FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 15/01/2019 0.66 0.66 0.7 0.69 26.320 Theo dõi
2 [HOSE.LCM] 14/01/2019 0.7 0.64 0.7 0.7 970 Theo dõi
3 [HOSE.LCM] 11/01/2019 0.64 0.62 0.68 0.68 52.220 Bán
4 [HOSE.LCM] 10/01/2019 0.68 0.61 0.69 0.64 28.250 Bán
5 [HOSE.LCM] 09/01/2019 0.73 0.65 0.73 0.65 96.400 Bán
6 [HOSE.LCM] 08/01/2019 0.76 0.68 0.76 0.69 17.790 Bán
7 [HOSE.LCM] 07/01/2019 0.71 0.68 0.74 0.73 9.440 Mua
8 [HOSE.LCM] 04/01/2019 0.69 0.69 0.7 0.7 4.930 Bán
9 [HOSE.LCM] 03/01/2019 0.67 0.65 0.67 0.67 17.860 Bán
10 [HOSE.LCM] 02/01/2019 0.63 0.63 0.71 0.63 28.190 Bán
11 [HOSE.LCM] 28/12/2018 0.74 0.67 0.75 0.67 25.270 Theo dõi
12 [HOSE.LCM] 27/12/2018 0.71 0.71 0.75 0.71 11.730 Theo dõi
13 [HOSE.LCM] 26/12/2018 0.77 0.72 0.79 0.76 14.350 Mua
14 [HOSE.LCM] 25/12/2018 0.72 0.67 0.77 0.77 94.930 Mua
15 [HOSE.LCM] 24/12/2018 0.7 0.7 0.72 0.72 34.840 Mua
16 [HOSE.LCM] 21/12/2018 0.68 0.68 0.68 0.68 10 Bán
17 [HOSE.LCM] 20/12/2018 0.7 0.68 0.7 0.68 39.890 Bán
18 [HOSE.LCM] 19/12/2018 0.71 0.71 0.71 0.71 190 Theo dõi
19 [HOSE.LCM] 18/12/2018 0.7 0.7 0.72 0.72 8.510 Mua
20 [HOSE.LCM] 17/12/2018 0.7 0.7 0.7 0.7 2.030 Bán