FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 14/01/2019 20.45 20.45 21.8 21.8 210 Bán
2 [HOSE.MCP] 11/01/2019 21.8 21.8 21.8 21.8 10 Bán
3 [HOSE.MCP] 10/01/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 10 Bán
4 [HOSE.MCP] 09/01/2019 23 23 23 23 500 Bán
5 [HOSE.MCP] 08/01/2019 23 23 23 23 1.010 Bán
6 [HOSE.MCP] 07/01/2019 21.5 21.5 21.5 21.5 10 Bán
7 [HOSE.MCP] 04/01/2019 21.8 21.8 21.8 21.8 10 Bán
8 [HOSE.MCP] 03/01/2019 22 22 22 22 10 Bán
9 [HOSE.MCP] 28/12/2018 23.05 23.05 23.05 23.05 210 Bán
10 [HOSE.MCP] 24/12/2018 23.5 23.5 23.5 23.5 1.000 Bán
11 [HOSE.MCP] 20/12/2018 23.5 23.5 23.5 23.5 2.690 Bán
12 [HOSE.MCP] 14/12/2018 23.5 23.5 23.5 23.5 10 Theo dõi
13 [HOSE.MCP] 11/12/2018 21.4 21.4 24.4 24.4 20 Mua
14 [HOSE.MCP] 10/12/2018 22.95 22.95 22.95 22.95 10 Theo dõi
15 [HOSE.MCP] 06/12/2018 22.95 22.95 22.95 22.95 10 Theo dõi
16 [HOSE.MCP] 04/12/2018 24.6 24.6 24.6 24.6 460 Mua
17 [HOSE.MCP] 03/12/2018 28.35 26.45 28.35 26.45 20 Mua
18 [HOSE.MCP] 29/11/2018 23.3 23.1 26.5 26.5 1.010 Mua
19 [HOSE.MCP] 28/11/2018 24.8 24.8 24.8 24.8 50 Mua
20 [HOSE.MCP] 27/11/2018 26.65 26.65 26.65 26.65 10 Mua