FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSB] 22/03/2019 28.35 27.8 28.35 28.05 480.010 Bán
2 [HOSE.KSB] 21/03/2019 28.25 27.8 28.8 27.8 476.960 Bán
3 [HOSE.KSB] 20/03/2019 28.3 27.7 28.45 28.1 373.090 Theo dõi
4 [HOSE.KSB] 19/03/2019 29.1 28.3 29.2 28.3 733.760 Theo dõi
5 [HOSE.KSB] 18/03/2019 29.85 29.1 29.85 29.1 332.220 Mua
6 [HOSE.KSB] 15/03/2019 29.95 29.5 29.95 29.6 518.560 Mua
7 [HOSE.KSB] 14/03/2019 29.65 29.6 30.15 29.9 792.670 Mua
8 [HOSE.KSB] 13/03/2019 29.5 29.4 29.95 29.65 474.900 Mua
9 [HOSE.KSB] 12/03/2019 30.3 29.7 30.4 29.8 674.170 Mua
10 [HOSE.KSB] 11/03/2019 28.8 28.7 29.75 29.75 518.690 Mua
11 [HOSE.KSB] 08/03/2019 28.7 28.3 29.2 28.75 882.730 Mua
12 [HOSE.KSB] 07/03/2019 29.4 29.05 30.5 29.05 788.610 Mua
13 [HOSE.KSB] 06/03/2019 29.25 28.9 29.5 29.5 703.520 Mua
14 [HOSE.KSB] 05/03/2019 28.2 27.8 29.35 29.25 872.000 Mua
15 [HOSE.KSB] 04/03/2019 29 28.35 29.1 28.7 612.200 Mua
16 [HOSE.KSB] 01/03/2019 27.95 27.8 28.95 28.9 1.166.490 Mua
17 [HOSE.KSB] 28/02/2019 26.35 26.2 27.75 27.5 1.256.510 Mua
18 [HOSE.KSB] 27/02/2019 26.5 26.1 26.5 26.1 316.910 Mua
19 [HOSE.KSB] 26/02/2019 25.7 25.7 26.6 26.3 668.710 Mua
20 [HOSE.KSB] 25/02/2019 25.7 25.6 26 25.7 459.980 Theo dõi