FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 14/11/2018 0.75 0.7 0.75 0.7 37.220 Theo dõi
2 [HOSE.LCM] 13/11/2018 0.76 0.75 0.76 0.75 1.520 Mua
3 [HOSE.LCM] 12/11/2018 0.76 0.75 0.76 0.76 7.420 Mua
4 [HOSE.LCM] 09/11/2018 0.72 0.72 0.77 0.77 370 Mua
5 [HOSE.LCM] 08/11/2018 0.78 0.74 0.78 0.77 65.150 Mua
6 [HOSE.LCM] 07/11/2018 0.73 0.72 0.73 0.73 7.100 Theo dõi
7 [HOSE.LCM] 06/11/2018 0.74 0.72 0.74 0.74 145.560 Theo dõi
8 [HOSE.LCM] 05/11/2018 0.7 0.7 0.73 0.73 5.420 Bán
9 [HOSE.LCM] 02/11/2018 0.7 0.7 0.74 0.7 60.560 Bán
10 [HOSE.LCM] 01/11/2018 0.75 0.7 0.75 0.7 100 Bán
11 [HOSE.LCM] 31/10/2018 0.7 0.7 0.74 0.72 2.960 Bán
12 [HOSE.LCM] 30/10/2018 0.7 0.7 0.72 0.7 4.330 Bán
13 [HOSE.LCM] 29/10/2018 0.72 0.7 0.74 0.74 1.070 Theo dõi
14 [HOSE.LCM] 26/10/2018 0.74 0.71 0.75 0.75 160 Mua
15 [HOSE.LCM] 25/10/2018 0.72 0.72 0.75 0.75 960 Mua
16 [HOSE.LCM] 24/10/2018 0.74 0.7 0.74 0.74 4.940 Bán
17 [HOSE.LCM] 23/10/2018 0.76 0.72 0.76 0.72 7.650 Bán
18 [HOSE.LCM] 22/10/2018 0.74 0.74 0.76 0.76 13.480 Mua
19 [HOSE.LCM] 19/10/2018 0.75 0.73 0.78 0.77 18.220 Theo dõi
20 [HOSE.LCM] 18/10/2018 0.76 0.73 0.76 0.73 910 Bán