FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 17/07/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 140 Bán
2 [HOSE.MCP] 16/07/2018 27 26.3 27.5 26.3 520 Bán
3 [HOSE.MCP] 13/07/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 500 Bán
4 [HOSE.MCP] 12/07/2018 27.6 27 27 27 440 Bán
5 [HOSE.MCP] 09/07/2018 27.5 27.5 27.6 27.6 1.710 Bán
6 [HOSE.MCP] 06/07/2018 28.7 28.7 28.7 28.7 1.000 Bán
7 [HOSE.MCP] 05/07/2018 30.85 30.85 30.85 30.85 6.350 Bán
8 [HOSE.MCP] 04/07/2018 29.85 28.85 33.15 33.15 3.110 Theo dõi
9 [HOSE.MCP] 03/07/2018 31 31 31 31 3.250 Bán
10 [HOSE.MCP] 02/07/2018 32.35 32.35 32.35 32.35 2.000 Bán
11 [HOSE.MCP] 22/06/2018 34.75 34.75 34.75 34.75 13.600 Mua
12 [HOSE.MCP] 18/06/2018 32.5 32.5 32.5 32.5 10 Bán
13 [HOSE.MCP] 12/06/2018 33 33 33.5 33.5 7.090 Bán
14 [HOSE.MCP] 11/06/2018 33.8 33.8 33.8 33.8 40 Bán
15 [HOSE.MCP] 08/06/2018 35 35 35 35 10.000 Mua
16 [HOSE.MCP] 06/06/2018 33.7 33.7 33.8 33.7 150 Bán
17 [HOSE.MCP] 05/06/2018 33.8 33.8 33.8 33.8 200 Theo dõi
18 [HOSE.MCP] 04/06/2018 34.3 34.2 34.3 34.2 700 Theo dõi
19 [HOSE.MCP] 01/06/2018 34 34 35 34.7 4.760 Mua
20 [HOSE.MCP] 28/05/2018 36 36 36 36 19.720 Mua