FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LM8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LM8] 20/11/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 10 Bán
2 [HOSE.LM8] 13/11/2018 26.8 26.8 26.8 26.8 90 Bán
3 [HOSE.LM8] 09/11/2018 26.1 26.1 26.1 26.1 200 Bán
4 [HOSE.LM8] 07/11/2018 26.95 26.95 26.95 26.95 120 Theo dõi
5 [HOSE.LM8] 05/11/2018 26.1 26.1 27 27 4.580 Theo dõi
6 [HOSE.LM8] 02/11/2018 26.05 26.05 26.05 26.05 100 Theo dõi
7 [HOSE.LM8] 25/10/2018 26.7 26.7 28.1 26.75 4.120 Theo dõi
8 [HOSE.LM8] 22/10/2018 28.6 26.7 29.6 26.7 9.600 Theo dõi
9 [HOSE.LM8] 19/10/2018 30.8 27.8 30.8 27.8 70 Mua
10 [HOSE.LM8] 18/10/2018 27.95 27.95 29.1 29.1 4.020 Mua
11 [HOSE.LM8] 17/10/2018 27.7 28 28 28 2.700 Mua
12 [HOSE.LM8] 16/10/2018 26.95 26.5 27.8 27.7 14.600 Mua
13 [HOSE.LM8] 11/10/2018 26.6 26.5 27.9 26.5 3.150 Bán
14 [HOSE.LM8] 10/10/2018 27.8 26.6 28 26.6 9.420 Bán
15 [HOSE.LM8] 09/10/2018 26.7 26.65 28 26.75 14.150 Bán
16 [HOSE.LM8] 05/10/2018 27.2 26.55 27.2 26.55 3.200 Bán
17 [HOSE.LM8] 02/10/2018 27.95 27.15 28.2 27.15 14.570 Bán
18 [HOSE.LM8] 01/10/2018 27.15 27.1 28.5 27.2 16.680 Bán
19 [HOSE.LM8] 28/09/2018 28 26.85 28.5 27.3 9.410 Theo dõi
20 [HOSE.LM8] 27/09/2018 27.1 27.1 28 27.25 6.900 Bán