FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGL] 03/01/2019 6.99 6.8 6.99 6.85 46.670 Bán
2 [HOSE.LGL] 02/01/2019 6.9 6.85 7.15 6.97 10.900 Theo dõi
3 [HOSE.LGL] 28/12/2018 7 6.9 7 6.9 20.320 Bán
4 [HOSE.LGL] 27/12/2018 7 6.9 7 6.98 13.800 Mua
5 [HOSE.LGL] 26/12/2018 7.09 6.85 7.09 6.94 13.780 Theo dõi
6 [HOSE.LGL] 25/12/2018 6.93 6.8 7.1 6.85 44.070 Theo dõi
7 [HOSE.LGL] 24/12/2018 7 6.9 7.1 6.93 31.810 Theo dõi
8 [HOSE.LGL] 21/12/2018 7.23 6.78 7.23 7 5.790 Mua
9 [HOSE.LGL] 20/12/2018 7 6.85 7 7 34.030 Mua
10 [HOSE.LGL] 19/12/2018 7 6.89 7 6.99 11.720 Mua
11 [HOSE.LGL] 18/12/2018 6.9 6.81 7 7 32.470 Mua
12 [HOSE.LGL] 17/12/2018 7.23 6.9 7.23 6.9 50.680 Theo dõi
13 [HOSE.LGL] 14/12/2018 7.1 7.1 7.2 7.16 4.130 Mua
14 [HOSE.LGL] 13/12/2018 6.92 6.91 7.14 7.1 40.920 Mua
15 [HOSE.LGL] 12/12/2018 7.4 6.9 7.4 6.91 7.990 Theo dõi
16 [HOSE.LGL] 11/12/2018 6.9 6.8 6.98 6.98 13.320 Mua
17 [HOSE.LGL] 10/12/2018 6.75 6.71 6.85 6.85 29.040 Bán
18 [HOSE.LGL] 07/12/2018 6.77 6.72 6.84 6.75 42.240 Bán
19 [HOSE.LGL] 06/12/2018 6.78 6.78 6.86 6.8 5.970 Bán
20 [HOSE.LGL] 05/12/2018 6.8 6.77 6.88 6.84 9.130 Bán