FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 16/05/2019 25 21.8 25 25 2.220 Bán
2 [HOSE.MCP] 15/05/2019 25.15 23.4 26.75 23.4 30 Bán
3 [HOSE.MCP] 14/05/2019 25.15 25.15 25.15 25.15 50 Bán
4 [HOSE.MCP] 10/05/2019 27 27 27 27 10 Mua
5 [HOSE.MCP] 09/05/2019 22.5 22.5 25.8 25.8 1.020 Theo dõi
6 [HOSE.MCP] 07/05/2019 24.15 24.15 24.15 24.15 40 Bán
7 [HOSE.MCP] 03/05/2019 25.85 25.85 25.95 25.95 40 Theo dõi
8 [HOSE.MCP] 26/04/2019 25 25 25.9 25.9 30 Theo dõi
9 [HOSE.MCP] 25/04/2019 26 25 26 25 40 Bán
10 [HOSE.MCP] 19/04/2019 25 24.5 25 24.5 1.130 Bán
11 [HOSE.MCP] 17/04/2019 25.05 25.05 25.05 25.05 10 Bán
12 [HOSE.MCP] 16/04/2019 25.6 25.5 25.6 25.5 20 Theo dõi
13 [HOSE.MCP] 11/04/2019 26.5 26.5 26.5 26.5 10 Mua
14 [HOSE.MCP] 09/04/2019 25 25 25.05 25 250 Theo dõi
15 [HOSE.MCP] 08/04/2019 26 26 26 26 100 Mua
16 [HOSE.MCP] 05/04/2019 27 27 27 27 20 Mua
17 [HOSE.MCP] 29/03/2019 28 28 28 28 10 Mua
18 [HOSE.MCP] 25/03/2019 27 27 28 28 110 Mua
19 [HOSE.MCP] 22/03/2019 27 27 27 27 100 Mua
20 [HOSE.MCP] 21/03/2019 26.5 26.5 26.5 26.5 110 Mua