FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCG] 22/08/2019 1.89 1.88 1.9 1.9 1.270 Theo dõi
2 [HOSE.MCG] 21/08/2019 1.89 1.89 1.89 1.89 10 Theo dõi
3 [HOSE.MCG] 20/08/2019 1.89 1.79 1.93 1.79 6.210 Bán
4 [HOSE.MCG] 19/08/2019 1.82 1.81 1.82 1.81 2.010 Bán
5 [HOSE.MCG] 16/08/2019 1.8 1.8 1.91 1.81 11.160 Bán
6 [HOSE.MCG] 14/08/2019 1.71 1.71 1.9 1.85 2.470 Theo dõi
7 [HOSE.MCG] 13/08/2019 1.81 1.81 1.81 1.81 230 Theo dõi
8 [HOSE.MCG] 12/08/2019 2.02 1.91 2.02 1.91 1.320 Theo dõi
9 [HOSE.MCG] 09/08/2019 1.92 1.92 1.92 1.92 5.090 Theo dõi
10 [HOSE.MCG] 08/08/2019 2.06 2.06 2.06 2.06 20 Mua
11 [HOSE.MCG] 07/08/2019 1.8 1.84 1.96 1.94 1.440 Theo dõi
12 [HOSE.MCG] 06/08/2019 1.8 1.77 1.96 1.96 8.110 Mua
13 [HOSE.MCG] 05/08/2019 1.96 1.9 1.96 1.9 11.500 Theo dõi
14 [HOSE.MCG] 02/08/2019 2.05 1.85 2.05 2.04 10.010 Mua
15 [HOSE.MCG] 01/08/2019 1.9 1.9 2 1.95 6.160 Theo dõi
16 [HOSE.MCG] 31/07/2019 1.82 1.82 1.96 1.96 51.310 Theo dõi
17 [HOSE.MCG] 30/07/2019 1.85 1.73 1.85 1.84 22.710 Theo dõi
18 [HOSE.MCG] 29/07/2019 1.82 1.82 1.85 1.85 10.300 Theo dõi
19 [HOSE.MCG] 26/07/2019 1.69 1.69 1.79 1.79 13.010 Bán
20 [HOSE.MCG] 25/07/2019 1.82 1.69 1.92 1.69 37.010 Bán