FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 20/03/2018 28 28 28.75 28.75 1.150 Mua
2 [HOSE.MCP] 19/03/2018 26.9 26.9 26.9 26.9 6.120 Mua
3 [HOSE.MCP] 16/03/2018 23.55 25.15 25.15 25.15 10.690 Bán
4 [HOSE.MCP] 15/03/2018 26.9 23.55 26.9 23.55 1.320 Bán
5 [HOSE.MCP] 12/03/2018 25.15 25.15 28.85 25.15 530 Bán
6 [HOSE.MCP] 09/03/2018 27 27 27 27 40 Mua
7 [HOSE.MCP] 07/03/2018 28.6 28.5 28.6 28.6 560 Mua
8 [HOSE.MCP] 06/03/2018 26.75 23.3 26.75 26.75 490 Mua
9 [HOSE.MCP] 05/03/2018 25.2 25 25.2 25 110 Theo dõi
10 [HOSE.MCP] 02/03/2018 25.25 25 25.25 25.2 30 Theo dõi
11 [HOSE.MCP] 01/03/2018 23.6 23.6 23.6 23.6 10 Theo dõi
12 [HOSE.MCP] 27/02/2018 28.8 25.25 28.8 25.25 6.020 Theo dõi
13 [HOSE.MCP] 26/02/2018 27.05 27.05 27.05 27.05 10 Mua
14 [HOSE.MCP] 12/02/2018 29 29 29 29 10 Mua
15 [HOSE.MCP] 07/02/2018 28.4 28.4 28.4 28.4 210 Mua
16 [HOSE.MCP] 05/02/2018 25 26.7 26.7 26.7 150 Mua
17 [HOSE.MCP] 01/02/2018 25 25 25 25 600 Theo dõi
18 [HOSE.MCP] 31/01/2018 24 24 24 24 10 Bán
19 [HOSE.MCP] 30/01/2018 24.5 24.5 24.5 24.5 70 Theo dõi
20 [HOSE.MCP] 29/01/2018 24.6 24.5 24.6 24.5 30 Bán