FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LBM] 13/07/2018 32 32 32 32 10 Mua
2 [HOSE.LBM] 12/07/2018 30 31.95 31.95 31.95 10 Mua
3 [HOSE.LBM] 11/07/2018 30 30 30 30 30 Bán
4 [HOSE.LBM] 10/07/2018 32.7 30.9 32.7 31.9 800 Mua
5 [HOSE.LBM] 09/07/2018 30.5 30.5 30.6 30.6 520 Theo dõi
6 [HOSE.LBM] 06/07/2018 31.95 28.65 31.95 30.5 2.070 Bán
7 [HOSE.LBM] 05/07/2018 28.5 28.5 30.8 30.8 1.010 Bán
8 [HOSE.LBM] 04/07/2018 30.45 30.45 30.45 30.45 20 Bán
9 [HOSE.LBM] 03/07/2018 30 29.8 30 29.8 3.020 Bán
10 [HOSE.LBM] 02/07/2018 31.35 31.35 31.35 31.35 30 Theo dõi
11 [HOSE.LBM] 29/06/2018 30 30 30.95 30.45 660 Bán
12 [HOSE.LBM] 27/06/2018 30.85 30 31 30.3 530 Bán
13 [HOSE.LBM] 26/06/2018 30.2 29.8 30.2 29.8 690 Bán
14 [HOSE.LBM] 25/06/2018 29.8 29.8 31 31 1.990 Bán
15 [HOSE.LBM] 22/06/2018 32 32 32 32 30 Theo dõi
16 [HOSE.LBM] 21/06/2018 30.25 30.25 32 32 110 Theo dõi
17 [HOSE.LBM] 20/06/2018 32 32 32.5 32.5 20 Mua
18 [HOSE.LBM] 19/06/2018 28.9 28.9 31.6 31.6 410 Theo dõi
19 [HOSE.LBM] 18/06/2018 30.6 30.6 31.8 30.9 1.040 Bán
20 [HOSE.LBM] 15/06/2018 29.75 29.75 30 29.75 820 Bán