FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGL] 21/11/2018 6.9 6.85 7 6.99 72.680 Bán
2 [HOSE.LGL] 20/11/2018 7 6.85 7 6.89 59.630 Bán
3 [HOSE.LGL] 19/11/2018 6.92 6.92 7.03 7.03 22.080 Bán
4 [HOSE.LGL] 16/11/2018 6.95 6.91 7.03 7.03 17.790 Bán
5 [HOSE.LGL] 15/11/2018 7 6.93 7.1 6.94 51.740 Bán
6 [HOSE.LGL] 14/11/2018 7.05 7 7.05 7.05 19.580 Bán
7 [HOSE.LGL] 13/11/2018 7.03 6.99 7.13 7.05 47.570 Bán
8 [HOSE.LGL] 12/11/2018 7.06 7.01 7.19 7.15 16.190 Bán
9 [HOSE.LGL] 09/11/2018 7.24 7.14 7.24 7.2 30.430 Theo dõi
10 [HOSE.LGL] 08/11/2018 7.19 7.14 7.24 7.18 18.940 Theo dõi
11 [HOSE.LGL] 07/11/2018 7.1 7.03 7.3 7.17 40.980 Bán
12 [HOSE.LGL] 06/11/2018 7.22 7.2 7.45 7.24 16.270 Theo dõi
13 [HOSE.LGL] 05/11/2018 6.97 6.95 7.25 7.25 55.970 Theo dõi
14 [HOSE.LGL] 02/11/2018 7 6.9 7.05 6.99 89.030 Bán
15 [HOSE.LGL] 01/11/2018 7.27 7 7.27 7 105.780 Bán
16 [HOSE.LGL] 31/10/2018 7.21 7.21 7.55 7.28 141.470 Bán
17 [HOSE.LGL] 30/10/2018 7.26 7.25 7.85 7.55 141.840 Mua
18 [HOSE.LGL] 29/10/2018 7.34 7.06 7.47 7.34 39.600 Theo dõi
19 [HOSE.LGL] 26/10/2018 7.25 7.25 7.75 7.34 41.650 Bán
20 [HOSE.LGL] 25/10/2018 7.25 6.81 7.25 7.25 52.000 Bán