FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCG] 17/07/2018 9 8.9 9.03 9 135.060 Bán
2 [HOSE.LCG] 16/07/2018 9.03 9 9.03 9 81.900 Bán
3 [HOSE.LCG] 13/07/2018 9.02 9 9.03 9 167.560 Bán
4 [HOSE.LCG] 12/07/2018 9 9 9.03 9 47.340 Bán
5 [HOSE.LCG] 11/07/2018 9.02 8.9 9.06 9 271.380 Bán
6 [HOSE.LCG] 10/07/2018 9.11 8.98 9.11 9.07 289.250 Bán
7 [HOSE.LCG] 09/07/2018 9.29 9 9.31 9.1 164.160 Bán
8 [HOSE.LCG] 06/07/2018 9.11 9.1 9.38 9.3 59.780 Theo dõi
9 [HOSE.LCG] 05/07/2018 9.36 8.98 9.73 9.39 277.120 Theo dõi
10 [HOSE.LCG] 04/07/2018 9.01 9 9.37 9.37 232.860 Theo dõi
11 [HOSE.LCG] 03/07/2018 9.23 9 9.24 9 202.630 Bán
12 [HOSE.LCG] 02/07/2018 9.33 9 9.33 9.23 7.650 Bán
13 [HOSE.LCG] 29/06/2018 9.21 9.19 9.34 9.34 39.360 Bán
14 [HOSE.LCG] 28/06/2018 9.23 9.15 9.23 9.21 37.470 Bán
15 [HOSE.LCG] 27/06/2018 9.34 9.23 9.34 9.23 18.160 Bán
16 [HOSE.LCG] 26/06/2018 9.32 9.06 9.32 9.3 11.800 Bán
17 [HOSE.LCG] 25/06/2018 9.34 9.29 9.37 9.34 28.650 Bán
18 [HOSE.LCG] 22/06/2018 9.27 9.21 9.34 9.34 56.530 Bán
19 [HOSE.LCG] 21/06/2018 9.28 9.17 9.29 9.27 28.760 Bán
20 [HOSE.LCG] 20/06/2018 9.31 9.15 9.43 9.26 96.680 Bán