FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LBM] 22/03/2019 32.9 32.9 32.9 32.9 10 Mua
2 [HOSE.LBM] 21/03/2019 33.4 33.4 33.4 33.4 10 Mua
3 [HOSE.LBM] 20/03/2019 33.5 31.1 33.5 32.7 2.500 Mua
4 [HOSE.LBM] 19/03/2019 33.5 32.6 33.5 32.6 900 Mua
5 [HOSE.LBM] 18/03/2019 32 32 32.5 32.5 20 Mua
6 [HOSE.LBM] 15/03/2019 32.5 32.5 32.5 32.5 20 Mua
7 [HOSE.LBM] 14/03/2019 33.4 31.5 33.4 32.5 640 Mua
8 [HOSE.LBM] 13/03/2019 33.4 31.5 34 31.5 5.810 Bán
9 [HOSE.LBM] 11/03/2019 33 33 33 33 10 Mua
10 [HOSE.LBM] 08/03/2019 32.7 32.7 32.8 32.8 20 Mua
11 [HOSE.LBM] 07/03/2019 33 31.5 34.5 31.8 1.230 Theo dõi
12 [HOSE.LBM] 06/03/2019 32.65 32.65 32.8 32.8 20 Mua
13 [HOSE.LBM] 05/03/2019 32.65 31.1 32.95 31.1 460 Bán
14 [HOSE.LBM] 04/03/2019 31.5 31 32.5 32.5 6.440 Theo dõi
15 [HOSE.LBM] 01/03/2019 32.8 32.8 32.8 32.8 20 Mua
16 [HOSE.LBM] 28/02/2019 31.5 31.5 32.8 32.8 90 Mua
17 [HOSE.LBM] 27/02/2019 33 30.5 33 32.8 320 Mua
18 [HOSE.LBM] 26/02/2019 32.8 30.5 33 32.5 1.950 Theo dõi
19 [HOSE.LBM] 25/02/2019 30.35 30.35 33 32.5 40 Theo dõi
20 [HOSE.LBM] 22/02/2019 32.1 32.1 32.5 32.5 60 Theo dõi