FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSH] 15/01/2019 1.29 1.26 1.29 1.29 52.200 Bán
2 [HOSE.KSH] 14/01/2019 1.32 1.27 1.34 1.29 79.930 Bán
3 [HOSE.KSH] 11/01/2019 1.32 1.28 1.33 1.32 75.990 Bán
4 [HOSE.KSH] 10/01/2019 1.34 1.29 1.34 1.32 34.460 Bán
5 [HOSE.KSH] 09/01/2019 1.31 1.29 1.35 1.29 114.960 Bán
6 [HOSE.KSH] 08/01/2019 1.3 1.27 1.32 1.31 152.590 Bán
7 [HOSE.KSH] 07/01/2019 1.31 1.29 1.33 1.33 81.320 Bán
8 [HOSE.KSH] 04/01/2019 1.34 1.28 1.34 1.29 221.520 Bán
9 [HOSE.KSH] 03/01/2019 1.37 1.34 1.38 1.34 122.780 Bán
10 [HOSE.KSH] 02/01/2019 1.37 1.35 1.4 1.37 211.200 Bán
11 [HOSE.KSH] 28/12/2018 1.42 1.36 1.46 1.4 314.760 Bán
12 [HOSE.KSH] 27/12/2018 1.42 1.42 1.47 1.42 181.330 Bán
13 [HOSE.KSH] 26/12/2018 1.49 1.4 1.5 1.46 193.840 Bán
14 [HOSE.KSH] 25/12/2018 1.5 1.42 1.5 1.45 290.780 Bán
15 [HOSE.KSH] 24/12/2018 1.53 1.49 1.56 1.51 434.760 Bán
16 [HOSE.KSH] 21/12/2018 1.51 1.5 1.55 1.55 533.410 Theo dõi
17 [HOSE.KSH] 20/12/2018 1.55 1.49 1.56 1.51 262.470 Theo dõi
18 [HOSE.KSH] 19/12/2018 1.59 1.52 1.59 1.54 87.720 Theo dõi
19 [HOSE.KSH] 18/12/2018 1.57 1.53 1.61 1.53 242.280 Theo dõi
20 [HOSE.KSH] 17/12/2018 1.6 1.58 1.64 1.59 199.560 Theo dõi