FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LHG] 23/03/2018 21.2 21 21.8 21.4 198.280 Bán
2 [HOSE.LHG] 22/03/2018 22.1 21.6 22.1 21.7 173.990 Theo dõi
3 [HOSE.LHG] 21/03/2018 22.2 21.65 22.3 21.9 221.970 Theo dõi
4 [HOSE.LHG] 20/03/2018 21 21 22.2 22.2 325.900 Mua
5 [HOSE.LHG] 19/03/2018 22 21 22 21 547.750 Theo dõi
6 [HOSE.LHG] 16/03/2018 22.45 22.2 23.2 22.45 314.080 Mua
7 [HOSE.LHG] 15/03/2018 23.1 22.8 23.35 23.2 147.310 Mua
8 [HOSE.LHG] 14/03/2018 23.8 22.8 23.8 23.35 235.290 Mua
9 [HOSE.LHG] 13/03/2018 22 22 23.3 23.3 583.530 Mua
10 [HOSE.LHG] 12/03/2018 22.4 22 23.9 22.4 579.920 Mua
11 [HOSE.LHG] 09/03/2018 23.95 22.7 23.95 23 273.430 Mua
12 [HOSE.LHG] 08/03/2018 21.3 21.3 22.65 22.65 965.800 Mua
13 [HOSE.LHG] 07/03/2018 20.75 20.7 21.3 21.2 408.470 Mua
14 [HOSE.LHG] 06/03/2018 20.9 20.6 21.3 20.75 207.100 Mua
15 [HOSE.LHG] 05/03/2018 19.35 19.35 20.7 20.7 828.940 Mua
16 [HOSE.LHG] 02/03/2018 19.05 19.05 19.5 19.35 96.040 Mua
17 [HOSE.LHG] 01/03/2018 19.2 19.05 19.8 19.35 67.630 Mua
18 [HOSE.LHG] 28/02/2018 19.35 19.05 19.35 19.2 43.410 Mua
19 [HOSE.LHG] 27/02/2018 19.2 19.1 19.5 19.25 73.110 Mua
20 [HOSE.LHG] 26/02/2018 19.65 19.3 19.75 19.4 50.730 Mua