FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LSS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LSS] 17/07/2018 7.1 6.8 7.1 6.8 9.720 Bán
2 [HOSE.LSS] 16/07/2018 7 6.82 7.1 6.82 19.300 Bán
3 [HOSE.LSS] 13/07/2018 7.14 6.9 7.2 7 40.570 Bán
4 [HOSE.LSS] 12/07/2018 7.17 6.82 7.22 7.17 27.920 Bán
5 [HOSE.LSS] 11/07/2018 7.25 6.81 7.25 7.2 5.070 Bán
6 [HOSE.LSS] 10/07/2018 6.95 6.95 7.3 7.25 40.170 Bán
7 [HOSE.LSS] 09/07/2018 7.3 7.05 7.39 7.3 9.900 Bán
8 [HOSE.LSS] 06/07/2018 7.4 7 7.5 7.45 26.330 Bán
9 [HOSE.LSS] 05/07/2018 7.02 6.9 7.5 7.2 60.090 Quá bán
10 [HOSE.LSS] 04/07/2018 7.4 7.11 7.65 7.4 12.120 Bán
11 [HOSE.LSS] 03/07/2018 7.79 7.4 7.79 7.4 51.280 Bán
12 [HOSE.LSS] 02/07/2018 7.51 7.5 7.68 7.64 15.310 Bán
13 [HOSE.LSS] 29/06/2018 7.6 7.6 7.95 7.68 5.560 Bán
14 [HOSE.LSS] 28/06/2018 7.57 7.57 7.9 7.87 17.250 Bán
15 [HOSE.LSS] 27/06/2018 7.82 7.5 7.9 7.9 11.550 Bán
16 [HOSE.LSS] 26/06/2018 7.8 7.74 7.9 7.9 7.070 Bán
17 [HOSE.LSS] 25/06/2018 8 7.85 8 7.96 15.140 Bán
18 [HOSE.LSS] 22/06/2018 7.72 7.72 8.6 8 78.440 Bán
19 [HOSE.LSS] 21/06/2018 8.2 8.1 8.2 8.15 12.280 Theo dõi
20 [HOSE.LSS] 20/06/2018 8.2 8 8.4 8.2 112.220 Theo dõi