FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LHG] 14/11/2018 19.9 19.7 20.55 20 431.700 Mua
2 [HOSE.LHG] 13/11/2018 19.1 19 19.9 19.7 394.260 Mua
3 [HOSE.LHG] 12/11/2018 19.4 19.1 19.4 19.3 92.230 Mua
4 [HOSE.LHG] 09/11/2018 19.35 19.2 19.65 19.5 377.430 Theo dõi
5 [HOSE.LHG] 08/11/2018 19 19 19.5 19.3 276.810 Bán
6 [HOSE.LHG] 07/11/2018 19.4 19 19.5 19 170.260 Bán
7 [HOSE.LHG] 06/11/2018 19.7 19.35 19.7 19.4 320.810 Bán
8 [HOSE.LHG] 05/11/2018 18.8 18.6 19.4 19.4 555.460 Bán
9 [HOSE.LHG] 02/11/2018 18.8 18.5 19 18.8 345.090 Bán
10 [HOSE.LHG] 01/11/2018 19.3 18.7 19.7 18.9 171.000 Bán
11 [HOSE.LHG] 31/10/2018 18.7 18.7 19.5 19.2 262.660 Bán
12 [HOSE.LHG] 30/10/2018 18.75 18.4 19 18.6 384.660 Bán
13 [HOSE.LHG] 29/10/2018 18.8 18.45 19 18.8 128.490 Bán
14 [HOSE.LHG] 26/10/2018 19.4 18.8 19.5 18.8 212.910 Bán
15 [HOSE.LHG] 25/10/2018 19 18.7 19.5 19 491.880 Bán
16 [HOSE.LHG] 24/10/2018 21.3 20 21.3 20 284.890 Bán
17 [HOSE.LHG] 23/10/2018 20.7 20.5 21.05 21.05 203.490 Bán
18 [HOSE.LHG] 22/10/2018 21.7 20.85 22 20.9 881.790 Bán
19 [HOSE.LHG] 19/10/2018 21.8 21.6 22.4 22.4 289.660 Bán
20 [HOSE.LHG] 18/10/2018 23.1 22.1 23.1 22.2 527.900 Theo dõi