FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGC] 15/12/2017 19.6 20.2 20.85 20.2 310 Bán
2 [HOSE.LGC] 14/12/2017 20.2 19.6 20.2 19.6 2.190 Bán
3 [HOSE.LGC] 13/12/2017 19.55 19.55 20.2 20.2 60 Bán
4 [HOSE.LGC] 11/12/2017 20.5 20.5 20.5 20.5 30 Bán
5 [HOSE.LGC] 08/12/2017 20.5 20.5 20.5 20.5 10 Bán
6 [HOSE.LGC] 07/12/2017 20.5 20.5 20.7 20.7 600 Bán
7 [HOSE.LGC] 06/12/2017 20.6 20.2 20.6 20.5 110 Bán
8 [HOSE.LGC] 05/12/2017 20.9 20.9 20.9 20.9 260 Bán
9 [HOSE.LGC] 04/12/2017 21.95 20.6 21.95 20.6 6.110 Bán
10 [HOSE.LGC] 01/12/2017 22 20.5 22 22 1.530 Theo dõi
11 [HOSE.LGC] 30/11/2017 21 21 21.15 21.15 50 Theo dõi
12 [HOSE.LGC] 29/11/2017 21.3 21.3 22.4 22.4 1.510 Mua
13 [HOSE.LGC] 28/11/2017 21.4 21.4 22.9 22.9 520 Mua
14 [HOSE.LGC] 27/11/2017 23 23 23 23 60 Mua
15 [HOSE.LGC] 24/11/2017 19.75 19.65 22.4 22.4 1.500 Theo dõi
16 [HOSE.LGC] 22/11/2017 21.05 21 21.1 21 8.000 Bán
17 [HOSE.LGC] 20/11/2017 21.7 21.7 22.45 22.3 3.210 Bán
18 [HOSE.LGC] 17/11/2017 21 21 21 21 50 Bán
19 [HOSE.LGC] 16/11/2017 21 21 21 21 1.100 Bán
20 [HOSE.LGC] 15/11/2017 21 21 21 21 500 Bán