FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSB] 25/05/2018 35.5 35.5 36.9 36 321.610 Theo dõi
2 [HOSE.KSB] 24/05/2018 34.1 34 35.6 35.5 236.790 Bán
3 [HOSE.KSB] 23/05/2018 34.1 33.5 34.2 33.8 159.470 Bán
4 [HOSE.KSB] 22/05/2018 35.3 33.5 35.5 34 153.230 Bán
5 [HOSE.KSB] 21/05/2018 34.6 33.75 35.3 35.3 165.580 Bán
6 [HOSE.KSB] 18/05/2018 35.2 34.45 35.3 34.95 124.170 Bán
7 [HOSE.KSB] 17/05/2018 35.8 34.5 35.8 35.3 80.730 Bán
8 [HOSE.KSB] 16/05/2018 35.75 34.6 35.75 35.55 92.050 Bán
9 [HOSE.KSB] 15/05/2018 35.8 35.7 36.5 35.7 147.610 Bán
10 [HOSE.KSB] 14/05/2018 36.45 35.2 36.45 35.8 137.990 Theo dõi
11 [HOSE.KSB] 11/05/2018 36.95 36 36.95 36 121.600 Theo dõi
12 [HOSE.KSB] 10/05/2018 37 36 37.6 36.95 109.010 Theo dõi
13 [HOSE.KSB] 09/05/2018 37.4 36.7 37.5 37 151.420 Theo dõi
14 [HOSE.KSB] 08/05/2018 38.05 37.3 38.3 37.7 192.320 Theo dõi
15 [HOSE.KSB] 07/05/2018 38 37.45 38.4 38.2 247.490 Theo dõi
16 [HOSE.KSB] 04/05/2018 37.05 37 37.8 37.8 209.670 Theo dõi
17 [HOSE.KSB] 03/05/2018 36 35.75 37 37 318.810 Bán
18 [HOSE.KSB] 02/05/2018 36.5 35 36.5 36.5 234.800 Bán
19 [HOSE.KSB] 27/04/2018 35.2 35.1 36.5 36.5 180.060 Bán
20 [HOSE.KSB] 26/04/2018 34 33.65 35.4 35.4 333.280 Bán