FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCG] 23/03/2018 9.7 9.5 10 9.98 119.480 Theo dõi
2 [HOSE.LCG] 22/03/2018 10.1 9.6 10.5 10.15 129.570 Mua
3 [HOSE.LCG] 21/03/2018 10.2 10 10.2 10.15 51.660 Theo dõi
4 [HOSE.LCG] 20/03/2018 10.05 10 10.3 10.2 51.230 Mua
5 [HOSE.LCG] 19/03/2018 10.1 10.05 10.2 10.05 51.290 Bán
6 [HOSE.LCG] 16/03/2018 10.05 10.05 10.3 10.05 39.370 Bán
7 [HOSE.LCG] 15/03/2018 9.98 9.98 10.3 10.3 85.420 Mua
8 [HOSE.LCG] 14/03/2018 9.96 9.96 10.2 9.98 28.150 Bán
9 [HOSE.LCG] 13/03/2018 10 9.92 10 10 104.540 Bán
10 [HOSE.LCG] 12/03/2018 10 10 10.2 10 103.980 Bán
11 [HOSE.LCG] 09/03/2018 10.1 10 10.25 10.1 83.390 Bán
12 [HOSE.LCG] 08/03/2018 10.1 9.95 10.15 10.1 85.730 Bán
13 [HOSE.LCG] 07/03/2018 10.05 9.95 10.2 10.15 121.480 Theo dõi
14 [HOSE.LCG] 06/03/2018 10.15 9.9 10.3 10.15 115.320 Theo dõi
15 [HOSE.LCG] 05/03/2018 10.15 10 10.3 10.2 138.300 Theo dõi
16 [HOSE.LCG] 02/03/2018 10.25 10.15 10.3 10.25 96.530 Theo dõi
17 [HOSE.LCG] 01/03/2018 10.25 10.2 10.35 10.3 53.620 Theo dõi
18 [HOSE.LCG] 28/02/2018 10.2 10.2 10.5 10.35 210.450 Mua
19 [HOSE.LCG] 27/02/2018 10.5 10.3 10.5 10.45 91.150 Mua
20 [HOSE.LCG] 26/02/2018 10.6 10.45 10.75 10.6 183.480 Mua