FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCG] 22/03/2019 2.62 2.62 2.98 2.85 6.320 Bán
2 [HOSE.MCG] 21/03/2019 2.8 2.8 2.8 2.8 100 Theo dõi
3 [HOSE.MCG] 20/03/2019 3.15 2.77 3.15 2.77 110 Theo dõi
4 [HOSE.MCG] 19/03/2019 2.97 2.97 2.97 2.97 400 Mua
5 [HOSE.MCG] 18/03/2019 2.98 2.78 3 2.78 2.890 Theo dõi
6 [HOSE.MCG] 15/03/2019 3.38 2.98 3.39 2.98 7.350 Mua
7 [HOSE.MCG] 14/03/2019 2.79 2.79 3.2 3.2 9.610 Mua
8 [HOSE.MCG] 13/03/2019 2.98 2.98 3 3 1.010 Mua
9 [HOSE.MCG] 12/03/2019 3 3 3 3 100 Mua
10 [HOSE.MCG] 08/03/2019 3.1 3.1 3.1 3.1 100 Mua
11 [HOSE.MCG] 05/03/2019 2.9 2.9 2.9 2.9 160 Mua
12 [HOSE.MCG] 04/03/2019 2.9 2.9 2.9 2.9 50 Mua
13 [HOSE.MCG] 01/03/2019 3.1 2.8 3.1 2.8 300 Mua
14 [HOSE.MCG] 28/02/2019 2.8 2.8 2.99 2.99 50 Mua
15 [HOSE.MCG] 27/02/2019 2.8 2.8 2.8 2.8 10 Mua
16 [HOSE.MCG] 26/02/2019 2.6 2.6 2.8 2.65 5.070 Mua
17 [HOSE.MCG] 25/02/2019 2.8 2.7 2.8 2.79 240 Mua
18 [HOSE.MCG] 22/02/2019 2.67 2.67 2.67 2.67 10 Mua
19 [HOSE.MCG] 21/02/2019 2.5 2.5 2.5 2.5 50 Mua
20 [HOSE.MCG] 20/02/2019 2.28 2.28 2.44 2.44 350 Theo dõi