FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LEC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LEC] 15/01/2019 18.4 18.2 18.8 18.8 590 Theo dõi
2 [HOSE.LEC] 14/01/2019 18.2 18.2 18.4 18.4 200 Bán
3 [HOSE.LEC] 11/01/2019 19 19 19 19 100 Mua
4 [HOSE.LEC] 10/01/2019 18.7 18.7 19 19 3.200 Mua
5 [HOSE.LEC] 09/01/2019 19 18 19 19 1.080 Mua
6 [HOSE.LEC] 08/01/2019 18.65 18 19 19 1.280 Theo dõi
7 [HOSE.LEC] 07/01/2019 18 18 18.75 18.6 2.330 Bán
8 [HOSE.LEC] 04/01/2019 18.55 18.55 18.55 18.55 200 Bán
9 [HOSE.LEC] 03/01/2019 18.9 18.9 18.9 18.9 100 Theo dõi
10 [HOSE.LEC] 02/01/2019 18.8 18 18.2 18.2 640 Bán
11 [HOSE.LEC] 28/12/2018 18.9 18 18.9 18.8 1.700 Bán
12 [HOSE.LEC] 27/12/2018 18.15 18.15 18.75 18.75 140 Bán
13 [HOSE.LEC] 26/12/2018 19 19 19 19 100 Mua
14 [HOSE.LEC] 25/12/2018 18.75 18 18.95 18.85 3.410 Mua
15 [HOSE.LEC] 24/12/2018 18.9 18.2 18.9 18.75 550 Theo dõi
16 [HOSE.LEC] 21/12/2018 18.95 18.2 18.95 18.7 940 Theo dõi
17 [HOSE.LEC] 20/12/2018 18 18 18.95 18.75 800 Theo dõi
18 [HOSE.LEC] 19/12/2018 19 19 19 19 200 Mua
19 [HOSE.LEC] 18/12/2018 19 18.2 19 18.9 550 Mua
20 [HOSE.LEC] 17/12/2018 19 17.75 19 19 5.530 Mua