FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LGL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LGL] 18/05/2018 7.85 7.5 7.85 7.5 18.520 Bán
2 [HOSE.LGL] 17/05/2018 8 7.7 8 7.75 32.570 Bán
3 [HOSE.LGL] 16/05/2018 8.9 8.9 9.33 9 25.020 Mua
4 [HOSE.LGL] 15/05/2018 9.2 8.72 9.2 8.72 12.970 Theo dõi
5 [HOSE.LGL] 14/05/2018 9 8.9 9.03 8.98 43.030 Mua
6 [HOSE.LGL] 11/05/2018 9.1 8.7 9.1 8.97 3.050 Theo dõi
7 [HOSE.LGL] 10/05/2018 9 8.55 9 8.55 12.050 Bán
8 [HOSE.LGL] 09/05/2018 8.6 8.6 9.16 8.7 20.310 Theo dõi
9 [HOSE.LGL] 08/05/2018 8.7 8.62 8.72 8.7 22.850 Bán
10 [HOSE.LGL] 07/05/2018 8.8 8.6 8.8 8.7 19.840 Bán
11 [HOSE.LGL] 04/05/2018 8.6 8.5 9.04 8.8 26.840 Bán
12 [HOSE.LGL] 03/05/2018 8.34 8.34 8.96 8.49 7.940 Bán
13 [HOSE.LGL] 02/05/2018 8.5 8.31 8.5 8.5 6.900 Bán
14 [HOSE.LGL] 27/04/2018 8.4 8.2 8.5 8.49 65.310 Bán
15 [HOSE.LGL] 26/04/2018 8.99 8.5 8.99 8.7 31.710 Bán
16 [HOSE.LGL] 24/04/2018 8.5 8.5 8.99 8.99 32.110 Bán
17 [HOSE.LGL] 23/04/2018 9 8.9 9.3 9 21.060 Bán
18 [HOSE.LGL] 20/04/2018 9.15 9 9.19 9.19 8.370 Bán
19 [HOSE.LGL] 19/04/2018 9.2 9 9.2 9.19 27.580 Bán
20 [HOSE.LGL] 18/04/2018 9.29 9.01 9.29 9.28 14.710 Bán