 30.7 30.7 1.620 Theo dõi
14 [HOSE.KPF] 05/03/2019 30.6 30.6 30.7 30.6 2.140 Theo dõi
15 [HOSE.KPF] 04/03/2019 30.8 30.8 30.8 30.8 1.170 Theo dõi
16 [HOSE.KPF] 01/03/2019 29.8 29.8 30.2 30.2 1.220 Bán
17 [HOSE.KPF] 28/02/2019 30 29.9 30.2 30 2.290 Bán
18 [HOSE.KPF] 27/02/2019 30.5 30.5 30.5 30.5 1.590 Bán
19 [HOSE.KPF] 26/02/2019 30.1 30 30.1 30 5.040 Bán
20 [HOSE.KPF] 25/02/2019 30.7 30.7 30.7 30.7 2.020 Bán