FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 14/11/2018 23 23 23 23 24.000 Bán
2 [HOSE.MCP] 13/11/2018 22 22 22 22 10 Bán
3 [HOSE.MCP] 09/11/2018 22.25 22.25 22.25 22.25 20 Bán
4 [HOSE.MCP] 01/11/2018 23.6 23.6 23.6 23.6 2.430 Bán
5 [HOSE.MCP] 31/10/2018 24 24 24 24 10 Theo dõi
6 [HOSE.MCP] 30/10/2018 25.8 25.8 25.8 25.8 1.160 Mua
7 [HOSE.MCP] 29/10/2018 24.15 24.15 24.15 24.15 3.180 Bán
8 [HOSE.MCP] 26/10/2018 22.5 22.5 22.6 22.6 20 Bán
9 [HOSE.MCP] 25/10/2018 22.8 22.8 22.8 22.8 110 Bán
10 [HOSE.MCP] 24/10/2018 23.05 23 23.05 23 1.170 Theo dõi
11 [HOSE.MCP] 23/10/2018 24.55 24.55 24.55 24.55 560 Theo dõi
12 [HOSE.MCP] 22/10/2018 26.35 26.35 26.35 26.35 7.320 Mua
13 [HOSE.MCP] 19/10/2018 28.3 28.3 28.3 28.3 10 Mua
14 [HOSE.MCP] 18/10/2018 25.9 24.5 26.5 26.5 1.630 Mua
15 [HOSE.MCP] 17/10/2018 24.8 21.7 24.9 24.8 4.120 Mua
16 [HOSE.MCP] 16/10/2018 22.1 22.1 23.3 23.3 90 Bán
17 [HOSE.MCP] 15/10/2018 23.2 23.2 23.2 23.2 30 Bán
18 [HOSE.MCP] 12/10/2018 24 24 24 24 2.260 Bán
19 [HOSE.MCP] 11/10/2018 23.4 21.8 25 23 1.700 Bán
20 [HOSE.MCP] 10/10/2018 20.5 20.5 23.4 23.4 230 Bán