FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCG] 23/03/2018 3.39 3.38 3.39 3.38 190 Bán
2 [HOSE.MCG] 22/03/2018 3.2 3.19 3.42 3.19 84.990 Bán
3 [HOSE.MCG] 21/03/2018 3.5 3.26 3.5 3.43 114.230 Bán
4 [HOSE.MCG] 20/03/2018 3.21 3.21 3.5 3.5 150 Bán
5 [HOSE.MCG] 19/03/2018 3.6 3.34 3.65 3.4 47.030 Bán
6 [HOSE.MCG] 16/03/2018 3.57 3.43 3.6 3.57 39.440 Bán
7 [HOSE.MCG] 15/03/2018 3.57 3.4 3.57 3.57 52.970 Bán
8 [HOSE.MCG] 14/03/2018 3.5 3.4 3.59 3.57 47.060 Bán
9 [HOSE.MCG] 13/03/2018 3.4 3.4 3.63 3.6 22.580 Bán
10 [HOSE.MCG] 12/03/2018 3.61 3.41 3.55 3.41 13.690 Bán
11 [HOSE.MCG] 09/03/2018 3.61 3.61 3.61 3.61 10 Bán
12 [HOSE.MCG] 07/03/2018 3.65 3.46 3.65 3.61 42.930 Bán
13 [HOSE.MCG] 06/03/2018 3.28 3.28 3.64 3.61 31.450 Bán
14 [HOSE.MCG] 05/03/2018 3.44 3.44 3.65 3.48 29.580 Bán
15 [HOSE.MCG] 02/03/2018 3.61 3.61 3.7 3.62 17.100 Bán
16 [HOSE.MCG] 01/03/2018 3.96 3.61 3.96 3.88 2.250 Mua
17 [HOSE.MCG] 28/02/2018 3.88 3.5 3.88 3.75 730 Bán
18 [HOSE.MCG] 27/02/2018 3.67 3.42 3.7 3.66 242.390 Bán
19 [HOSE.MCG] 26/02/2018 3.7 3.51 3.7 3.67 29.410 Theo dõi
20 [HOSE.MCG] 23/02/2018 3.94 3.68 3.94 3.69 18.620 Theo dõi