FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LM8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LM8] 15/12/2017 22.5 22 22.5 22.5 530 Mua
2 [HOSE.LM8] 14/12/2017 21 21 22.5 22 1.020 Mua
3 [HOSE.LM8] 13/12/2017 20.65 20.65 22 22 7.960 Mua
4 [HOSE.LM8] 12/12/2017 21.3 20.8 22 20.8 25.340 Theo dõi
5 [HOSE.LM8] 11/12/2017 20.8 20.6 22.5 21 2.590 Theo dõi
6 [HOSE.LM8] 08/12/2017 21.5 20.45 23 22 11.750 Mua
7 [HOSE.LM8] 07/12/2017 20 20 22 21.5 5.680 Mua
8 [HOSE.LM8] 06/12/2017 20.5 20.5 21 21 3.100 Mua
9 [HOSE.LM8] 05/12/2017 20.5 20 22 21.4 11.410 Mua
10 [HOSE.LM8] 04/12/2017 20.5 19.6 21.4 21.3 8.240 Mua
11 [HOSE.LM8] 01/12/2017 19.35 19.35 20 20 5.000 Bán
12 [HOSE.LM8] 30/11/2017 20.5 19.4 20.5 20 3.770 Bán
13 [HOSE.LM8] 29/11/2017 20.5 19.25 21.15 19.35 4.560 Bán
14 [HOSE.LM8] 28/11/2017 20 19 20.9 19.8 11.690 Bán
15 [HOSE.LM8] 27/11/2017 19.3 19 20 20 8.130 Bán
16 [HOSE.LM8] 24/11/2017 20 19.3 20 20 9.030 Bán
17 [HOSE.LM8] 23/11/2017 20.1 19.3 20.5 20.5 2.130 Bán
18 [HOSE.LM8] 22/11/2017 20.7 20.1 21.3 20.1 3.120 Bán
19 [HOSE.LM8] 21/11/2017 20.75 19.75 21.5 21.45 2.070 Theo dõi
20 [HOSE.LM8] 20/11/2017 20.7 19.55 20.7 20.65 120 Bán