FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MBB] 22/08/2019 22.7 22.55 22.9 22.55 4.777.090 Mua
2 [HOSE.MBB] 21/08/2019 22.3 22.2 22.7 22.5 6.149.430 Mua
3 [HOSE.MBB] 20/08/2019 22.1 22.05 22.35 22.15 2.713.290 Mua
4 [HOSE.MBB] 19/08/2019 22.45 22.05 22.6 22.05 2.745.720 Mua
5 [HOSE.MBB] 16/08/2019 22.3 22.25 22.6 22.4 4.197.650 Mua
6 [HOSE.MBB] 15/08/2019 22 21.85 22.3 22.3 3.102.350 Mua
7 [HOSE.MBB] 14/08/2019 22.5 22.3 22.6 22.3 3.081.920 Mua
8 [HOSE.MBB] 13/08/2019 21.8 21.7 22.3 22.2 4.397.540 Mua
9 [HOSE.MBB] 12/08/2019 21.6 21.5 21.95 21.9 4.088.380 Theo dõi
10 [HOSE.MBB] 09/08/2019 21.7 21.45 21.75 21.45 1.671.670 Bán
11 [HOSE.MBB] 08/08/2019 21.45 21.3 21.75 21.6 3.137.090 Bán
12 [HOSE.MBB] 07/08/2019 21.5 21.25 21.55 21.3 1.722.650 Bán
13 [HOSE.MBB] 06/08/2019 21.5 21.3 21.6 21.35 3.904.110 Bán
14 [HOSE.MBB] 05/08/2019 21.9 21.65 21.95 21.8 3.202.810 Bán
15 [HOSE.MBB] 02/08/2019 21.65 21.65 22.1 21.95 3.510.760 Bán
16 [HOSE.MBB] 01/08/2019 22.1 21.9 22.15 22 1.936.680 Theo dõi
17 [HOSE.MBB] 31/07/2019 21.85 21.8 22.2 22.2 3.870.500 Mua
18 [HOSE.MBB] 30/07/2019 22.45 21.85 22.6 21.85 4.153.160 Theo dõi
19 [HOSE.MBB] 29/07/2019 22.4 22.3 22.5 22.45 4.606.870 Mua
20 [HOSE.MBB] 26/07/2019 22.4 22.2 22.45 22.35 4.449.350 Mua