FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LIX] 18/05/2018 43 43 43.9 43.9 3.650 Bán
2 [HOSE.LIX] 17/05/2018 42.1 42.1 43 43 8.640 Bán
3 [HOSE.LIX] 16/05/2018 44.3 44.2 45.9 44.9 240 Bán
4 [HOSE.LIX] 15/05/2018 44.9 44.3 44.9 44.3 20.510 Bán
5 [HOSE.LIX] 14/05/2018 45 44.5 45 44.9 3.970 Bán
6 [HOSE.LIX] 11/05/2018 44.9 44.4 44.9 44.5 20.700 Bán
7 [HOSE.LIX] 10/05/2018 46 44.7 46 44.7 18.560 Theo dõi
8 [HOSE.LIX] 09/05/2018 45 44.4 45 45 33.420 Bán
9 [HOSE.LIX] 08/05/2018 45 45 45 45 80.570 Bán
10 [HOSE.LIX] 07/05/2018 45.9 44.8 45.9 45.9 12.780 Theo dõi
11 [HOSE.LIX] 04/05/2018 45.9 44.55 45.9 45.9 380 Theo dõi
12 [HOSE.LIX] 03/05/2018 45 45 45.5 45.5 8.140 Theo dõi
13 [HOSE.LIX] 02/05/2018 46 44.8 46.4 46 11.440 Mua
14 [HOSE.LIX] 27/04/2018 45.2 44.9 47 45 36.810 Bán
15 [HOSE.LIX] 26/04/2018 45 44.1 45.15 45 8.440 Bán
16 [HOSE.LIX] 24/04/2018 45 44 45.3 45.25 17.320 Bán
17 [HOSE.LIX] 23/04/2018 45.7 44.3 46.2 45.7 10.480 Theo dõi
18 [HOSE.LIX] 20/04/2018 45.65 45 45.65 45.5 1.240 Theo dõi
19 [HOSE.LIX] 19/04/2018 45.15 45.15 46 45.65 10.720 Theo dõi
20 [HOSE.LIX] 18/04/2018 45.95 45.7 48 45.7 2.400 Bán