FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 22/08/2019 0.65 0.61 0.65 0.62 4.900 Theo dõi
2 [HOSE.LCM] 21/08/2019 0.65 0.63 0.68 0.64 22.470 Mua
3 [HOSE.LCM] 20/08/2019 0.67 0.66 0.69 0.67 34.040 Mua
4 [HOSE.LCM] 19/08/2019 0.69 0.65 0.7 0.66 29.890 Mua
5 [HOSE.LCM] 16/08/2019 0.67 0.65 0.67 0.66 32.500 Mua
6 [HOSE.LCM] 15/08/2019 0.66 0.62 0.66 0.65 50.960 Mua
7 [HOSE.LCM] 14/08/2019 0.68 0.62 0.68 0.62 5.450 Mua
8 [HOSE.LCM] 13/08/2019 0.61 0.61 0.64 0.64 115.090 Mua
9 [HOSE.LCM] 12/08/2019 0.6 0.6 0.6 0.6 5.230 Theo dõi
10 [HOSE.LCM] 09/08/2019 0.59 0.57 0.61 0.6 38.720 Theo dõi
11 [HOSE.LCM] 08/08/2019 0.59 0.59 0.59 0.59 5.430 Theo dõi
12 [HOSE.LCM] 07/08/2019 0.6 0.58 0.6 0.58 2.630 Bán
13 [HOSE.LCM] 06/08/2019 0.6 0.58 0.6 0.58 5.530 Bán
14 [HOSE.LCM] 05/08/2019 0.57 0.57 0.59 0.59 22.340 Bán
15 [HOSE.LCM] 02/08/2019 0.6 0.59 0.61 0.59 1.490 Bán
16 [HOSE.LCM] 01/08/2019 0.59 0.59 0.6 0.6 6.370 Theo dõi
17 [HOSE.LCM] 31/07/2019 0.58 0.58 0.6 0.6 34.100 Theo dõi
18 [HOSE.LCM] 30/07/2019 0.6 0.57 0.6 0.58 70.850 Bán
19 [HOSE.LCM] 29/07/2019 0.6 0.6 0.61 0.61 14.700 Theo dõi
20 [HOSE.LCM] 26/07/2019 0.62 0.6 0.62 0.61 5.870 Theo dõi