FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSH] 22/03/2019 1.19 1.19 1.23 1.19 120.180 Bán
2 [HOSE.KSH] 21/03/2019 1.22 1.19 1.24 1.19 281.570 Bán
3 [HOSE.KSH] 20/03/2019 1.25 1.21 1.25 1.22 225.210 Bán
4 [HOSE.KSH] 19/03/2019 1.25 1.23 1.26 1.25 413.150 Theo dõi
5 [HOSE.KSH] 18/03/2019 1.27 1.23 1.28 1.26 172.550 Mua
6 [HOSE.KSH] 15/03/2019 1.27 1.23 1.27 1.25 150.720 Theo dõi
7 [HOSE.KSH] 14/03/2019 1.27 1.21 1.3 1.27 335.910 Mua
8 [HOSE.KSH] 13/03/2019 1.3 1.27 1.31 1.27 88.730 Mua
9 [HOSE.KSH] 12/03/2019 1.32 1.27 1.32 1.29 1.542.810 Mua
10 [HOSE.KSH] 11/03/2019 1.22 1.21 1.32 1.31 2.204.890 Mua
11 [HOSE.KSH] 08/03/2019 1.28 1.24 1.28 1.24 285.590 Mua
12 [HOSE.KSH] 07/03/2019 1.27 1.24 1.31 1.29 426.500 Mua
13 [HOSE.KSH] 06/03/2019 1.3 1.23 1.3 1.26 503.370 Mua
14 [HOSE.KSH] 05/03/2019 1.35 1.31 1.41 1.31 566.570 Mua
15 [HOSE.KSH] 04/03/2019 1.32 1.32 1.32 1.32 640.070 Mua
16 [HOSE.KSH] 01/03/2019 1.17 1.16 1.24 1.24 2.374.720 Mua
17 [HOSE.KSH] 28/02/2019 1.15 1.15 1.21 1.16 446.100 Theo dõi
18 [HOSE.KSH] 27/02/2019 1.16 1.13 1.16 1.14 155.220 Bán
19 [HOSE.KSH] 26/02/2019 1.15 1.13 1.17 1.16 232.740 Theo dõi
20 [HOSE.KSH] 25/02/2019 1.16 1.14 1.18 1.16 153.000 Bán