FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSH] 16/05/2019 1.05 1.05 1.05 1.05 276.200 Bán
2 [HOSE.KSH] 15/05/2019 1.12 1.12 1.15 1.12 808.660 Bán
3 [HOSE.KSH] 14/05/2019 1.27 1.2 1.28 1.2 1.385.130 Bán
4 [HOSE.KSH] 13/05/2019 1.29 1.27 1.3 1.28 110.960 Bán
5 [HOSE.KSH] 10/05/2019 1.29 1.27 1.31 1.28 70.150 Bán
6 [HOSE.KSH] 09/05/2019 1.3 1.27 1.32 1.27 163.700 Bán
7 [HOSE.KSH] 08/05/2019 1.27 1.25 1.34 1.28 210.480 Bán
8 [HOSE.KSH] 07/05/2019 1.28 1.26 1.3 1.28 201.940 Theo dõi
9 [HOSE.KSH] 06/05/2019 1.28 1.24 1.29 1.28 416.580 Theo dõi
10 [HOSE.KSH] 03/05/2019 1.3 1.25 1.35 1.32 592.400 Theo dõi
11 [HOSE.KSH] 02/05/2019 1.34 1.3 1.34 1.33 458.910 Theo dõi
12 [HOSE.KSH] 26/04/2019 1.4 1.33 1.4 1.39 357.040 Mua
13 [HOSE.KSH] 25/04/2019 1.54 1.34 1.54 1.4 1.385.160 Mua
14 [HOSE.KSH] 24/04/2019 1.34 1.34 1.44 1.44 636.150 Mua
15 [HOSE.KSH] 23/04/2019 1.31 1.3 1.4 1.35 600.710 Mua
16 [HOSE.KSH] 22/04/2019 1.35 1.3 1.35 1.32 341.760 Theo dõi
17 [HOSE.KSH] 19/04/2019 1.32 1.28 1.4 1.35 445.310 Mua
18 [HOSE.KSH] 18/04/2019 1.37 1.31 1.37 1.33 153.080 Mua
19 [HOSE.KSH] 17/04/2019 1.27 1.26 1.35 1.32 497.420 Mua
20 [HOSE.KSH] 16/04/2019 1.3 1.23 1.3 1.27 288.250 Theo dõi