FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MBB] 13/07/2018 20.7 20.5 21.1 20.8 5.879.910 Bán
2 [HOSE.MBB] 12/07/2018 20.2 19.35 20.6 20.2 3.513.360 Bán
3 [HOSE.MBB] 11/07/2018 19.8 19.25 20.1 19.4 5.391.670 Bán
4 [HOSE.MBB] 10/07/2018 20.75 20.4 20.95 20.6 3.230.360 Bán
5 [HOSE.MBB] 09/07/2018 20.8 20.15 21.15 20.4 4.211.630 Bán
6 [HOSE.MBB] 06/07/2018 19.2 18.95 20.25 20.25 5.396.790 Bán
7 [HOSE.MBB] 05/07/2018 23.9 22.55 24.1 22.55 4.551.160 Bán
8 [HOSE.MBB] 04/07/2018 24 23.35 24.05 23.9 3.296.640 Bán
9 [HOSE.MBB] 03/07/2018 24.9 23.4 25.15 23.45 6.589.280 Bán
10 [HOSE.MBB] 02/07/2018 25.6 24.7 26.15 24.85 5.980.920 Bán
11 [HOSE.MBB] 29/06/2018 26.5 26.1 26.9 26.2 3.536.370 Bán
12 [HOSE.MBB] 28/06/2018 26.9 26.3 27.3 26.5 5.509.580 Bán
13 [HOSE.MBB] 27/06/2018 28 27.3 28.1 27.3 2.268.810 Bán
14 [HOSE.MBB] 26/06/2018 27.75 27.5 28.1 27.9 2.518.670 Bán
15 [HOSE.MBB] 25/06/2018 28.2 28.05 28.6 28.2 3.920.670 Bán
16 [HOSE.MBB] 22/06/2018 26.9 26.6 27.9 27.9 3.260.850 Bán
17 [HOSE.MBB] 21/06/2018 27.9 27 27.9 27.1 2.531.790 Bán
18 [HOSE.MBB] 20/06/2018 27.8 27.35 28.25 27.9 4.821.720 Bán
19 [HOSE.MBB] 19/06/2018 27.5 26.1 27.65 27.5 8.201.500 Bán
20 [HOSE.MBB] 18/06/2018 29.45 27.9 29.65 28 5.709.530 Bán