FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MDG] 24/05/2018 11.5 11.5 12.15 12.15 1.070 Mua
2 [HOSE.MDG] 22/05/2018 11.5 11.5 12.2 12.2 240 Mua
3 [HOSE.MDG] 21/05/2018 12.7 12 12.7 12 110 Mua
4 [HOSE.MDG] 18/05/2018 12 12 12.1 12 24.610 Mua
5 [HOSE.MDG] 17/05/2018 11.6 11.6 11.8 11.8 2.010 Mua
6 [HOSE.MDG] 16/05/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 100 Theo dõi
7 [HOSE.MDG] 15/05/2018 11.6 11.3 11.6 11.55 8.080 Theo dõi
8 [HOSE.MDG] 14/05/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 500 Theo dõi
9 [HOSE.MDG] 11/05/2018 11.6 11.6 12.1 12.1 3.030 Mua
10 [HOSE.MDG] 10/05/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 1.020 Theo dõi
11 [HOSE.MDG] 09/05/2018 11.9 11.9 11.9 11.9 2.000 Mua
12 [HOSE.MDG] 08/05/2018 11.5 11.5 11.9 11.9 990 Mua
13 [HOSE.MDG] 07/05/2018 11.5 11.5 12 12 4.260 Theo dõi
14 [HOSE.MDG] 04/05/2018 11.8 11.5 12.3 11.8 1.220 Theo dõi
15 [HOSE.MDG] 03/05/2018 11.5 11.5 11.8 11.8 20 Theo dõi
16 [HOSE.MDG] 27/04/2018 11.45 11.45 11.9 11.9 1.050 Theo dõi
17 [HOSE.MDG] 26/04/2018 11 11 11.4 11.4 30 Bán
18 [HOSE.MDG] 24/04/2018 11.3 11.3 11.3 11.3 210 Bán
19 [HOSE.MDG] 23/04/2018 11.3 11 12.05 11.3 2.690 Bán
20 [HOSE.MDG] 20/04/2018 11.3 11.3 11.3 11.3 30 Bán