FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LM8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LM8] 12/06/2019 18.8 18.6 19.5 19.5 440 Bán
2 [HOSE.LM8] 04/06/2019 20.95 20 21 20 600 Bán
3 [HOSE.LM8] 30/05/2019 20.35 20.35 20.35 20.35 10 Bán
4 [HOSE.LM8] 28/05/2019 20 19.05 20 19.05 20 Bán
5 [HOSE.LM8] 27/05/2019 19.8 19.8 19.8 19.8 10 Bán
6 [HOSE.LM8] 22/05/2019 21.1 21.05 21.1 21.1 60 Bán
7 [HOSE.LM8] 21/05/2019 20.9 20.9 20.9 20.9 10 Bán
8 [HOSE.LM8] 16/05/2019 20.9 20.9 20.9 20.9 280 Bán
9 [HOSE.LM8] 10/05/2019 22.45 22.45 22.45 22.45 20 Bán
10 [HOSE.LM8] 06/05/2019 21 21 21 21 10 Theo dõi
11 [HOSE.LM8] 26/04/2019 21.8 21.8 21.8 21.8 290 Theo dõi
12 [HOSE.LM8] 25/04/2019 21.4 21.4 22.9 22.9 1.510 Mua
13 [HOSE.LM8] 24/04/2019 23 23 23 23 10 Mua
14 [HOSE.LM8] 22/04/2019 24.3 24.3 24.3 24.3 10 Mua
15 [HOSE.LM8] 19/04/2019 24.7 24 26.1 26.1 810 Mua
16 [HOSE.LM8] 18/04/2019 24.5 24.5 24.5 24.5 10 Mua
17 [HOSE.LM8] 17/04/2019 23.9 23.9 24.1 24.1 50 Mua
18 [HOSE.LM8] 16/04/2019 23.7 23.7 24 24 20 Mua
19 [HOSE.LM8] 12/04/2019 22.45 22.45 22.45 22.45 10 Mua
20 [HOSE.LM8] 04/04/2019 21 21 21 21 10 Theo dõi