FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LIX] 20/09/2018 48.9 47 48.9 48.5 20.970 Quá mua
2 [HOSE.LIX] 19/09/2018 48.6 48.5 49 48.6 26.870 Quá mua
3 [HOSE.LIX] 18/09/2018 48 47.45 49.4 48.6 91.130 Quá mua
4 [HOSE.LIX] 17/09/2018 47.45 46.1 47.5 47.5 153.300 Quá mua
5 [HOSE.LIX] 14/09/2018 41.5 41.5 44.4 44.4 179.000 Quá mua
6 [HOSE.LIX] 13/09/2018 41 41 41.5 41.5 23.360 Mua
7 [HOSE.LIX] 12/09/2018 40.3 40.3 41.2 41.2 59.300 Mua
8 [HOSE.LIX] 11/09/2018 40.25 40.25 41 40.3 29.510 Bán
9 [HOSE.LIX] 10/09/2018 40.3 40.25 40.3 40.3 5.520 Bán
10 [HOSE.LIX] 07/09/2018 40.3 40.2 41.1 40.3 37.640 Bán
11 [HOSE.LIX] 06/09/2018 41 40.3 41 40.3 20.130 Bán
12 [HOSE.LIX] 05/09/2018 40.4 40.4 40.4 40.4 6.500 Bán
13 [HOSE.LIX] 04/09/2018 40.5 40.4 40.5 40.4 38.790 Theo dõi
14 [HOSE.LIX] 31/08/2018 40.3 40.3 40.5 40.4 5.430 Theo dõi
15 [HOSE.LIX] 30/08/2018 40.5 40.5 40.55 40.5 48.820 Mua
16 [HOSE.LIX] 29/08/2018 41 40.5 41 40.5 20.430 Mua
17 [HOSE.LIX] 28/08/2018 40.5 40.5 40.6 40.55 32.200 Mua
18 [HOSE.LIX] 27/08/2018 40.5 40.5 41 40.5 11.640 Theo dõi
19 [HOSE.LIX] 24/08/2018 40.5 40.4 40.5 40.5 3.780 Mua
20 [HOSE.LIX] 23/08/2018 40.45 40.4 40.5 40.4 5.630 Theo dõi