FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LHG] 15/01/2019 18.2 18.1 18.5 18.5 207.970 Theo dõi
2 [HOSE.LHG] 14/01/2019 18.4 18.1 18.4 18.1 112.420 Bán
3 [HOSE.LHG] 11/01/2019 18.1 18.1 18.4 18.2 108.300 Bán
4 [HOSE.LHG] 10/01/2019 18.25 18.1 18.4 18.1 155.360 Bán
5 [HOSE.LHG] 09/01/2019 18.2 17.9 18.3 18.25 158.730 Bán
6 [HOSE.LHG] 08/01/2019 18.2 17.85 18.3 17.9 181.210 Bán
7 [HOSE.LHG] 07/01/2019 18.45 18.15 18.45 18.2 250.200 Bán
8 [HOSE.LHG] 04/01/2019 17.55 17.5 18.25 17.85 317.850 Bán
9 [HOSE.LHG] 03/01/2019 18.75 17.85 18.75 17.85 332.480 Bán
10 [HOSE.LHG] 02/01/2019 18.7 18.55 19.1 18.7 210.150 Bán
11 [HOSE.LHG] 28/12/2018 19.1 18.55 19.6 18.55 396.140 Bán
12 [HOSE.LHG] 27/12/2018 19.5 19.1 19.7 19.1 322.960 Bán
13 [HOSE.LHG] 26/12/2018 19.4 19.1 19.7 19.4 120.650 Bán
14 [HOSE.LHG] 25/12/2018 19.7 19.2 19.8 19.3 389.530 Bán
15 [HOSE.LHG] 24/12/2018 20.6 20 20.6 20 225.340 Bán
16 [HOSE.LHG] 21/12/2018 19.95 19.7 20.8 20.6 314.080 Mua
17 [HOSE.LHG] 20/12/2018 19.6 19.5 20 19.95 137.100 Bán
18 [HOSE.LHG] 19/12/2018 20 19.7 20.15 19.8 170.840 Theo dõi
19 [HOSE.LHG] 18/12/2018 20.1 19.7 20.35 19.95 417.480 Theo dõi
20 [HOSE.LHG] 17/12/2018 20.4 20.3 20.6 20.35 259.450 Mua