FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSB] 17/07/2018 31 30.7 31.9 31.5 130.130 Bán
2 [HOSE.KSB] 16/07/2018 30.55 30.35 31.3 31.05 122.470 Bán
3 [HOSE.KSB] 13/07/2018 30.5 29.9 31 30.55 172.950 Bán
4 [HOSE.KSB] 12/07/2018 30.55 29.8 30.6 30.55 225.360 Bán
5 [HOSE.KSB] 11/07/2018 33 30.4 33 30.6 598.560 Bán
6 [HOSE.KSB] 10/07/2018 33.1 32.65 34.1 32.65 57.260 Bán
7 [HOSE.KSB] 09/07/2018 34 33.05 34.5 34 102.380 Bán
8 [HOSE.KSB] 06/07/2018 33.35 32 34.45 34.45 161.100 Bán
9 [HOSE.KSB] 05/07/2018 33.8 32.5 34.35 33 117.190 Bán
10 [HOSE.KSB] 04/07/2018 33.4 33.2 34.2 33.9 260.270 Bán
11 [HOSE.KSB] 03/07/2018 33.9 33 34.65 33.5 121.740 Bán
12 [HOSE.KSB] 02/07/2018 34.8 33.5 35 33.5 185.050 Bán
13 [HOSE.KSB] 29/06/2018 35.35 34.75 35.9 34.75 229.830 Bán
14 [HOSE.KSB] 28/06/2018 36.35 35.35 36.35 35.35 115.090 Bán
15 [HOSE.KSB] 27/06/2018 36.95 36.3 37.25 36.3 116.910 Bán
16 [HOSE.KSB] 26/06/2018 36.6 36.55 37.25 37 158.160 Theo dõi
17 [HOSE.KSB] 25/06/2018 36.55 36.55 37.45 36.6 76.520 Bán
18 [HOSE.KSB] 22/06/2018 36.6 36.5 37.4 36.5 95.340 Bán
19 [HOSE.KSB] 21/06/2018 37.4 36.5 37.4 36.5 110.040 Theo dõi
20 [HOSE.KSB] 20/06/2018 36.5 36.35 37.1 36.8 175.700 Theo dõi