FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LHG] 13/07/2018 16.5 16.3 16.9 16.5 47.670 Bán
2 [HOSE.LHG] 12/07/2018 16.3 16 16.5 16.3 63.740 Bán
3 [HOSE.LHG] 11/07/2018 16.75 16 16.75 16.2 117.620 Bán
4 [HOSE.LHG] 10/07/2018 16.95 16.7 17.3 16.75 79.860 Bán
5 [HOSE.LHG] 09/07/2018 17.5 16.7 18 16.7 90.930 Bán
6 [HOSE.LHG] 06/07/2018 17 16.7 17.8 17.5 175.000 Bán
7 [HOSE.LHG] 05/07/2018 17.3 16.7 17.9 17 53.400 Bán
8 [HOSE.LHG] 04/07/2018 17.1 16.6 17.4 17.1 60.960 Bán
9 [HOSE.LHG] 03/07/2018 18.2 16.95 18.4 17.1 245.760 Bán
10 [HOSE.LHG] 02/07/2018 18.3 17.5 18.8 18.2 108.200 Bán
11 [HOSE.LHG] 29/06/2018 18.4 18.15 18.4 18.3 34.940 Bán
12 [HOSE.LHG] 28/06/2018 18.8 18.25 18.8 18.25 27.060 Bán
13 [HOSE.LHG] 27/06/2018 18 18 19.45 18.8 140.990 Bán
14 [HOSE.LHG] 26/06/2018 18.2 18 18.2 18.2 48.870 Bán
15 [HOSE.LHG] 25/06/2018 18.45 18.2 18.45 18.2 67.140 Bán
16 [HOSE.LHG] 22/06/2018 18.5 17.8 18.5 18.45 144.340 Bán
17 [HOSE.LHG] 21/06/2018 18.65 18.45 18.8 18.5 86.810 Bán
18 [HOSE.LHG] 20/06/2018 18.8 18.5 19.3 18.8 100.150 Bán
19 [HOSE.LHG] 19/06/2018 19.15 18.2 19.4 18.9 271.400 Bán
20 [HOSE.LHG] 18/06/2018 20.25 19.5 20.4 19.5 207.530 Bán