FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 23/03/2018 0.82 0.81 0.87 0.83 3.580 Bán
2 [HOSE.LCM] 22/03/2018 0.9 0.85 0.9 0.86 77.460 Bán
3 [HOSE.LCM] 21/03/2018 0.86 0.86 0.9 0.87 41.760 Bán
4 [HOSE.LCM] 20/03/2018 0.93 0.86 0.94 0.86 56.190 Bán
5 [HOSE.LCM] 19/03/2018 0.96 0.9 0.96 0.9 45.210 Bán
6 [HOSE.LCM] 16/03/2018 0.91 0.91 0.97 0.91 44.670 Bán
7 [HOSE.LCM] 15/03/2018 0.96 0.89 0.96 0.92 153.460 Bán
8 [HOSE.LCM] 14/03/2018 0.96 0.92 0.96 0.95 16.510 Bán
9 [HOSE.LCM] 13/03/2018 0.94 0.94 0.98 0.96 5.290 Bán
10 [HOSE.LCM] 12/03/2018 0.96 0.93 0.96 0.96 10.470 Bán
11 [HOSE.LCM] 09/03/2018 0.95 0.95 0.99 0.99 5.220 Theo dõi
12 [HOSE.LCM] 08/03/2018 0.93 0.93 0.98 0.96 3.630 Bán
13 [HOSE.LCM] 07/03/2018 0.99 0.93 0.99 0.98 27.990 Bán
14 [HOSE.LCM] 06/03/2018 0.99 0.92 0.99 0.99 22.470 Theo dõi
15 [HOSE.LCM] 05/03/2018 0.95 0.95 0.99 0.95 17.680 Theo dõi
16 [HOSE.LCM] 02/03/2018 0.97 0.94 1 1 16.230 Mua
17 [HOSE.LCM] 01/03/2018 0.97 0.96 1 1 54.500 Mua
18 [HOSE.LCM] 28/02/2018 1.02 0.96 1.05 1.03 17.040 Mua
19 [HOSE.LCM] 27/02/2018 0.98 0.97 1.02 1.02 139.830 Mua
20 [HOSE.LCM] 26/02/2018 1.1 0.98 1.12 1.04 242.050 Mua