FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSH] 19/06/2019 0.68 0.68 0.7 0.68 2.585.130 Theo dõi
2 [HOSE.KSH] 18/06/2019 0.73 0.73 0.73 0.73 62.420 Theo dõi
3 [HOSE.KSH] 17/06/2019 0.78 0.78 0.78 0.78 123.230 Theo dõi
4 [HOSE.KSH] 14/06/2019 0.78 0.77 0.83 0.83 2.104.980 Mua
5 [HOSE.KSH] 13/06/2019 0.78 0.74 0.79 0.78 222.000 Theo dõi
6 [HOSE.KSH] 12/06/2019 0.79 0.75 0.79 0.78 196.100 Theo dõi
7 [HOSE.KSH] 11/06/2019 0.82 0.76 0.82 0.78 238.720 Theo dõi
8 [HOSE.KSH] 10/06/2019 0.87 0.8 0.87 0.8 1.045.370 Theo dõi
9 [HOSE.KSH] 07/06/2019 0.8 0.8 0.82 0.82 136.390 Theo dõi
10 [HOSE.KSH] 06/06/2019 0.74 0.74 0.77 0.77 313.000 Bán
11 [HOSE.KSH] 05/06/2019 0.69 0.65 0.72 0.72 530.690 Bán
12 [HOSE.KSH] 04/06/2019 0.7 0.67 0.7 0.68 759.140 Quá bán
13 [HOSE.KSH] 03/06/2019 0.78 0.72 0.78 0.72 597.400 Quá bán
14 [HOSE.KSH] 31/05/2019 0.83 0.77 0.83 0.77 354.980 Quá bán
15 [HOSE.KSH] 30/05/2019 0.84 0.81 0.84 0.82 274.700 Bán
16 [HOSE.KSH] 29/05/2019 0.83 0.82 0.86 0.82 245.920 Bán
17 [HOSE.KSH] 28/05/2019 0.83 0.83 0.87 0.84 425.330 Bán
18 [HOSE.KSH] 27/05/2019 0.82 0.82 0.86 0.83 115.440 Bán
19 [HOSE.KSH] 24/05/2019 0.81 0.79 0.86 0.84 730.340 Bán
20 [HOSE.KSH] 23/05/2019 0.81 0.8 0.86 0.81 634.080 Quá bán