FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSB] 23/03/2018 39.5 39 39.95 39.35 221.020 Bán
2 [HOSE.KSB] 22/03/2018 40.6 39.7 40.8 40.3 211.240 Bán
3 [HOSE.KSB] 21/03/2018 40.7 40 41.1 40 185.690 Bán
4 [HOSE.KSB] 20/03/2018 40.5 40.5 41.25 40.55 94.440 Bán
5 [HOSE.KSB] 19/03/2018 41.7 41 41.7 41.3 149.030 Bán
6 [HOSE.KSB] 16/03/2018 41.5 40.9 41.7 41.5 297.760 Bán
7 [HOSE.KSB] 15/03/2018 40.3 39.9 40.9 40.9 319.560 Bán
8 [HOSE.KSB] 14/03/2018 41.1 40.4 41.8 40.5 270.490 Theo dõi
9 [HOSE.KSB] 13/03/2018 41.1 41.1 41.7 41.1 157.540 Theo dõi
10 [HOSE.KSB] 12/03/2018 41.8 40.9 42.4 41.8 437.890 Theo dõi
11 [HOSE.KSB] 09/03/2018 42.7 42.05 42.7 42.1 178.490 Mua
12 [HOSE.KSB] 08/03/2018 42.3 42.2 43 42.6 119.450 Mua
13 [HOSE.KSB] 07/03/2018 43.35 42.6 43.9 42.6 309.950 Mua
14 [HOSE.KSB] 06/03/2018 42 41.8 43.5 43.5 687.520 Mua
15 [HOSE.KSB] 05/03/2018 44.3 42 44.35 42 508.960 Mua
16 [HOSE.KSB] 02/03/2018 42.2 41.7 43.95 43.95 572.680 Mua
17 [HOSE.KSB] 01/03/2018 42.9 42.3 43.1 42.6 192.270 Mua
18 [HOSE.KSB] 28/02/2018 42 42 43.6 42.9 492.220 Mua
19 [HOSE.KSB] 27/02/2018 40 40 42 42 434.700 Mua
20 [HOSE.KSB] 26/02/2018 39 39 40 40 192.070 Theo dõi