FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LM8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LM8] 17/07/2018 25.95 24.5 26.25 24.5 57.360 Theo dõi
2 [HOSE.LM8] 16/07/2018 24.95 24.55 25.85 24.55 1.420 Theo dõi
3 [HOSE.LM8] 13/07/2018 26 24.2 26.25 24.2 41.280 Theo dõi
4 [HOSE.LM8] 12/07/2018 24.1 24.55 25.75 24.55 110 Theo dõi
5 [HOSE.LM8] 11/07/2018 25.95 24.1 26.2 24.1 45.180 Theo dõi
6 [HOSE.LM8] 10/07/2018 26 25.8 26.3 25.8 19.220 Mua
7 [HOSE.LM8] 09/07/2018 25.1 25.1 26.5 26.2 23.580 Mua
8 [HOSE.LM8] 06/07/2018 26.55 24.05 26.55 25.1 42.370 Mua
9 [HOSE.LM8] 05/07/2018 24.9 24.9 25.1 25.1 3.500 Mua
10 [HOSE.LM8] 04/07/2018 24.25 23.5 26.05 23.5 28.840 Bán
11 [HOSE.LM8] 03/07/2018 24.1 24.1 25.75 24.35 8.200 Bán
12 [HOSE.LM8] 02/07/2018 24.5 24.1 26.4 24.1 17.980 Bán
13 [HOSE.LM8] 29/06/2018 25 24.7 26.3 24.75 24.800 Mua
14 [HOSE.LM8] 28/06/2018 25.1 24.15 26.8 24.6 23.270 Theo dõi
15 [HOSE.LM8] 27/06/2018 24.3 23.7 26.5 25.1 28.540 Mua
16 [HOSE.LM8] 26/06/2018 24.8 24.8 25.75 24.9 23.180 Mua
17 [HOSE.LM8] 25/06/2018 24 24 26 24.1 10.790 Bán
18 [HOSE.LM8] 22/06/2018 24.7 24.35 26.6 24.35 22.060 Theo dõi
19 [HOSE.LM8] 21/06/2018 24.95 24.95 25 25 23.240 Mua
20 [HOSE.LM8] 20/06/2018 25 24.8 25 25 16.340 Mua