FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LIX] 13/07/2018 40.4 40.2 40.4 40.4 25.710 Bán
2 [HOSE.LIX] 12/07/2018 40.1 40 40.4 40.2 15.360 Bán
3 [HOSE.LIX] 11/07/2018 40.8 40.1 40.8 40.1 6.750 Bán
4 [HOSE.LIX] 10/07/2018 40.8 40.3 41 40.3 3.880 Bán
5 [HOSE.LIX] 09/07/2018 41.5 40.1 41.5 41 5.230 Bán
6 [HOSE.LIX] 06/07/2018 40.5 40 40.5 40.5 28.860 Bán
7 [HOSE.LIX] 05/07/2018 41.9 40 41.9 40 13.690 Bán
8 [HOSE.LIX] 04/07/2018 41.9 41.9 41.9 41.9 20 Theo dõi
9 [HOSE.LIX] 03/07/2018 41 40 42 41 9.320 Bán
10 [HOSE.LIX] 02/07/2018 42.2 40.7 42.2 41 10.480 Bán
11 [HOSE.LIX] 29/06/2018 42 41 42 41.7 1.070 Bán
12 [HOSE.LIX] 28/06/2018 41.2 41.1 41.8 41.5 56.490 Bán
13 [HOSE.LIX] 27/06/2018 42.4 41.5 42.4 42.2 2.030 Mua
14 [HOSE.LIX] 26/06/2018 41.5 41 41.5 41.5 7.030 Theo dõi
15 [HOSE.LIX] 25/06/2018 41.2 41.1 42.5 41.2 2.670 Theo dõi
16 [HOSE.LIX] 22/06/2018 42 41.9 42 41.9 300 Theo dõi
17 [HOSE.LIX] 21/06/2018 41.5 41.5 42.8 42 6.680 Theo dõi
18 [HOSE.LIX] 20/06/2018 42.1 41.6 42.1 42 4.800 Mua
19 [HOSE.LIX] 19/06/2018 42.9 41.3 42.9 42.7 3.140 Mua
20 [HOSE.LIX] 18/06/2018 41.9 41 41.9 41.7 2.860 Bán