FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LM8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LM8] 03/01/2019 25 25 25 25 10 Bán
2 [HOSE.LM8] 26/12/2018 26.25 26.25 26.25 26.25 410 Bán
3 [HOSE.LM8] 25/12/2018 27.25 24.55 27.25 24.55 20 Bán
4 [HOSE.LM8] 21/12/2018 28 25.5 28 25.5 40 Bán
5 [HOSE.LM8] 19/12/2018 26.75 26.75 26.75 26.75 10 Bán
6 [HOSE.LM8] 07/12/2018 28.15 28.15 28.15 28.15 10 Mua
7 [HOSE.LM8] 05/12/2018 27.2 27.2 27.25 27.25 110 Theo dõi
8 [HOSE.LM8] 20/11/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 10 Bán
9 [HOSE.LM8] 13/11/2018 26.8 26.8 26.8 26.8 90 Bán
10 [HOSE.LM8] 09/11/2018 26.1 26.1 26.1 26.1 200 Bán
11 [HOSE.LM8] 07/11/2018 26.95 26.95 26.95 26.95 120 Theo dõi
12 [HOSE.LM8] 05/11/2018 26.1 26.1 27 27 4.580 Theo dõi
13 [HOSE.LM8] 02/11/2018 26.05 26.05 26.05 26.05 100 Theo dõi
14 [HOSE.LM8] 25/10/2018 26.7 26.7 28.1 26.75 4.120 Theo dõi
15 [HOSE.LM8] 22/10/2018 28.6 26.7 29.6 26.7 9.600 Theo dõi
16 [HOSE.LM8] 19/10/2018 30.8 27.8 30.8 27.8 70 Mua
17 [HOSE.LM8] 18/10/2018 27.95 27.95 29.1 29.1 4.020 Mua
18 [HOSE.LM8] 17/10/2018 27.7 28 28 28 2.700 Mua
19 [HOSE.LM8] 16/10/2018 26.95 26.5 27.8 27.7 14.600 Mua
20 [HOSE.LM8] 11/10/2018 26.6 26.5 27.9 26.5 3.150 Bán