FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCG] 19/09/2018 9.44 9.25 9.44 9.36 38.150 Mua
2 [HOSE.LCG] 18/09/2018 9.5 9 9.57 9.45 362.750 Mua
3 [HOSE.LCG] 17/09/2018 9.15 9.15 9.5 9.5 305.570 Mua
4 [HOSE.LCG] 14/09/2018 9.17 9.15 9.38 9.15 31.920 Bán
5 [HOSE.LCG] 13/09/2018 9.38 9.26 9.45 9.26 100.440 Bán
6 [HOSE.LCG] 12/09/2018 9.22 9.22 9.45 9.38 40.690 Mua
7 [HOSE.LCG] 11/09/2018 9.21 9.21 9.35 9.35 37.560 Theo dõi
8 [HOSE.LCG] 07/09/2018 9.2 9.2 9.36 9.36 19.240 Bán
9 [HOSE.LCG] 06/09/2018 9.29 9.11 9.36 9.36 109.150 Bán
10 [HOSE.LCG] 05/09/2018 9.39 9.21 9.4 9.28 61.900 Bán
11 [HOSE.LCG] 04/09/2018 9.6 9.4 9.6 9.4 129.650 Theo dõi
12 [HOSE.LCG] 31/08/2018 9.1 9.05 9.5 9.39 163.290 Theo dõi
13 [HOSE.LCG] 30/08/2018 8.95 8.9 9.1 9.1 115.110 Bán
14 [HOSE.LCG] 29/08/2018 9.02 9 9.1 9 124.330 Bán
15 [HOSE.LCG] 28/08/2018 9.29 9.1 9.29 9.1 80.710 Bán
16 [HOSE.LCG] 27/08/2018 9.5 9.1 9.5 9.2 170.790 Bán
17 [HOSE.LCG] 24/08/2018 9.56 9.55 9.85 9.64 251.790 Mua
18 [HOSE.LCG] 23/08/2018 9.57 9.5 9.57 9.56 35.240 Bán
19 [HOSE.LCG] 22/08/2018 9.58 9.5 9.58 9.57 22.260 Bán
20 [HOSE.LCG] 21/08/2018 9.51 9.42 9.59 9.58 31.450 Theo dõi