FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LIX] 23/03/2018 48.5 47 48.5 48.4 20.690 Theo dõi
2 [HOSE.LIX] 22/03/2018 49 47 49 47 9.550 Bán
3 [HOSE.LIX] 21/03/2018 48 47.25 48 47.25 4.690 Bán
4 [HOSE.LIX] 20/03/2018 48 47.3 48 47.9 47.340 Bán
5 [HOSE.LIX] 19/03/2018 48.1 47.8 48.5 47.9 11.230 Bán
6 [HOSE.LIX] 16/03/2018 48.2 47.8 48.2 48.2 18.570 Bán
7 [HOSE.LIX] 15/03/2018 48 47.8 48.05 47.9 13.590 Bán
8 [HOSE.LIX] 14/03/2018 48.5 47.7 48.5 48 34.160 Bán
9 [HOSE.LIX] 13/03/2018 48.9 48.4 48.9 48.5 10.600 Bán
10 [HOSE.LIX] 12/03/2018 48.7 48.4 49 48.4 11.100 Bán
11 [HOSE.LIX] 09/03/2018 49.1 48.5 49.8 48.7 2.180 Theo dõi
12 [HOSE.LIX] 08/03/2018 48.8 48.8 49 48.8 1.640 Theo dõi
13 [HOSE.LIX] 07/03/2018 49 48.3 49 48.8 1.150 Theo dõi
14 [HOSE.LIX] 06/03/2018 48 48 49.8 48.1 7.630 Bán
15 [HOSE.LIX] 05/03/2018 47.2 47.2 49.2 48.5 15.670 Bán
16 [HOSE.LIX] 02/03/2018 49 47.3 49 48.8 7.400 Theo dõi
17 [HOSE.LIX] 01/03/2018 49.8 49 49.8 49 110 Theo dõi
18 [HOSE.LIX] 28/02/2018 49.7 48 49.7 49.4 19.770 Mua
19 [HOSE.LIX] 27/02/2018 49 47 49.9 49 11.980 Theo dõi
20 [HOSE.LIX] 26/02/2018 49 49 51.5 50 18.610 Mua