FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCG] 17/07/2018 2.88 2.71 2.89 2.89 33.720 Theo dõi
2 [HOSE.MCG] 16/07/2018 2.9 2.71 2.95 2.71 600 Bán
3 [HOSE.MCG] 13/07/2018 2.9 2.81 2.9 2.9 290 Bán
4 [HOSE.MCG] 12/07/2018 2.8 2.85 2.85 2.85 300 Bán
5 [HOSE.MCG] 11/07/2018 3.15 2.8 3.15 2.8 10.020 Bán
6 [HOSE.MCG] 10/07/2018 3.39 2.95 3.39 2.96 35.490 Bán
7 [HOSE.MCG] 09/07/2018 3.19 2.8 3.19 3.17 160 Theo dõi
8 [HOSE.MCG] 06/07/2018 2.99 2.98 2.99 2.99 5.570 Bán
9 [HOSE.MCG] 05/07/2018 2.95 2.69 2.95 2.8 27.540 Bán
10 [HOSE.MCG] 04/07/2018 2.75 2.75 2.98 2.76 73.960 Bán
11 [HOSE.MCG] 03/07/2018 3.05 2.79 3.05 2.79 110 Bán
12 [HOSE.MCG] 02/07/2018 2.61 2.61 2.99 2.99 1.120 Bán
13 [HOSE.MCG] 28/06/2018 2.8 2.8 3.18 2.8 11.230 Bán
14 [HOSE.MCG] 27/06/2018 2.98 2.98 3.29 2.98 3.440 Theo dõi
15 [HOSE.MCG] 26/06/2018 3.4 3.2 3.4 3.2 11.020 Theo dõi
16 [HOSE.MCG] 22/06/2018 3.4 2.98 3.4 3.38 4.960 Mua
17 [HOSE.MCG] 21/06/2018 3.2 3.2 3.5 3.2 1.400 Theo dõi
18 [HOSE.MCG] 20/06/2018 2.94 2.94 3.37 3.37 1.230 Mua
19 [HOSE.MCG] 19/06/2018 3.16 3.16 3.16 3.16 20 Theo dõi
20 [HOSE.MCG] 18/06/2018 3.1 3.1 3.39 3.39 210 Mua