FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 22/08/2019 18.45 18.45 18.45 18.45 20 Bán
2 [HOSE.MCP] 21/08/2019 18.9 18.45 18.9 18.45 270 Theo dõi
3 [HOSE.MCP] 20/08/2019 19.8 19.8 19.8 19.8 30 Theo dõi
4 [HOSE.MCP] 19/08/2019 18.2 18.2 18.9 18.9 1.040 Bán
5 [HOSE.MCP] 16/08/2019 18.65 17.15 18.65 18.65 60 Bán
6 [HOSE.MCP] 15/08/2019 16.15 16.15 17.95 17.9 60 Bán
7 [HOSE.MCP] 14/08/2019 17.1 17.1 17.1 17.1 10 Bán
8 [HOSE.MCP] 13/08/2019 17.8 17.8 17.8 17.8 30 Bán
9 [HOSE.MCP] 12/08/2019 17.7 17.7 18.5 18.5 30 Bán
10 [HOSE.MCP] 09/08/2019 19 18.95 19 18.95 1.890 Bán
11 [HOSE.MCP] 08/08/2019 19 19 20.35 20.35 80 Bán
12 [HOSE.MCP] 07/08/2019 20.35 18.95 20.3 20.1 120 Bán
13 [HOSE.MCP] 06/08/2019 20.35 20.35 20.35 20.35 70 Bán
14 [HOSE.MCP] 05/08/2019 21 21 21.85 21.85 70 Mua
15 [HOSE.MCP] 02/08/2019 18.65 18.6 20.8 20.8 2.020 Bán
16 [HOSE.MCP] 01/08/2019 20 19.95 21 19.95 60 Bán
17 [HOSE.MCP] 30/07/2019 20.75 20.75 21.4 21.4 850 Bán
18 [HOSE.MCP] 29/07/2019 18.45 18.4 20.25 20.25 2.060 Bán
19 [HOSE.MCP] 26/07/2019 21.2 19.7 21.2 19.7 660 Bán
20 [HOSE.MCP] 25/07/2019 21.15 21.15 21.15 21.15 80 Bán