FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCG] 25/06/2019 10.15 10.1 10.25 10.2 294.990 Mua
2 [HOSE.LCG] 24/06/2019 10.2 10.15 10.4 10.15 656.870 Mua
3 [HOSE.LCG] 21/06/2019 9.95 9.95 10.2 10.1 811.360 Mua
4 [HOSE.LCG] 20/06/2019 9.94 9.9 10.15 9.95 431.570 Theo dõi
5 [HOSE.LCG] 19/06/2019 9.9 9.81 10 9.9 367.330 Theo dõi
6 [HOSE.LCG] 18/06/2019 9.95 9.83 9.98 9.98 236.240 Mua
7 [HOSE.LCG] 17/06/2019 10.15 9.81 10.15 9.81 389.710 Bán
8 [HOSE.LCG] 14/06/2019 10.1 10.05 10.3 10.1 490.520 Mua
9 [HOSE.LCG] 13/06/2019 9.97 9.91 10.2 10.05 684.140 Theo dõi
10 [HOSE.LCG] 12/06/2019 9.78 9.74 10.05 9.97 1.041.040 Theo dõi
11 [HOSE.LCG] 11/06/2019 9.72 9.7 9.88 9.7 720.000 Bán
12 [HOSE.LCG] 10/06/2019 9.8 9.67 9.85 9.72 406.180 Bán
13 [HOSE.LCG] 07/06/2019 9.79 9.62 9.8 9.72 259.850 Bán
14 [HOSE.LCG] 06/06/2019 9.7 9.5 9.79 9.61 464.040 Bán
15 [HOSE.LCG] 05/06/2019 9.89 9.65 9.9 9.7 431.320 Bán
16 [HOSE.LCG] 04/06/2019 9.62 9.6 9.86 9.75 633.810 Bán
17 [HOSE.LCG] 03/06/2019 10.2 9.61 10.2 9.61 1.368.310 Bán
18 [HOSE.LCG] 31/05/2019 10.35 10.25 10.45 10.25 856.340 Theo dõi
19 [HOSE.LCG] 30/05/2019 10.6 10.35 10.6 10.35 507.620 Theo dõi
20 [HOSE.LCG] 29/05/2019 9.99 9.93 10.65 10.6 1.856.490 Mua