FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MBB] 20/11/2018 21.05 20.9 21.2 21.1 3.828.300 Theo dõi
2 [HOSE.MBB] 19/11/2018 21.25 21 21.35 21.3 3.227.780 Theo dõi
3 [HOSE.MBB] 16/11/2018 20.7 20.7 21.35 21.25 5.174.300 Theo dõi
4 [HOSE.MBB] 15/11/2018 20.25 20.25 20.9 20.45 3.299.020 Bán
5 [HOSE.MBB] 14/11/2018 20.55 20.1 20.7 20.25 3.922.210 Bán
6 [HOSE.MBB] 13/11/2018 20.5 20.4 20.7 20.55 2.827.250 Bán
7 [HOSE.MBB] 12/11/2018 20.5 20.5 20.95 20.8 1.643.350 Theo dõi
8 [HOSE.MBB] 09/11/2018 21.45 20.85 21.45 20.9 4.471.580 Theo dõi
9 [HOSE.MBB] 08/11/2018 21.8 21.4 21.8 21.4 2.147.700 Theo dõi
10 [HOSE.MBB] 07/11/2018 21.65 21.35 21.65 21.5 2.783.650 Theo dõi
11 [HOSE.MBB] 06/11/2018 22 21.5 22 21.5 3.581.010 Theo dõi
12 [HOSE.MBB] 05/11/2018 21.7 21.55 21.95 21.85 3.077.230 Mua
13 [HOSE.MBB] 02/11/2018 21.7 21.55 22.15 21.8 4.290.860 Mua
14 [HOSE.MBB] 01/11/2018 21.8 21.5 21.9 21.5 2.787.460 Theo dõi
15 [HOSE.MBB] 31/10/2018 21.7 21.5 21.9 21.9 5.037.930 Theo dõi
16 [HOSE.MBB] 30/10/2018 21.25 21.15 21.7 21.35 5.457.910 Theo dõi
17 [HOSE.MBB] 29/10/2018 21 20.95 21.3 21.25 3.861.530 Bán
18 [HOSE.MBB] 26/10/2018 21.2 20.9 21.45 21.05 5.230.060 Bán
19 [HOSE.MBB] 25/10/2018 20.4 20.35 21.05 21 5.386.150 Bán
20 [HOSE.MBB] 24/10/2018 21.4 21.05 21.6 21.05 3.211.900 Bán