FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGL] 19/09/2018 6.58 6.49 6.6 6.5 34.640 Theo dõi
2 [HOSE.LGL] 18/09/2018 6.53 6.53 6.6 6.6 13.010 Mua
3 [HOSE.LGL] 17/09/2018 6.62 6.58 6.62 6.6 23.360 Mua
4 [HOSE.LGL] 14/09/2018 6.57 6.55 6.6 6.6 10.420 Theo dõi
5 [HOSE.LGL] 13/09/2018 6.51 6.51 6.59 6.58 21.340 Theo dõi
6 [HOSE.LGL] 12/09/2018 6.6 6.5 6.6 6.6 20.330 Theo dõi
7 [HOSE.LGL] 11/09/2018 6.59 6.46 6.6 6.59 23.080 Theo dõi
8 [HOSE.LGL] 07/09/2018 6.55 6.46 6.55 6.55 19.680 Theo dõi
9 [HOSE.LGL] 06/09/2018 6.5 6.45 6.59 6.45 41.510 Bán
10 [HOSE.LGL] 05/09/2018 6.59 6.5 6.59 6.5 50.770 Bán
11 [HOSE.LGL] 04/09/2018 6.55 6.53 6.6 6.59 28.490 Theo dõi
12 [HOSE.LGL] 31/08/2018 6.64 6.51 6.64 6.58 24.170 Theo dõi
13 [HOSE.LGL] 30/08/2018 6.51 6.51 6.6 6.58 30.030 Theo dõi
14 [HOSE.LGL] 29/08/2018 6.6 6.51 6.6 6.51 31.990 Bán
15 [HOSE.LGL] 28/08/2018 6.52 6.52 6.64 6.6 22.080 Theo dõi
16 [HOSE.LGL] 27/08/2018 6.56 6.51 6.56 6.51 31.330 Bán
17 [HOSE.LGL] 24/08/2018 6.57 6.52 6.57 6.57 29.020 Bán
18 [HOSE.LGL] 23/08/2018 6.51 6.5 6.65 6.55 22.890 Bán
19 [HOSE.LGL] 22/08/2018 6.52 6.5 6.6 6.57 15.080 Bán
20 [HOSE.LGL] 21/08/2018 6.54 6.5 6.57 6.55 37.080 Bán