FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.KSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.KSH] 15/12/2017 2.24 2.23 2.28 2.24 95.360 Bán
2 [HOSE.KSH] 14/12/2017 2.24 2.24 2.27 2.26 61.950 Bán
3 [HOSE.KSH] 13/12/2017 2.26 2.23 2.27 2.27 75.130 Bán
4 [HOSE.KSH] 12/12/2017 2.27 2.2 2.27 2.26 74.410 Bán
5 [HOSE.KSH] 11/12/2017 2.31 2.25 2.31 2.27 62.660 Theo dõi
6 [HOSE.KSH] 08/12/2017 2.27 2.25 2.32 2.3 127.120 Theo dõi
7 [HOSE.KSH] 07/12/2017 2.25 2.25 2.28 2.27 51.250 Theo dõi
8 [HOSE.KSH] 06/12/2017 2.28 2.25 2.3 2.25 171.450 Theo dõi
9 [HOSE.KSH] 05/12/2017 2.38 2.28 2.38 2.3 195.400 Theo dõi
10 [HOSE.KSH] 04/12/2017 2.36 2.33 2.39 2.35 90.020 Mua
11 [HOSE.KSH] 01/12/2017 2.31 2.29 2.45 2.36 457.630 Mua
12 [HOSE.KSH] 30/11/2017 2.28 2.28 2.35 2.3 225.360 Mua
13 [HOSE.KSH] 29/11/2017 2.25 2.25 2.3 2.28 98.870 Theo dõi
14 [HOSE.KSH] 28/11/2017 2.3 2.25 2.37 2.25 188.170 Bán
15 [HOSE.KSH] 27/11/2017 2.24 2.24 2.35 2.3 195.180 Theo dõi
16 [HOSE.KSH] 24/11/2017 2.29 2.13 2.29 2.29 197.650 Bán
17 [HOSE.KSH] 23/11/2017 2.29 2.27 2.35 2.29 245.840 Bán
18 [HOSE.KSH] 22/11/2017 2.15 2.14 2.3 2.29 487.890 Bán
19 [HOSE.KSH] 21/11/2017 2.2 2.15 2.28 2.15 280.470 Bán
20 [HOSE.KSH] 20/11/2017 2.21 2.2 2.26 2.22 156.470 Bán