FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MDG] 15/12/2017 13.5 13 14.1 14.1 3.700 Bán
2 [HOSE.MDG] 14/12/2017 13.55 13.25 13.55 13.5 27.550 Bán
3 [HOSE.MDG] 13/12/2017 14.5 14.2 14.5 14.2 600 Bán
4 [HOSE.MDG] 08/12/2017 13.95 13.95 15 14.5 114.710 Bán
5 [HOSE.MDG] 07/12/2017 14 13.5 14.5 14.5 490 Bán
6 [HOSE.MDG] 05/12/2017 14.55 14.25 14.55 14.5 10.600 Bán
7 [HOSE.MDG] 04/12/2017 15.4 14.5 15.4 15.3 6.110 Mua
8 [HOSE.MDG] 01/12/2017 15.5 15.5 15.5 15.5 10 Mua
9 [HOSE.MDG] 30/11/2017 15 15 15 15 785.150 Bán
10 [HOSE.MDG] 29/11/2017 15.1 14.9 15.1 15 12.170 Theo dõi
11 [HOSE.MDG] 28/11/2017 15.4 15.1 15.4 15.3 20.060 Mua
12 [HOSE.MDG] 27/11/2017 15.15 15 15.8 15.5 36.040 Mua
13 [HOSE.MDG] 24/11/2017 15.15 15.05 15.2 15.15 6.100 Mua
14 [HOSE.MDG] 23/11/2017 15.1 15 15.15 15.15 4.120 Mua
15 [HOSE.MDG] 22/11/2017 14.8 14.8 15.2 15.2 20.910 Mua
16 [HOSE.MDG] 21/11/2017 15.25 15.25 15.25 15.25 1.000 Mua
17 [HOSE.MDG] 20/11/2017 15 15 15.3 15.25 29.080 Mua
18 [HOSE.MDG] 17/11/2017 15.2 14.8 15.2 15 43.370 Mua
19 [HOSE.MDG] 16/11/2017 15.35 15.1 15.6 15.6 29.130 Mua
20 [HOSE.MDG] 15/11/2017 15.5 15.1 15.5 15.5 12.500 Mua