FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSH] 14/11/2018 1.62 1.53 1.62 1.57 119.600 Bán
2 [HOSE.KSH] 13/11/2018 1.52 1.46 1.62 1.62 286.390 Bán
3 [HOSE.KSH] 12/11/2018 1.61 1.52 1.62 1.52 1.414.730 Bán
4 [HOSE.KSH] 09/11/2018 1.67 1.63 1.67 1.63 80.400 Bán
5 [HOSE.KSH] 08/11/2018 1.67 1.64 1.68 1.65 239.110 Bán
6 [HOSE.KSH] 07/11/2018 1.67 1.64 1.68 1.64 149.370 Bán
7 [HOSE.KSH] 06/11/2018 1.68 1.67 1.69 1.67 96.190 Bán
8 [HOSE.KSH] 05/11/2018 1.68 1.67 1.71 1.67 180.580 Bán
9 [HOSE.KSH] 02/11/2018 1.67 1.67 1.72 1.7 134.700 Bán
10 [HOSE.KSH] 01/11/2018 1.7 1.66 1.7 1.67 141.800 Bán
11 [HOSE.KSH] 31/10/2018 1.68 1.66 1.71 1.69 124.780 Bán
12 [HOSE.KSH] 30/10/2018 1.68 1.63 1.68 1.65 206.670 Bán
13 [HOSE.KSH] 29/10/2018 1.7 1.65 1.71 1.65 348.780 Bán
14 [HOSE.KSH] 26/10/2018 1.79 1.66 1.79 1.69 490.080 Bán
15 [HOSE.KSH] 25/10/2018 1.78 1.72 1.8 1.72 510.970 Bán
16 [HOSE.KSH] 24/10/2018 1.8 1.76 1.81 1.8 485.720 Bán
17 [HOSE.KSH] 23/10/2018 1.77 1.75 1.89 1.8 517.300 Bán
18 [HOSE.KSH] 22/10/2018 1.8 1.75 1.83 1.79 228.760 Bán
19 [HOSE.KSH] 19/10/2018 1.76 1.74 1.83 1.8 245.590 Bán
20 [HOSE.KSH] 18/10/2018 1.8 1.75 1.8 1.76 985.500 Bán