FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LDG] 25/06/2019 8.5 8.35 8.53 8.35 890.190 Bán
2 [HOSE.LDG] 24/06/2019 8.7 8.55 8.7 8.55 276.160 Bán
3 [HOSE.LDG] 21/06/2019 8.63 8.51 8.75 8.68 743.370 Bán
4 [HOSE.LDG] 20/06/2019 8.7 8.6 8.7 8.6 465.190 Bán
5 [HOSE.LDG] 19/06/2019 8.7 8.59 8.79 8.7 670.260 Theo dõi
6 [HOSE.LDG] 18/06/2019 8.8 8.59 8.83 8.68 542.510 Bán
7 [HOSE.LDG] 17/06/2019 8.83 8.69 8.83 8.73 466.320 Bán
8 [HOSE.LDG] 14/06/2019 8.93 8.77 8.93 8.83 479.270 Bán
9 [HOSE.LDG] 13/06/2019 8.88 8.82 8.95 8.85 531.500 Theo dõi
10 [HOSE.LDG] 12/06/2019 9 8.81 9.03 8.9 393.900 Theo dõi
11 [HOSE.LDG] 11/06/2019 8.87 8.82 9.12 9 915.920 Theo dõi
12 [HOSE.LDG] 10/06/2019 8.79 8.76 8.96 8.8 879.440 Theo dõi
13 [HOSE.LDG] 07/06/2019 8.8 8.72 8.8 8.75 434.890 Bán
14 [HOSE.LDG] 06/06/2019 8.84 8.72 8.84 8.75 327.310 Bán
15 [HOSE.LDG] 05/06/2019 8.87 8.73 8.89 8.75 543.320 Bán
16 [HOSE.LDG] 04/06/2019 8.75 8.72 8.85 8.75 482.560 Bán
17 [HOSE.LDG] 03/06/2019 8.9 8.74 8.99 8.75 857.120 Bán
18 [HOSE.LDG] 31/05/2019 9.15 9 9.15 9 522.820 Bán
19 [HOSE.LDG] 30/05/2019 9.1 9.1 9.21 9.11 468.920 Bán
20 [HOSE.LDG] 29/05/2019 9.1 9.05 9.25 9.1 789.960 Bán