FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSA] 23/03/2018 0.81 0.77 0.81 0.78 1.015.400 Bán
2 [HOSE.KSA] 22/03/2018 0.82 0.79 0.82 0.81 252.700 Bán
3 [HOSE.KSA] 21/03/2018 0.82 0.79 0.83 0.82 545.350 Theo dõi
4 [HOSE.KSA] 20/03/2018 0.79 0.79 0.83 0.82 502.720 Bán
5 [HOSE.KSA] 19/03/2018 0.82 0.79 0.83 0.79 896.830 Bán
6 [HOSE.KSA] 16/03/2018 0.82 0.8 0.82 0.82 523.900 Bán
7 [HOSE.KSA] 15/03/2018 0.84 0.81 0.86 0.81 452.010 Bán
8 [HOSE.KSA] 14/03/2018 0.83 0.82 0.85 0.84 453.850 Bán
9 [HOSE.KSA] 13/03/2018 0.83 0.81 0.83 0.83 328.910 Bán
10 [HOSE.KSA] 12/03/2018 0.83 0.81 0.86 0.83 1.412.420 Bán
11 [HOSE.KSA] 09/03/2018 0.85 0.83 0.86 0.85 601.320 Bán
12 [HOSE.KSA] 08/03/2018 0.87 0.85 0.89 0.85 250.610 Theo dõi
13 [HOSE.KSA] 07/03/2018 0.88 0.86 0.9 0.89 1.178.670 Mua
14 [HOSE.KSA] 06/03/2018 0.88 0.86 0.9 0.88 513.280 Theo dõi
15 [HOSE.KSA] 05/03/2018 0.87 0.86 0.9 0.88 247.080 Bán
16 [HOSE.KSA] 02/03/2018 0.86 0.86 0.91 0.86 657.560 Bán
17 [HOSE.KSA] 01/03/2018 0.9 0.86 0.91 0.86 307.730 Bán
18 [HOSE.KSA] 28/02/2018 0.91 0.88 0.95 0.9 1.186.350 Bán
19 [HOSE.KSA] 27/02/2018 0.96 0.92 1 0.94 1.206.080 Bán
20 [HOSE.KSA] 26/02/2018 0.94 0.9 0.94 0.94 1.133.740 Bán