FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LDG] 22/03/2019 13.7 13.35 13.9 13.75 1.895.960 Bán
2 [HOSE.LDG] 21/03/2019 13.85 13.4 13.95 13.4 1.486.940 Bán
3 [HOSE.LDG] 20/03/2019 14 13.6 14 13.85 1.978.310 Bán
4 [HOSE.LDG] 19/03/2019 14.2 14 14.35 14 1.081.560 Bán
5 [HOSE.LDG] 18/03/2019 14.3 14.15 14.6 14.2 2.077.290 Theo dõi
6 [HOSE.LDG] 15/03/2019 14.1 14.05 14.35 14.3 1.592.740 Theo dõi
7 [HOSE.LDG] 14/03/2019 14.3 14.1 14.4 14.1 929.740 Bán
8 [HOSE.LDG] 13/03/2019 14.25 14.15 14.45 14.3 903.900 Theo dõi
9 [HOSE.LDG] 12/03/2019 14.3 14.05 14.4 14.1 892.620 Bán
10 [HOSE.LDG] 11/03/2019 14.15 14 14.2 14.1 616.400 Theo dõi
11 [HOSE.LDG] 08/03/2019 14.2 13.95 14.3 14 1.722.420 Theo dõi
12 [HOSE.LDG] 07/03/2019 14.9 14.4 14.95 14.4 1.555.430 Theo dõi
13 [HOSE.LDG] 06/03/2019 14.65 14.5 14.95 14.8 1.323.060 Mua
14 [HOSE.LDG] 05/03/2019 14.95 14.6 15.3 14.65 1.870.740 Mua
15 [HOSE.LDG] 04/03/2019 14.15 14.05 14.95 14.95 3.323.730 Mua
16 [HOSE.LDG] 01/03/2019 13.9 13.65 14.15 14 1.460.550 Bán
17 [HOSE.LDG] 28/02/2019 14.3 13.7 14.35 13.7 1.179.750 Bán
18 [HOSE.LDG] 27/02/2019 14.05 13.9 14.5 14.3 1.160.690 Bán
19 [HOSE.LDG] 26/02/2019 13.85 13.8 14.1 13.95 713.120 Bán
20 [HOSE.LDG] 25/02/2019 14.05 13.85 14.1 13.85 1.227.810 Bán