FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LSS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LSS] 16/05/2019 6 5.94 6.05 5.94 12.340 Bán
2 [HOSE.LSS] 15/05/2019 6.1 5.83 6.1 6 19.550 Bán
3 [HOSE.LSS] 14/05/2019 6 5.87 6.1 6 8.710 Bán
4 [HOSE.LSS] 13/05/2019 6 5.9 6.1 5.93 82.270 Bán
5 [HOSE.LSS] 10/05/2019 6.11 5.81 6.11 6 12.470 Bán
6 [HOSE.LSS] 09/05/2019 5.97 5.72 6.17 6.11 15.060 Theo dõi
7 [HOSE.LSS] 08/05/2019 6.1 5.96 6.12 6.1 22.300 Theo dõi
8 [HOSE.LSS] 07/05/2019 6.15 5.93 6.15 6 48.320 Bán
9 [HOSE.LSS] 06/05/2019 6.05 6 6.09 6.01 15.710 Bán
10 [HOSE.LSS] 03/05/2019 6.1 6.08 6.15 6.09 17.450 Theo dõi
11 [HOSE.LSS] 02/05/2019 6.11 6.1 6.15 6.1 16.630 Theo dõi
12 [HOSE.LSS] 26/04/2019 6.19 5.79 6.19 6.15 20.610 Mua
13 [HOSE.LSS] 25/04/2019 6.2 6.09 6.2 6.12 5.570 Mua
14 [HOSE.LSS] 24/04/2019 6.14 6.09 6.25 6.09 6.460 Bán
15 [HOSE.LSS] 23/04/2019 6.1 6.09 6.14 6.09 6.930 Theo dõi
16 [HOSE.LSS] 22/04/2019 6.11 5.77 6.13 6.13 21.490 Mua
17 [HOSE.LSS] 19/04/2019 6.11 6.1 6.15 6.1 16.870 Bán
18 [HOSE.LSS] 18/04/2019 6.1 6.09 6.17 6.1 20.130 Bán
19 [HOSE.LSS] 17/04/2019 6.2 6.09 6.2 6.17 10.000 Mua
20 [HOSE.LSS] 16/04/2019 6.11 6.09 6.12 6.09 13.520 Bán