FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LHG] 22/03/2019 21.8 21.5 21.85 21.65 232.630 Theo dõi
2 [HOSE.LHG] 21/03/2019 21.8 21.6 22.4 21.6 348.240 Mua
3 [HOSE.LHG] 20/03/2019 21.85 21.4 22 21.9 437.970 Mua
4 [HOSE.LHG] 19/03/2019 22.3 21.8 22.45 21.85 744.140 Mua
5 [HOSE.LHG] 18/03/2019 22.5 22.4 22.75 22.45 407.690 Mua
6 [HOSE.LHG] 15/03/2019 22.2 22.1 22.45 22.25 238.830 Mua
7 [HOSE.LHG] 14/03/2019 22 22 22.7 22.2 558.030 Mua
8 [HOSE.LHG] 13/03/2019 22.2 21.9 22.5 22 433.930 Mua
9 [HOSE.LHG] 12/03/2019 23 22.2 23 22.5 516.080 Mua
10 [HOSE.LHG] 11/03/2019 20.75 20.6 22 22 766.170 Mua
11 [HOSE.LHG] 08/03/2019 20.6 20.5 20.9 20.6 477.570 Mua
12 [HOSE.LHG] 07/03/2019 21.3 20.85 21.35 21.1 470.280 Mua
13 [HOSE.LHG] 06/03/2019 20.55 20.55 21.25 21.2 626.780 Mua
14 [HOSE.LHG] 05/03/2019 19.8 19.7 20.85 20.55 1.066.970 Mua
15 [HOSE.LHG] 04/03/2019 19.5 19.4 20 19.9 437.310 Mua
16 [HOSE.LHG] 01/03/2019 19.1 19.1 19.5 19.5 182.880 Theo dõi
17 [HOSE.LHG] 28/02/2019 19.6 18.9 19.6 18.9 352.060 Theo dõi
18 [HOSE.LHG] 27/02/2019 19.5 19.3 19.65 19.45 291.080 Mua
19 [HOSE.LHG] 26/02/2019 19.85 19.4 19.85 19.5 376.460 Mua
20 [HOSE.LHG] 25/02/2019 19.9 19.6 19.9 19.8 391.750 Mua