FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCG] 25/05/2018 3.13 3.06 3.25 3.07 2.470 Bán
2 [HOSE.MCG] 23/05/2018 3.15 3.11 3.29 3.29 20.410 Bán
3 [HOSE.MCG] 22/05/2018 3.36 3.34 3.37 3.34 5.980 Bán
4 [HOSE.MCG] 21/05/2018 3.59 3.59 3.59 3.59 10 Mua
5 [HOSE.MCG] 18/05/2018 3.33 3.26 3.5 3.5 30.540 Bán
6 [HOSE.MCG] 17/05/2018 3.5 3.34 3.5 3.5 10.380 Bán
7 [HOSE.MCG] 16/05/2018 3.59 3.59 3.59 3.59 260 Theo dõi
8 [HOSE.MCG] 15/05/2018 3.66 3.66 3.66 3.66 150 Mua
9 [HOSE.MCG] 14/05/2018 3.7 3.44 3.7 3.46 6.730 Theo dõi
10 [HOSE.MCG] 11/05/2018 3.58 3.5 3.74 3.69 58.530 Mua
11 [HOSE.MCG] 10/05/2018 3.5 3.5 3.5 3.5 580 Theo dõi
12 [HOSE.MCG] 09/05/2018 3.16 3.16 3.6 3.6 36.530 Mua
13 [HOSE.MCG] 08/05/2018 3.27 3.27 3.55 3.39 2.370 Theo dõi
14 [HOSE.MCG] 07/05/2018 3.68 3.44 3.68 3.5 24.720 Mua
15 [HOSE.MCG] 04/05/2018 3.46 3.46 3.68 3.68 72.950 Mua
16 [HOSE.MCG] 03/05/2018 3.55 3.5 3.69 3.68 41.880 Mua
17 [HOSE.MCG] 02/05/2018 3.72 3.55 3.7 3.7 46.220 Mua
18 [HOSE.MCG] 27/04/2018 3.65 3.5 3.72 3.72 162.680 Mua
19 [HOSE.MCG] 26/04/2018 3.46 3.46 3.72 3.72 135.450 Mua
20 [HOSE.MCG] 24/04/2018 3.77 3.72 3.77 3.72 177.410 Mua