FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGL] 19/03/2018 9.67 9.3 9.67 9.3 11.860 Bán
2 [HOSE.LGL] 16/03/2018 9.4 9.2 9.7 9.4 39.400 Bán
3 [HOSE.LGL] 15/03/2018 9.5 9.06 9.8 9.7 69.070 Bán
4 [HOSE.LGL] 14/03/2018 9.85 9.3 10.1 9.3 95.800 Bán
5 [HOSE.LGL] 13/03/2018 10 9.9 10.15 9.93 14.530 Bán
6 [HOSE.LGL] 12/03/2018 10.2 9.8 10.55 10.2 25.520 Bán
7 [HOSE.LGL] 09/03/2018 10.25 10 10.4 10.15 41.270 Bán
8 [HOSE.LGL] 08/03/2018 10.3 10.2 10.4 10.25 17.920 Bán
9 [HOSE.LGL] 07/03/2018 10 10 10.5 10.5 45.410 Bán
10 [HOSE.LGL] 06/03/2018 10.7 10.05 10.7 10.5 18.710 Bán
11 [HOSE.LGL] 05/03/2018 10.9 10.7 10.9 10.7 11.180 Bán
12 [HOSE.LGL] 02/03/2018 10.55 10.5 10.6 10.6 14.180 Bán
13 [HOSE.LGL] 01/03/2018 10.7 10.55 10.9 10.55 207.960 Bán
14 [HOSE.LGL] 28/02/2018 10.7 10.5 11.3 11.3 36.030 Bán
15 [HOSE.LGL] 27/02/2018 11.5 10.8 11.5 10.8 66.620 Bán
16 [HOSE.LGL] 26/02/2018 11.8 11.35 11.8 11.5 80.320 Bán
17 [HOSE.LGL] 23/02/2018 11.6 11.5 11.7 11.7 71.340 Theo dõi
18 [HOSE.LGL] 22/02/2018 11.75 11.5 11.75 11.7 10.420 Theo dõi
19 [HOSE.LGL] 21/02/2018 11.45 11.4 11.8 11.75 47.000 Theo dõi
20 [HOSE.LGL] 13/02/2018 11.5 11.4 11.7 11.6 55.370 Theo dõi