FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MBB] 20/09/2018 22.4 22.35 22.7 22.6 4.036.940 Bán
2 [HOSE.MBB] 19/09/2018 22.1 22.1 22.55 22.4 5.657.510 Bán
3 [HOSE.MBB] 18/09/2018 21.8 21.7 22.15 22.1 5.675.280 Bán
4 [HOSE.MBB] 17/09/2018 22.5 22 22.6 22.1 8.461.690 Bán
5 [HOSE.MBB] 14/09/2018 22.8 22.4 22.9 22.6 10.570.970 Bán
6 [HOSE.MBB] 13/09/2018 22.9 22.75 23.1 22.8 3.451.510 Bán
7 [HOSE.MBB] 12/09/2018 23.1 22.75 23.2 22.75 3.318.140 Bán
8 [HOSE.MBB] 11/09/2018 22.65 22.6 23 23 3.731.660 Bán
9 [HOSE.MBB] 10/09/2018 22.85 22.55 22.9 22.65 2.735.620 Bán
10 [HOSE.MBB] 07/09/2018 22.45 22.4 22.85 22.85 3.703.440 Bán
11 [HOSE.MBB] 06/09/2018 22.75 22.35 22.95 22.45 4.313.740 Bán
12 [HOSE.MBB] 05/09/2018 23 22.6 23.2 22.75 7.095.770 Bán
13 [HOSE.MBB] 04/09/2018 23.6 23.1 23.75 23.1 6.862.680 Theo dõi
14 [HOSE.MBB] 31/08/2018 24.2 23.7 24.4 23.7 6.531.540 Mua
15 [HOSE.MBB] 30/08/2018 23.7 23.65 24.15 24.1 6.520.160 Mua
16 [HOSE.MBB] 29/08/2018 23.9 23.65 23.95 23.75 4.080.410 Mua
17 [HOSE.MBB] 28/08/2018 24.05 23.8 24.25 23.9 6.161.990 Mua
18 [HOSE.MBB] 27/08/2018 23.7 23.55 24.15 23.9 11.328.550 Mua
19 [HOSE.MBB] 24/08/2018 23.5 23 23.75 23.5 6.570.400 Mua
20 [HOSE.MBB] 23/08/2018 23.4 23.3 23.55 23.45 3.718.100 Mua