FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LSS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LSS] 23/03/2018 9.12 9 9.28 9.27 76.670 Bán
2 [HOSE.LSS] 22/03/2018 9.17 9.12 9.45 9.12 206.140 Bán
3 [HOSE.LSS] 21/03/2018 9.45 9.1 9.45 9.17 197.610 Bán
4 [HOSE.LSS] 20/03/2018 9.64 9.2 9.64 9.45 102.120 Bán
5 [HOSE.LSS] 19/03/2018 9.68 9.4 9.68 9.55 74.840 Bán
6 [HOSE.LSS] 16/03/2018 9.65 9.5 9.75 9.65 74.280 Bán
7 [HOSE.LSS] 15/03/2018 9.8 9.6 9.8 9.65 61.850 Bán
8 [HOSE.LSS] 14/03/2018 9.88 9.63 9.88 9.77 26.230 Bán
9 [HOSE.LSS] 13/03/2018 9.82 9.8 9.87 9.84 7.950 Bán
10 [HOSE.LSS] 12/03/2018 9.85 9.7 9.9 9.85 31.790 Bán
11 [HOSE.LSS] 09/03/2018 9.7 9.7 9.99 9.9 20.140 Bán
12 [HOSE.LSS] 08/03/2018 9.8 9.7 9.9 9.87 12.710 Bán
13 [HOSE.LSS] 07/03/2018 9.88 9.6 9.89 9.8 16.660 Bán
14 [HOSE.LSS] 06/03/2018 9.95 9.6 9.95 9.9 308.150 Bán
15 [HOSE.LSS] 05/03/2018 10.1 10 10.15 10 57.510 Bán
16 [HOSE.LSS] 02/03/2018 10 9.8 10.3 10.2 40.260 Bán
17 [HOSE.LSS] 01/03/2018 9.5 9.5 10.1 10 53.690 Bán
18 [HOSE.LSS] 28/02/2018 10.3 10 10.4 10 108.800 Bán
19 [HOSE.LSS] 27/02/2018 10.4 10.3 10.6 10.4 22.500 Bán
20 [HOSE.LSS] 26/02/2018 10.6 10.2 10.6 10.5 115.730 Bán