FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LBM] 13/06/2019 29 29 29 29 10 Mua
2 [HOSE.LBM] 12/06/2019 28.6 28 29.9 28.5 1.730 Theo dõi
3 [HOSE.LBM] 11/06/2019 28 28 28.75 28.5 7.040 Mua
4 [HOSE.LBM] 10/06/2019 27.9 27.9 27.9 27.9 40 Theo dõi
5 [HOSE.LBM] 07/06/2019 29.9 29.9 29.9 29.9 10 Mua
6 [HOSE.LBM] 06/06/2019 27.55 27.55 28.4 28.4 1.500 Theo dõi
7 [HOSE.LBM] 05/06/2019 28 27.5 28.3 28.3 770 Bán
8 [HOSE.LBM] 04/06/2019 28 28 28.5 28.5 50 Theo dõi
9 [HOSE.LBM] 31/05/2019 28 27.9 28 27.9 380 Bán
10 [HOSE.LBM] 30/05/2019 27.5 27.5 28.4 28.4 180 Theo dõi
11 [HOSE.LBM] 28/05/2019 28.9 28.9 28.9 28.9 10 Theo dõi
12 [HOSE.LBM] 27/05/2019 28.4 28.4 28.5 28.5 20 Bán
13 [HOSE.LBM] 24/05/2019 28.3 27.6 28.9 27.6 2.020 Bán
14 [HOSE.LBM] 23/05/2019 27.8 27.5 27.95 27.6 1.050 Bán
15 [HOSE.LBM] 22/05/2019 27.6 27.2 28.7 27.6 1.300 Bán
16 [HOSE.LBM] 21/05/2019 28.5 28.5 29 28.5 1.820 Bán
17 [HOSE.LBM] 20/05/2019 29.2 28.5 29.95 28.5 1.860 Bán
18 [HOSE.LBM] 17/05/2019 28.05 26.95 29.9 28.5 3.990 Bán
19 [HOSE.LBM] 15/05/2019 28 27.9 28.95 28.95 210 Bán
20 [HOSE.LBM] 13/05/2019 29.1 28.5 29.1 29.1 10.330 Bán