FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LBM] 15/12/2017 34 34.5 36 34.5 220 Theo dõi
2 [HOSE.LBM] 14/12/2017 34.95 34 34.95 34 2.990 Bán
3 [HOSE.LBM] 13/12/2017 35.95 33.55 35.95 34.95 1.030 Mua
4 [HOSE.LBM] 12/12/2017 35 34 35 34 16.060 Theo dõi
5 [HOSE.LBM] 11/12/2017 34.05 33.7 35 34.8 4.540 Mua
6 [HOSE.LBM] 08/12/2017 34 33.65 34.05 34.05 19.080 Theo dõi
7 [HOSE.LBM] 07/12/2017 34.05 32.1 34.05 34 4.890 Theo dõi
8 [HOSE.LBM] 06/12/2017 34 31.65 34.05 34.05 2.400 Theo dõi
9 [HOSE.LBM] 05/12/2017 34 33.5 34.05 34 17.160 Theo dõi
10 [HOSE.LBM] 04/12/2017 35.1 34 35.1 34 12.560 Bán
11 [HOSE.LBM] 01/12/2017 36.8 34.5 36.8 35.1 4.920 Theo dõi
12 [HOSE.LBM] 30/11/2017 36.5 35 37 36 3.330 Mua
13 [HOSE.LBM] 29/11/2017 35.3 33.35 35.3 35 5.750 Theo dõi
14 [HOSE.LBM] 28/11/2017 33.4 33 33.85 33.85 8.510 Bán
15 [HOSE.LBM] 27/11/2017 32.45 32 32.85 32.75 9.520 Bán
16 [HOSE.LBM] 24/11/2017 31.7 30.3 32.65 32 5.470 Bán
17 [HOSE.LBM] 23/11/2017 33.95 31.6 33.95 32.2 7.770 Bán
18 [HOSE.LBM] 22/11/2017 32.6 32.4 34.55 33.95 6.190 Bán
19 [HOSE.LBM] 21/11/2017 34.9 32.4 34.9 34.8 3.930 Bán
20 [HOSE.LBM] 20/11/2017 34.9 32.6 34.9 34.8 2.470 Bán