FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCG] 25/05/2018 9.78 9.55 9.78 9.76 46.630 Bán
2 [HOSE.LCG] 24/05/2018 9.9 9.52 9.9 9.78 34.680 Bán
3 [HOSE.LCG] 23/05/2018 9.51 9.51 9.9 9.9 17.170 Bán
4 [HOSE.LCG] 22/05/2018 9.71 9.5 9.8 9.8 188.750 Bán
5 [HOSE.LCG] 21/05/2018 9.8 9.76 9.95 9.76 25.900 Bán
6 [HOSE.LCG] 18/05/2018 9.8 9.76 9.98 9.8 8.800 Bán
7 [HOSE.LCG] 17/05/2018 9.99 9.8 9.99 9.8 74.940 Bán
8 [HOSE.LCG] 16/05/2018 9.9 9.75 9.9 9.89 183.210 Bán
9 [HOSE.LCG] 15/05/2018 9.9 9.89 10 9.89 47.450 Theo dõi
10 [HOSE.LCG] 14/05/2018 10 9.86 10 10 103.010 Theo dõi
11 [HOSE.LCG] 11/05/2018 10 9.86 10.1 10.05 70.050 Mua
12 [HOSE.LCG] 10/05/2018 10 9.95 10.25 9.95 146.140 Bán
13 [HOSE.LCG] 09/05/2018 10.15 10 10.3 10.1 130.770 Mua
14 [HOSE.LCG] 08/05/2018 10.4 10.1 10.45 10.3 138.660 Mua
15 [HOSE.LCG] 07/05/2018 9.99 9.91 10.5 10.4 728.930 Mua
16 [HOSE.LCG] 04/05/2018 9.8 9.8 10 9.82 25.800 Bán
17 [HOSE.LCG] 03/05/2018 9.82 9.5 10 9.8 155.220 Bán
18 [HOSE.LCG] 02/05/2018 9.81 9.81 10.1 9.81 212.500 Bán
19 [HOSE.LCG] 27/04/2018 9.96 9.81 10.1 10.1 167.890 Mua
20 [HOSE.LCG] 26/04/2018 9.96 9.94 10.35 9.96 170.250 Bán