FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGC] 16/05/2018 25.9 25.1 25.9 25.1 20 Theo dõi
2 [HOSE.LGC] 15/05/2018 26 26 26 26 10 Mua
3 [HOSE.LGC] 14/05/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 10 Mua
4 [HOSE.LGC] 11/05/2018 26.4 26.3 26.4 26.3 5.010 Mua
5 [HOSE.LGC] 07/05/2018 26.5 26.4 26.5 26.4 6.000 Mua
6 [HOSE.LGC] 04/05/2018 26 26 27 27 1.000 Mua
7 [HOSE.LGC] 27/04/2018 27.4 26.5 27.4 26.5 220 Mua
8 [HOSE.LGC] 26/04/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 1.340 Mua
9 [HOSE.LGC] 24/04/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 5.000 Mua
10 [HOSE.LGC] 23/04/2018 26.3 23.45 26.4 26.3 91.930 Mua
11 [HOSE.LGC] 20/04/2018 23.5 23.1 24.7 24.7 70.140 Mua
12 [HOSE.LGC] 19/04/2018 23.1 23 23.15 23.1 10.560 Mua
13 [HOSE.LGC] 18/04/2018 21.65 21.65 21.65 21.65 4.480 Mua
14 [HOSE.LGC] 17/04/2018 20.2 20.2 20.25 20.25 1.000 Mua
15 [HOSE.LGC] 16/04/2018 17.7 17.7 18.95 18.95 2.330 Theo dõi
16 [HOSE.LGC] 13/04/2018 17.75 17.75 17.75 17.75 650 Bán
17 [HOSE.LGC] 12/04/2018 16.8 16.6 18.7 16.6 4.550 Bán
18 [HOSE.LGC] 11/04/2018 17.5 17.45 17.5 17.5 1.510 Bán
19 [HOSE.LGC] 10/04/2018 17.95 17.95 19.25 18 2.020 Bán
20 [HOSE.LGC] 09/04/2018 19.25 19.25 19.25 19.25 10 Theo dõi