FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCG] 15/12/2017 10.45 10.35 10.5 10.45 156.140 Theo dõi
2 [HOSE.LCG] 14/12/2017 10.4 10.3 10.6 10.4 271.800 Theo dõi
3 [HOSE.LCG] 13/12/2017 10.55 10.3 10.6 10.3 339.110 Theo dõi
4 [HOSE.LCG] 12/12/2017 10.8 10.2 10.8 10.65 492.360 Mua
5 [HOSE.LCG] 11/12/2017 10.8 10.7 10.9 10.7 602.790 Mua
6 [HOSE.LCG] 08/12/2017 10.5 10.35 11 10.8 1.494.790 Mua
7 [HOSE.LCG] 07/12/2017 10.55 10.2 10.55 10.5 367.950 Mua
8 [HOSE.LCG] 06/12/2017 10.4 10.2 10.6 10.4 256.090 Mua
9 [HOSE.LCG] 05/12/2017 10.5 10.3 10.8 10.3 562.390 Mua
10 [HOSE.LCG] 04/12/2017 10.9 10.45 10.9 10.5 851.110 Mua
11 [HOSE.LCG] 01/12/2017 10.7 10.5 10.9 10.9 242.650 Mua
12 [HOSE.LCG] 30/11/2017 11 10.8 11.25 10.8 688.790 Mua
13 [HOSE.LCG] 29/11/2017 10.2 10.15 10.8 10.8 1.369.130 Mua
14 [HOSE.LCG] 28/11/2017 10.3 10 10.5 10.1 238.710 Theo dõi
15 [HOSE.LCG] 27/11/2017 9.85 9.82 10.55 10.3 382.660 Mua
16 [HOSE.LCG] 24/11/2017 9.65 9.45 9.98 9.9 333.440 Theo dõi
17 [HOSE.LCG] 23/11/2017 9.8 9.66 9.83 9.7 200.190 Bán
18 [HOSE.LCG] 22/11/2017 9.89 9.75 9.89 9.78 13.630 Bán
19 [HOSE.LCG] 21/11/2017 9.75 9.6 9.9 9.71 382.980 Bán
20 [HOSE.LCG] 20/11/2017 9.92 9.5 9.92 9.89 181.620 Bán