FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 16/05/2019 0.8 0.7 0.8 0.71 25.040 Bán
2 [HOSE.LCM] 15/05/2019 0.7 0.7 0.8 0.75 12.420 Theo dõi
3 [HOSE.LCM] 14/05/2019 0.75 0.7 0.75 0.75 6.960 Theo dõi
4 [HOSE.LCM] 13/05/2019 0.75 0.68 0.78 0.75 18.880 Theo dõi
5 [HOSE.LCM] 10/05/2019 0.79 0.69 0.79 0.73 38.960 Bán
6 [HOSE.LCM] 09/05/2019 0.69 0.69 0.74 0.74 39.300 Theo dõi
7 [HOSE.LCM] 08/05/2019 0.74 0.74 0.75 0.74 920 Theo dõi
8 [HOSE.LCM] 07/05/2019 0.74 0.74 0.74 0.74 6.390 Theo dõi
9 [HOSE.LCM] 06/05/2019 0.78 0.74 0.78 0.74 15.990 Theo dõi
10 [HOSE.LCM] 03/05/2019 0.86 0.79 0.86 0.79 16.320 Mua
11 [HOSE.LCM] 02/05/2019 0.8 0.8 0.85 0.84 27.440 Mua
12 [HOSE.LCM] 26/04/2019 0.85 0.75 0.85 0.8 29.800 Mua
13 [HOSE.LCM] 25/04/2019 0.79 0.76 0.81 0.8 129.540 Mua
14 [HOSE.LCM] 24/04/2019 0.81 0.76 0.81 0.81 27.100 Mua
15 [HOSE.LCM] 23/04/2019 0.79 0.73 0.83 0.81 99.090 Mua
16 [HOSE.LCM] 22/04/2019 0.73 0.73 0.78 0.78 152.280 Mua
17 [HOSE.LCM] 19/04/2019 0.73 0.68 0.73 0.73 41.250 Mua
18 [HOSE.LCM] 18/04/2019 0.76 0.69 0.76 0.69 610 Theo dõi
19 [HOSE.LCM] 17/04/2019 0.72 0.69 0.76 0.73 74.070 Mua
20 [HOSE.LCM] 16/04/2019 0.76 0.69 0.76 0.73 38.040 Mua