FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LM8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LM8] 19/09/2018 28.35 26.95 28.85 27.05 28.150 Bán
2 [HOSE.LM8] 17/09/2018 28.8 26.65 29.4 27 17.480 Bán
3 [HOSE.LM8] 14/09/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 3.780 Theo dõi
4 [HOSE.LM8] 13/09/2018 26.8 26.7 27.7 26.75 6.410 Theo dõi
5 [HOSE.LM8] 12/09/2018 27.05 27.05 27.05 27.05 200 Theo dõi
6 [HOSE.LM8] 10/09/2018 27.2 27.2 29.45 28 10.000 Mua
7 [HOSE.LM8] 07/09/2018 27.7 27.7 29 29 60 Mua
8 [HOSE.LM8] 06/09/2018 29.1 27.55 29.1 27.7 2.740 Mua
9 [HOSE.LM8] 05/09/2018 27.4 27.4 29.5 29.25 15.920 Mua
10 [HOSE.LM8] 04/09/2018 26.8 26.8 29.3 27.8 16.720 Mua
11 [HOSE.LM8] 31/08/2018 26.9 26.9 29.4 27.6 17.170 Mua
12 [HOSE.LM8] 30/08/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 140 Mua
13 [HOSE.LM8] 29/08/2018 27 26.9 28.85 27.05 7.210 Mua
14 [HOSE.LM8] 28/08/2018 26.65 26.65 28.7 27 5.260 Mua
15 [HOSE.LM8] 27/08/2018 27.9 26.95 28.65 27 4.320 Mua
16 [HOSE.LM8] 24/08/2018 26.8 26.8 26.8 26.8 1.050 Mua
17 [HOSE.LM8] 23/08/2018 26.65 26.65 26.7 26.7 1.000 Mua
18 [HOSE.LM8] 21/08/2018 27.2 27.05 27.2 27.05 110 Mua
19 [HOSE.LM8] 20/08/2018 28 28 28 28 10 Mua
20 [HOSE.LM8] 17/08/2018 27.65 26.35 28.15 26.35 2.100 Mua