FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MBB] 15/01/2019 19 19 19.65 19.5 5.908.240 Theo dõi
2 [HOSE.MBB] 14/01/2019 19.15 18.9 19.3 19 4.754.200 Bán
3 [HOSE.MBB] 11/01/2019 19.35 19.15 19.45 19.25 3.326.770 Bán
4 [HOSE.MBB] 10/01/2019 19.35 19.25 19.5 19.35 2.885.650 Bán
5 [HOSE.MBB] 09/01/2019 19 18.95 19.45 19.35 5.914.110 Bán
6 [HOSE.MBB] 08/01/2019 19 18.75 19.1 18.85 3.172.190 Bán
7 [HOSE.MBB] 07/01/2019 19 18.9 19.25 18.95 4.139.200 Bán
8 [HOSE.MBB] 04/01/2019 18.4 18.05 18.9 18.6 6.057.970 Bán
9 [HOSE.MBB] 03/01/2019 19.4 18.5 19.4 18.5 8.560.650 Bán
10 [HOSE.MBB] 02/01/2019 19.35 19.35 19.7 19.35 3.645.490 Bán
11 [HOSE.MBB] 28/12/2018 19.9 19.45 19.9 19.45 5.398.870 Bán
12 [HOSE.MBB] 27/12/2018 20 19.55 20.1 19.7 5.295.110 Bán
13 [HOSE.MBB] 26/12/2018 19.75 19.6 19.9 19.6 2.698.340 Bán
14 [HOSE.MBB] 25/12/2018 19.85 19.35 20.1 19.7 10.259.870 Bán
15 [HOSE.MBB] 24/12/2018 20.9 20.45 21.05 20.45 4.256.860 Bán
16 [HOSE.MBB] 21/12/2018 20.85 20.65 20.95 20.95 4.783.190 Bán
17 [HOSE.MBB] 20/12/2018 21.05 20.9 21.25 20.95 3.789.140 Bán
18 [HOSE.MBB] 19/12/2018 21.3 20.9 21.3 21.15 6.094.820 Bán
19 [HOSE.MBB] 18/12/2018 20.9 20.85 21.3 21.3 8.851.800 Theo dõi
20 [HOSE.MBB] 17/12/2018 21.6 21.25 21.7 21.25 9.396.020 Theo dõi