FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LM8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LM8] 23/03/2018 24 22.6 25 23.5 2.660 Theo dõi
2 [HOSE.LM8] 22/03/2018 24 24 26 24.3 2.520 Mua
3 [HOSE.LM8] 21/03/2018 24.3 23.5 25.9 24.3 14.400 Mua
4 [HOSE.LM8] 20/03/2018 24.3 23.65 25.25 24.25 5.640 Mua
5 [HOSE.LM8] 19/03/2018 23.5 23.5 23.6 23.6 60 Mua
6 [HOSE.LM8] 16/03/2018 23.6 23.5 25.1 23.6 4.860 Mua
7 [HOSE.LM8] 15/03/2018 23.5 23.5 23.5 23.5 60 Mua
8 [HOSE.LM8] 14/03/2018 23.5 23.4 23.5 23.5 110 Mua
9 [HOSE.LM8] 13/03/2018 23.15 22.5 24.85 22.5 4.120 Bán
10 [HOSE.LM8] 12/03/2018 23.25 23.25 23.5 23.25 1.600 Theo dõi
11 [HOSE.LM8] 09/03/2018 22.85 22.85 23 23 140 Bán
12 [HOSE.LM8] 08/03/2018 23.5 23.5 25 24 5.090 Mua
13 [HOSE.LM8] 07/03/2018 23 23 24.6 23.4 7.110 Mua
14 [HOSE.LM8] 06/03/2018 23 22 24.6 23 17.100 Mua
15 [HOSE.LM8] 05/03/2018 23 23 23 23 20 Mua
16 [HOSE.LM8] 02/03/2018 24.2 23.5 24.3 23.5 1.100 Mua
17 [HOSE.LM8] 01/03/2018 24.5 23.5 24.5 23.5 2.300 Mua
18 [HOSE.LM8] 28/02/2018 22.8 22.8 24.5 23.6 7.720 Mua
19 [HOSE.LM8] 27/02/2018 22 22 24 23.5 5.420 Mua
20 [HOSE.LM8] 26/02/2018 22.75 22.75 24.7 23.1 9.030 Mua