FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MDG] 25/06/2019 11.55 10.8 11.55 10.8 2.930 Bán
2 [HOSE.MDG] 24/06/2019 10.8 10.8 11.9 10.8 1.080 Theo dõi
3 [HOSE.MDG] 21/06/2019 11.25 11.2 11.35 11.35 1.380 Theo dõi
4 [HOSE.MDG] 19/06/2019 12 12 12 12 10 Mua
5 [HOSE.MDG] 17/06/2019 12.8 11.6 12.8 11.6 1.410 Mua
6 [HOSE.MDG] 14/06/2019 12 12 12 12 10 Mua
7 [HOSE.MDG] 13/06/2019 11.35 11.35 11.35 11.35 10 Theo dõi
8 [HOSE.MDG] 12/06/2019 11.95 10.65 11.95 10.65 1.040 Bán
9 [HOSE.MDG] 07/06/2019 10.1 10.1 11.4 11.4 550 Bán
10 [HOSE.MDG] 06/06/2019 11.1 11.1 11.1 11.1 940 Bán
11 [HOSE.MDG] 05/06/2019 11.8 11.8 11.8 11.8 60 Theo dõi
12 [HOSE.MDG] 04/06/2019 10.45 10.45 11.9 11.05 300 Bán
13 [HOSE.MDG] 03/06/2019 10.05 10.05 11.2 11.2 690 Bán
14 [HOSE.MDG] 31/05/2019 10.7 10.7 10.7 10.7 20 Bán
15 [HOSE.MDG] 30/05/2019 11.1 11.1 12 11.5 30 Bán
16 [HOSE.MDG] 28/05/2019 11.8 11.8 11.8 11.8 10 Bán
17 [HOSE.MDG] 27/05/2019 11.3 11.05 11.3 11.05 150 Bán
18 [HOSE.MDG] 24/05/2019 11.4 11.4 11.85 11.85 1.330 Bán
19 [HOSE.MDG] 23/05/2019 12.3 11.05 12.3 11.1 40 Bán
20 [HOSE.MDG] 21/05/2019 11.8 11.8 11.8 11.8 330 Theo dõi