FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MDG] 22/03/2019 12 12 12.85 12.8 5.070 Mua
2 [HOSE.MDG] 21/03/2019 12.05 12.05 12.05 12.05 340 Theo dõi
3 [HOSE.MDG] 20/03/2019 12.1 12.1 12.5 12.5 170 Theo dõi
4 [HOSE.MDG] 19/03/2019 12.05 12.05 12.5 12.5 280 Bán
5 [HOSE.MDG] 15/03/2019 12 12 12.9 12.8 218.820 Bán
6 [HOSE.MDG] 14/03/2019 13 12.9 13 12.9 540.720 Bán
7 [HOSE.MDG] 13/03/2019 13 12.9 13 12.9 1.040 Bán
8 [HOSE.MDG] 12/03/2019 13.8 13.8 13.8 13.8 10 Mua
9 [HOSE.MDG] 11/03/2019 13.2 13 13.2 13 330 Mua
10 [HOSE.MDG] 08/03/2019 12.4 12.4 12.4 12.4 4.460 Theo dõi
11 [HOSE.MDG] 07/03/2019 13.2 12.3 13.2 12.3 5.060 Theo dõi
12 [HOSE.MDG] 06/03/2019 12.8 12.5 13.65 13.2 1.790 Mua
13 [HOSE.MDG] 05/03/2019 12.75 12.4 12.8 12.8 3.570 Mua
14 [HOSE.MDG] 04/03/2019 12 12 12 12 600 Theo dõi
15 [HOSE.MDG] 01/03/2019 13.2 12.9 13.2 12.9 400 Mua
16 [HOSE.MDG] 28/02/2019 12.95 12.95 13.85 13.85 110 Mua
17 [HOSE.MDG] 27/02/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 10 Mua
18 [HOSE.MDG] 26/02/2019 13.5 13.5 13.5 13.5 10 Mua
19 [HOSE.MDG] 25/02/2019 12 12 12.8 12.8 6.010 Mua
20 [HOSE.MDG] 22/02/2019 12 12 12 12 1.240 Bán