FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MBB] 16/05/2019 21.5 21.3 21.5 21.3 1.557.280 Bán
2 [HOSE.MBB] 15/05/2019 21.25 21.25 21.6 21.45 2.589.070 Theo dõi
3 [HOSE.MBB] 14/05/2019 21 21 21.3 21.3 1.522.450 Bán
4 [HOSE.MBB] 13/05/2019 20.95 20.85 21.35 21.25 2.834.730 Bán
5 [HOSE.MBB] 10/05/2019 21 20.8 21.2 20.9 3.157.000 Bán
6 [HOSE.MBB] 09/05/2019 21.3 20.8 21.45 21 4.125.520 Bán
7 [HOSE.MBB] 08/05/2019 21.1 21.1 21.45 21.3 2.565.890 Bán
8 [HOSE.MBB] 07/05/2019 21.65 21.45 21.7 21.45 1.289.310 Theo dõi
9 [HOSE.MBB] 06/05/2019 21.75 21.35 21.8 21.5 3.476.990 Theo dõi
10 [HOSE.MBB] 03/05/2019 21.9 21.7 22.15 22.1 3.621.700 Mua
11 [HOSE.MBB] 02/05/2019 21.85 21.8 22.1 21.9 2.927.500 Theo dõi
12 [HOSE.MBB] 26/04/2019 21.5 21.4 21.8 21.8 2.171.040 Theo dõi
13 [HOSE.MBB] 25/04/2019 21.5 21.4 21.6 21.5 1.119.690 Bán
14 [HOSE.MBB] 24/04/2019 21.35 21.3 21.5 21.5 1.572.500 Bán
15 [HOSE.MBB] 23/04/2019 21.3 21.2 21.45 21.3 2.007.220 Bán
16 [HOSE.MBB] 22/04/2019 21.65 21.15 21.65 21.4 2.986.120 Bán
17 [HOSE.MBB] 19/04/2019 21.6 21.45 21.7 21.6 1.796.860 Bán
18 [HOSE.MBB] 18/04/2019 21.5 21.4 21.85 21.55 3.913.100 Bán
19 [HOSE.MBB] 17/04/2019 21.65 21.5 21.75 21.5 2.736.060 Bán
20 [HOSE.MBB] 16/04/2019 21.35 21.35 21.7 21.5 2.831.820 Bán