FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGL] 17/07/2018 7.86 7.82 7.9 7.86 103.150 Theo dõi
2 [HOSE.LGL] 16/07/2018 7.9 7.8 7.9 7.86 57.490 Theo dõi
3 [HOSE.LGL] 13/07/2018 7.9 7.8 7.95 7.87 49.540 Theo dõi
4 [HOSE.LGL] 12/07/2018 7.8 7.7 7.98 7.8 138.220 Theo dõi
5 [HOSE.LGL] 11/07/2018 8.09 7.88 8.09 7.9 93.130 Theo dõi
6 [HOSE.LGL] 10/07/2018 8.14 7.8 8.2 8.09 103.630 Mua
7 [HOSE.LGL] 09/07/2018 8.99 8.2 8.99 8.3 50.840 Mua
8 [HOSE.LGL] 06/07/2018 8.79 8.5 8.79 8.65 100.200 Mua
9 [HOSE.LGL] 05/07/2018 7.96 7.9 8.3 8.25 115.180 Mua
10 [HOSE.LGL] 04/07/2018 7.53 7.52 8 7.76 17.370 Theo dõi
11 [HOSE.LGL] 03/07/2018 8 7.55 8 7.55 55.450 Bán
12 [HOSE.LGL] 02/07/2018 7.98 7.67 7.98 7.7 64.190 Bán
13 [HOSE.LGL] 29/06/2018 7.98 7.67 7.98 7.8 14.180 Theo dõi
14 [HOSE.LGL] 28/06/2018 8.08 7.7 8.08 7.9 39.950 Mua
15 [HOSE.LGL] 27/06/2018 7.95 7.9 8.15 8.08 16.060 Mua
16 [HOSE.LGL] 26/06/2018 7.53 7.53 8.2 7.95 31.300 Mua
17 [HOSE.LGL] 25/06/2018 7.5 7.5 7.9 7.8 38.370 Mua
18 [HOSE.LGL] 22/06/2018 7.75 7.32 7.9 7.8 29.260 Mua
19 [HOSE.LGL] 21/06/2018 7.9 7.71 7.9 7.85 35.360 Mua
20 [HOSE.LGL] 20/06/2018 7.52 7.52 8.19 7.83 27.580 Mua