FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 18/05/2018 0.82 0.76 0.82 0.8 2.140 Mua
2 [HOSE.LCM] 17/05/2018 0.79 0.76 0.8 0.78 14.260 Theo dõi
3 [HOSE.LCM] 16/05/2018 0.8 0.75 0.81 0.79 27.880 Theo dõi
4 [HOSE.LCM] 15/05/2018 0.83 0.79 0.83 0.79 6.790 Theo dõi
5 [HOSE.LCM] 14/05/2018 0.83 0.8 0.83 0.81 9.050 Mua
6 [HOSE.LCM] 11/05/2018 0.79 0.74 0.79 0.78 38.500 Mua
7 [HOSE.LCM] 10/05/2018 0.84 0.77 0.84 0.79 5.650 Mua
8 [HOSE.LCM] 09/05/2018 0.82 0.8 0.82 0.82 3.040 Mua
9 [HOSE.LCM] 08/05/2018 0.77 0.77 0.8 0.8 109.480 Mua
10 [HOSE.LCM] 07/05/2018 0.71 0.71 0.75 0.75 18.910 Theo dõi
11 [HOSE.LCM] 04/05/2018 0.7 0.7 0.72 0.71 22.060 Bán
12 [HOSE.LCM] 03/05/2018 0.75 0.72 0.75 0.74 4.190 Theo dõi
13 [HOSE.LCM] 02/05/2018 0.72 0.72 0.77 0.72 16.800 Bán
14 [HOSE.LCM] 27/04/2018 0.74 0.73 0.78 0.75 8.360 Bán
15 [HOSE.LCM] 26/04/2018 0.74 0.73 0.76 0.75 12.710 Bán
16 [HOSE.LCM] 24/04/2018 0.76 0.73 0.76 0.74 10.620 Bán
17 [HOSE.LCM] 23/04/2018 0.72 0.7 0.73 0.72 24.630 Bán
18 [HOSE.LCM] 20/04/2018 0.7 0.7 0.73 0.73 42.560 Bán
19 [HOSE.LCM] 19/04/2018 0.74 0.73 0.74 0.74 55.330 Bán
20 [HOSE.LCM] 18/04/2018 0.71 0.71 0.75 0.74 51.630 Bán