FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 20/09/2018 0.77 0.75 0.78 0.78 143.990 Mua
2 [HOSE.LCM] 19/09/2018 0.74 0.74 0.78 0.78 36.110 Mua
3 [HOSE.LCM] 18/09/2018 0.78 0.74 0.8 0.74 70.400 Theo dõi
4 [HOSE.LCM] 17/09/2018 0.84 0.78 0.84 0.78 12.900 Mua
5 [HOSE.LCM] 14/09/2018 0.72 0.72 0.8 0.8 30.960 Mua
6 [HOSE.LCM] 13/09/2018 0.78 0.77 0.8 0.77 179.220 Mua
7 [HOSE.LCM] 12/09/2018 0.83 0.78 0.83 0.82 57.520 Mua
8 [HOSE.LCM] 11/09/2018 0.8 0.78 0.84 0.83 86.120 Mua
9 [HOSE.LCM] 10/09/2018 0.78 0.78 0.79 0.79 184.620 Mua
10 [HOSE.LCM] 07/09/2018 0.7 0.7 0.74 0.74 92.760 Theo dõi
11 [HOSE.LCM] 06/09/2018 0.71 0.7 0.72 0.7 57.010 Bán
12 [HOSE.LCM] 05/09/2018 0.73 0.7 0.73 0.72 59.010 Theo dõi
13 [HOSE.LCM] 04/09/2018 0.75 0.73 0.75 0.73 30.440 Theo dõi
14 [HOSE.LCM] 31/08/2018 0.71 0.71 0.75 0.75 20 Mua
15 [HOSE.LCM] 30/08/2018 0.74 0.72 0.75 0.75 70.000 Mua
16 [HOSE.LCM] 29/08/2018 0.72 0.72 0.74 0.74 3.730 Theo dõi
17 [HOSE.LCM] 28/08/2018 0.74 0.69 0.74 0.73 8.970 Bán
18 [HOSE.LCM] 27/08/2018 0.73 0.72 0.74 0.74 8.710 Theo dõi
19 [HOSE.LCM] 24/08/2018 0.73 0.73 0.75 0.75 2.090 Mua
20 [HOSE.LCM] 23/08/2018 0.79 0.72 0.79 0.73 30.120 Bán