FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 08/12/2017 30 30 30 30 1.000 Mua
2 [HOSE.MCP] 06/12/2017 29.9 29.9 31 31 16.500 Mua
3 [HOSE.MCP] 05/12/2017 29 29 30 29 5.110 Mua
4 [HOSE.MCP] 01/12/2017 27 27 28.85 28.85 2.060 Mua
5 [HOSE.MCP] 30/11/2017 26.75 26.75 30.75 27 178.830 Theo dõi
6 [HOSE.MCP] 28/11/2017 28.75 28.75 28.75 28.75 340 Mua
7 [HOSE.MCP] 27/11/2017 29.9 29.9 30.9 30.9 60 Mua
8 [HOSE.MCP] 24/11/2017 30 29 30 29 40 Mua
9 [HOSE.MCP] 23/11/2017 28.5 28.5 29.6 29.6 2.390 Mua
10 [HOSE.MCP] 22/11/2017 29 28 29 28.5 10.040 Mua
11 [HOSE.MCP] 21/11/2017 27 27 27.8 27.8 2.000 Mua
12 [HOSE.MCP] 20/11/2017 26 26 26 26 200 Bán
13 [HOSE.MCP] 16/11/2017 26.9 26.9 26.9 26.9 620 Theo dõi
14 [HOSE.MCP] 15/11/2017 26.05 27.5 27.85 27.85 9.600 Theo dõi
15 [HOSE.MCP] 14/11/2017 26.05 25.5 27.2 26.05 24.600 Bán
16 [HOSE.MCP] 10/11/2017 26 26 26.05 26.05 630 Bán
17 [HOSE.MCP] 09/11/2017 25.1 25.1 25.1 25.1 200 Bán
18 [HOSE.MCP] 08/11/2017 26.35 26.35 27.5 26.35 16.600 Bán
19 [HOSE.MCP] 07/11/2017 26.3 26.3 26.35 26.35 2.170 Bán
20 [HOSE.MCP] 06/11/2017 28.05 24.65 28.05 24.65 40 Bán