FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LHG] 25/05/2018 22.1 21.7 22.25 22 78.450 Bán
2 [HOSE.LHG] 24/05/2018 22.45 21.6 22.45 22.1 40.770 Bán
3 [HOSE.LHG] 23/05/2018 21.1 21.1 22.2 22.1 59.400 Bán
4 [HOSE.LHG] 22/05/2018 21.7 21.1 22 21.5 145.260 Bán
5 [HOSE.LHG] 21/05/2018 22.5 22 22.5 22 36.420 Bán
6 [HOSE.LHG] 18/05/2018 22.4 21.9 22.5 22.4 79.590 Bán
7 [HOSE.LHG] 17/05/2018 22.3 22 22.45 22.4 82.820 Bán
8 [HOSE.LHG] 16/05/2018 22.9 22.2 22.9 22.4 53.950 Bán
9 [HOSE.LHG] 15/05/2018 22.5 22 23 22.9 96.310 Bán
10 [HOSE.LHG] 14/05/2018 21.8 21.1 22.5 22.5 131.790 Bán
11 [HOSE.LHG] 11/05/2018 22.85 21.8 22.9 21.8 758.420 Bán
12 [HOSE.LHG] 10/05/2018 23.8 23.4 24.2 23.4 370.630 Bán
13 [HOSE.LHG] 09/05/2018 24.5 24.1 24.9 24.2 171.440 Bán
14 [HOSE.LHG] 08/05/2018 25.4 24.5 25.4 25 153.810 Mua
15 [HOSE.LHG] 07/05/2018 25.4 24.4 25.4 25.35 126.930 Mua
16 [HOSE.LHG] 04/05/2018 24.95 24.75 25.45 24.85 105.300 Theo dõi
17 [HOSE.LHG] 03/05/2018 24 23.95 25.2 24.75 285.610 Theo dõi
18 [HOSE.LHG] 02/05/2018 24 23.8 24.8 24 306.330 Theo dõi
19 [HOSE.LHG] 27/04/2018 24.5 24 25 24.7 220.520 Bán
20 [HOSE.LHG] 26/04/2018 25.9 24.3 25.9 25 257.910 Bán