FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCG] 14/11/2018 2.7 2.62 2.71 2.62 5.600 Bán
2 [HOSE.MCG] 12/11/2018 2.8 2.7 2.8 2.7 10.090 Bán
3 [HOSE.MCG] 09/11/2018 2.71 2.71 2.85 2.85 60.820 Bán
4 [HOSE.MCG] 08/11/2018 2.85 2.71 2.85 2.71 21.560 Bán
5 [HOSE.MCG] 06/11/2018 2.84 2.71 2.84 2.71 1.190 Bán
6 [HOSE.MCG] 05/11/2018 2.66 2.66 2.66 2.66 500 Bán
7 [HOSE.MCG] 02/11/2018 2.85 2.85 2.85 2.85 1.000 Bán
8 [HOSE.MCG] 31/10/2018 2.69 2.69 2.87 2.85 10.700 Bán
9 [HOSE.MCG] 30/10/2018 2.89 2.69 2.93 2.69 29.510 Bán
10 [HOSE.MCG] 29/10/2018 2.89 2.89 2.89 2.89 500 Bán
11 [HOSE.MCG] 26/10/2018 2.72 2.72 2.99 2.74 970 Bán
12 [HOSE.MCG] 25/10/2018 2.73 2.73 2.92 2.92 24.240 Bán
13 [HOSE.MCG] 24/10/2018 2.93 2.93 2.93 2.93 6.010 Bán
14 [HOSE.MCG] 23/10/2018 3.15 3.15 3.15 3.15 900 Bán
15 [HOSE.MCG] 22/10/2018 3.2 3.15 3.2 3.15 6.000 Bán
16 [HOSE.MCG] 19/10/2018 2.91 2.91 3.12 3.12 450.000 Bán
17 [HOSE.MCG] 18/10/2018 3.12 3.12 3.3 3.12 22.160 Bán
18 [HOSE.MCG] 17/10/2018 3.35 3.18 3.45 3.35 24.450 Theo dõi
19 [HOSE.MCG] 16/10/2018 3.42 3.16 3.42 3.41 8.510 Theo dõi
20 [HOSE.MCG] 15/10/2018 3.3 3.1 3.39 3.39 1.360 Theo dõi