FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 22/03/2019 0.72 0.72 0.78 0.78 10.750 Mua
2 [HOSE.LCM] 21/03/2019 0.77 0.76 0.79 0.77 22.480 Mua
3 [HOSE.LCM] 20/03/2019 0.69 0.69 0.77 0.77 42.980 Mua
4 [HOSE.LCM] 19/03/2019 0.74 0.74 0.74 0.74 110 Mua
5 [HOSE.LCM] 18/03/2019 0.72 0.7 0.72 0.7 300 Theo dõi
6 [HOSE.LCM] 15/03/2019 0.68 0.68 0.72 0.72 103.630 Mua
7 [HOSE.LCM] 14/03/2019 0.7 0.68 0.7 0.7 34.950 Theo dõi
8 [HOSE.LCM] 13/03/2019 0.7 0.67 0.7 0.7 9.190 Theo dõi
9 [HOSE.LCM] 12/03/2019 0.68 0.68 0.69 0.69 1.680 Theo dõi
10 [HOSE.LCM] 11/03/2019 0.69 0.69 0.73 0.73 10.050 Mua
11 [HOSE.LCM] 08/03/2019 0.75 0.73 0.75 0.73 1.130 Mua
12 [HOSE.LCM] 07/03/2019 0.71 0.71 0.75 0.73 8.380 Mua
13 [HOSE.LCM] 06/03/2019 0.75 0.69 0.75 0.71 35.960 Mua
14 [HOSE.LCM] 05/03/2019 0.71 0.69 0.72 0.72 49.760 Mua
15 [HOSE.LCM] 04/03/2019 0.7 0.69 0.7 0.69 1.500 Theo dõi
16 [HOSE.LCM] 01/03/2019 0.7 0.67 0.71 0.68 3.650 Bán
17 [HOSE.LCM] 28/02/2019 0.7 0.67 0.7 0.67 2.110 Bán
18 [HOSE.LCM] 27/02/2019 0.69 0.68 0.69 0.69 27.000 Bán
19 [HOSE.LCM] 26/02/2019 0.68 0.68 0.72 0.69 15.830 Theo dõi
20 [HOSE.LCM] 25/02/2019 0.71 0.68 0.74 0.68 3.700 Theo dõi