FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 19/09/2018 21.6 21.6 24.65 24.65 370 Theo dõi
2 [HOSE.MCP] 14/09/2018 23.05 23.05 23.05 23.05 1.010 Bán
3 [HOSE.MCP] 13/09/2018 24.6 24.6 24.6 24.6 110 Theo dõi
4 [HOSE.MCP] 12/09/2018 26.3 26.3 26.3 26.3 80 Mua
5 [HOSE.MCP] 11/09/2018 24 24 24.7 24.7 500 Theo dõi
6 [HOSE.MCP] 10/09/2018 23.1 23.1 23.1 23.1 110 Bán
7 [HOSE.MCP] 07/09/2018 26.6 24.6 26.6 24.6 100 Bán
8 [HOSE.MCP] 06/09/2018 25.95 25.95 26.35 26.35 90 Mua
9 [HOSE.MCP] 05/09/2018 25.4 25 25.5 25.5 90 Mua
10 [HOSE.MCP] 04/09/2018 21.5 21.5 24.65 24.65 70 Theo dõi
11 [HOSE.MCP] 31/08/2018 23.05 23.05 23.05 23.05 30 Theo dõi
12 [HOSE.MCP] 30/08/2018 23.85 23.85 23.85 23.85 10 Theo dõi
13 [HOSE.MCP] 27/08/2018 26 25.5 26 25.5 150 Mua
14 [HOSE.MCP] 24/08/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 30 Mua
15 [HOSE.MCP] 23/08/2018 26 26 26 26 50 Mua
16 [HOSE.MCP] 22/08/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 20 Theo dõi
17 [HOSE.MCP] 21/08/2018 25 25 25 25 30 Theo dõi
18 [HOSE.MCP] 20/08/2018 25 24.5 25 24.5 60 Theo dõi
19 [HOSE.MCP] 17/08/2018 25.4 25.4 25.4 25.4 10 Theo dõi
20 [HOSE.MCP] 15/08/2018 25.35 25.35 25.4 25.4 60 Theo dõi