FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LHG] 15/12/2017 17.4 17.25 17.6 17.4 60.640 Bán
2 [HOSE.LHG] 14/12/2017 17.2 17.1 17.4 17.2 98.220 Bán
3 [HOSE.LHG] 13/12/2017 17.6 17.2 17.6 17.2 59.260 Bán
4 [HOSE.LHG] 12/12/2017 17.5 16.8 18 17.6 92.580 Bán
5 [HOSE.LHG] 11/12/2017 18.1 17.6 18.1 17.7 64.500 Bán
6 [HOSE.LHG] 08/12/2017 17.95 17.9 18.3 18.1 44.110 Mua
7 [HOSE.LHG] 07/12/2017 18 17.9 18.3 18.1 105.850 Mua
8 [HOSE.LHG] 06/12/2017 17.7 17.4 17.9 17.9 103.800 Theo dõi
9 [HOSE.LHG] 05/12/2017 18.25 17.5 18.25 17.9 158.690 Theo dõi
10 [HOSE.LHG] 04/12/2017 18.4 18 18.6 18 196.240 Mua
11 [HOSE.LHG] 01/12/2017 18.7 17.6 18.7 18.4 135.200 Mua
12 [HOSE.LHG] 30/11/2017 18.8 18.5 18.95 18.75 54.660 Mua
13 [HOSE.LHG] 29/11/2017 18.75 18.3 19 18.75 131.300 Mua
14 [HOSE.LHG] 28/11/2017 18.35 18.35 19.05 18.8 355.730 Mua
15 [HOSE.LHG] 27/11/2017 18 17.9 18.45 17.9 121.570 Mua
16 [HOSE.LHG] 24/11/2017 17.5 17.5 18.5 17.9 354.470 Mua
17 [HOSE.LHG] 23/11/2017 17.6 17.1 17.7 17.5 30.290 Mua
18 [HOSE.LHG] 22/11/2017 17.4 17.4 17.75 17.65 32.170 Mua
19 [HOSE.LHG] 21/11/2017 17.65 17.4 17.75 17.4 36.050 Mua
20 [HOSE.LHG] 20/11/2017 17.9 17.5 18.1 17.65 67.940 Mua