FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MCP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MCP] 18/05/2018 34.6 34.6 34.6 34.6 530 Mua
2 [HOSE.MCP] 17/05/2018 34.8 34.8 34.8 34.8 1.060 Mua
3 [HOSE.MCP] 16/05/2018 34.9 34.9 34.9 34.9 10 Mua
4 [HOSE.MCP] 15/05/2018 35 35 35 35 7.100 Mua
5 [HOSE.MCP] 14/05/2018 33.15 33.15 33.15 33.15 1.630 Mua
6 [HOSE.MCP] 10/05/2018 30.85 30.85 33.15 33.15 2.600 Mua
7 [HOSE.MCP] 09/05/2018 31 29 33.15 33.15 19.100 Mua
8 [HOSE.MCP] 08/05/2018 29.95 29.95 31 31 23.300 Mua
9 [HOSE.MCP] 07/05/2018 29.5 29.5 29.5 29.5 320 Mua
10 [HOSE.MCP] 04/05/2018 29.2 29.2 30.5 30.2 12.520 Mua
11 [HOSE.MCP] 03/05/2018 28.7 26.9 29.15 29.15 40 Mua
12 [HOSE.MCP] 27/04/2018 27 27 28.9 28.9 20 Theo dõi
13 [HOSE.MCP] 26/04/2018 27.05 27.05 27.05 27.05 10 Bán
14 [HOSE.MCP] 24/04/2018 29.5 29 29.5 29 40 Theo dõi
15 [HOSE.MCP] 23/04/2018 29.3 29.9 30 29.9 40 Mua
16 [HOSE.MCP] 20/04/2018 28 28 29.3 29.3 2.950 Mua
17 [HOSE.MCP] 19/04/2018 27.5 27.4 27.5 27.4 60 Bán
18 [HOSE.MCP] 18/04/2018 29.2 29 29.2 29 60 Theo dõi
19 [HOSE.MCP] 16/04/2018 29 29 29 29 1.100 Theo dõi
20 [HOSE.MCP] 11/04/2018 27 27 29 29 1.100 Bán