FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MBB] 15/12/2017 24.25 23.9 24.25 24.25 2.556.090 Theo dõi
2 [HOSE.MBB] 14/12/2017 23.4 23.3 24.2 24 2.937.360 Bán
3 [HOSE.MBB] 13/12/2017 24.15 23.25 24.2 23.25 2.439.940 Bán
4 [HOSE.MBB] 12/12/2017 24.1 22.35 24.45 24 7.834.550 Bán
5 [HOSE.MBB] 11/12/2017 24.65 24 24.75 24 3.737.190 Theo dõi
6 [HOSE.MBB] 08/12/2017 24.8 24.55 25.05 24.9 2.545.200 Mua
7 [HOSE.MBB] 07/12/2017 25 24.6 25.2 24.7 2.460.940 Theo dõi
8 [HOSE.MBB] 06/12/2017 25 24.35 25 24.9 5.999.460 Mua
9 [HOSE.MBB] 05/12/2017 25.85 24.9 25.95 24.9 7.829.340 Mua
10 [HOSE.MBB] 04/12/2017 25.8 25.65 25.95 25.85 4.978.480 Mua
11 [HOSE.MBB] 01/12/2017 25.6 25.4 25.7 25.5 4.492.440 Mua
12 [HOSE.MBB] 30/11/2017 25.1 25.1 25.7 25.6 7.774.150 Mua
13 [HOSE.MBB] 29/11/2017 24.4 24.25 25 25 5.515.500 Mua
14 [HOSE.MBB] 28/11/2017 24.35 24.1 24.55 24.25 6.224.740 Mua
15 [HOSE.MBB] 27/11/2017 24.8 24.4 25 24.4 5.856.930 Mua
16 [HOSE.MBB] 24/11/2017 24.7 24.4 25.05 24.75 4.241.180 Mua
17 [HOSE.MBB] 23/11/2017 24.8 24.2 25.2 24.7 11.421.730 Mua
18 [HOSE.MBB] 22/11/2017 24.05 23.9 24.4 24.2 11.311.110 Mua
19 [HOSE.MBB] 21/11/2017 23.9 23.7 24.7 24 9.429.430 Mua
20 [HOSE.MBB] 20/11/2017 23.65 23.5 24 23.75 4.037.860 Mua