FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MDG] 19/03/2018 12.95 12.95 13 12.95 23.020 Bán
2 [HOSE.MDG] 15/03/2018 13 12.95 13 12.95 2.210 Bán
3 [HOSE.MDG] 14/03/2018 13 12.7 13 13 3.670 Bán
4 [HOSE.MDG] 13/03/2018 13 13 13 13 5.250 Bán
5 [HOSE.MDG] 12/03/2018 13.3 12.6 13.3 13.25 2.610 Bán
6 [HOSE.MDG] 09/03/2018 13 13 13.3 13.3 720 Bán
7 [HOSE.MDG] 07/03/2018 13.2 13 13.2 13 1.600 Bán
8 [HOSE.MDG] 06/03/2018 13.65 13.2 13.65 13.2 9.790 Theo dõi
9 [HOSE.MDG] 02/03/2018 12.85 12.85 13.7 13.65 4.370 Mua
10 [HOSE.MDG] 01/03/2018 13.2 13.2 13.5 13.2 5.620 Theo dõi
11 [HOSE.MDG] 28/02/2018 13.2 13.2 13.5 13.5 460 Theo dõi
12 [HOSE.MDG] 27/02/2018 13.75 13.2 13.75 13.2 30.380 Theo dõi
13 [HOSE.MDG] 26/02/2018 13.8 13.75 14 13.75 20.110 Mua
14 [HOSE.MDG] 23/02/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 1.000 Mua
15 [HOSE.MDG] 22/02/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 100 Mua
16 [HOSE.MDG] 21/02/2018 12.85 12.85 13.8 13.8 640 Mua
17 [HOSE.MDG] 13/02/2018 13 13 13.8 13.8 110 Mua
18 [HOSE.MDG] 12/02/2018 13.15 13.15 13.15 13.15 100 Theo dõi
19 [HOSE.MDG] 08/02/2018 13.15 13 13.15 13 9.910 Bán
20 [HOSE.MDG] 07/02/2018 13.45 13.45 13.45 13.45 30 Theo dõi