FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LDG] 17/07/2018 11.6 11.5 12.05 12.05 2.371.620 Theo dõi
2 [HOSE.LDG] 16/07/2018 10.7 10.4 11.3 11.3 911.360 Theo dõi
3 [HOSE.LDG] 13/07/2018 10.3 10.2 10.7 10.6 1.052.390 Theo dõi
4 [HOSE.LDG] 12/07/2018 10 9.61 10.2 10 402.940 Quá bán
5 [HOSE.LDG] 11/07/2018 9.9 9.77 10.15 10 673.600 Quá bán
6 [HOSE.LDG] 10/07/2018 10.5 10 10.75 10.5 779.090 Bán
7 [HOSE.LDG] 09/07/2018 10.8 10.7 11.5 10.7 2.089.290 Bán
8 [HOSE.LDG] 06/07/2018 10.1 9.82 10.8 10.8 1.076.430 Bán
9 [HOSE.LDG] 05/07/2018 9.91 9.6 10.6 10.1 1.263.830 Quá bán
10 [HOSE.LDG] 04/07/2018 10.55 9.82 10.6 10.3 2.001.990 Quá bán
11 [HOSE.LDG] 03/07/2018 10.8 10.55 11.3 10.55 1.286.740 Quá bán
12 [HOSE.LDG] 02/07/2018 11.95 11.3 12 11.3 1.620.380 Quá bán
13 [HOSE.LDG] 29/06/2018 11.2 11.2 12.15 12.1 1.914.410 Quá bán
14 [HOSE.LDG] 28/06/2018 12.5 12 13 12 2.130.070 Quá bán
15 [HOSE.LDG] 27/06/2018 12.85 12.85 13.75 12.9 3.044.750 Quá bán
16 [HOSE.LDG] 26/06/2018 14.4 13.8 14.5 13.8 722.430 Bán
17 [HOSE.LDG] 25/06/2018 14.7 14.6 14.9 14.8 326.360 Bán
18 [HOSE.LDG] 22/06/2018 14.5 14.5 14.85 14.7 384.280 Bán
19 [HOSE.LDG] 21/06/2018 15.7 14.6 15.7 14.9 438.680 Bán
20 [HOSE.LDG] 20/06/2018 15.1 14.65 15.8 15.6 1.608.410 Bán