FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MDG] 18/09/2018 11 10.65 11 10.65 13.150 Theo dõi
2 [HOSE.MDG] 17/09/2018 10.55 10.55 11.45 11.45 80 Mua
3 [HOSE.MDG] 14/09/2018 11 11 11 11 90 Mua
4 [HOSE.MDG] 13/09/2018 11 10.7 11 10.7 20 Theo dõi
5 [HOSE.MDG] 12/09/2018 10.7 10.7 10.7 10.7 10 Theo dõi
6 [HOSE.MDG] 11/09/2018 10.05 10.05 10.05 10.05 10 Bán
7 [HOSE.MDG] 10/09/2018 11 10.05 11 10.05 1.190 Bán
8 [HOSE.MDG] 07/09/2018 10.1 10.1 10.7 10.7 110 Theo dõi
9 [HOSE.MDG] 06/09/2018 10.05 10.05 10.05 10.05 300 Bán
10 [HOSE.MDG] 04/09/2018 10.8 10.8 10.8 10.8 100 Bán
11 [HOSE.MDG] 31/08/2018 10.25 10.15 11.35 10.15 44.910 Bán
12 [HOSE.MDG] 30/08/2018 10.9 10.9 10.9 10.9 10 Bán
13 [HOSE.MDG] 29/08/2018 10.25 10 10.6 10.6 1.110 Bán
14 [HOSE.MDG] 28/08/2018 10.95 10.2 10.95 10.25 10.250 Bán
15 [HOSE.MDG] 27/08/2018 11.55 10.95 11.55 10.95 1.020 Bán
16 [HOSE.MDG] 24/08/2018 11 10.85 11 10.9 1.910 Bán
17 [HOSE.MDG] 23/08/2018 11 10.85 11 10.85 3.060 Bán
18 [HOSE.MDG] 22/08/2018 11.2 10.25 11.2 10.4 8.420 Bán
19 [HOSE.MDG] 21/08/2018 10.5 10.5 11 11 20 Bán
20 [HOSE.MDG] 20/08/2018 10.75 10.7 10.75 10.7 40 Bán