FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MBB] 22/03/2019 22.95 22.75 23.1 22.9 4.103.480 Mua
2 [HOSE.MBB] 21/03/2019 23.1 22.8 23.3 22.8 7.803.030 Mua
3 [HOSE.MBB] 20/03/2019 22.75 22.5 22.95 22.95 7.979.570 Mua
4 [HOSE.MBB] 19/03/2019 22.85 22.6 23.05 22.65 6.440.360 Mua
5 [HOSE.MBB] 18/03/2019 22.6 22.5 22.8 22.75 4.746.380 Mua
6 [HOSE.MBB] 15/03/2019 22.5 22.35 22.7 22.5 3.224.510 Mua
7 [HOSE.MBB] 14/03/2019 22.7 22.5 22.8 22.5 3.449.490 Mua
8 [HOSE.MBB] 13/03/2019 22.6 22.5 22.8 22.6 6.024.410 Mua
9 [HOSE.MBB] 12/03/2019 21.95 21.7 22.6 22.55 6.797.420 Mua
10 [HOSE.MBB] 11/03/2019 21.95 21.75 21.95 21.8 1.529.570 Bán
11 [HOSE.MBB] 08/03/2019 22 21.8 22.1 21.85 3.277.410 Bán
12 [HOSE.MBB] 07/03/2019 22.15 22.1 22.3 22.2 3.164.810 Mua
13 [HOSE.MBB] 06/03/2019 22.15 22 22.3 22.15 2.290.120 Mua
14 [HOSE.MBB] 05/03/2019 22.05 22.05 22.4 22.15 4.786.880 Mua
15 [HOSE.MBB] 04/03/2019 21.8 21.75 22.15 22.15 3.669.110 Mua
16 [HOSE.MBB] 01/03/2019 21.65 21.55 21.85 21.8 2.610.160 Theo dõi
17 [HOSE.MBB] 28/02/2019 22 21.5 22.05 21.5 5.837.530 Theo dõi
18 [HOSE.MBB] 27/02/2019 22.05 22 22.2 22.05 11.767.870 Theo dõi
19 [HOSE.MBB] 26/02/2019 22.45 22.05 22.45 22.05 6.790.020 Theo dõi
20 [HOSE.MBB] 25/02/2019 22.6 22.45 22.8 22.45 4.963.740 Mua