FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LHG] 20/09/2018 21.35 21.15 22.7 22.7 887.300 Mua
2 [HOSE.LHG] 19/09/2018 21.1 21.1 21.6 21.25 140.640 Mua
3 [HOSE.LHG] 18/09/2018 21.5 21 21.55 21.3 284.350 Mua
4 [HOSE.LHG] 17/09/2018 20.1 19.8 21.5 21.5 670.260 Mua
5 [HOSE.LHG] 14/09/2018 20.2 20 20.3 20.1 152.830 Mua
6 [HOSE.LHG] 13/09/2018 20.35 20 20.4 20.1 143.600 Mua
7 [HOSE.LHG] 12/09/2018 20.4 20.2 20.7 20.3 393.070 Mua
8 [HOSE.LHG] 11/09/2018 19.9 19.8 20.4 20.1 226.080 Mua
9 [HOSE.LHG] 10/09/2018 20.2 19.8 20.2 19.9 253.580 Theo dõi
10 [HOSE.LHG] 07/09/2018 19.85 19.85 20.3 20.1 97.150 Mua
11 [HOSE.LHG] 06/09/2018 20.35 19.85 20.45 19.85 113.800 Mua
12 [HOSE.LHG] 05/09/2018 20.35 20.1 20.7 20.3 356.980 Mua
13 [HOSE.LHG] 04/09/2018 19.8 19.8 20.6 20.1 227.910 Mua
14 [HOSE.LHG] 31/08/2018 20.1 19.8 20.1 19.8 103.170 Mua
15 [HOSE.LHG] 30/08/2018 19.8 19.8 20.1 20 101.440 Mua
16 [HOSE.LHG] 29/08/2018 20.15 19.8 20.15 19.85 183.190 Mua
17 [HOSE.LHG] 28/08/2018 20.2 20 20.4 20.15 197.770 Mua
18 [HOSE.LHG] 27/08/2018 20 20 20.6 20.2 266.830 Mua
19 [HOSE.LHG] 24/08/2018 19.85 19.5 20.2 19.95 166.060 Mua
20 [HOSE.LHG] 23/08/2018 19.8 19.5 20.2 19.85 101.800 Mua