FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LIX] 15/12/2017 42.6 42.4 43 43 10.330 Bán
2 [HOSE.LIX] 14/12/2017 43.3 42.5 43.3 42.6 3.590 Bán
3 [HOSE.LIX] 13/12/2017 42.5 42.5 43.7 43.4 7.210 Bán
4 [HOSE.LIX] 12/12/2017 42.5 42.4 43.6 43.4 23.450 Bán
5 [HOSE.LIX] 11/12/2017 42.8 42.5 42.9 42.5 11.660 Bán
6 [HOSE.LIX] 08/12/2017 43 42.8 43.8 42.8 39.160 Bán
7 [HOSE.LIX] 07/12/2017 43.5 43 43.5 43 40.300 Bán
8 [HOSE.LIX] 06/12/2017 43.5 43 43.7 43.5 29.470 Bán
9 [HOSE.LIX] 05/12/2017 44 43.5 44 43.5 5.350 Bán
10 [HOSE.LIX] 04/12/2017 44 43.5 44 43.6 9.810 Bán
11 [HOSE.LIX] 01/12/2017 43.8 43.5 44.5 44.05 5.690 Bán
12 [HOSE.LIX] 30/11/2017 45 43.2 45 43.8 3.250 Bán
13 [HOSE.LIX] 29/11/2017 44.35 43 44.35 44 52.790 Bán
14 [HOSE.LIX] 28/11/2017 42.8 42.8 44.45 44 17.300 Bán
15 [HOSE.LIX] 27/11/2017 42.85 42.75 43 42.8 82.320 Bán
16 [HOSE.LIX] 24/11/2017 44.2 43.8 44.2 44 23.940 Bán
17 [HOSE.LIX] 23/11/2017 45 44.4 45 44.5 24.200 Bán
18 [HOSE.LIX] 22/11/2017 44.7 44.7 45 44.8 6.290 Bán
19 [HOSE.LIX] 21/11/2017 44.65 44.65 46 45 14.570 Bán
20 [HOSE.LIX] 20/11/2017 44.5 44.5 46 44.65 9.550 Bán