FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MBB] 25/05/2018 29.25 28.2 29.55 28.2 3.662.460 Bán
2 [HOSE.MBB] 24/05/2018 29.3 28.8 29.7 29.25 3.477.030 Bán
3 [HOSE.MBB] 23/05/2018 28.5 28.35 29.5 29.3 3.373.680 Bán
4 [HOSE.MBB] 22/05/2018 29.2 28 29.55 28.8 5.478.700 Bán
5 [HOSE.MBB] 21/05/2018 30.6 29.6 30.6 29.6 2.709.380 Bán
6 [HOSE.MBB] 18/05/2018 30 28.7 30.3 30.3 3.843.160 Bán
7 [HOSE.MBB] 17/05/2018 30.3 29.8 30.5 29.9 3.596.050 Theo dõi
8 [HOSE.MBB] 16/05/2018 30.75 30.15 31 30.3 2.470.240 Theo dõi
9 [HOSE.MBB] 15/05/2018 30.85 30.7 31.55 31 4.372.350 Mua
10 [HOSE.MBB] 14/05/2018 30.9 30.15 31 31 2.874.420 Mua
11 [HOSE.MBB] 11/05/2018 29.3 28.95 30.55 30.55 3.364.830 Bán
12 [HOSE.MBB] 10/05/2018 31 29.45 31.25 29.55 5.568.600 Bán
13 [HOSE.MBB] 09/05/2018 31.4 30.95 31.9 31.2 3.695.630 Bán
14 [HOSE.MBB] 08/05/2018 32 31.4 32.3 31.5 5.258.130 Theo dõi
15 [HOSE.MBB] 07/05/2018 31 30.7 32.35 32.2 5.165.000 Theo dõi
16 [HOSE.MBB] 04/05/2018 30.5 30.1 30.9 30.7 4.187.970 Bán
17 [HOSE.MBB] 03/05/2018 28.8 28.1 30.25 30.25 6.600.090 Bán
18 [HOSE.MBB] 02/05/2018 29.3 28 30.25 29.3 4.913.120 Bán
19 [HOSE.MBB] 27/04/2018 28.5 28.5 30 29.9 5.014.890 Bán
20 [HOSE.MBB] 26/04/2018 30.75 28.5 30.8 28.5 7.325.480 Bán