FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 15/12/2017 1.08 1.03 1.08 1.08 22.780 Mua
2 [HOSE.LCM] 14/12/2017 1.1 1.02 1.1 1.05 131.920 Bán
3 [HOSE.LCM] 13/12/2017 1.05 1 1.05 1.05 34.280 Bán
4 [HOSE.LCM] 12/12/2017 1.01 1.01 1.1 1.05 49.500 Bán
5 [HOSE.LCM] 11/12/2017 1.14 1.03 1.14 1.05 20.910 Bán
6 [HOSE.LCM] 08/12/2017 1.04 1.04 1.11 1.1 23.080 Mua
7 [HOSE.LCM] 07/12/2017 1.1 1.04 1.1 1.04 10.340 Bán
8 [HOSE.LCM] 06/12/2017 1.06 1.04 1.1 1.04 33.220 Theo dõi
9 [HOSE.LCM] 05/12/2017 1.05 1.05 1.1 1.06 23.760 Theo dõi
10 [HOSE.LCM] 04/12/2017 1.14 1.1 1.15 1.1 2.090 Mua
11 [HOSE.LCM] 01/12/2017 1.1 1.1 1.16 1.14 48.960 Mua
12 [HOSE.LCM] 30/11/2017 1.13 1.05 1.13 1.13 7.960 Mua
13 [HOSE.LCM] 29/11/2017 1.08 1.07 1.15 1.07 17.580 Mua
14 [HOSE.LCM] 28/11/2017 1.17 1.1 1.17 1.14 28.500 Mua
15 [HOSE.LCM] 27/11/2017 1.03 1.03 1.1 1.1 184.720 Mua
16 [HOSE.LCM] 24/11/2017 1 1 1.05 1.03 41.250 Bán
17 [HOSE.LCM] 23/11/2017 1.05 1.02 1.05 1.05 4.770 Bán
18 [HOSE.LCM] 22/11/2017 1.07 1.02 1.07 1.05 34.940 Bán
19 [HOSE.LCM] 21/11/2017 1.09 1.03 1.09 1.03 24.790 Bán
20 [HOSE.LCM] 20/11/2017 1.11 1.04 1.11 1.08 10.300 Theo dõi