FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCG] 11/01/2019 2.57 2.57 2.57 2.57 2.000 Theo dõi
2 [HOSE.MCG] 10/01/2019 2.75 2.75 2.75 2.75 50 Mua
3 [HOSE.MCG] 09/01/2019 2.5 2.5 2.61 2.61 3.050 Theo dõi
4 [HOSE.MCG] 08/01/2019 2.61 2.61 2.61 2.61 10.280 Mua
5 [HOSE.MCG] 04/01/2019 2.48 2.48 2.8 2.8 2.100 Mua
6 [HOSE.MCG] 03/01/2019 2.5 2.48 2.66 2.66 10.100 Mua
7 [HOSE.MCG] 28/12/2018 2.66 2.66 2.66 2.66 10 Mua
8 [HOSE.MCG] 27/12/2018 2.5 2.5 2.5 2.5 15.000 Theo dõi
9 [HOSE.MCG] 26/12/2018 2.52 2.52 2.52 2.52 1.360 Theo dõi
10 [HOSE.MCG] 24/12/2018 2.36 2.36 2.36 2.36 10 Bán
11 [HOSE.MCG] 20/12/2018 2.5 2.5 2.5 2.5 72.000 Bán
12 [HOSE.MCG] 19/12/2018 2.5 2.49 2.55 2.5 11.780 Bán
13 [HOSE.MCG] 18/12/2018 2.57 2.5 2.57 2.5 15.000 Bán
14 [HOSE.MCG] 17/12/2018 2.58 2.58 2.58 2.58 4.740 Mua
15 [HOSE.MCG] 14/12/2018 2.43 2.43 2.58 2.58 6.510 Theo dõi
16 [HOSE.MCG] 13/12/2018 2.45 2.43 2.6 2.43 9.650 Bán
17 [HOSE.MCG] 12/12/2018 2.44 2.44 2.6 2.6 2.610 Mua
18 [HOSE.MCG] 07/12/2018 2.64 2.46 2.64 2.6 12.140 Mua
19 [HOSE.MCG] 06/12/2018 2.82 2.48 2.82 2.48 2.520 Theo dõi
20 [HOSE.MCG] 05/12/2018 2.66 2.66 2.66 2.66 40 Mua