FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGC] 11/06/2019 29.95 27.9 30 27.9 3.390 Theo dõi
2 [HOSE.LGC] 10/06/2019 28 28 29.95 29.95 30 Mua
3 [HOSE.LGC] 06/06/2019 28 28 28 28 1.820 Mua
4 [HOSE.LGC] 05/06/2019 28 28 28 28 50 Mua
5 [HOSE.LGC] 04/06/2019 28 28 28 28 10 Mua
6 [HOSE.LGC] 03/06/2019 29 29 29 29 860 Mua
7 [HOSE.LGC] 31/05/2019 28.5 28.5 31 31 2.270 Mua
8 [HOSE.LGC] 29/05/2019 29 29 29 29 600 Mua
9 [HOSE.LGC] 28/05/2019 29.15 29.15 29.15 29.15 500 Mua
10 [HOSE.LGC] 27/05/2019 29.15 29.15 29.15 29.15 130 Mua
11 [HOSE.LGC] 24/05/2019 27.25 25.35 29.15 29.15 25.590 Mua
12 [HOSE.LGC] 23/05/2019 23.75 23.75 27.25 27.25 11.310 Mua
13 [HOSE.LGC] 22/05/2019 25.5 25.15 28.85 25.5 65.650 Theo dõi
14 [HOSE.LGC] 21/05/2019 26 23.75 27.25 27 18.590 Mua
15 [HOSE.LGC] 20/05/2019 25 22.2 25.5 25.5 7.150 Theo dõi
16 [HOSE.LGC] 17/05/2019 21.95 20.75 23.85 23.85 3.510 Bán
17 [HOSE.LGC] 16/05/2019 22.3 22.3 22.3 22.3 120 Bán
18 [HOSE.LGC] 15/05/2019 23.95 23.95 23.95 23.95 10 Bán
19 [HOSE.LGC] 14/05/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 110 Bán
20 [HOSE.LGC] 13/05/2019 26 24.15 27.75 24.15 110 Bán