FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LBM] 20/09/2018 30 30 30 30 90 Theo dõi
2 [HOSE.LBM] 19/09/2018 29.95 29.95 30 30 100 Bán
3 [HOSE.LBM] 18/09/2018 30 30 30 30 70 Bán
4 [HOSE.LBM] 17/09/2018 30 29 30 30 230 Bán
5 [HOSE.LBM] 14/09/2018 29.2 29 29.85 29.2 1.180 Bán
6 [HOSE.LBM] 13/09/2018 32.1 29.9 32.1 30.5 330 Bán
7 [HOSE.LBM] 12/09/2018 29.9 29.9 30.6 30 1.080 Bán
8 [HOSE.LBM] 07/09/2018 30 30 30 30 30 Bán
9 [HOSE.LBM] 06/09/2018 29.15 29.15 30 30 60 Bán
10 [HOSE.LBM] 05/09/2018 30.95 30.95 30.95 30.95 20 Mua
11 [HOSE.LBM] 04/09/2018 30.95 30.95 30.95 30.95 20 Theo dõi
12 [HOSE.LBM] 31/08/2018 30.95 30.95 30.95 30.95 40 Mua
13 [HOSE.LBM] 30/08/2018 28.9 28.9 30 30 1.050 Bán
14 [HOSE.LBM] 27/08/2018 28.8 28.8 31 31 20 Theo dõi
15 [HOSE.LBM] 24/08/2018 29 29 30.9 30.9 4.510 Bán
16 [HOSE.LBM] 23/08/2018 31 31 31 31 10 Bán
17 [HOSE.LBM] 22/08/2018 29.6 29.6 29.6 29.6 40 Bán
18 [HOSE.LBM] 21/08/2018 31.5 31.5 31.5 31.5 10 Bán
19 [HOSE.LBM] 20/08/2018 29.1 29 31 31 440 Bán
20 [HOSE.LBM] 17/08/2018 30.7 29 30.7 29 290 Bán