FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSA] 15/12/2017 1.38 1.36 1.38 1.38 916.990 Bán
2 [HOSE.KSA] 14/12/2017 1.38 1.36 1.38 1.37 1.086.070 Bán
3 [HOSE.KSA] 13/12/2017 1.41 1.36 1.41 1.38 1.491.590 Bán
4 [HOSE.KSA] 12/12/2017 1.4 1.37 1.41 1.38 1.235.150 Bán
5 [HOSE.KSA] 11/12/2017 1.42 1.39 1.42 1.4 1.423.210 Bán
6 [HOSE.KSA] 08/12/2017 1.4 1.4 1.44 1.41 2.271.230 Theo dõi
7 [HOSE.KSA] 07/12/2017 1.42 1.39 1.43 1.4 1.238.870 Bán
8 [HOSE.KSA] 06/12/2017 1.39 1.39 1.42 1.4 1.178.280 Bán
9 [HOSE.KSA] 05/12/2017 1.41 1.39 1.42 1.4 1.459.070 Bán
10 [HOSE.KSA] 04/12/2017 1.44 1.4 1.44 1.41 2.385.870 Bán
11 [HOSE.KSA] 01/12/2017 1.42 1.4 1.46 1.44 1.751.080 Theo dõi
12 [HOSE.KSA] 30/11/2017 1.42 1.39 1.43 1.4 1.693.400 Bán
13 [HOSE.KSA] 29/11/2017 1.46 1.41 1.48 1.42 1.687.540 Bán
14 [HOSE.KSA] 28/11/2017 1.47 1.44 1.5 1.46 2.398.860 Bán
15 [HOSE.KSA] 27/11/2017 1.42 1.4 1.46 1.45 1.984.930 Bán
16 [HOSE.KSA] 24/11/2017 1.43 1.38 1.43 1.4 2.741.050 Bán
17 [HOSE.KSA] 23/11/2017 1.44 1.4 1.44 1.42 1.436.500 Bán
18 [HOSE.KSA] 22/11/2017 1.42 1.41 1.44 1.42 951.520 Bán
19 [HOSE.KSA] 21/11/2017 1.5 1.41 1.5 1.42 1.776.370 Bán
20 [HOSE.KSA] 20/11/2017 1.43 1.39 1.46 1.44 1.870.220 Bán