FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSH] 23/03/2018 1.79 1.72 1.79 1.73 92.420 Bán
2 [HOSE.KSH] 22/03/2018 1.84 1.76 1.84 1.79 51.790 Bán
3 [HOSE.KSH] 21/03/2018 1.8 1.8 1.82 1.8 58.790 Bán
4 [HOSE.KSH] 20/03/2018 1.81 1.78 1.84 1.84 33.960 Theo dõi
5 [HOSE.KSH] 19/03/2018 1.85 1.8 1.85 1.84 51.900 Theo dõi
6 [HOSE.KSH] 16/03/2018 1.84 1.82 1.9 1.84 95.590 Theo dõi
7 [HOSE.KSH] 15/03/2018 1.87 1.82 1.87 1.87 30.770 Theo dõi
8 [HOSE.KSH] 14/03/2018 1.89 1.8 1.9 1.88 58.520 Mua
9 [HOSE.KSH] 13/03/2018 1.89 1.8 1.89 1.88 69.990 Theo dõi
10 [HOSE.KSH] 12/03/2018 1.89 1.86 1.89 1.89 45.730 Theo dõi
11 [HOSE.KSH] 09/03/2018 1.87 1.85 1.88 1.88 59.710 Theo dõi
12 [HOSE.KSH] 08/03/2018 1.88 1.83 1.88 1.87 109.710 Theo dõi
13 [HOSE.KSH] 07/03/2018 1.84 1.82 1.92 1.89 18.710 Theo dõi
14 [HOSE.KSH] 06/03/2018 1.84 1.82 1.84 1.83 37.090 Bán
15 [HOSE.KSH] 05/03/2018 1.85 1.8 1.86 1.85 53.990 Bán
16 [HOSE.KSH] 02/03/2018 1.85 1.81 1.85 1.85 12.090 Bán
17 [HOSE.KSH] 01/03/2018 1.85 1.8 1.85 1.85 30.630 Bán
18 [HOSE.KSH] 28/02/2018 1.88 1.8 1.88 1.81 116.020 Bán
19 [HOSE.KSH] 27/02/2018 1.9 1.8 1.9 1.8 192.550 Bán
20 [HOSE.KSH] 26/02/2018 1.94 1.9 1.94 1.93 40.610 Bán