FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 22/03/2019 27 27 27 27 100 Mua
2 [HOSE.MCP] 21/03/2019 26.5 26.5 26.5 26.5 110 Mua
3 [HOSE.MCP] 20/03/2019 27 25.15 27 25.15 340 Mua
4 [HOSE.MCP] 19/03/2019 26.05 26.05 27.5 27 12.270 Mua
5 [HOSE.MCP] 18/03/2019 28.25 28 28.25 28 320 Mua
6 [HOSE.MCP] 15/03/2019 26.5 26.5 26.5 26.5 200 Mua
7 [HOSE.MCP] 14/03/2019 22.35 22.35 25.5 25.5 1.450 Mua
8 [HOSE.MCP] 13/03/2019 24 24 24 24 90 Mua
9 [HOSE.MCP] 12/03/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 30 Theo dõi
10 [HOSE.MCP] 11/03/2019 24 21.05 24 21.05 530 Bán
11 [HOSE.MCP] 08/03/2019 22.55 22.55 22.55 22.55 130 Bán
12 [HOSE.MCP] 07/03/2019 21.1 21.1 21.1 21.1 10 Bán
13 [HOSE.MCP] 06/03/2019 24 21.25 24 21.25 240 Bán
14 [HOSE.MCP] 04/03/2019 22.7 22.7 22.7 22.7 30 Bán
15 [HOSE.MCP] 01/03/2019 19 19 21.25 21.25 120 Bán
16 [HOSE.MCP] 28/02/2019 20 20 20 20 100 Bán
17 [HOSE.MCP] 26/02/2019 21 21 21 21 990 Theo dõi
18 [HOSE.MCP] 25/02/2019 21.1 21.1 21.1 21.1 100 Theo dõi
19 [HOSE.MCP] 22/02/2019 22.2 22.2 22.5 22.5 320 Theo dõi
20 [HOSE.MCP] 21/02/2019 23.85 23.8 23.85 23.8 480 Mua