FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LM8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LM8] 22/03/2019 21.8 21.5 21.85 21.5 60 Theo dõi
2 [HOSE.LM8] 21/03/2019 21.9 20.45 22 20.45 60 Bán
3 [HOSE.LM8] 19/03/2019 23 20.6 23 20.6 160 Theo dõi
4 [HOSE.LM8] 18/03/2019 21.5 21.5 21.5 21.5 100 Bán
5 [HOSE.LM8] 14/03/2019 23.5 22.2 23.5 22.2 1.790 Theo dõi
6 [HOSE.LM8] 12/03/2019 22 22 22 22 10 Theo dõi
7 [HOSE.LM8] 11/03/2019 23.55 22.5 23.55 22.5 120 Theo dõi
8 [HOSE.LM8] 06/03/2019 22.55 22.55 22.55 22.55 20 Bán
9 [HOSE.LM8] 05/03/2019 21.1 21.1 21.1 21.1 20 Bán
10 [HOSE.LM8] 04/03/2019 20.7 20.7 20.7 20.7 60 Bán
11 [HOSE.LM8] 27/02/2019 22 19.55 22 22 1.440 Bán
12 [HOSE.LM8] 26/02/2019 22.5 21 22.5 21 60 Bán
13 [HOSE.LM8] 22/02/2019 22.45 21.05 22.45 21.05 20 Bán
14 [HOSE.LM8] 18/02/2019 22.5 20.8 23.5 21 130 Bán
15 [HOSE.LM8] 15/02/2019 22 22 22 22 90 Bán
16 [HOSE.LM8] 14/02/2019 23.3 23.2 23.3 23.2 100 Bán
17 [HOSE.LM8] 13/02/2019 24.8 24.8 24.8 24.8 10 Theo dõi
18 [HOSE.LM8] 30/01/2019 24.2 24.2 24.2 24.2 60 Bán
19 [HOSE.LM8] 25/01/2019 23.7 23.7 23.7 23.7 300 Bán
20 [HOSE.LM8] 24/01/2019 25.45 25.45 25.45 25.45 10 Theo dõi