FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MDG] 21/11/2018 11 10.35 11 10.35 750 Bán
2 [HOSE.MDG] 19/11/2018 11 10.3 11 10.3 20 Bán
3 [HOSE.MDG] 16/11/2018 11.2 10.3 11.2 10.3 1.310 Bán
4 [HOSE.MDG] 15/11/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 860 Bán
5 [HOSE.MDG] 14/11/2018 10.15 10.15 10.5 10.5 2.160 Bán
6 [HOSE.MDG] 13/11/2018 10.15 10.15 10.15 10.15 1.860 Bán
7 [HOSE.MDG] 12/11/2018 10.8 10.7 10.8 10.7 4.020 Mua
8 [HOSE.MDG] 09/11/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 10 Mua
9 [HOSE.MDG] 07/11/2018 10.1 10 10.8 10.8 4.570 Theo dõi
10 [HOSE.MDG] 06/11/2018 11 10.1 11 10.1 170 Bán
11 [HOSE.MDG] 05/11/2018 11 10.35 11.7 10.35 70 Bán
12 [HOSE.MDG] 02/11/2018 11 11 11 11 10 Theo dõi
13 [HOSE.MDG] 01/11/2018 11.5 10.3 11.5 10.3 370 Bán
14 [HOSE.MDG] 31/10/2018 11 10.05 11 11 440 Bán
15 [HOSE.MDG] 30/10/2018 10 10 10.6 10.6 3.030 Bán
16 [HOSE.MDG] 29/10/2018 11 10 11 10 1.100 Bán
17 [HOSE.MDG] 24/10/2018 10.7 10.7 10.7 10.7 100 Bán
18 [HOSE.MDG] 23/10/2018 10.6 10.05 10.6 10.05 15.000 Bán
19 [HOSE.MDG] 19/10/2018 11.5 10.8 11.5 10.8 8.670 Bán
20 [HOSE.MDG] 17/10/2018 11.5 11 11.5 11 2.000 Bán