FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LBM] 23/03/2018 39.3 36.3 39.35 38.9 3.850 Mua
2 [HOSE.LBM] 22/03/2018 38.95 34.5 39.35 38.9 14.790 Mua
3 [HOSE.LBM] 21/03/2018 35 35 36.8 36.8 3.520 Mua
4 [HOSE.LBM] 20/03/2018 34.4 34.4 34.4 34.4 10 Mua
5 [HOSE.LBM] 19/03/2018 34.1 31.75 34.1 34 3.400 Mua
6 [HOSE.LBM] 16/03/2018 34 34 34.2 34 4.410 Mua
7 [HOSE.LBM] 15/03/2018 34.2 33.5 34.2 34.2 110 Mua
8 [HOSE.LBM] 14/03/2018 33.5 33.5 34 34 170 Mua
9 [HOSE.LBM] 13/03/2018 35 33.8 35.5 33.8 450 Mua
10 [HOSE.LBM] 12/03/2018 33.8 32.5 33.8 33.8 1.870 Mua
11 [HOSE.LBM] 09/03/2018 34.4 32 34.4 32.5 5.730 Mua
12 [HOSE.LBM] 08/03/2018 34.7 32 34.7 32.5 1.670 Mua
13 [HOSE.LBM] 07/03/2018 31.95 31.95 34.15 32.45 3.640 Theo dõi
14 [HOSE.LBM] 06/03/2018 32.95 31.05 32.95 31.95 2.940 Theo dõi
15 [HOSE.LBM] 05/03/2018 31 31 31 31 13.100 Bán
16 [HOSE.LBM] 02/03/2018 31 30.9 31 31 3.990 Bán
17 [HOSE.LBM] 01/03/2018 31 31 31 31 380 Bán
18 [HOSE.LBM] 28/02/2018 31.2 31 31.5 31.3 2.930 Bán
19 [HOSE.LBM] 27/02/2018 31.1 31.1 31.5 31.2 9.700 Bán
20 [HOSE.LBM] 26/02/2018 32.6 31 32.6 31.75 980 Bán