FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MDG] 02/01/2019 12 12.1 12.7 12.7 1.210 Mua
2 [HOSE.MDG] 28/12/2018 10.8 10.8 12 12 46.780 Mua
3 [HOSE.MDG] 27/12/2018 11 10.95 11.6 11.6 10.310 Mua
4 [HOSE.MDG] 26/12/2018 11 11 11.35 11.35 2.250 Mua
5 [HOSE.MDG] 25/12/2018 10.3 10.3 11 11 6.390 Theo dõi
6 [HOSE.MDG] 24/12/2018 10.35 10.25 11 11 1.940 Mua
7 [HOSE.MDG] 21/12/2018 10.3 10.25 11 11 1.190 Mua
8 [HOSE.MDG] 18/12/2018 11 11 11 11 50 Mua
9 [HOSE.MDG] 17/12/2018 11.3 11.3 11.3 11.3 60 Mua
10 [HOSE.MDG] 14/12/2018 10.65 10.65 10.65 10.65 10 Theo dõi
11 [HOSE.MDG] 11/12/2018 11.45 11.45 11.45 11.45 40 Mua
12 [HOSE.MDG] 10/12/2018 11.65 11.65 11.65 11.65 1.810 Mua
13 [HOSE.MDG] 07/12/2018 11.65 11.65 11.65 11.65 10 Mua
14 [HOSE.MDG] 06/12/2018 10.55 10.55 11.8 11.1 7.020 Mua
15 [HOSE.MDG] 05/12/2018 11.15 10.8 11.15 11.1 130 Mua
16 [HOSE.MDG] 04/12/2018 11.6 10.45 11.7 10.45 5.010 Bán
17 [HOSE.MDG] 03/12/2018 11 11 11 11 2.330 Mua
18 [HOSE.MDG] 28/11/2018 11.05 10.15 11.05 10.15 20 Bán
19 [HOSE.MDG] 26/11/2018 10.9 10.35 10.95 10.35 40 Bán
20 [HOSE.MDG] 23/11/2018 11 10.25 11 10.25 60 Bán