FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LCM] 13/07/2018 0.74 0.69 0.74 0.71 10.610 Theo dõi
2 [HOSE.LCM] 12/07/2018 0.7 0.68 0.74 0.7 10.670 Bán
3 [HOSE.LCM] 11/07/2018 0.74 0.69 0.74 0.7 190 Bán
4 [HOSE.LCM] 10/07/2018 0.7 0.68 0.7 0.7 17.170 Bán
5 [HOSE.LCM] 09/07/2018 0.7 0.68 0.7 0.7 2.940 Bán
6 [HOSE.LCM] 06/07/2018 0.7 0.69 0.74 0.69 7.880 Bán
7 [HOSE.LCM] 05/07/2018 0.72 0.66 0.72 0.7 7.240 Bán
8 [HOSE.LCM] 04/07/2018 0.72 0.67 0.72 0.68 19.490 Bán
9 [HOSE.LCM] 03/07/2018 0.75 0.68 0.75 0.68 44.120 Bán
10 [HOSE.LCM] 02/07/2018 0.76 0.73 0.76 0.73 240 Bán
11 [HOSE.LCM] 29/06/2018 0.73 0.72 0.78 0.73 10.380 Bán
12 [HOSE.LCM] 28/06/2018 0.73 0.72 0.76 0.73 6.700 Bán
13 [HOSE.LCM] 27/06/2018 0.77 0.72 0.77 0.73 7.760 Bán
14 [HOSE.LCM] 26/06/2018 0.7 0.7 0.78 0.75 390 Bán
15 [HOSE.LCM] 25/06/2018 0.76 0.73 0.77 0.73 670 Bán
16 [HOSE.LCM] 22/06/2018 0.76 0.73 0.77 0.75 18.280 Bán
17 [HOSE.LCM] 21/06/2018 0.75 0.7 0.75 0.74 7.550 Bán
18 [HOSE.LCM] 20/06/2018 0.78 0.71 0.78 0.71 8.080 Bán
19 [HOSE.LCM] 19/06/2018 0.75 0.74 0.75 0.74 5.600 Bán
20 [HOSE.LCM] 18/06/2018 0.74 0.74 0.79 0.79 140 Mua