FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LIX] 15/01/2019 47 47 48 47 2.550 Bán
2 [HOSE.LIX] 14/01/2019 47.8 46.8 48 47 28.180 Theo dõi
3 [HOSE.LIX] 11/01/2019 47.8 47.8 47.8 47.8 600 Theo dõi
4 [HOSE.LIX] 10/01/2019 48.5 48 48.5 48 1.310 Theo dõi
5 [HOSE.LIX] 09/01/2019 48.4 47 48.4 48 80 Theo dõi
6 [HOSE.LIX] 08/01/2019 47 47 47.9 47.9 1.080 Theo dõi
7 [HOSE.LIX] 07/01/2019 46.3 46.3 48 48 12.460 Theo dõi
8 [HOSE.LIX] 04/01/2019 48.5 46.5 48.5 48 5.120 Bán
9 [HOSE.LIX] 03/01/2019 48.4 47.8 48.4 47.8 5.690 Bán
10 [HOSE.LIX] 02/01/2019 48 48 48.4 48.4 2.430 Theo dõi
11 [HOSE.LIX] 28/12/2018 47.6 47.6 48 48 1.530 Bán
12 [HOSE.LIX] 27/12/2018 48 47.6 48 47.6 1.660 Bán
13 [HOSE.LIX] 26/12/2018 48 47 48 47.2 1.890 Bán
14 [HOSE.LIX] 25/12/2018 47 47 47.2 47.2 2.020 Bán
15 [HOSE.LIX] 24/12/2018 45.2 45.2 47.6 47.2 470 Bán
16 [HOSE.LIX] 21/12/2018 47 47 47.4 47 2.210 Bán
17 [HOSE.LIX] 20/12/2018 47 47 47.5 47.5 2.860 Bán
18 [HOSE.LIX] 19/12/2018 45.6 45.6 48 47.5 18.340 Bán
19 [HOSE.LIX] 18/12/2018 48.8 46.6 50 48.8 10.760 Bán
20 [HOSE.LIX] 17/12/2018 50 47 52 50 2.620 Bán