FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGC] 22/03/2018 19.3 19.3 19.3 19.3 40 Bán
2 [HOSE.LGC] 21/03/2018 19.3 19.3 19.3 19.3 10 Bán
3 [HOSE.LGC] 20/03/2018 18.55 18.55 18.6 18.55 6.340 Bán
4 [HOSE.LGC] 16/03/2018 20 19.5 19.9 19.9 100 Bán
5 [HOSE.LGC] 15/03/2018 18.55 18.55 20 20 230 Bán
6 [HOSE.LGC] 14/03/2018 18.8 18.8 18.8 18.8 40 Bán
7 [HOSE.LGC] 13/03/2018 18.6 18.55 18.6 18.55 70 Bán
8 [HOSE.LGC] 12/03/2018 19.85 19.85 19.85 19.85 17.300 Bán
9 [HOSE.LGC] 09/03/2018 18.65 18.65 18.65 18.65 10 Bán
10 [HOSE.LGC] 08/03/2018 19.7 19.7 19.7 19.7 10 Bán
11 [HOSE.LGC] 07/03/2018 21 21 21 21 10 Theo dõi
12 [HOSE.LGC] 06/03/2018 20.65 18.35 20.7 20.7 110 Bán
13 [HOSE.LGC] 05/03/2018 19.2 19.2 20.5 19.55 860 Bán
14 [HOSE.LGC] 02/03/2018 20.5 20.5 20.5 20.5 20 Bán
15 [HOSE.LGC] 28/02/2018 19.45 19.4 20.85 19.4 270 Bán
16 [HOSE.LGC] 27/02/2018 20.85 20.85 20.85 20.85 770 Theo dõi
17 [HOSE.LGC] 26/02/2018 22.4 22.4 22.4 22.4 20 Mua
18 [HOSE.LGC] 23/02/2018 21.2 21.2 21.55 21.55 20 Mua
19 [HOSE.LGC] 22/02/2018 19.3 19.3 20.75 20.75 1.020 Theo dõi
20 [HOSE.LGC] 12/02/2018 19.4 19.4 20.7 20.7 80 Theo dõi