FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LBM] 25/05/2018 30.85 30.7 32.1 32.1 570 Bán
2 [HOSE.LBM] 24/05/2018 32.4 32.4 33 33 70 Bán
3 [HOSE.LBM] 23/05/2018 32.35 31.95 32.35 32 160 Bán
4 [HOSE.LBM] 22/05/2018 31.2 31.2 32.25 32.15 110 Bán
5 [HOSE.LBM] 21/05/2018 31.25 31.25 33.8 33.5 70 Theo dõi
6 [HOSE.LBM] 17/05/2018 31.75 31.65 33.55 33.55 2.500 Theo dõi
7 [HOSE.LBM] 15/05/2018 34 34 34 34 20 Mua
8 [HOSE.LBM] 14/05/2018 32 32 33.6 33.6 270 Mua
9 [HOSE.LBM] 11/05/2018 31.5 31.5 33.8 33.8 1.440 Mua
10 [HOSE.LBM] 10/05/2018 31.6 31.6 31.6 31.6 30 Bán
11 [HOSE.LBM] 09/05/2018 33.9 31.45 33.9 33.8 130 Mua
12 [HOSE.LBM] 08/05/2018 32.05 32.05 33.5 33.5 160 Theo dõi
13 [HOSE.LBM] 07/05/2018 34.45 34.45 34.45 34.45 10 Mua
14 [HOSE.LBM] 04/05/2018 32.5 32.2 34 34 1.710 Mua
15 [HOSE.LBM] 03/05/2018 34.45 34 34.45 34 310 Mua
16 [HOSE.LBM] 02/05/2018 33.45 32.1 33.85 33.45 300 Mua
17 [HOSE.LBM] 26/04/2018 34 34 34.5 34.5 40 Mua
18 [HOSE.LBM] 24/04/2018 34 33.1 34.9 34.3 4.240 Mua
19 [HOSE.LBM] 23/04/2018 32.65 30.4 33.9 33.2 330 Theo dõi
20 [HOSE.LBM] 20/04/2018 33 31.5 33.15 32.65 380 Bán