FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCG] 21/11/2018 8.6 8.5 8.6 8.55 80.690 Bán
2 [HOSE.LCG] 20/11/2018 8.6 8.4 8.64 8.64 119.020 Theo dõi
3 [HOSE.LCG] 19/11/2018 8.51 8.5 8.64 8.64 36.080 Theo dõi
4 [HOSE.LCG] 16/11/2018 8.6 8.53 8.6 8.6 21.550 Theo dõi
5 [HOSE.LCG] 15/11/2018 8.5 8.5 8.63 8.55 70.280 Bán
6 [HOSE.LCG] 14/11/2018 8.62 8.5 8.64 8.5 115.690 Bán
7 [HOSE.LCG] 13/11/2018 8.51 8.5 8.63 8.6 83.720 Bán
8 [HOSE.LCG] 12/11/2018 8.37 8.37 8.64 8.64 52.810 Bán
9 [HOSE.LCG] 09/11/2018 8.63 8.55 8.69 8.64 73.140 Bán
10 [HOSE.LCG] 08/11/2018 8.79 8.63 8.79 8.63 65.990 Bán
11 [HOSE.LCG] 07/11/2018 8.9 8.61 8.9 8.64 88.020 Bán
12 [HOSE.LCG] 06/11/2018 8.79 8.7 8.9 8.9 76.430 Theo dõi
13 [HOSE.LCG] 05/11/2018 8.6 8.6 8.8 8.8 33.240 Bán
14 [HOSE.LCG] 02/11/2018 8.45 8.45 8.75 8.6 177.110 Bán
15 [HOSE.LCG] 01/11/2018 8.79 8.56 8.8 8.56 100.260 Bán
16 [HOSE.LCG] 31/10/2018 8.72 8.68 8.8 8.72 90.530 Bán
17 [HOSE.LCG] 30/10/2018 8.81 8.71 8.88 8.71 45.030 Bán
18 [HOSE.LCG] 29/10/2018 8.7 8.62 8.85 8.8 80.740 Bán
19 [HOSE.LCG] 26/10/2018 8.9 8.7 8.9 8.7 175.800 Bán
20 [HOSE.LCG] 25/10/2018 8.8 8.37 8.9 8.8 447.690 Bán