FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCG] 22/03/2019 11.25 10.7 11.4 11 1.482.710 Mua
2 [HOSE.LCG] 21/03/2019 11.7 11.2 11.75 11.25 1.914.310 Mua
3 [HOSE.LCG] 20/03/2019 11.25 11.15 11.6 11.55 2.983.020 Mua
4 [HOSE.LCG] 19/03/2019 11.35 11.15 11.8 11.25 1.720.410 Mua
5 [HOSE.LCG] 18/03/2019 10.45 10.25 11.15 11.15 2.174.440 Mua
6 [HOSE.LCG] 15/03/2019 10.6 10.2 10.75 10.45 1.193.270 Mua
7 [HOSE.LCG] 14/03/2019 10.3 10.2 10.65 10.6 978.330 Mua
8 [HOSE.LCG] 13/03/2019 10.8 10.3 10.9 10.3 1.873.730 Mua
9 [HOSE.LCG] 12/03/2019 11 10.7 11 10.8 2.082.900 Mua
10 [HOSE.LCG] 11/03/2019 10.6 10.5 10.85 10.8 1.237.320 Mua
11 [HOSE.LCG] 08/03/2019 10.5 10.3 10.9 10.55 1.341.190 Mua
12 [HOSE.LCG] 07/03/2019 10.9 10.6 11.2 10.6 2.308.920 Mua
13 [HOSE.LCG] 06/03/2019 10.25 10.25 10.8 10.75 2.805.520 Mua
14 [HOSE.LCG] 05/03/2019 10.45 10.15 10.5 10.25 1.300.640 Mua
15 [HOSE.LCG] 04/03/2019 10.25 10.25 10.8 10.45 2.411.600 Mua
16 [HOSE.LCG] 01/03/2019 9.65 9.58 10.3 10.2 2.459.520 Mua
17 [HOSE.LCG] 28/02/2019 9.72 9.6 9.84 9.65 905.060 Mua
18 [HOSE.LCG] 27/02/2019 10 9.77 10.1 9.85 933.280 Mua
19 [HOSE.LCG] 26/02/2019 9.3 9.3 9.84 9.84 4.697.220 Mua
20 [HOSE.LCG] 25/02/2019 9.09 9.03 9.35 9.2 620.700 Mua