FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.LSS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.LSS] 25/05/2018 8.6 8.3 8.6 8.3 7.550 Bán
2 [HOSE.LSS] 24/05/2018 8.6 8.3 8.69 8.59 19.150 Bán
3 [HOSE.LSS] 23/05/2018 8.79 8.2 8.79 8.6 6.060 Bán
4 [HOSE.LSS] 22/05/2018 8.7 8.31 8.7 8.31 4.300 Bán
5 [HOSE.LSS] 21/05/2018 9.19 8.43 9.19 8.8 5.780 Bán
6 [HOSE.LSS] 18/05/2018 8.8 8.74 8.8 8.74 5.560 Bán
7 [HOSE.LSS] 17/05/2018 8.89 8.8 8.89 8.8 1.250 Bán
8 [HOSE.LSS] 16/05/2018 9.1 8.7 9.1 8.89 8.720 Bán
9 [HOSE.LSS] 15/05/2018 8.85 8.6 8.89 8.7 11.930 Bán
10 [HOSE.LSS] 14/05/2018 8.88 8.6 8.9 8.89 6.660 Bán
11 [HOSE.LSS] 11/05/2018 8.85 8.53 8.9 8.88 3.380 Bán
12 [HOSE.LSS] 10/05/2018 8.9 8.6 8.95 8.89 20.430 Bán
13 [HOSE.LSS] 09/05/2018 8.45 8.45 8.94 8.7 14.910 Bán
14 [HOSE.LSS] 08/05/2018 8.99 8.8 8.99 8.94 11.530 Bán
15 [HOSE.LSS] 07/05/2018 9 8.9 9 8.99 41.580 Bán
16 [HOSE.LSS] 04/05/2018 9 8.91 9.04 9.04 25.760 Bán
17 [HOSE.LSS] 03/05/2018 9 8.86 9.1 9.04 11.880 Bán
18 [HOSE.LSS] 02/05/2018 9.17 8.81 9.3 9.17 16.290 Bán
19 [HOSE.LSS] 27/04/2018 9.1 9 9.2 9.01 14.810 Bán
20 [HOSE.LSS] 26/04/2018 9.3 9 9.3 9.1 43.080 Theo dõi