FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MDG] 18/07/2018 12.2 12 12.2 12 180 Theo dõi
2 [HOSE.MDG] 17/07/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 930 Bán
3 [HOSE.MDG] 16/07/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 200 Bán
4 [HOSE.MDG] 13/07/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 30 Bán
5 [HOSE.MDG] 09/07/2018 12 12 12 12 50 Theo dõi
6 [HOSE.MDG] 06/07/2018 11.5 11 12 12 5.000 Mua
7 [HOSE.MDG] 05/07/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 100 Theo dõi
8 [HOSE.MDG] 03/07/2018 11.7 11.7 12.35 11.75 50 Theo dõi
9 [HOSE.MDG] 02/07/2018 11.65 11.65 12.45 12.45 110 Mua
10 [HOSE.MDG] 29/06/2018 12.6 12.5 12.6 12.5 200 Mua
11 [HOSE.MDG] 28/06/2018 10.8 10.8 12.2 12.2 80 Mua
12 [HOSE.MDG] 25/06/2018 12.5 11.55 12.5 11.55 110 Bán
13 [HOSE.MDG] 22/06/2018 12.5 11.7 12.5 11.7 5.070 Bán
14 [HOSE.MDG] 21/06/2018 12 12 12.5 12.5 331.590 Mua
15 [HOSE.MDG] 20/06/2018 11.9 11.55 12 12 2.020 Theo dõi
16 [HOSE.MDG] 19/06/2018 11.2 11.2 11.9 11.9 190 Bán
17 [HOSE.MDG] 18/06/2018 11.05 11.05 12 11.9 631.000 Bán
18 [HOSE.MDG] 15/06/2018 11.4 11.4 11.75 11.75 4.000 Bán
19 [HOSE.MDG] 14/06/2018 11.5 11.4 11.6 11.4 4.810 Bán
20 [HOSE.MDG] 13/06/2018 12.75 11.2 12.75 12.2 40 Mua