FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LBM] 07/12/2018 31 28.6 31 30 3.790 Bán
2 [HOSE.LBM] 06/12/2018 30.5 30 31 30 3.260 Bán
3 [HOSE.LBM] 05/12/2018 31.5 31 31.5 31 190 Bán
4 [HOSE.LBM] 04/12/2018 31.4 28.9 31.5 31 1.550 Bán
5 [HOSE.LBM] 03/12/2018 32.5 31 32.5 31 160 Bán
6 [HOSE.LBM] 29/11/2018 32.4 31 32.5 31 2.630 Bán
7 [HOSE.LBM] 28/11/2018 32 32 32 32 360 Theo dõi
8 [HOSE.LBM] 27/11/2018 33 33 33 33 30 Mua
9 [HOSE.LBM] 26/11/2018 32.3 32 32.3 32 150 Bán
10 [HOSE.LBM] 23/11/2018 32.8 30.2 32.8 30.2 20 Bán
11 [HOSE.LBM] 22/11/2018 31 31 31 31 20 Bán
12 [HOSE.LBM] 21/11/2018 32.8 32.8 32.8 32.8 30 Mua
13 [HOSE.LBM] 19/11/2018 33.8 32.8 33.8 32.8 40 Mua
14 [HOSE.LBM] 16/11/2018 32.8 31 32.8 32.8 390 Mua
15 [HOSE.LBM] 15/11/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 10 Mua
16 [HOSE.LBM] 14/11/2018 33 30 33 32.9 550 Mua
17 [HOSE.LBM] 13/11/2018 33.3 33.3 33.3 33.3 10 Mua
18 [HOSE.LBM] 12/11/2018 33 33 33.4 33.4 40 Mua
19 [HOSE.LBM] 09/11/2018 32.9 32.9 32.9 32.9 110 Mua
20 [HOSE.LBM] 07/11/2018 32.5 32.5 32.5 32.5 30 Mua