FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCG] 03/01/2019 7.99 7.7 7.99 7.93 99.720 Bán
2 [HOSE.LCG] 02/01/2019 7.93 7.9 8.3 7.93 51.100 Bán
3 [HOSE.LCG] 28/12/2018 7.98 7.9 7.99 7.99 34.320 Bán
4 [HOSE.LCG] 27/12/2018 7.71 7.71 8.29 7.99 200.320 Bán
5 [HOSE.LCG] 26/12/2018 7.99 7.7 8 7.99 36.630 Bán
6 [HOSE.LCG] 25/12/2018 7.75 7.35 7.99 7.99 293.890 Bán
7 [HOSE.LCG] 24/12/2018 8.1 7.88 8.1 7.9 39.730 Bán
8 [HOSE.LCG] 21/12/2018 8 7.96 8.02 8 62.880 Bán
9 [HOSE.LCG] 20/12/2018 8.4 7.9 8.4 8.25 230.880 Bán
10 [HOSE.LCG] 19/12/2018 8.36 8.25 8.36 8.3 138.340 Bán
11 [HOSE.LCG] 18/12/2018 8.4 8.19 8.48 8.48 201.570 Bán
12 [HOSE.LCG] 17/12/2018 8.55 8.5 8.58 8.5 43.510 Bán
13 [HOSE.LCG] 14/12/2018 8.58 8.44 8.58 8.55 73.880 Theo dõi
14 [HOSE.LCG] 13/12/2018 8.51 8.5 8.6 8.59 62.110 Theo dõi
15 [HOSE.LCG] 12/12/2018 8.57 8.4 8.6 8.59 40.500 Theo dõi
16 [HOSE.LCG] 11/12/2018 8.67 8.1 8.67 8.6 87.010 Theo dõi
17 [HOSE.LCG] 10/12/2018 8.78 8.7 8.79 8.7 34.670 Theo dõi
18 [HOSE.LCG] 07/12/2018 8.65 8.65 8.8 8.8 73.620 Mua
19 [HOSE.LCG] 06/12/2018 8.61 8.61 8.8 8.78 21.590 Mua
20 [HOSE.LCG] 05/12/2018 8.76 8.56 8.8 8.8 32.930 Mua