FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.L10
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.L10] 15/01/2019 22.55 22.25 22.55 22.25 1.550 Bán
2 [HOSE.L10] 14/01/2019 23.2 23 23.9 23.9 1.650 Bán
3 [HOSE.L10] 11/01/2019 23.55 23.55 24.5 24.5 30 Bán
4 [HOSE.L10] 10/01/2019 24.2 23.5 24.7 24.7 1.070 Bán
5 [HOSE.L10] 09/01/2019 24.2 24.15 25 24.15 2.270 Bán
6 [HOSE.L10] 08/01/2019 25.8 25.8 25.8 25.8 2.200 Bán
7 [HOSE.L10] 07/01/2019 26 26 27.7 27.7 1.180 Bán
8 [HOSE.L10] 04/01/2019 25.85 25.85 25.9 25.9 40 Bán
9 [HOSE.L10] 03/01/2019 25.15 25.05 27.75 27.75 1.440 Theo dõi
10 [HOSE.L10] 02/01/2019 26.9 26.9 28.95 26.9 1.180 Theo dõi
11 [HOSE.L10] 28/12/2018 25.8 25.75 28.9 28.9 2.360 Mua
12 [HOSE.L10] 27/12/2018 29.45 27.65 29.45 27.65 3.180 Theo dõi
13 [HOSE.L10] 26/12/2018 27.9 27.9 30 29.7 9.050 Mua
14 [HOSE.L10] 25/12/2018 28 27.9 30 30 7.550 Mua
15 [HOSE.L10] 24/12/2018 30 30 30 30 2.270 Mua
16 [HOSE.L10] 21/12/2018 30 30 30 30 18.640 Mua
17 [HOSE.L10] 20/12/2018 29.1 28.05 29.1 28.05 2.100 Mua
18 [HOSE.L10] 19/12/2018 29.95 28 29.95 28 37.820 Mua
19 [HOSE.L10] 18/12/2018 27.5 27.5 29.4 28 3.470 Mua
20 [HOSE.L10] 17/12/2018 29.5 27.5 29.5 27.5 12.550 Mua