FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LHG] 25/06/2019 18.65 18.45 18.7 18.45 152.390 Bán
2 [HOSE.LHG] 24/06/2019 18.75 18.4 18.75 18.65 161.300 Bán
3 [HOSE.LHG] 21/06/2019 18.7 18.3 19 18.75 408.040 Bán
4 [HOSE.LHG] 20/06/2019 18.95 18.6 18.95 18.7 232.320 Bán
5 [HOSE.LHG] 19/06/2019 18.8 18.6 19.05 18.8 98.750 Bán
6 [HOSE.LHG] 18/06/2019 18.9 18.55 19 18.65 183.240 Bán
7 [HOSE.LHG] 17/06/2019 18.8 18.5 19 18.9 227.390 Bán
8 [HOSE.LHG] 14/06/2019 19.3 18.7 19.3 18.8 343.150 Bán
9 [HOSE.LHG] 13/06/2019 19.05 19 19.3 19.25 76.080 Theo dõi
10 [HOSE.LHG] 12/06/2019 19.4 19.1 19.4 19.1 169.320 Bán
11 [HOSE.LHG] 11/06/2019 19.35 19.2 19.65 19.3 264.910 Bán
12 [HOSE.LHG] 10/06/2019 19.6 19.25 19.7 19.35 157.320 Bán
13 [HOSE.LHG] 07/06/2019 18.7 18.7 19.6 19.35 504.540 Bán
14 [HOSE.LHG] 06/06/2019 18.55 18.55 18.95 18.65 131.040 Bán
15 [HOSE.LHG] 05/06/2019 18.9 18.7 19.25 18.7 85.550 Bán
16 [HOSE.LHG] 04/06/2019 18.4 18.3 19.05 18.9 481.720 Bán
17 [HOSE.LHG] 03/06/2019 18.75 18.35 18.9 18.35 570.910 Bán
18 [HOSE.LHG] 31/05/2019 19.4 19.2 19.9 19.2 179.060 Bán
19 [HOSE.LHG] 30/05/2019 20 19.75 20.35 19.8 159.310 Theo dõi
20 [HOSE.LHG] 29/05/2019 19.3 19.3 20.4 20.35 724.510 Mua